ONVOLLEDIG EN ONJUIST etl)itk PREDIKBEURTEN Communicatie Prijsuitreiking Ideurwedstrijd bij bakker van Harberden EIIAI1I»1J1IEUW5 Foto-expositie in nieuw Wijkcentrum Middelharnïs EIIAI1DEI1.I1IEIJW5 Santekraam Kinderdienst in Stellendam Oud papieractie DirJtsiand Nog beperkt kaarten verkrijgbaar voor WWZ- Concert te Tholen Stichtelijke boeken Lucas Hartong bij Koffie Radio Plus iPAGINA2 De premier aan het woord Het doek is gevallen Een inschattingsfout De rol van de pers Koningin Beatrix W. H. Velema Zondag 2 november 2003 Alledaags 31 OKTOBER 2003 Zo noemde premier Balkenende de infoima- tie die hij begin juni van prins Johan Friso en Mabel Wisse Smit heeft ontvangen. Het is bekend hoe de pers zich heeft gestort op het verleden van Mabel Wisse Smit. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft een van de lijfwachten in Zuid-Amerika opgezocht. Deze, zelf wegens misdaden ver oordeeld en gevangen gezeten, heeft zijn visie gegeven op de relatie van de maffia baas Bruinsma en Mabel. Zij was zijn hefje. Hij was tot op zijn dood dol op haar. Vrienden en vooraanstaande relaties van Mabel hebben het voor haar opgenomen. Zij doet geweldig werk in internationaal ver band en is een hoogstaande vrouw. Alle praatjes zijn laster over een stukje van haar verleden, waarover gezwegen mag worden, zo vat ik mijn indruk samen van de pers campagne van haar vrienden en vriendinnen. En dan het gesprek van 3 oktober. Daarin gaven beiden informatie die niet alleen ver der reikte dan het gesprek in juni. Er kwa men feiten ter sprake die in juni opzettelijk verzwegen waren. Zowel de feiten als het verzwijgen ervan zijn zo belastend voor de relatie van de prins en zijn verloofde tot het Kabinet, en daarmee ook tot het Nederlandse volk, dat het ver trouwen is geschaad - om het met mijn woorden te zeggen: volledig is verloren gegaan. Daarmee is het doek gevallen. Het Kabinet zal van de Kamer geen toestemming voor het huwelijk vragen, zulks op voorstel van het prinselijk paar. Ook zonder dat voorstel zou de regering niet overgegaan zijn tot het indienen van een toestemmingswetsvoor stel. Door zich in een uitvoerige brief terug te trekken heeft de prins de eer aan zich gehouden. Uit ethische gezichtspunt zijn er een aantal kanttekeningen te maken bij wat zich in die week voor het oog (de televisie en de krant) en het oor van het Nederlandse volk heeft afgespeeld. De eerste is deze, dat dit een totaal andere situatie is dan het leugentje om bestwil waar over ik zeer onlangs schreef. De premier zal in de gesprekken met het ver loofde paar gevraagd hebben om de noodza kelijke informatie over Mabel's verleden, vooral over haar relatie tot Bruinsma. Dat die informatie nu als onvolledig en onjuist wordt gekwalificeerd, wil in gewoon Hol lands zeggen: dat er gelogen is. Wie op een cruciaal moment over feiten uit het verleden ondervraagd wordt en dan feiten verdraait of de waarheid ervan niet ter sprake brengt, liegt en bedriegt. Ik gebruik deze woorden met tegenzin. Toch kan ik ze ter wille van de duidelijkheid en de eerlijkheid niet achter houden. Ook al wordt dit achteraf - onder druk van de speurders met behulp van de media - erkend, dat doet aan de breuk in het vertrouwen niets af. Men mag in de omgang - zeker op het niveau van het koninklijk huis en het Kabinet - ver wachten dat de waarheid, in volle omvang en openheid, wordt gezegd. Men moet van eikaars woorden opaan kunnen. Dat de prins en Mabel deze regel - als abc van de omgang - niet gerespecteerd hebben, maakt hun han delwijze ter zake uiterst dubieus. Zo kun je in de landspolitiek met elkaar geen zaken doen. Het excuus is passend, maar heelt de breuk in de vertrouwensbasis niet a la minute. Eerlijk gezegd is het ook een blunder te den ken dat dit verleden onaangeroerd zou blij ven. Beiden hebben genoeg met de pers te maken gehad om te (moeten) beseffen dat op enig moment dit verleden publiek zou wor den gemaakt. Te denken dat het onaange roerd zou blijven is een inschattingsfout die zeker een prins niet mag maken. Hiervoor het woord naïef te gebruiken is wel een bij zonder welwillende kwaUficatie. Men ziet dat ook in deze kringen leugen gepaard gaat met een minimalisering van het kwaad - of omgekeerd! Ik gebruik met opzet: ook in deze kringen. Men komt dit helaas alom in de samenleving tegen. Ook in kerkelijke kringen. Ik onder streep het woord helaas. Men kan een afkeer hebben van de jacht van de media naar onthullingen. Men verlaagt zich tot een soort muskietenjacht. Ander zijds kan de pers het recht niet ontzegd wor den de waarheid aan het licht te brengen. Ook al heeft men - zoals ik - kritiek op de wijze waarop dit gedaan wordt - ik kon bepaalde uitzendingen niet meer zien - de noodzaak ervan had voorkomen moeten worden. Prins Johan Friso en Mabel hadden zichzelf deze jacht op feiten uit het verleden moeten (en kunnen) besparen door de waar heid te spreken. Een derde punt dat ons slechts ten dele aan gaat, maar toch als meelevende burgers bezighoudt, is de relatie van dit onvolledig en onjuist informeren tot de Koningin. Ik schrijf dit niet uit nieuwsgierigheid maar uit bewogenheid met het staatshoofd. Mijn eerste gedachte is: laten we veel voor haar bidden dat ze, nu als weduwe, de weg vindt en gaat om haar taak naar behoren te vervullen. Samengevat: dat ze met wijsheid de rechte weg gaat. Uit de brief van prins Friso zou men afleiden dat het paar dezelfde tactiek van onvolledig en onjuist informeren tegenover de Konin gin, moeder van de prins, heeft gebruikt. Ik ben geneigd hierover meer op papier te zetten dan bekendgemaakt is. Zoals de vraag: hebben zij de Koningin voorgelogen en wat moet Beatrix zich dan bedrogen heb ben gevoeld. Of: moeten we met Trouw een onderscheid maken tussen: Beatrix als moe der en als koningin, zodat ze als moeder wist wat haar als Koningin niet was verteld? Dan rijst de vraag: Kan een sterke, intelli gente vrouw als Beatrix, met veel levenser varingen, een dergelijke tweedeling verwer ken? De vragen zal ik niet beantwoorden. Een buitenstaander kan dat niet. Dat ik ze toch op papier zette is uit deernis met deze door ons als volk hooggewaardeerde vrouw. Wat heeft ze te verwerken. En: dat eenjaar na de dood van haar echtgenoot. Allen zijn geschaad Als ik aan het einde van mijn verhaal voor zichtig en voorlopig de rekening opmaak zeg ik: alle betrokkenen zijn door dit gebeu ren geschaad. Waar het kwaad werkt doordat het bedreven wordt, heeft het een verwoes tend karakter. Dat is het wezen van de zon de: wat goed is, kapot maken. Afbreken wat heel mocht en moest zijn; mensen beschadi gen, zowel de bedrijvers van het kwaad, als degenen tegen wie het gericht is. Deze gebeurtenissen zijn onderdeel van een nationaal drama, in dit geval tragedie te noe men. Dat wij allen, op welk niveau en op welke nabije of verte afstanderbij betrokken, ervan leren mogen. De leugen loont nooit. Zij brengt alleen ellende mee - naar alle kanten. Vanaf 22 oktober exposeert Wilma Schrier foto's van mensen in het nieuwe Wijkcen trum, Doetinchemsestraat 27 te Middelhar- nis. Wilma, dochter van Arij en Siet Polder uit Middelhamis, is groepsleerkracht aan de O.B.S. J.C.van Gent te Soirmielsdijk. Door Marga Jessurun kwam Wilma een jaar of acht geleden in aanraking met de fotografie. Ze volgde een opleiding bij Theo Masten broek en werd lid van fotoclub 'de Rarekiek' te Sommelsdijk. Wilma fotografeert regel matig landschappen, ze zoekt vaak abstracte en kleurvolle onderwerpen op en fotogra feert graag mensen. Ze richt zich dan vaak op kinderen, omdat ze daar nog steeds met liefde mee werkt. Ook fotografeert ze graag oudere mensen, die door de jaren zo karak tervol getekend zijn. De zwart/wit foto's uit deze expositie zijn gemaakt in het oude Dienstencentrum. Met haar man Bram maakt Wilma graag verre reizen in de vakan ties. In de zomer van 2002 maakte ze kleu renfoto's tijdens een reis door China en Tibet, evenals tijdens een reis door Madag askar in de afgelopen zomer. Het Wijkcen trum Middelharnis is op werkdagen open; belangstellenden kunnen er zonder verplich tingen gratis van deze expositie komen genieten. Welkom! chr. streettblad op gerefonneerde grondslag voor de zuid-liollandse en Zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat- scliappij Eilanden Nieuws BV Verschijning; dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187) 47 10 20 Fax (0187)48 57 36 Postbus S, 3240 AA Middelhamis Langeweg 13, Sommelsdljlc ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,27; contracttarieven op aanvraag sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, privé (0187)60 14 40 e-mail: J.VilIerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden gewei gerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9,25. Per Jaar €35,00. Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelhamis 342001108 OUDDORP - Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur kand. M. Aleman, Uddel en 18.30 uur ds. A. P. Voets, Middelharnis. Eben- Haëzer: 9.30 uur ds. A. van Wijk, Her kingen en 18.30 uur kand. M. Aleman - Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur student J. M. D. de Heer- Ger. Kerk lO.OO uur ds. W. P. Ferguson en 18.30 uur ds. C. G. Kant - Doopsgezinde Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. J. Smink, welkomstdienst. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 9.00 en 10.45 uur kand. P. C. Zorge, Ouderkerk a/d IJssel en 18.30 uur ds. J. W. van Estrik, bediening Heilige Doop. STELLENDAM - Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. W. L. Smelt - Ger. Kerk 10.00 uur ds. C. G. Kant en 18.30 uur ds. H. Schipper. MELISSANT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. Y. R. Bijl, Moordrecht en 18.00 uur ds. N. P. J. Kleiberg, Veenendaal - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 15.00 uur student J. M. D. de Heer - Ger. Kerk 9.30 en 17.00 uur mw. ds. P. Barnard - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 10.00 uur ds. W. J. Dekker, Reeuwijk en 18.00 uur ds. G. van Meijeren - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. HERKINGEN-Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. H. Veldhuizen, Woudenberg - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 10.00 uur kand. M. Klaassen, Veenendaal en 18.00 uur ds. G. C. Kunz - Lukaskapei HDG 10.15 uur ds. L. J. Geluk - Rem. Ger. Gem. 10.00 uur ds. J. F. Klijnsma - Herv. 'Exodus' Gem. 10.00 uur ds. M. R. Hoffenkamp, doopdienst - CAMA Christengemeente, het Prieel, 10.00 uur R. Kuier, MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. P. Voets en 18.00 uur ds. C. Gie- len - Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. P. den Butter - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur ds. L. J. Lingen en 17.00 uur ds. M. E. G. de Zeeuw - Ger. Kerk (Vrijge maakt) 9.30 en 14.30 uur ds. A. van Houdt. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. J. Catsburg, Goes en 18.00 uur ds. A. J. Kunz, Groot-Ammers - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. OUDE TONGE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Kasteleijn, Oudewater en 18.00 uur kand. M. Diepeveen, Stellendam - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Evangelie Gemeente Beréa, gebouw 'De Bron' 10.00 uur Leen de Rijk, raad van bedieningen en Harry Scheermeijer, Avondmaal. STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. A. Samsom en 18.00 uur ds. M. J. Kommers, Stavenisse - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst - Ger. Kerk 10.00 uur ds. A. van der Zwaag en 18.00 uur de heer K. Baas. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. P. van Duijvenboden en 18.00 uur ds. J. Ouwendijk, Alphen a/d Rijn - Ger. Kerk 10.00 uur ds. L. van Dalfsen en 18.00 uur ds. A. S. Rienstra. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur dr. T. E. van Spanje en 18.00 uur ds. D. Breure, Bameveld - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 9.30 uur ds. P. C. Koster en 18.00 uur de heer J. van Lambalgen. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur kand. mr. J. Kooij, Barendrecht. Zo wordt een verzameling heiligen ook wel genoemd. De bekendste is de legendarische Sint-Nicolaas. Andere (on)bekende en hei lig vei'klaarde mannen en vrouwen komen we overal tegen. Datums werden aange duid met een roomse heilige. Boerenknech ten werden jaarlijks ingehuurd afkregen de xuacht aangezegd op SuntePeter (29juni). Elders wordt Sinte Katrijn (25 november) genoemd als datum waarop personeel in dienst van boeien te horen kreeg of het dienstverband weid verlengd. Bij deze dag hoort ook 'met Sint Katrijn, moeten de koei en aan de lijn. 'Een ander voorbeeld zijn de weerspreuken. Is het droog op Sint Mar griet, dan regent het zes weken niet. De san ten en santinnen kunnen op verschillende manieren benaderd worden. Ah bovenna tuurlijke mensen die wonderen hebben ver richt of als gewone mensen die iets bijzon ders hebben gedaan. De rooms-katholieke kerk kan mensen officieel heilig verklaren. Dat gaat overigens niet zomaar; er gaat een langdurig proces aan vooraf. Daarna mogen de gelovigen de heiligen vereren. Vermeende bijzondeiheden, zoals genezin gen en andere wonderen liggen ten grond slag aan de heiligverklaring. Bekende Nedeiiandse heiligen zijn: Willibrord, Ser- vatius, Hubertus, Lidewij en Titus Brandsma. Elke heilige kreeg een dag toegewezen. Zo ontstond een heiligenkalender. Sommige heiligen waren populair. Allerlei zgn. mirakelen droegen bij tot hun verering. Het volksgeloof dichtte sommigen zeer uitzon derlijke zaken toe. Voedsel krijgen van een leeuw of 'wonderbaarlijke' genezingen. Merakels, wonderlijk dus, lees je soms. Een van de moderne heiligen is Sint Isidorus. Hij is door het Vaticaan aangewezen als beschermheilige van de internetgebruiker. Een begeleidende tekst bij een afbeelding van deze virtuele sint luidt: wil je dat de heilige Isidoms altijd bij je is tijdens je bar re zwerftochten over het onherbergzame internet? Zet deze kaart dan prominent op je computer. Voor menig protestant is het laatste puur bijgeloof. De opmerkingen over internet kan iedereen zich ter harte nemen. We verlaten deze marktkraam die de eeu wen doen' overvol is geraakt met santen en santinnen. Zo vol dat er een Allerheiligen aan te pas moest komen om de viering van al die naamdagen in goede banen te leiden. Zondag 2 november is er in de Gerefor meerde Kerk van Stellendam een kin derdienst, met medewerking van Kin derkoor Yess o.l.v. Marianne v.d. Baan. Voorganger in deze dienst is Ds. Kant. Het thema luidt: De Bijbel; een brief van God aan jou. Aanvang dienst: 10.00 uur. Aanstaande zaterdag wordt in Dirksland het oud papier weer opgehaald. U wordt ver zocht het papier vóór 8.30 uur goed gebun deld buiten te zetten. Bij voorbaat dank namens de vrijwilligers van de Ned. Herv. Gemeente van Dirksland. Op zaterdag 8 november vindt er in de Herv. kerk te Tholen een fantastisch concert plaats t.b.v. de 'Wereld Wijde Zending' in de Oek raïne. De organisatie van deze avond is in handen van de stichting WWZ-Concerten uit Dirksland. Aan dit concert hopen mee te werken het Jong Urker mannenkoor 'Soli Deo Gloria' o.l.v. Jaap Kramer, het jonge renkoor 'Con Amore' uit Dirksland o.l.v. W.A. den Hertog en hun organist Ron van Ommen. Gastorganist en -pianist is de wel bekende Klaas Jan Mulder uit Kampen. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 18.45 uur. De toegangspiijs bedraagt 7 voor volwassenen en 3,50 voor kinderen t/m 12 jaar. De opbrengst van dit concert komt ten goede aan het zendings werk van de stichting 'Onderlinge Zorg Oekraïne', waar ook voor zal worden gecol lecteerd. Reeds velen hebben gehoor gegeven om tij dig hun toegangskaarten aan te schaffen. Gezien het beperkte aantal plaatsen worden degenen die dit nog niet hebben gedaan thans aangeraden daarmee op te schieten, want op is op. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Oostdijk te Tholen, Boek handel Hoekman te Yerseke, Boekhandel Van der Boom te Sommelsdijk, Boekhandel Akershoek te Ouddorp en bij WWZ-Concer ten, Voorstraat 35 in Dirksland, tel. 0187- 603510, internet www.wwz-concerten.nl. Op deze site vindt u tevens informatie over de andere WWZ-concerten. Het zou kunnen zijn dat u het bovenstaande opschrift niet zo uitnodigend vindt. Wie grijpt er nu naar 'stichtelijke boeken'... 'Stichtelijk', dat klinkt zo vroom en zo ouderwets.Maar dan vergeet u wat de ech te en oorspronkelijke betekenis van die aan duiding is. Het woord komt van 'stichten', in de zin van funderen, gronden. Stichtelijke boeken zijn dus opbouwende boeken, boe ken waarvan de inhoud de lezer een vaste grondslag, een zeker fundament wil bieden. In die zin zijn de boeken die ik hieronder noem 'stichtelijk', 'opbouwend'. Ik kondig in dit artikeltje enkele boeken aan die onlangs op de markt werden gebracht door uitgeverij Den Hertog te Houten. Ik begin met een eenvoudig boekje: 'Woorden van McCheyne' (Paperback. 61 pag. Prijs 5,50). McCheyne was een Schotse dominee uit de 19^ eeuw die vroeg gestorven is maar die velen tot zegen is geweest. Zijn preken kenmerkten zich door een grote zeggings kracht en een diepe ernst. Maar tegelijkertijd door een ruime en bewogen Evangeliebedie ning. Nog veel onuitgegeven manuscripten van hem liggen op publicatie te wachten in de New College Library te Edinburgh. In dit boekje wordt daarop een voorschot geno men. Het bevat een serie fragmenten, kern achtige woorden naar aanleiding van de eer ste Petrusbrief. Ze zijn verzameld rond bepaalde centrale thema's, zoals 'Uitverko ren', 'Wedergeboorte', 'Volk van God', 'Vreemdelingschap', etc. Een boekje van gelijk formaat bevat een der tigtal vertaalde gedichten van John Bunyan, onder de titel 'Langs Sions wegen(Paper back. 61 pag. Prijs 6,90). Bunyan is natuurlijk vooral bekend om zijn grote alle gorieën 'De Christenreis', 'De Christinne- reis' en 'De Heilige Oorlog'. Maai' hij was ook bedreven in het schrijven van poëzie. Zijn genoemde werken leggen daar ook getuigenis van af. Nu is een bloemlezing van zijn gedichten samengebracht in dit bundel tje. Het zijn eenvoudige verzen zonder hoge pretenties, althans niet in deze vertaling. Ze hebben alle betrekking op het leven met de Heere en in die zin dus ook 'stichtelijk' in de goede zin van het woord. Wel stoor ik me ook nu weer aan de totale afwezigheid van enige verantwoording aangaande keuze, bronvermelding, etc. Zelfs de naam van de herdichter wordt niet genoemd. Een misser voor dit overigens fraaie uitgaafje. Dagboeken zijn er in overvloed. Maar er is kennelijk altijd weer een markt voor nieuwe. En de uitgevers willen er graag in voorzien. De heer N.A. Eikelenboom stelde een dag boek samen uit de geschriften van John Charles Ryle. Hij leefde van 1816 tot 1900 en hij was aan het eind van zijn leven een aantal jaren Anglicaans bisschop van Liver pool. In zijn prediking en in zijn geschriften stond hij bewust in de traditie van Reforma tie en Puritanisme. Zijn publicaties kenmer ken zich door een grote aandacht voor de praktijk van de godzaligheid. Dat blijkt ook in dit dagboek met de titel 'Een Schuilplaats voor het hart' (Gebonden. 374 pag. Pnjs 17,50). Ook in dit boek had een uitgebreider introductie van de persoon en de betekenis van J.C. Ryle niet misstaan. Desondanks: dringend aanbevolen! De typering 'stichtelijke boeken' behoeft niet beperkt te blijven tot de geschriften van de 'oude' schrijvers. Met genoegen wijs ik in dit verband ook op een recent verschenen en fraai uitgevoerde bundel die een twaalftal preken bevat. 'Vier uw vierdagen' is de uit nodigende thel (Gebonden. 205 pag. Pnjs 16,90). Aandacht wordt gegeven aan de gro te heilsfeiten, vandaar die titel. De bundel bevat preken van ds. C. Harinck, tot voort kort predikant van de Gereformeerde Gemeente van Temeuzen en enkele weken geleden geëmeriteerd, van zijn zoon ds. W. Harinck die de Gereformeerde Gemeente van Woerden dient en van wijlen zijn broer ds. F. Harinck, die enkele maanden geleden overleden is. Het boek zet dan ook in met een 'In memoriam', aan hem gewijd. De opgenomen preken kenmerken zich door een diepe eenheid, die gevonden wordt in de ver kondiging van Christus, de volkomen Zalig maker voor volkomen verloren zondaren. Zowel voor persoonlijke stichting als voor het lezen in leesdiensten zijn deze predika ties heel geschikt. Het laatste boekje dat ik aankondig, is er één uit een nog steeds groeiende serie. Elk jaar komt er een bundeltje meditaties van de hand van ds. W. van Gorsel uit. Ik kan me voorstellen dat velen er telkens weer naar uitzien. Onmiskenbaar vinden deze medita ties hun oorsprong in de prediking. Ze dra gen er de duidelijke sporen van. In dit boek je wordt aandacht gegeven aan enkele aspec ten uit het leven van de profeten Elia en Eüsa, en wel onder de titel 'Uw macht is groot' (Paperback. 84 pag. Prijs €4,75). Ik besluit met een enkele alinea uit één van de overdenkingen. "Wie in Christus is, die is een nieuw schep sel. Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dan zie ik achter Eli- sa een hele stoet mensen komen. Ruth, de Moabietische, die zei: uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En Galilese vis.sers, die zeggen: wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. En Saulus, die geleerd heeft alles op te geven om de uitnemendheid van Chris tus. Je moet veel inleveren, maar je krijgt alles terug. Honderdvoudig in deze wereld en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Want het wordt van hen gezegd, en ze kunnen het zelf niet geloven: Deze zijn het die het Lam volgen, waar Het ook heen gaat. J.M.J. Kieviet Op zaterdag 1 november is Lucas Hartong te gast in het actualiteitenprogramma Koffie Radio Plus van Radio Superstar. Lucas Har tong is vertegenwoordiger van de nieuw opgerichte politieke partij DPN in Middel hamis. Koffie Radio Plus begint om 10.00 uur. Radio Superstar is te beluisteren op 105.9 (kabel gem. Middelhamis) en 107.3 FM (vrije ether). Dieren communiceren soms op bijzondere manieren met elkaar. Maar wist u, dat ook planten met elkaar en zelfs met bepaalde die ren kunnen communiceren? Er is echter een vorm van communicatie die uniek is voor mensen. Weet u welke dat is? Het antwoiord hoort maandag 3 november om 21.00 uur, in de uitzending van 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee. De presentatie is in handen van Yvonne Caka. De herhaling is dinsdag om 16.00 uur. MELISSANT - Tijdens de "Week van het brood is er ook een 'dag van de warme bakker'en dat feit wilde bakker Jan van Harberden uit MeUssant niet ongemerkt voorbij laten gaan. Voor de herfstva kantie werden op beide Melissantse scholen kleurplaten uitgereikt van een speculaaspop; kinderen mochten die op hun eigen cre atieve manier versieren. De kinderen werden verdeeld in vijf leef tijdscategorieën. In de categorie beneden de vier jaai' won Amoud van Seters (3). Kimberly Kardux (5) van o.b.s. 'Roxenisse' had in de leeftijdsgroep van 4 tot 5 jaar de mooiste speculaaspop, terwijl de prijs in de groep van 6 tot 7 jaar naar Nelize van Rossum (6) ging. De 9-jarige Mare Vroegindeweij van o.b.s. 'Roxenisse' behaalde een prijs in de categorie 8 tot 9 jarigen. En bij de oudste groep, 10-12 jaar, was de speculaaspop van Dingena Struijk (10) van de School met de Bijbel de allermooiste. Een speciale ver melding -was er voor Annetoos Struik (9) van de School met de Bijbel, die wel erg creatief was geweest en haar speculaaspop uit hout had gezaagd en daarna heel leuk versierd had. Zij werd hier voor apart beloond!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 2