rnxm DAGTOCHT Springdagen in de herfstvakantie Veel geliissebis over Peuterspeelzaal Herkingen Lunch voor CBS 't Kompas Den Bommel naar Christmas Parade ïn Brugge Gemeentenieuws bij Radio Fialcliee EIIAI1|]014tlEUW5 Muziekvereniging 'Amicitia' palit uit met 'Concert of the Year' Contactbijeenkomst voor mensen met een handicap Heren 1 Intermezzo haalt eerste twee punten binnen Verkoopdag Vrouwen vereniging 'Thabitha' EilMtilËR^^Eyii^ De KMTP/Groei&Bloei, afdeling Goeree-Overflakkee, organiseert een dagtoctit naar de Christmas Parade te Brugge. Buiten wordt het vroeg donker, binnen is het warm en willen we het gezellig maken; tijd voor de 'Christmas Parade'. De locatie is het Oud Sint-Janshospi taal, een prachtig gerenoveerde kli niek, gelegen in het hartje van histo risch Brugge. '^mww^^^f&sm'sm' fë fms Mede dankzij het grote succes van vorig jaar organiseert Gymvereni- ging MH-SD 'Middelharnis-Som- melsdijk' op woensdag 15 en don derdag 16 oktober weer springda gen in de Staven Iedereen die hieraan mee wil doen kan zich nog aanmelden. WmiEGEHRecIameborden-Autobelettering-Spandoeken-enz... Raad Dirksland legt wethouder onder vuur En wéér stond 't op de raadsagenda van de gemeente Dirksland: de reali sering van peuterspeelzaal 'Pinkeltje' te Herkingen. Voor de zoveelste keer moest erover worden gesproken dan wel een besluit over worden genomen. Voor de raadsleden loopt het zachtjesaan de spuigaten uit en was het reden genoeg om er tijdens de laatstgehouden raadsvergadering eens goed het hart over te luchten en soms pittige woorden uit te spreken richting de wethouder, de heer Sandee. Immers, terwijl reeds in de ach terliggende tijd de raad unaniem het besluit had genomen - en de wet houder opdracht had gegeven - om ten behoeve van de vestiging van de peuterspeelzaal een leegstaand lokaal te vorderen van de christelijke basisschool 'Prins Johan Friso', waarna - zo had de wethouder toen aan gegeven - in de afgelopen zomervakantie het lokaal zou kunnen worden aangepast, lag er nu wéér een voorstel op de raadstafel om tot een keuze te komen waar de peuterspeelzaal moet worden gevestigd: óf in een leeg staand lokaal van de Frisoschooi óf in verenigingsgebouw 'Ons Huis' te Herkingen, resp. betiteld als 'variant 1' en 'variant 2'. Raadsleden gegriefd Wethouder versus schoolbestuur Harde noten Ongerust Waarheid geweld aangedaan Vervelende nasmaak PAGINA 4 DINSDAG 7 OKTOBER 2003 Ter gelegenheid van de 'Week van het Brood' kwam bakker Van den Berge een heer lijke lunch verzorgen op CBS 't Kompas in Den Bommel. De kinderen hebben gesmuld van de lekker broodjes en de tompouce. Het was een feestelijke en gezelli ge maaltijd. Dus Bakker Van den Berge.Heel erg bedankt! Met uw entreekaart kunt u ook nog een gra tis bezoek brengen aan één van de Brugse Musea (in het Membling Museum is een expositie over de laurier en kerstgebruiken van vroeger). Deze dag brengt inspiratie in overvloed voor wie zijn interieur in een bijzondere kerst stemming wil omtoveren. De Christmas Parade staat al jaren garant voor de nieuwste trends in kerst- en bloem-schikdecoraties. Met dit gegeven als uitgangspunt wordt een sfeer- en stijlvolle kerst-happening ge creëerd op het thema "Rond de Provence", Aanstaande zaterdag draait het OJW een film met de titel October Sky. Een leuke film over vier jongens die tja, gewoon komen, dan kun je zelf zien waar deze film over gaat. Vanaf half acht ben je van harte welkom in de Hoeksteen te Middelharnis, we beginnen deze avond zoals altijd om acht uur. De kos ten voor deze avond zijn 1 euro. Tot zaterdag dan maar! Een hartehjke filmgroet van het OJW. waaraan veel bekende decorateurs en bloem- binders meewerken. U ziet de mooist gedekte tafels, de meest inspirerende feestdecors en de prachtigste kerstbomen, terwijl bloembinders u pareltjes van vakmanschap tonen. Talrijke verkoop- stands met cadeau-ideetjes enstijlvolle heb bedingetjes voor uw kerstinterieur brengen u in een dromerige feeststemming. De reis staat gepland op zaterdag 22 novem ber 2003. Verder informatie en de deelnamevoorwaar- den hoort u van Ive Antonia (0187-651587) of Anne-Mieke Tollenaar (0187-632087). U kunt zich bij hen opgeven tot 31 oktober, en als u overweegt mee te gaan is het mis schien verstandig om snel reageren; vol is vol... Een archieffoto van de Springdagen van vorig jaar. Tijdens deze dagen kan er in blokken van twee uur onder begeleiding, veilig gespron gen worden op minitrampoline, grote tram poline en de airtumblingbaan. Ook kan men trapezezwaaien. De kosten hiervoor zijn 3,- per deelnemer. Dit jaar is het evene ment uitgebreid met sportieve uitdagingen voor jong en oud. Voor kinderen die er een leuke dag van willen maken bestaat er de mogelijkheid om voor het dagprogramma te kiezen. Dit programma begint 's mor gens om 9 uur en bestaat uit zwemmen, bowlen, eten (friet met frikadel of kroket) en drinken, springen en klimmen in de klimwand. Het dagprogramma duurt tot 16.00 uur en kost 10,- per persoon. Spe ciaal voor de kleuters is er een springkussen aanwezig en een klim en klauterbaan 8,50). Voor senioren is er een gezellig programma met zwemmen, bowlen en eten 7,50). Er zijn al 220 aanmeldingen binnen en er zijn nog tientallen plaatsen vrij voor deel nemers die zich nog willen aanmelden. Dit jaar zijn er ook veel leden van andere ver enigingen die meedoen en er kan ook per groep ingesclu-even worden met de leiding van de eigen vereniging als begeleiding. Het leuke van deze dagen is dat ongeacht welke sport men beoefent, er toch meege daan kan worden met de verschillende acti viteiten. Op donderdag tijdens de springda gen worden van 11.00 tot 13.00 uur in het zwembad leuke spelletjes georganiseerd door de zweminstructeurs van de Staver. Iedereen die op dat moment aan het zwem men is kan dan vrijwillig meedoen. Ook kan men kiezen voor één onderdeel en dat kan al vanaf 1,50 voor bowlen of klim men en 3,- om te eten. Op de website van MH-SD staat uitgebreid informatie over deze springdagen. Ook vindt u hier de les tijden, hoogte van de contributie en de eve nementen die dit jaar nog georganiseerd worden. Voor meer informatie kunt u kij ken op www.mhsd.nl of bellen naar 0187- 487513. Aanmelden kan per e-maU: spring- dagen@mhsd.nl of bellen naar 0187- 487124. Reklal"® Julianaweg 84c - 3248 AN - Melissant Tel.: 0187487557 Mobiel: 0626-368 886 De trouwe donateurs van muziekvereniging 'Amiciüa' uitDirksland hebben dit jaar tever geefs gezocht naar een uitnodiging voor de jaarlijkse uitvoering. Traditiegetrouw wordt die altijd in maart gehouden. Dit jaar kon dat echter niet doorgaan. Verenigingsgebouw 'De Schakel' ging namelijk vanaf maart dicht wegens verbouwing, zodat de uitvoering dan verplaatst moest worden naar febmari. Omdat 'Amicitia' op 8 februari ook al het herden kingsconcert watersnoodramp in de Neder lands Hervormde Kerk gepland had, bleef er te weinig voorbereidingstijd over voor een goede jaamitvoering. Daarom besloot het besmur de jaaruitvoering dan maar te verzet ten naar het najaar en dan een groots opgezet spektakel te laten zien en horen. Een speciale commissie is dan ook al maanden bezig met het opzetten van een soort 'Night of the Proms'. Eén en ander is inmiddels in grote lij nen rond. Omdat 'Amicitia' in het najaar ook weer de nodige andere verplichtingen aange gaan is, wordt de jaamitvoering nu verzet naar zaterdag 14 febmari 2004. Inderdaad, Valen tijnsdag. Zet deze datum dus maar alvast in uw agenda, want dit mag u niet missen. Wat gaat er dan precies gebeuren? Zoals gezegd wordt het een soort 'Night of the Proms'. Natuurhjk niet met dure artiesten uit het buitenland, maar wel met lokaal talent. De voorlopige werktitel is"'Concert of the Year'.n Het grootste verschil,met voorgaande jaren is, dat er niet meer in bloklcen gewerkt zal worden. Dus niet eerst het hele programma van de dmmband, dan het hele programma van de majorettes, enz., maar een voortduren de afwisseling van de afdelingen. Dat heeft als voordeel dat het programma niet snel saai wordt. hl de nieuwe 'Schakel' is geen podium meer. En 'Amicitia' zal dat ook niet meer opbou wen. In plaats daarvan zal er een oplopende tribune voor het pubUek gebouwd worden, zodat ook de achterste rijen alles goed kunnen zien. Er zal een heel breed repertoire ten gehore worden gebracht. Zeg maar van klassiek tot pop en van musical tot rock. Er is daarbij veel tijd ingeruimd voor lokale zangtalenten. Om de verschillende pop- en rocknummers zo echt mogeüjk te laten klinken, zullen deze num mers ook begeleid worden door een bluesband van eigen bodem. Een dergehjk concert is namurlijk niet com pleet zonder een goede ücht- en geluidsshow. Daarom heeft 'Amicitia' daarvoor een profes sioneel bedrijf ingehuurd. Daarbij hoort ook onder andere een beamerpresentatie met stuk jes film en foto's van de (uitgebeelde) artie sten en een volgspot voor de artiesten. In de tassenüggende periode kunt u 'Amicitia' nog verschillende keren tegen komen. Denk daarbij aan de muzikale begeleiding van de intocht van Sint Nicolaas in alle kernen van de gemeente Dirksland. Daarnaast staat er ook weer een kerstconcert gepland. Dit zal waar- scliijnlijk plaatsvinden op 17 december a.s. Ook daarvoor bestaan er weer ambitieuze plaimen. Maar omdat die nog niet volledig rond zijn, kan daar verder nog niet over uitge- wijd worden. Te zijner tijd zal dat in deze krant bekend gemaakt worden. Verder is 'Amicitia' ook weer uitgenodigd om de kerst nachtdienst van de Gereformeerde Kerk te MiddeUiamis muzikaal te begeleiden. Al met al dus nog een druk programma voor muziek vereniging 'Amicitia' Voor verdere informatie over de diverse optredens en over de vereniging zelf kimt u ook terecht op de website: www.amicitia- muziekvereniging.nl. De gegevens zijn daar altijd up-to-date. Sinds enkele weken is bij Radio Flakkee het bekende programma 'Gemeentenieuws' weer opgestart. De mannen van het eerste uur van 'Gemeentenieuws' waren de vroe gere burgemeester C. Oversier, de vroegere wethouder A.J. Schouten en de vroegere burgemeester dhr. D. Boonstra. Allen van de gemeente Dirksland. Zij hebben daarmee bewezen dat gemeentenieuws interessant is voor iedereen die wil weten wat er gebeurt in zijn of haar gemeente. Na de pensionering van dhr. Boonstra heeft het programma even stil gelegen. Maar nu gaan de burgemeesters Van Pelt (Oostflakkee) en Stoop (Dirksland) naar aanleiding van de Raads- en Commis sievergaderingen in hun gemeente vragen beantwoorden die door Gerard de Gooijer worden gesteld of vragen beantwoorden van luisteraars. De stijl is dus een beetje aange past en door de samenwerking met de lokale omroep van de gemeente Oostflakkee, kon het programma ook worden uitgebreid. Het 'Gemeentenieuws' is iedere zaterdag tussen 12.00 en 12.30 uur te beluisteren bij Radio Flakkee. Op de oneven weken het nieuws van Oostflakkee en op de even weken het nieuws van Dirksland. Radio Flakkee is te ontvangen op 105.3 MHz of 105.9 MHz in de ether. In de gemeenten Dirksland en Oostflakkee ook op de kabel op 107.1 MHz. Dit programma wordt ook uitgezonden door de kabelkrant Goeree-Overflakkee. Op zaterdag 11 oktober houdt de afdehng Flakkee/Schouwen/Tholen van de ouderver eniging 'Helpende Handen' een contactmid dag. Deze bijeenkomst wordt gehouden in gebouw 'Salem' van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwerkerk, Molenstraat 16. De aanvang is 14.15 uur. Na het vertellen van een Bijbels verhaal, het feliciteren van degenen uit de doelgroep, die pas jarig zijn geweest is het pauze. Gratis koffie, thee of frisdrank voor iedereen. Daarna zal iemand van de motorpoli- tie het een en ander vertellen en demonstreren over het werk van de motoragenten. Belang stellenden zijn van harte welkom. "Die peuterspeelzaal, daar wordt je eigenlijk helemaal niet goed van", gramde daarom SGP-raadshd Van der Veer. Niet dat hij hiermee doelde op de peuterspeelzaal zelf, maar wel op de manier waarop tot realisatie wordt gekomen. "Dat heeft gewoon al geschiedenis geschreven, zowel in de dorps gemeenschap van Herkingen als binnen het gemeentebestuur", voegde CDA-er Kievit eraan toe. En de heer Bmggeman van de Christenunie liet weten zichzélf een peuter te wanen toen 'ie onderweg was naar de raadsvergadering: de laatste acht maanden al zijn we in de commissie en in de raad bezig met die peuterspeelzaal, een heel langdurige maar ook heel vervelende zaak." Mevrouw Tuinstra (VVD) vroeg zich hardop af 'wan neer er nu eens eind komt aan deze soapse rie, die inmiddels al dreigt uit te lopen op een scheuring in het college'"Het lijkt wel een stammenoorlog, en dat voor peuters in deze gecompliceerde mensenmaatschappijNa een jaar onderhandeld te hebben, zijn we temg op het nulpunt. Hoe geloofwaardig kan dit college nti nog overkomen?" En PvdA-er Robijn: "'t Is werkelijk bij de wilde beesten af en onvoorstelbaar wat er is gebeurd. Een bizarre kwestie. We zijn 't spoor nu werke lijk totaal bijster...!" Enkele uitspraken die aangeven hoe het de laatste keer toeging in de overigens doorgaans zo gemoedelijke Dirkslandse raad. Want wat is er aan de hand? Nadat de wethouder een vorderingsprocedu re had gestart voor het lege schooUokaal in de Frisoschooi, liet het schoolbestaur weten akkoord te gaan met beschikbaarstelling van het lokaal. In de veronderstelling dat hier mee overeenstenuning was bereikt, stopte de wethouder de vordeiingsprocedure. Maar tijdens overleg met het schoolbestuur en - directeur kwamen deze naderhand met zulke wensen c.q. eisen - waarvan inwilliging gepaard zou gaan met zóveel kosten voor bouwkundige aanpassingen - dat de wethou der er een zwaar hoofd in kreeg of vestiging van de peuterspeelzaal in de Frisoschooi nu wel zo'n aanrader zou zijn. Dit niet alleen vanwege het kostenaspect, maar ook vroeg hij zich af of de peuters er zich wel zo geac cepteerd zouden kunnen voelen. Want het schoolbestuur van de Friso wil eigenlijk niet dat op school de eigen kinderen en de peu ters van 'Pinkeltje' zich met elkaar vermen gen, anders vreest het bestuur aantasting van de eigen identiteit. Vandaar dat wethouder Sandee zich nu opnieuw met een voorstel tot de raad richtte, om te zien of eigenlijk wel doorgegaan moet worden met vestiging van de peuterspeelzaal in de Frisoschooi. Als duurder en omslachtiger alternatief had hij daarom bedacht om de peuters dan maar onder te brengen in de gemeentewerkplaats in verenigingsgebouw 'Ons Huis'. Daarmee stond Sandee biimen het college van B&W echter wel alleen, want de meerderheid van het college hield vast aan vestiging van 'Pin keltje' in het lege schooUokaal. En daarop doelde mevrouw Tuinstra met die dreigende scheuring in het college. Op grond van dit alles werd tijdens de Dirks landse raadsvergadering zowel het optreden van het schoolbestuur van de Johan Friso schooi als de wijze van aanpak door wethou der Sandee fliiJc gehekeld. Dit laatste kon ook de heer Kievit niet voorkomen, die deze avond 'zijn' CDA-wethouder nog in bescherming probeerde te nemen en hem in de hele gang van zaken te complimenteren als 'creatieve wethouder' Met name uit de hoek van de ChristenUnie werden ovet de hele gang van zaken nogal wat harde noten gekraakt. Richting Friso schooi gaf de heer Braggeman aan dat nie mand in het hele gemeentehuis erover zal vallen dat het Herkingse schoolbestuur haar eigen identiteit bewaakt. "Dat is logisch en ook haar taak. Maar daar gaat het in deze dis cussie niet over. Twee dagdelen per week acht kleuters achter de kopgevel van je school hebben, dat is absoluut geen aantas ting van identiteit!", stelde Braggeman. Bovendien herinnerde hij eraan dat zo'n zes jaar geleden het OGO en de scholen onder ling de afspraak hebben gemaakt dat bij leegstand van gebouwen een andere denomi natie daarvan gebruik zou kunnen maken. "Ook het Herkingse schoolbestuur ging daarmee akkoord!" En richting wethouder sprak Bruggeman dat deze het Herkingse schoolbestuur op z'n minst kunnen wijzen op een onverantwoord omgaan met gemeenschapsgeld, als het met ziilke voorwaarden komt dat er heel wat kos ten moeten worden gemaakt. Daarnaast ver weet hij de wethouder dat die alle partijen van alles heeft beloofd, maar geen richting aan het gesprek gegeven te hebben, met als gevolg dat nu alle partijen ontevreden zijn. "Met van alles beloven en niets nakomen, sta je in je hemd. Op het sportveld zijn hier voor kaarten beschikbaar..." Bovendien begreep hij uit de verslaggeving dat tijdens het overleg met de school de ambtenaar van het gemeentehuis méér het woord heeft gevoerd dan de wethouder zelf "Op ons komt het over alsof de wethouder positief is ingegaan op het verlanglijstje van het schoolbesmur. En als dat een overeenkomst is op basis waarvan een lokaal beschikbaar wordt gesteld, dan is dat voor ons absoluut onacceptabel", zo verzekerde Bruggeman. "Die vordering hadden we nooit moeten intiekken. En daarom: als wethouder zo snel mogehjk terug naar het schoolbestuur, ze wijzen op de onverantwoorde wijze van omgaan met gemeenschapsgeld en met onmiddellijke ingang het lokaal vorderen zónder de eisen van het schoolbestuur te honoreren! Want dat vraagt veel te veel gemeenschapsgeld - en dat voor twee mor gens en acht peuters..." In de pauze, gedu rende waarin de raadsvergadering werd geschorst, bleek het overigens niet om acht maar om twaalf kinderen te gaan. Niet alle raadsleden echter zijn er gerust op dat het vinden van onderdak in de Friso schooi de peuters zo goed zal bekomen. Zo waarschuwde de heer Van der Vlugt (PvdA) ervoor dat het schoolbesmur reeds één en andermaal heeft laten weten "tot de laatste draad te zullen gaan om 'Pinkeltje' tegen te houden. Ze gaan tot het gaatje om de peuter speelzaal niet in de school te laten komen. En als het zou gebeuren, dan willen ze nog twee en twintig vingers in de pap om te zeg gen wat daar wel of niet mag gebeuren!" Ook mevrouw Straik van Gemeentebelan gen zei te verwachten dat in de Frisoschooi de peuters onder drak zullen komen te staan. "Ik denk niet dat het ophoudt na het vorde ren van dat lokaal. Want hoogstwaarschijn lijk zullen ze op andere manieren proberen 'Pinkeltje' daar weer weg te krijgen. Dit blijft een plage. Jaren geleden heb ik de schoolstrijd op Herkingen meegemaakt. Ik ben bang dat, als het lokaal inderdaad wordt gevorderd, er opnieuw stekelige situaties zullen ontstaan." En de heer Kievit liet weten de kinderen niet aan te willen doen dat ze op het plein rondlopen en ervaren moeten dat ze niet gewenst zijn. Verder vroeg de heer Robijn zich af van wie 'Pinkeltje' het lokaal eventueel straks huurt. Hij achtte dit te weten van belang voor zijn besluitvorming. "Want als bij verdere onder handelingen over een paashaas, een kerst boom of sinterklaas het bestuur van de Fri soschooi ook maar één vinger in de pap blijft houden, dan blijf je eeuwig bezig en kies tic voor vestiging in 'Ons Huis'. "Magge ze dan oak gean kerstboampje met zo'n prikpenne op "n kussentje uutprikke en dat voor 't raem hange?", vroeg Van der Vlugt zich daarbij aansluitend af. "Want als je met die weten schap kiest voor vestiging in de Frisoschooi, dan vraag ik me af of je eigenlijk nog wel voor de peuterspeelzaal bent!" Volgens wet houder Sandee zou 'Pinkeltje' het lokaal van de school gaan huren, maar na uitleg van wethouder Koningswoud bleek dat via/via uiteindelijk de gemeente de verhuurder zou zijn. Niet alleen ChristenUnie-raadslid Brugge man, maar ook diens partijgenoot Toes vuur de deze vergadering stevige kritiek af, met name op wethouder Sandee. Toes liet weten zich niet aan de indruk te kunnen ontrekken dat de wethouder niet altijd de waarheid heeft gesproken. Gaf Sandee namelijk tij dens deze avond aan dat de vorderingsproce dure van het lege lokaal beëindigd werd omdat er tot overeenstemming met het schoolbestuur was gekomen, tijdens de laatstgehouden commissievergadering zei volgens Toes de wethouder juist dat 'ie de vordering staakte omdat hij er geen gat meer in zag en het een heilloze weg was gaan vin den. "De wethouder vertelt nu een heel ander verhaal", vond Toes. "Ik heb gewoon het idee", zo richtte hij zich tot Sandee, "dat u 't gescliikter vond om nog maar eens met andere variant te komen. Dat zou wat gemakkelijker zijn, maar daar hebben we u niet mee op pad gestuurd. Ik krijg nu sterk de indruk dat de wethouder tijdens de commis sievergadering op z'n minst de waarheid een beetje geweld heeft aangedaan." Sandee bleef er echter bij: "als je denkt datje tot overeenstemming komt, kun je de vorde ringsprocedure stoppen. Het schoolbestuur bleek echter noodgedwongen akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het lokaal en maakte daar voorwaarden bij. Ik probeer het liefst overeenstemming te berei ken waarbij geen van de partijen een verve lende nasmaak overhoudt - maar dat hebben we intussen allemaal, denk ik - en daarom ben ik nog gekomen met de variant van ves tiging in 'Ons Huis'. Maar als er vanavond wordt gekozen voor de school, dan zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de omgangsregels met elkaar, om in vrede met elkaar onder één dak te leven." De wethou der gaf aan "in ieder geval de boodschap uit de raad te hebben begrepen: liever gisteren in de school dan morgen. En daar gaan we ons best voor doen. En heeft het bestuur teveel noten op zijn zang, dan moeten we als gemeente de knoop doorhakken en zeggen: 'dit is het!' Raadslid Toes heeft hier echter geen hoge pet meer van op. "De knoop doorhakken, dat hebben we al zo vaak gehoord. Ik vraag me echt af of u in staat bent de knoop door te hakken, want elke keer is de peuterspeelzaal nog teruggekomen. U moet krachtdadiger optreden, want ik heb het idee dat u over zich laat lopen. Het had lang niet zover hoeven te komen als u politiek wat slitnmer, handiger en eleganter had geopereerd. Maar dat heeft u niet gedaan en daardoor ontstaan telkens deze discussies. Ik hoop dat u nu echt eens de knoop door gaat hakken, maar daar heb ik eigenlijk weinig vertrouwen in. Neem dat maar mee." En ook die boodschap zei San dee duidelijk te vinden: "Ik heb er niks aan toe te voegen." Met een meerderheid van stemmen besloot de raad tot vestiging van de peuterspeelzaal in de Prins Johan Frisoschooi, 'variant 1' dus. SOMMELSDIJK - Op de eerste thuis- datum van volleybalvereniging Inter mezzo zijn goede resultaten geboekt. De tegenstand(st)ers gingen zonder of met een enkele punt terug over brug of dam. Dames 1 won met 3-1 van TimmersA'^oUey Zuid. Heren 1 had een andere Rotterdamse tegen stander op bezoek: Hou Stand 1. Beide ploe gen bleken aan elkaar gewaagd. Met dege lijk spel waren de eerste twee sets voor de Rotterdammers: 19-25 en 22-25. Intermez zo's spel, met wederom Mare van Biert als spelverdeler, was nog te wisselvallig en dit kostte punten. Hou Stand had met 4-0 naar huis kunnen gaan. De thuisploeg bleek ech ter zich dusdanig bewust van zijn verant woordelijkheid en op het juiste moment werd de achterstand omgebogen naar een setwinst. In de vierde set gebeurde dit, wat leuk was voor de spanning, wat laat: 25-20 en 27-25 voor Intermezzo. Coach Anton van Zijp kan tevreden zijn. Zo ook coach van Os bij dames 2. Hij zag Annette Vogelaar goe de rake klappen uitdelen en nieuwelinge Linda Kroonsberg speelde ook een leuke pot volleybal. Het zesde team van Volley Zuid keerde aldus met één punt naar huis: 18-25, 25-16, 25-17 en 25-22. Overige uitslagen: Heren 2 - De Drieslag 12-2 Heren 3 - TimmersA'olley Zuid 32-2 Jongens C - Ibis 13-1 Jongens D - Spivo 13-1 Meisjes B - Ibis 14-0 Meisjes C2-WEA/MEV0'80 2 4-0 Meisjes Cl - Micro Electro Roosendaal 11-3 Programma: 8 oktober: 20.30 uur Sparta-Hygiea-Heren Recrea 9 oktober: 19.30 uur Fusion 3 - Dames 1 11 oktober: 12.15 uur Volley Voome 2000 1-Jongens D 13.30 uur: RVC/Libanon'50 3-Dames 2 14.30 uur: Fikszo/Lekkerkerk 2 -Heren 1 DVOl-Meisjes Cl 16.00 uur:Vovero 1 - Meisjes Al Vovero I-Meisjes C2 17.30 uurWea/Mevo'SO 1-Jongens C 18.00 uur: TimmersA'olley Zuid 5-Heren 3 19.00 uur: Wea/Mevo'80 1-Heren 2 Op 8 oktober hoopt vrouwenvereniging 'Tabitha' haar jaarlijkse verkoping te hou den met mooie handwerken, groenten, frait, vis en nog veel meer. Ook mevrouw Smur- man hoopt er weer te zijn met stoffen en cre- aspuUen. De openingstijden zijn van 10.00 uurs morgens tot 16.00 uurs middags. Een ieder is van harte welkom in verenigingsge bouw 'De Poort', Voorstraat, Mehssant. De koffie staat klaar! ■S'

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 4