Gemeenschapsbibliotheek viert Nationale Voorleesdag Predikbeurten MEDISCHE DIENSTEN 'Getekend' toont het schuldige landschap De Roparun op Radio Flakkee Good Luck verliest slotwedstrijd Raadscommissie Dirksland vergadert over Centrumbeleid Oliebollenverkoop voor Calando EIIAmiBI-illEUWS EIÜVnDEII-IIIEUWS Kerkdienst Ger. Gem. Avondwandelvierdaagse van Middelhamis Expositie nu in gemeentehuis Dirksland DIRKSLAND - "Dit is een kunstzin nige, culturele manier om de water snood van 1953 te gedenken en te her denken. Ik kan dit initiatief zeer waarderen." Dat zei burgemeester S. Stoop tijdens de presentatie van de reizende expositie 'Getekend', afgelo pen zaterdag in het gemeentehuis van Dirksland. De expositie kan tot 20 juni worden bekeken tijdens de openings tijden van het gemeentehuis. Schoon en opgeruimd Kunstzinnig document Donderdag 29 mei 2003 Hemelvaartsdag Eindelijk besluitvorming rond peuterspeelzaal Herkingen Zowel in de commissie Maatschappe- lijke Aangelegenheden en Middelen (MAM) als in de gemeenteraad te Dirksland, is al vele malen uitvoerig gediscussieerd over de realisatie van een peuterspeelzaal in Herkingen én over een locatie daarvoor. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen don derdagavond is echter eindelijk tot besluitvorming gekomen. van donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag Schotejii goed voor 20 eretitels op regionaal niveau 3 00 Hoewel het in 't begin met de nodige tegenslag gepaard ging, is het zater dag toch nog gelukt om voor maar liefst 562,77 oliebollen te verkopen bij de ClOOO in Sommelsdijk. De opbrengst kwam geheel ten goede aan het Roparunhospice Calando in Dirksland. PAGINA 2 DINSDAG 27 MEI 2003 -\ I 1 I 'I chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hoUandse en Zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187) 4710 20 Fax (0187)485736 Postbus 8, 3240 AA Middelhamis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE.- tel.(0187)47 10 20 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,27; contracttarieven op aanvraag sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur siuitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie- opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, privé (0187) 60 14 40 e-mall: J.Villerlus@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden gewei gerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9,25. Per jaar €35,00. Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS; postbank 167930 rabobank Middelhamis 342001108 Burgemeester Stoop (r.) krijgt "Getekend' is een initiatief van de Stichting Podium Goeree-Overflaldcee. Zestien eilan- delijke kunstenaars met verschillende ach tergronden werd gevraagd om iets te creëren aan de hand van het thema 'Getekend; 1 februari 1953'. Het resultaat bestaat uit zes tekeningen, zes foto's, zes gedichten en muziek van drie componisten. Kunstschilder Hans Dolieslager legde het uitgangspunt - de watersnoodramp die vijf tigjaar geleden plaatsvond - zaterdag uit aan de hand van een stukje tekst van de kunste naar en schrijver Armando. In 'Aantekenin gen over de vijand' beschrijft hij een bos waar ooit gesneuvelden lagen en waar nu een snoepkraam staat en gewandeld wordt. "Als je vertelt wat hier is gebeurd, zeggen ze 'o ja'. Meer niet, het kan ze niets schelen en daar kan ik niet over uit." Armando, zo ver telde Dolieslager, heeft weinig vertrouwen in het landschap en heeft voor dat gevoel ook een naam bedacht: het schuldige land schap. "Hier is wat gebeurd, maar je ziet er niets meer van. Totdat er wat over verteld wordt", aldus Hans Dolieslager. De link tussen het bos van Armando en Goe- ree-Overflakkee is uiteraard gauw gelegd. De kunstschilder: "Toen ik hier dertig jaar geleden kwam wonen, viel het me op dat de mensen niet spreken over 'voor en na de oor log', maar over 'voor en na de ramp'. Het huidige beeld van het eiland is; mooi, schoon en opgeruimd. Maar je hoort en leest verhalen en dan gaan die plekken verande ren. Dan krijgen ze geschiedenis." Een geschiedenis die het eiland tekent, van daar ook het thema van de expositie. De kun stenaars hebben de ingrijpende gebeurtenis sen van vijftig jaar geleden vastgelegd aan de hand van zes plaatsen, waaronder de boerderij van Biemond in Stellendam, het stroomgat in Den Bommel en de Juliana- uitleg r-;,, ■;ij,i,; Straat in Oude-Tonge. Steeds is er een kleine serie: een foto uit 1953, een foto van nu, een tekening en een gedicht van Rien Vroegin- deweij. "Er iets vastgelegd van het schuldi ge landschap", zei Dolieslager tijdens de presentatie in Dirksland. "Dit is bedoeld om mensen iets achter die zes plekken te laten zien. Iets dat, als ik bijvoorbeeld langs die boerderij in Stellendam rij, altijd weer bij me opkomt. Dat die mensen nog hebben gepro beerd te vluchten in de richting van Melis sant, maar verdronken terwijl ze nog psal men aan het zingen waren. Nee, het land schap is niet altijd zoals je het voor je ziet." De op deze gebeurtenis geïnspireerde teke ning Iaat gespiegelde portretten zien, die onder meer angst en vertrouwen uitstralen. De openingspresentatie in het gemeentehuis van Dirksland werd muzikaal opgeluisterd door Nadine Stolk (blokfluit) en Rinus Ver- hage (op een klavecimbel met geschilderde zeegezichten). Burgemeester Stoop droeg de gedichten van Rien Vroegindeweij voor, afgewisseld door enkele composities van Wim Soeters uit de cd-speler. De door eilan- delijke musici uitgevoerde muziek, de gedichten - met onder meer passages over het nieuwe woord watersnood, het grote grij ze monster en de ark die vastliep op de Ara rat, de foto's en de tekeningen zijn samenge voegd in een kunstzinnig document, waarin verleden en heden samenkomen. Dit docu ment - een boekje met cd - is voor 10 euro te koop, niet alleen in de expositieruimte, maar ook in de bibhotheken op het eiland en in het Diekhuus te Middelhamis. De expositie 'Getekend' was eerder te zien in het gemeentehuis van Oostflakkee te Oude-Tonge. Na Dirksland zijn de gemeen tehuizen van Goedereede en Middelhamis aan de beurt. Vervolgens verhuist de exposi tie naar het provinciehuis in Den Haag, waarna - in 2004 - de eindbestemming het Watersnoodmuseum op Schouwen-Duive- land zal zijn. MIDDELHARNIS - Heden (dinsdag) avond 19.30 uur ds. E. Hakvoort. OUDDORP - Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur ds. R. Veldman, openbare geloofsbe lijdenis en 19.30 uur ds. H. v. d. Belt, Delft - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst - Ger. Kerk 10.00 uur ds. G. den Hartogh - Doopsgezinde Gem. 10.00 uur ds. J. Smink. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 9.00 en 10.45 uur ds. J. W. van Estrik. STELLENDAM - Herv. Gem. 9.30 uur ds. W.L. Smelt-Ger. Kerk 10.00 uur ds. H. P, de Goede. MELISSANT - Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. van der Ziel, Poederoijen - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst -'Ger. Kerk 9.30 uur ds. A. Worst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 9.00 uur ds. M. J. Paul, Ede - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst. HERKINGEN - Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst. SOMMELSDIJK-Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. C. den Toom - Lukaskapel HDG 10.15 uur ds. G. C. Kunz - Herv. 'Exo dus' Gem. 9.30 uur dienst in de Gere formeerde Kerk - CAMA Christenge meente, het Prieel, 9.30 uur Gezins- dienst. MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 9.00 uur ds. C. Gielen - Chr. Ger. Kerk 9,30 uur ds, P. den Butter - Ger. Gem. 9,30 uur ds. J, Karels - Ger. Kerk 9.30 uur mevr, drs, A, J, Th, Bouwman, NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9,30 uur ds, A, Belder - Ger. Gem. 19,00 uur ds, J, Karels, OUDE TONGE - Herv. Gem. 9,30 uur ds, H, J, Catsburg, Goes - Ger. Gem. 11.00 uur ds. E, Hakvoort, STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 9,30 uur ds, H, A, Samsom - Ger. Gem. woensdag 28 mei 19,30 uur ds, C, Sonneveld - Ger. Kerk 10,00 uur ds, A, S, Rienstra, DEN BOMMEL - Herv. Gem. 9,30 uur ds, P, van Duijvenboden - Ger. Kerk 9,30 uur in Ooltgensplaat. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9,30 uur dr, T, E, van Spanje - Ger. Gem. 9,30 uur leesdienst - Ger. Kerk 9,30 uur de heer De Jong, gezamenlijk met Den Bommel, LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10,00 uur ds. D. A. Snijder. Waar als geschikte plek aanvankelijk gedacht werd aan een leegstaand lokaal in de christelijke basisschool 'Prins Johan Friso' te Herkingen, bleek aan de zijde van de school onvoldoende bereidwilligheid om daaraan mee te werken. Daarom werden - met betrokken partijen - ook ahematieve mogelijkheden bekeken, zoals het plaatsen van een noodlokaal elders in Herkingen. Unaniem is men daarbij tot de conclusie gekomen dat vestiging van een peuterspeel zaal in de Prins Johan Frisoschool het meest geschikt zou zijn, zoals ook in de laatstge houden vergadering van de commissie MAM werd gedacht. In aansluiting hierop besloot donderdagavond nu ook de gemeen teraad om door te gaan met (een vorderings procedure tot) realisering van de peuter speelzaal - luisterend naar de naam 'Pinkel tje' - in een leeg lokaal van de Herkingse basisschool. De heer Robijn (PvdA) merkte daarbij op het wel te betreuren dat 't allemaal zo lang heeft moeten duren. "We hadden het al veel eerder voor elkaar kunnen hebben. Met de opgelo pen vertragingen is veel tijd verloren gegaan, We wisten tóen immers al dat het tóch hierop terecht zou komen," Daarop aansluitend drong de heer Tieks (CDA) er dan ook op aan om "bij de realisering spoed te betrachten". Dit laatste vond wethouder Sandee prima - hij streeft ernaar om het betreffende lokaal nog in de zomervakantie te verbouwen, maar dan behoefde hij wel de volmacht van de raad om te kiinnen starten, want met betrekking tot de financiën stond nog niet alles op 'n rijtje, zo liet hij weten. Die volmacht werd hem verleend, zodat 'Pinkeltje' nu - zoals de heer Toes (Chris tenunie) het noemde "toch op z'n pootjes terecht komt", WEEKEND-DIENSTEN ARTSEN Van vrijdagmiddag vijf uur tot maandag morgen acht uur heeft voor lieel Goeree- Overflakkee dienst de Centrale huisartsen post Goer8e-Overflakl<ee, Langeweg 70, Middelhamis, tel. (0187) 480447. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, praktijk Oud- dorp, tel, 681660 (van 11,00 tot 11,30 uur), VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK 'NATALIA' Paviljoen Ziekenhuis, Stationsweg 22 dl,, WO,, do, spreekuur volgens afspraak 9,00-12,00 uur tel, spreekuur, APOTHEKEN Buiten openingstijden van de apothelien kunt u bel len voordringende spoedrecepten met het centrale dienstnummer apotlieken Goeree- Overflakkee: 689957. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende apotheek De dienstdoende apotheek is op zon- en feestdagen extra geopend van 11.30-12.00 uur en 17.00-17.30 uur. DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P, R, J, M, Schilder, Oude Tonge, 64 24 41L, Tjebbes, Middelhamis, 48 29 66; Dierenkliniek Goeree-Overflakkee, 48 28 97, Al vele jaren volgen verslaggevers van Radio Flaïdsee de deelnemers aan de Ropa run, Een prestatieloop van Rotterdam naar Parijs waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Daniel den Hoedkliniek in Rotter dam, Maar de activiteiten van de vrijwilli gers van Radio Flakkee beginnen al op 23 mei. Dan zullen Tv-opnamen gemaakt wor den van de lopers en de begeleiders van de Flakkeese teams. De opnamen zullen nog voor de start van de Roparun worden uitge zonden door de Kabelkrant Goeree-Over flakkee, Het tijdstip zal nog bekend worden gemaakt. De Roparun gaat op woensdag 28 mei van start vanaf de Coolsingel in Rotter dam, Vanaf 12,00 uur zullen 7 verslaggevers van Radio Flakkee de lopers gaan volgen tot in Parijs, Regelmatig brengen zij verslag uit over de vorderingen, het wel en wee van de lopers en over het werk van de vele mensen die de lopers begeleiden en verzorgen. Woensdag om ongeveer 17,00 uur passeert de karavaan het eiland Goeree-Overflakkee, Als velen de lopers bij de hoek van St, Jape gaan uitzwaaien, moet dit een zeker een sti mulans voor hen zijn om door te gaan. Tijdens de uitzending hoort u ook nieuws vanuit de studio waar niet minder dan zeven medewerkers werkzaam zullen zijn, U hoort dan o,a, vooraf opgenomen "portretjes" van de lopers en kunnen via de radio de groeten worden gedaan. Om de drie uur zal er een Roparunjoumaal worden uitgezonden en vertelt de Zeeuwse weerman Jos Broeken wat de weersverwachtingen zijn voor de komende uren. Zaterdag 31 mei, vanaf ongeveer 15,00, uur zal Radio Flakkee rechtstreeks verslag doen vanaf het Diek- huusplein van de temgkeer van de lopers en begeleiders. De Roparun is op Radio Flak kee te volgen via de zender in Dirksland op 104,9 MHz, via de zender van de SLOO in Achthuizen op 105,9 MHz, op de radio via de kabel op 107,1 MHz in de gemeenten Dirksland en Oostflakkee en op het hele eiland via de kabelkrant Goeree-Overflak kee, Maar eigenlijk is maar één ding belang rijk bij de Roparun, De opbrengst! Want die is bestemd voor de Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam, In het kader van de Nationale Voorleesdag op woensdag 14 mei zijn twee medewerksters van de Gemeenschapsbibhotheek Middelhamis op bezoek geweest bij Kinderdagverblijf De Regenboog, De kinde ren hebben genoten van het verhaal over Kleine Ezel en de mede werksters hebben genoten van de kinderen! Op woensdag 21 mei en donderdag 22 mei kwamen de groepen 2 van de J,C,van Gentschool ontbijten in de bibliotheek (een weekje later in verband met de projectweek over water waar de kinderen het heel druk mee hadden). Er stond een wel zeer luxe ontbijt klaar voor de kinderen: broodjes, krentenbollen en muffins met vruchtensap, melk of thee. Dit superontbijt werd verzorgd door leerlingen van de Technische School.die ook de bediening voor hun rekening namen. En dat von den de kinderen wel heel interessant. Na een spannend verhaal over tovenaar Macrobius mochten de kinderep zelf proberen te toveren en kwamen zo van alles te weten over de bibliotheek. Wat vooral dui delijk werd is zowel het belang van een goed ontbijt als van voorle zen, elke dag weer! De laatste wedstrijd van het veldseizoen 2002/2003 was voor Good Luck de thuiswed strijd tegen ONDO uit Middelburg, Op het spel stond eigenhjk alleen nog maar prestige, want beide ploegen konden niet meer promo veren of degraderen, In de beginfase was dit vooral te zien aan het spel van Good Luck, Veel te slap werd begonnen aan de wedstrijd en het leek niet mogelijk om zelfs maar een goede aanval op te zetten. Daar tegenover begon ONDO wel heel scherp aan de wed strijd en pakte een meer dan terechte voor sprong van 0-3, Naarmate de eerste helft vor derde kwam Good Luck beter in het spel, maar bleef ONDO beter. Good Luck mocht büj zijn dat men na een 3-8 tussenstand, bij mst dit had teruggebracht tot 5-8, Hierdoor bleven er in de tweede helft kansen om temg te komen in de wedstrijd. Na rust had Good Luck een kleine periode waarin men het betere van het spel had. De achterstand werd teruggebracht tot 6- 8, maar men miste de overtuiging om de kan sen te benutten en verder in te lopen, ONDO ging beter met de kansen om en liep weer ver der uit. Tijdens de tweede helft begonnen de spelers van Good Luck zich ook te ergeren aan het arrogante en agressieve gedrag van enkele ONDO spelers. Dit kwam zeker niet ten goe de van de wedstrijd, maar zorgde wel voor een beladen sfeer. Doordat Good Luck slecht omging met deze omstandigheden hep ONDO zelfs nog uit naar een 7-13 eindstand. Uit eindelijk leed Good Luck een kansloze nederlaag en verspeelde men ook de tweede plaats op de ranglijst. Toch heeft Good Luck een goede ontwikkeling doorgemaakt en Ujkt men er klaar voor om volgend jaar echt mee gaan strijden voor het kampioenschap. De overgang van enkele talentvolle junioren kan hierin nog een belangrijke rol gaan spelen. Good Luck 2 behaalde een belangrijke over winning op Scheldevogels 2 en voorkwam hiermee direct degradatie. Doelpuntenmakers: Jan-Willem de Vos (3), Marcel Kievit (2), Samantha Krijgsman (1), Liesbeth Los (1) Ook in het laatste weekend van de jaarlijkse ZRO kringkampioenschappen bleek z,c, de Schotejii uit Middelhamis in staat om de run op regionale eretitels net als vorige week te continueren. Met opnieuw twee gouden medailles voor Rhiana van Kempen op de 50m en lOOm rugslag en wederom een kring- titel voor Rianne Noordijk op de 50m rugslag werden door de zwemvereniging uit Middel hamis in totaal 6 regionale titels behaald. De meest succesvolle zwemster van deze Kring kampioenschappen was Rianne Noordijk (1985), die in totaal maar üefst 8 medailles wist te winnen. Ook het laatste weekend van de Kring 2003 is voor z,c, de Schotejii goed verlopen. Zo werden er derde plaatsen ver diend door Mark Verwijs op de 50m vlinder slag (30,74), door Iris Oostdijk op de 50m vrij (30,80) en 1 OOm rugslag (1.16,40), door Rian ne Noordijk eveneens op de lOOm rugslag en ook door Thijs Tromper, die met een clubre- cord op de 50m schoolslag in 35,09 eveneens in de prijzen viel. De zilveren medailles in dit laatste weekend waren voor Rianne Noordijk op de 200m vlinderslag (3,05,83) en op de 200m wisselslag (2,58,18), en voor Rhiana van Kempen op de 50m vrij, waarop ook zij een clubrecord zwom in 28,95, Kringtitels waren er deze week zoals gezegd voor Rhiana ven Kempen op de 50m mgslag (33,44) en de lOOm mgslag (1.16,33) en voor Rianne Noor dijk op de 50m mgslag in 37,68, Z,c, de Scho tejii kan opnieuw temgzien op uiterst succes vol verlopen Kringkampioenschappen, getui ge de 20 behaalde ereplaatsen, In totaal telde de Schotejii 12 deelnemers verdeeld over de zes gehouden finale wedstrijden. Op de avonden van 3,4,5 en 6 juni a,s, orga niseert het Rode Kruis afdeling Middelhar- nis weer de jaarlijkse avondwandelvierdaag se. Voor zowel individuele lopers als groe pen is er de mogelijkheid om elke avond 5 of 10 kilometer te lopen in en rond de woon kernen van Middelhamis en Sommelsdijk, De wandelroutes zijn deels vernieuwd en op de laatste avond is er rond 20,00 uur de bekende aankomst op het Diekhuusplein, Scholen en verenigingen worden eveneens via een mailing op de hoogte gesteld. Vanaf 18,00 uur kan worden ingeschreven 'de Sta- ver', waarna gestart wordt om 19,00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro. De laatste avond start de 5 km route om 18,30 uur en de 10 km route om 17,45 uur. De organisatie hoopt weer veel wandelaars te mogen ver welkomen bij de start vanaf recreatiecom plex de Staver, f-H 3 2 CfQ, Een vol programma voor jullie voor 7 juni a,s,: Boswandeling, Touwtrekwedstrijd, Chinees eten, afscheid nemen van Heleen, 's Middags staat het vertrek gepland om 14:30 uur bij Elim, kun jij alleen 's avonds komen, dan ben je welkom vanaf 18:30 uur. Voor allebei geldt: opgeven bij Corrie, tel, 651523, De kosten zijn 7,-, kom je alleen 's avonds dan betaal je 5,-, We horen het van jullie?! Groeten, commissie Z.A.J.W. Op dinsdag 10 juni, zal de commissie Grondgebied en Economische Zaken van de gemeente Dirksland vergaderen. Tijdens deze vergadering, die om 19,00 uur begint, staat het 'centmmbeleid' voor Dirksland centraal. Ter discussie staan een mogelijke verplaatsing van de Cl000 uit het centram naar de Geldersedijk, op de locatie van het voormalige kerkgebouw van de Gerefor meerde Gemeente, en de eventuele vestiging van een Aldi aan het Korteweegje, In de commissievergadering van 4 maart 2003 is aan deze onderwerpen al mim aandacht geschonken. Het is de bedoeling dat tijdens de vergadering van 10 juni door de commis sieleden een standpunt wordt ingenomen, dat als advies wordt voorgelegd aan de raad. Belanghebbenden die op 10 juni a,s, gebmik willen maken van het spreekrecht, om over deze zaken hun mening kenbaar te maken, moeten dit tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering melden aan de griffier. Dit kan telefonisch (0187-608080) of per email: s,kiewiet@dirksland,ni. onder ver melding van naam, adres en telefoonnum mer. Volgens de daarvoor geldende regels is voor het spreekrecht maximaal een half uur beschikbaar. Elke spreker mag maximaal 5 minuten het woord voeren. Als er meer dan zes sprekers zijn wordt de spreektijd evenre dig verdeeld. Het verdient daarom aanbeve ling dat groepen mensen die dezelfde argu menten naar voren willen brengen, één woordvoerder aanwijzen, zodat de beschik bare spreektijd zo goed mogelijk kan wor den gebmikt. Door de supermarkt waren de ingrediënten voor de oliebollen beschikbaar gesteld. Die had ze nog op voorraad van de vorige jaar wisseling, maar kon die natuurlijk niet bewaren tot het opnieuw oudjaar zou wor den. Daarom bood de ClOOO het aan Calan do aan om oliebollen van te bakken en te verkopen ten bate van het hospice. De vrij willigers van Calando moesten dan wel zelf de oliebollen en verkopen. Dat bakken leek in eerste instantie mis te gaan omdat het niet lukte om elektrische stroom te krijgen. Maar gemime tijd later dan gepland lukte het toch om aan de achterzijde van het gebouw te bakken, en kon de verkoop bij de ingang van de supermarkt beginnen. Tot 7 uur 's avonds werd er gebakken en verkocht. En dat bracht het mooie bedrag van 562,77 op!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 2