Flakkeese Zendingsmarkt fiai(iieésezendin8Sffl#t Samen bouwen aan de toekomst! Oranje Wellicht alternatief voor Peuterspeelzaal Herkingen? Goereese redders onderscheiden met oorkonde Bedenkingen bij ontwiiclielingen centrum Diricsland Vlooienmarkt in Helievoetsiuis Uitslagen Manege Oostmoer Zwitsers tienerkoor 'Ten Sing Stafa' MELISSAHT EIIIVIIDEtl-IIIEUWS Extra kerkdienst Ger. Gememeenten EIIAfKJSI-tllEUWS De gemeenteraad van Dirksland is - zoals bekend - overgegaan tot het vor deren van één van de leegstaande schoollokalen van de 'Prins Johan Friso' basisschool in Herkingen om daar zodoende ruimte te maken voor een Peuterspeelzaal. Voorlichting Kinderdag verblijf Suriname in Nieuwe Tonge Gedenl(dienst 80-jarige SGP-I(iesvereniging Gezamenlijke woningcorporaties tijdens conferentie in Ooltgensplaat: Werkgroepen Met de politieauto van wijkagent Leo Roozeboom werden de verbou wereerde Goereeërs Piet Lokker en Dik Meyboom thuis opgehaald, en afgeleverd bij het gemeentehuis in Goedereede. Waar ze werden opge wacht door hun familieleden en bur gemeester C. Sinke. Deze bijeenkomst was belegd om Lokker en Meijboom eens extra in het zonnetje te zet ten omdat ze vorig jaar mevrouw Arts na een val in de haven uit het water hadden gered. Het gebeurde in de late avond van zondag 13 oktober 2002 toen mevrouw Arts haar hon den uitliet. Per ongeluk kwam ze in het kou de water van de Goereese haven terecht. De beide mannen aarzelden geen moment en sprongen ook in het water waar ze met moei te mevrouw Arts uit haar benarde positie wisten te bevrijden. Politiebureau Ouddorp iedere woensdagmiddag open Lage temperatuur Leuk idee voor Jong en oud op de Mèkkerstee Het zit de heer J. Toes van de Chris tenunie niet lekker: de ontwikkelin gen rondom het winkelbestand in Dirksland. Tijdens het Vragenuur luchtte hij zijn hart. In de commissie Grondgebied en Economi sche Zaken, waar de heer J. Toes voorzitter van is, hebben de leden zich uitgesproken voor de vestiging van een Aldi in Dirksland. Het blijkt dat Toes deze uitspraken met gemengde gevoelens heeft aangehoord. Tij dens de commissievergadering is het niet mogelijk dat hij - als technisch voorzitter - inhoudelijk aan de discussie deelneemt. Daarom maakte hij gebruik van het Vragen uur om zijn mening tegenover zijn collega's duidelijk te maken. Extra commissievergadering PAGINA 2 DINSDAG 29 APRIL 2003 gii^mm 'sssaammamsm wsamaaM Op zaterdag 3 mei wordt er op het terrein van touringcarbedrijf Mijnders aan de Provincialeweg in Mellissant de Flakkeese Zen dingsmarkt gehouden. Voor de derde keer wordt deze zendingsmarkt georganiseerd en het is opnieuw de moeite waard. Zo is er een roojvogelshow te zien, een oliebollenkraam, nieuwe en tweedehands boeken, schoenen, gereedschap, stroopwafels, kaarten, kinderkleding en heel veel andere activiteiten. De markt vangt aan om 9.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Deze vorderingsprocedure is in gang gezet. Nu blijlct dat er tijdens dit proces zich een alternatief aandient waaruit zou kunnen vol gen dat de toch ingrijpende vordering van het schoollokaal niet nodig blijkt. Aan het eind van het jaar zal de nieuwbouw van de bijzondere basisschool 'Prins Mau- rits' in Dirksland zijn voltooid. Er komt dan - of misschien nog eerder - een elf jaar oud noodlokaal vrij. Aan de gemeenteraad werd donderdagavond gevraagd een principebe sluit te nemen om dat noodlokaal te gaan gebruiken voor de Peuterspeelzaal in Her kingen. Dit lokaal zou dan geplaatst moeten worden op het perceel van het Zuiveringsschap, in de nabijheid van de Deltastraat, wat binnen kort in eigendom komt van de gemeente. Van de Stichting peuterspeelzaal 'Pinkeltje', is door de gemeente een schriftelijke reactie ontvangen, waaruit blijkt dat zij niet zo onder de indruk zijn van het te gebruiken noodlokaal. De Stichting somt de nadelen op die kleven aan een noodlokaal op die locatie in Herkingen, zo zullen er sterke tempera- tuurschorrunelingen zijn, die hoge stookkos ten opleveren. Ook de locatie lijkt de Stich ting niet ideaal, aan de rand van het dorp, met nauwelijks begroeiing. Ook is er nauwe lijks gelegenheid de kinderen met de auto te brengen om dat er geen ruimte voor het keren van de auto aanwezig blijkt. Verder spreekt de Stichting haar bevreemding uit dat in het verleden een noodlokaal niet bespreekbaar was voor het gemeentebestuur. CDA'er J. Tieks vindt het een goed idee om te onderzoeken of het noodlokaal een goed chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuld-hollandse en Zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)47 1020 Fax (0187)48 57 36 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTRATIE: tel.(0187)47 10 20 e-mail: Algemeen@gebr-dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,27; contracttarieven op aanvraag sluUingstermiJn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstennyn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentie- opdrachten of telefonisch opgegeven advertenties kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. Aduertentie-acquisitie.- A. J. van der Velden, 06-50448359 REDACTIE: hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, privé (0187) 60 14 40 e-mail: J.Villerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden gewei gerd. ABONNEMENTEN: Per kwartaal 9,25. Per jaar €35,00. Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS: postbank 167930 rabobank Middelharnis 342001108 alternatief is en zag het voorstel graag in de commissie terug. Dit op voorstel van mevrouw J.G.C. Tuinstra van de VVD, die voorstander is om het voorstel in ieder geval in de commissie vergadering van 8 mei te behandelen. Wel was ze van mening dat het voorstel voor vordering gewoon gehand haafd moet blijven en ze pleit ervoor om bei de routes te bewandelen. De heer J. Leenders van Gemeentebelangen deelde haar mening. De PvdA - bij monde van G.W. Robijn - voelt er niets voor om op het raadsbesluit terug te komen. Hij vindt dat het onderbren gen van de Peuterspeelzaal in de school van Herkingen de onderlinge verdraagzaamheid kan bevorderen. Hij doelde op de contacten die de kinderen onderling opbouwen, of ze nu later naar een openbare of een christelijke school zullen gaan. De Christenunie vindt dat het eerder geno men besluit gehandhaafd moet blijven. SGP-er Baan, daarentegen staat van harte achter het voorstel van mevrouw Tuinstra om het voorstel in de commissievergadering van mei nog eens te bespreken. Wethouder Sandee verzekerde dat de vorde ringsprocedure door gaat, maar hij vindt het wel lonend om de alternatieve oplossing nader te onderzoeken. In Nieuwe Tonge zal er op de Koningiime- dagmarkt een stand zijn waar informatie te verkrijgen is over de Stichting Caleopse. Deze Stichting beheert de 'Anniecrèche' in Suriname. Hier worden kinderen opgevan gen in de leeftijd van O tot 8 jaar. In 1996 ging Annette Bruggeman uit Oude Tonge naar Suriname om deze crèche bij te staan. Annette is in de stand in Nieuwe Tonge om voorlichting te geven over het werk. Ook worden er verschillende artikelen te koop aangeboden ten bate van de Stichting. Op 23 april is het tachtig jaar gelden dat de SGP-kiesvereniging in Ooltgensplaat is opgericht. Het bestuur wil dit gedenken door middel van een kerkdienst. Deze dienst wordt gehouden op donderdag 1 mei in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Van Weelstraat 1 in Ooltgens plaat. De aanvang van de dienst is 19.30 uur. De herdenkingsdienst wordt geleid door ds. D.J. Budding uit Waarder. Een ieder die de SGP een warm hart toedraagt, wordt harte lijke uitgenodigd om dit feit te herdenken in een voor de SGP turbulente tijd. Op zaterdag 3 mei wordt er in het sportcen trum De Eendraght aan de Sportlaan in Helievoetsiuis wederom de maandelijkse vlooienmarkt gehouden. Dat de Hellevoetse vlooienmarkt in een behoefte voorziet blijkt eUce keer weer uit de overweldigende belangstelling die bestaat, zowel bij de bezoekers als bij de deelnemers. Vele tien tallen standhouders zien telkens weer hun overtollige goederen van eigenaar verande ren. De vlooienmarkt, al jaren enorm populair, is geen markt zoals een ieder welhaast kent, maar een markt waar particulieren hun over tollige spulletjes aan de man kunnen bren gen. Ook verenigingen maken veelvuldig gebruik van dit soort markten om b.v. res tanten van hun eigen rommelmarkten, fancy fairs etc te slijten. Particulieren die vanuit hun hobby dingen vervaardigen of b.v. een verzameling op willen ruimen, kunnen ook inschrijven voor een plaats op de vlooien markt goederen willen verkopen. Er mogen bedrijfsmatig geen goederen worden ver kocht. De vlooienmarkt in Helievoetsiuis is voor het publiek geopend van 9.00 tot 14.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 1,50 per per soon. Voor meer informatie kan men bellen met Kwekel Evenementen, tel 0181 - 313742. De eerstvolgende vlooienmarkt wordt gehouden op zaterdag 6 juni 2003. Met hetgeen de drie sprekers naar voren brachten, was er voor de werkgroepen stof genoeg om over te gaan brainstormen. Aan de hand van stellingen kreeg een ieder ruim schoots te gelegenheid om te reageren, waar na de belangrijkste punten gezamenlijk wer den besproken. Een korte weergave van de belangrijkste punten. De werkgroep 'Welzijn', onder leiding van de heer Baas, vond dat elke kern een servi cepunt moet hebben om de leefbaarheid in de kleinste kernen op peil te houden. Vroe ger had je de kruidenier waar je terecht kon met je vragen. In deze maatschappij, waarin het individualisme toeneemt, is de drempel voor de inwoner met problemen vaak te hoog om de hulp in te roepen van bijvoor beeld een gemeenteüjke instantie. In iedere kern moet iemand zijn die je kunt bellen voor hulp, maar die ook langs kan komen als dat nodig is. Volgens de werkgroep 'Wonen', o.l.v. de heer Reijnhout, dienen de corporaties en gemeente een inspanning te verrichten met betrekking tot het bouwen van grotere gezinswoningen. De doelgroep 55-i- en star ters zouden dan prima gehuisvest zijn in kleine gezinswoningen. De mening van de werkgroep was dat door het bouwen van levensloopbestendige woningen de bestaan de woningvoorraad adequaat wordt aange past. Het probleem is dat woningen niet zomaar mogen worden gebouwd. Een gemeente krijgt hiervoor van de provincie contingent toegewezen. Contingent wil zeg gen dat vastgelegd is hoeveel woningen er in een bepaalde periode bijgebouwd mogen worden. Een oplossing kan liggen in het samenvoegen van twee kleine woningen in één grote woning. Het totale aantal wonin gen wordt hierdoor verminderd met één. Vervolg van voorpagina waardoor er weer een nieuwe woning bij mag worden gebouwd. Een andere optie is het slopen van oudere woningen, waarvoor in de plaats andere huizen kunnen worden gebouwd. De derde stelling van de werkgroep 'Zorg' werd nader toegelicht door de heer Natte- kaas. Deze werkgroep was van mening dat de cliënten zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Gesteld werd dat in de gemeente Oostflakkee Oude-Tonge een eerstelijns multifunctioneel zorg- en dien stencentrum zou moeten hebben, waarbij de overige kernen kunnen volstaan met een minimum per dorpskern zoals woonzorg combinaties, ook wel Wozoco's genoemd. In iedere kern een multifunctioneel centrum met 24-uurs zorg is namelijk onbetaalbaar. De deelnemers zijn van mening dat wonen en zorg van elkaar gescheiden dienen te wor den. Per kern dient een aangepast levens loopbestendige woningvoorraad te worden gecreëerd. Nattekaas lichtte in dit verband alvast een tipje van de sluier op door mee te delen dat op dit moment gekeken wordt naar de moge lijkheid om door middel van een abonne ment hulp te bieden aan mensen die niet zijn geïndiceerd voor zorg. Daarbij gaat het om hulp zoak het verzorgen van maaltijden, welzijnsactiviteiten, het verzorgen van de was, e.d. Aan het eind van de conferentie werd duide lijk dat er nog veel werk moet worden ver zet. Wethouder Andries van de gemeente Oostflakkee beloofde de aanwezigen dat in de toekomst deze conferentie zeker een ver volg zal krijgen. In ieder geval worden alle ideeën en verslagen verzameld en in een informatiebundel opgenomen. Binnenkort is het weer 30 april. Koninginne dag. Dat doet mij vooral aan één ding den ken: Oranje. Hoewel er historisch gezien veel te vertellen valt over Oranje, is het toch vooral de kleur die me aan het denken zet. In een woordenboek staat over oranje alleen maar de mededeling roodgeel. Inderdaad, neem rood en geel en je hebt oranje. Dat doen we dan maar. We nemen rood. Rood is een vurige actieve kleur. Rood wordt ook wel eens agressief genoemd. Bloed is rood. Wijn is rood. Maar ook rozen zijn rood en een hartje is ook rood. Rood is hard. Rood is kracht. Rood wil gezien geworden Rood provoceert. Rood is ook: het mag niet, bijvoorbeeld in het ver keer. En we nemen geel. Geel is zonnig. Geel is vrolijk. Geel is lente. Kuikentjes zijn geel. Narcissen zijn geel. Geel is nieuw leven. Geel is een blije kleur. Maar wat doet dan oranje met een mens. Het oranje-gevoel. Dan zien we mensen opeens veranderen. Neuzen en wangen worden oranje. Haren worden oranje. Er komen oranje opblaaskroontjes tevoorschijn. Het was eerst vooral bij voetbal, maar daar raak ten die oranje spullen natuurlijk niet versle ten van. Vervolgens werd ieder internatio naal sportevenement oranje. En tot slot werd er ontdekt dat we natuurlijk niet ver van huis hoefden om oranje te zijn. Op 2 februari 2002 waren we oranje en ieder jaar op 30 april ook. Oranje met het vurige elan van rood. Oranje met het vrolijke van geel. Oran je met het opvallende 'kijk mij nou' van rood en het lieve lente-achtige van.geel. Oranje is een jonge kleur. Oranje is feest. Oranje is een kleur waar je niet boos om kunt worden. Zelfs als we door het oranje ver- keershcht rijden denken we: ach, het kan nog wel. Het is niet zo erg. Oranje is ook een soort wij-gevoel. Maar hoe zou het zijn als je zelf tot de familie van de Oranjes behoort? Zou je dan ook zo vro lijk worden van die kleur? En zou prinses Maxima straks oranje gordijnen nemen in haar nieuwe huis? Julia Campfens 'Het Binnenhuis' Uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven BS, B9, BIO, B12, Ll-13, LI-14 en Ll-15, gehouden op zaterdag 26 april in Manege Oostmoer, Oostmoersedijk 2a te Stad aan't Haringvliet. Voor deze proe ven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 140. Proef B8. Diedrik Hoek, Carola, 171 pnt; Amy Schults, Snoopy, 169 pnt; Nadie Hob bel, Tazz, 166 pnt; Laura Goense, Tazz, 159 pnt; Soraya Versloot, Cupido, 159 pnt; Syl via de Waard, Dynamite, 159 pnt; Mies Koopman, Cupido, 158 pnt; Aimeloes v. Hunnik, Patty, 156 pnt; Lieke Jacobs, Snoopy, 156 pnt; EUenoor Roeland, Anou- schka, 148 pnt; Charita de Vogel, Lady, 148 pnt; Stephanie Mulders, Diamond, 147 pnt; Adriaan Hoek, Cupido, 139 pnt; Jennifer Mulders, Tirza, 139 pnt. Proef B9. Manon de Jong, Daisy, 173 pnt; Jaimy Argoudelis, Daisy, 170 pnt; Madeion Tieleman, Tazz, 169 pnt; Whitley Vorsten- bosch, Tazz, 168 pnt; Marjohjn Saarloos, Browny, 165 pnt; Rudy v. Dis, Fenjala, 163 pnt; Lisa Uijtewaal, Daisy, 159 pnt; Irina v. Namen, Tracy, 158 pnt; Sharona Hack, Brenda, 156 pnt; llona v. Rumpt, Femke, 155 pnt; Shirley v. Boodegom, Lady, 153 pnt; Demi Uijtewaal, Cupido, 153 pnt; Deli- sa Vos, Anouschka, 149 pnt; Marlies Lok ker, Sterre, 146 pnt. Proef BIO. Kim Visser, Daisy, 173 pnt; Qui- rine Philipsen, Cindy, 167 pnt; Mariska v. Groningen, Annabelle, 163 pnt; Noelle Mar- kensteijn, Tazz, 159 pnt; Kitsten Bubbert, Fenjala, 157 pnt; Annelie v. Huizen, Snoopy, 156 pnt; Samantha Lugthart, Spar ky, 154 pnt; Elvera Tol, Tia Maria, 154 pnt; Joelle Baart, Red Lady, 151 pnt; Kim Lan- gendijk. Cupido, 151 pnt; Catheleen v. Weenen, My Guy, 147 pnt; Ingrid de Vogel, Rosalie, 145 pnt. Proef BI2. Daisy Argoudelis, Tracy, 152 pnt. Proef Ll-13. Lavina Burgers, Tazz, 156 pnt; Eline Bestman, Tazz, 155 pnt; Juhette Kamp, Amber, 153 pnt. Proef Ll-14. Juhette Kamp, Amber, 155 pnt; Amande v. Santen, Fenjala, 152 pnt; Caro line de Vogel, Tracy, 146 pnt. Proef Ll-15. Nathalie Visser, Pepper, 142 pnt. Op dinsdag 29 april geeft het Zwitserse tie nerkoor 'Ten Sing' een concert in de Doops gezinde Gemeente in Ouddorp. 'Ten-Sing' uit Stafa (dichtbij Zurich in Zwitserland), is opgericht in 1989 en bestaat momenteel uit circa 50 jonge mensen. Zij maken muziek en zingen in verschillende stijlen. Zij brengen een compleet program ma met een koor, een band, drama en geluidstechniek. Het is een programma dat vol staat van creativiteit, dat plezier maakt en bovendien mensen aan het denken zet. Het koor wordt gesponsord (samen met YMCAAf^CA) door de plaatselijke evan gelische gemeente en de rooms-katholieke kerk in Stafa. 'Ten-Sing' is een belangrijk onderdeel van het plaatselijke oecumenisch jeugdprogramma. Het unieke van dit project is dat jonge mensen de kans krijgen hun ver antwoordelijkheden op zich te nemen. Zij leiden het koor, zij ondersteunen de dans groep en regelen het programma voor de hele groep. et spreekt vanzelf dat u van harte bent uitge nodigd om deze bijzondere avond mee te maken. Aanvangstijd: 19.30 uur. De toegang is gratis. De redders met hun oorkonde in gezelschap van burgemeester C. Sinke. VInr. De heer Lokker, mevrouw Arts, burgemeester Sinke en Dik Meyboom. Burgemeester Sinke van Goedereede wees de aanwezigen op het feit dat in de waterrij ke omgeving van de gemeente de kans aan wezig is dat men wel eens te water raakt. "Men staat er niet vaak bij stil, maar soms heb je zelf wel eens datje zegt: dat was maar net", verduidelijkte Sinke. Mevrouw Arts was zo ongelukkig om in aanraking met dat vele water te komen. Vol gens Sinke mocht ze van geluk spreken dat Na een interne verbouwing is het politiebu reau in Ouddorp aan de Wilhelminaweg 14 weer iedere woensdagmiddag geopend. U kunt terecht tussen twee en vijf uur of op afspraak met de buurtagenten A. Bijl (Oud dorp) en L. Roseboom (Goedereede en Stel- lendam). Zij zijn bereikbaar via het algemeen politie- telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). OUDDORP - Heden (dinsdag)avond 19.30 uur ds. A.A. Brugge (openbare belijde nis). MELISSANT - Heden (dinsdag)avond 19.30uurds. J.W. Verweij. DIRKSLAND - Heden (dinsdag)avond 19.30 uur ds. C. Neele. NIEUWE TONGE - Donderdag 1 mei, 19.30 uur, ds. E. Hakvoort. er op het late uur die zondagavond nog men sen in de buurt waren die te hulp konden schieten. De twee mannen bedachten zich niet en begaven zich direct in het koude water. Sinke prees zich als burgemeester van Goedereede gelukkig met de daadkracht van beide heren. Door dat de drenkeling met haar voet klem zat duurde het even voordat zij weer een voet op het droge kon zetten, waarbij ook hulp door politie en brandweer werd verleend. In het Zuiderziekenhuis in Rotterdam bleek mevrouw Arts een üchaamstemperatuur van maar eenendertig graden te hebben. Geluk kig is alles toch weer goed gekomen en kon mevrouw Arts tussen haar redders plaatsne men. Op initiatief van de wijkagent besloot burge meester Sinke "dat we deze redding niet zonder meer voorbij konden laten gaan" en er werd contact opgenomen met de Maat schappij tot Redding van Drenkelingen. Deze instelüng reageerde volgens Sinke direct positief en zo kon woensdagmiddag de oorkonde van die stichting worden over handigd aan de heren Lokker en Meyboom. Al vonden ze deze erkenning niet nodig voor wat ze gedaan hadden, toch genoten ze er zichtbaar van! Vanaf dinsdag 29 april is er op 'De Mèkker stee' in Ouddorp mogelijk om rondleidingen te doen op de zorgboerderij. De rondleidin gen zijn bestemd voor jong en oud en kosten 0,50. Ook kan er aan de rondleiding een speurtocht worden gekoppeld voor kinderen tot en met 15 jaar. Er zijn een aantal letters verstopt die tijdens de rondleiding in het zicht komen. Van deze letters kan een woord gevormd worden. Dit kost 0,50 per per soon. Eén keer in de maand wordt er uit de goede oplossingen een naam getrokken en deze wordt beloond met een prijs ter waarde van 5,00. Er is een beschrijving gemaakt waarin veel informatie wordt verstrekt over het geiten houden, het kaasmaken, de winkel, de moestuin e.d. Op dinsdag- en vrijdagmor gen kunt u zien hoe onze overheerlijke gei tenkaas gemaakt wordt. Het is beslist de moeite waard om de zorgboerderij met een bezoekje te vereren. En u kunt er genieten van een lekker kopje koffie en iets erbij. Iedereen van harte welkom! Uit de reacties van de dorpelingen maakt Toes op dat de Dirkslanders tegen een komst van de Aldi zijn als dat tot gevolg heeft dat de Cl000 gaat verdwijnen. Toes en met hem de genoemde inwoners van Dirksland, den ken dat er een dood dorp zal overblijven "zoals Dreischor" verduidelijkt Toes. In dit Schouwse dorp zijn vrijwel geen winkels meer te vinden. Graag zag de heer Toes nog een extra com missievergadering waarin nog eens een keer naar de gevolgen voor het centrum kan wor den gekeken, als ClOOO besluit om bij de komst van de prijsvechter naar Dirksland het centrum en misschien wel Dirksland zal gaan verlaten. De heer J. Leenders van Gemeentebelangen vindt het opmerkelijk, dat hij precies tegen overgestelde geluiden uit de Dirkslandse burgerij verneemt met betrekking tot de komst van de Aldi. Hij waarschuwt zijn mederaadsleden ervoor zich niet door een ondernemer onder druk te laten zetten. "Wij zijn er voor om een goed besluit te nemen en we moeten ons niet laten lijden door een ondernemer die druk op de ketel gaat zetten. Want dat is zijn verantwoording", aldus Leenders. VVD'er A.W. Driesprong deelde wel de zorgen van Toes, want ook hij vreest de uit holling van het centrum bij een vertrek van de ClOOO. D. van der Vlucht van de PvdA vond het onverstandig om nog eens naar het oude plan - waar Toes naar wees - te kijken waarin de uitbreidingsplannen van de ClOOO op de huidige plaats werden voorgesteld. "Dit wordt een gigantische investering", zo wees hij dit idee naar de prullenbak. Zijn fractie genoot G.W. Robijn herinnerde aan de rap porten van Schuitema - waar ClOOO deel van is. "Uit die rapporten zou blijken dat de komst van een Aldi terminaal zou zijn voor de ClOOO". Robijn noemde dit chantage en hij vond dat het verzoek van Aldi gewoon behandeld moet worden. SGP-er A. v.d. Veer vond het niet nodig dat er nog eens keer over de problematiek gesproken moet worden want "we hebben al twee commissievergaderingen gehad". Ook de heer K.L. Kievit vindt dat de procedure gewoon gevolgd moet worden. "In de com missie zit toch nog een afgevaardigde van de Christenunie?" aldus Kievit. Aan het eind van de bespreking van de vraag van de heer Toes bleek toch dat een meer derheid van de raad kiest voor het gewoon afhandelen van de procedure in de vergun ningaanvraag van Aldi.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2003 | | pagina 2