Overdenking Een gouden speld voor 25 jaar stofferen! uit de Heilige Schrift HET KIJKVENSTER aoüE aamopr Wijsheid nodig!?! (i) Blik op kerk "^y en samenleving Cj Waarnemer EEN il!miKUllitCN UlHISKVfOORTEN Uitslagen verkeersexamen 2002 basisonderwijs Dirl(sland OaMBNtiHCREN - Maria in Amsterdam - Met twee monden? - Maria-verering Laat ik maar vooropstellen dat ik er als refor matorisch christen niets van begrijp. En dan is het gevaarlijk, je in zo'n discussie te men gen. Maar ik kan er ook niet goed omheen. Ik heb het oog op de tegenstrijdige manier waarop in de roomse kerk wordt geoordeeld over de zogenaamde Maria-verschijningen aan de Amsterdamse Ida Peerdeman (overle den in 1996). Tussen 1945 en 1959 zou 'de Moede; Gods' met een zekere regelmaat zijn verschenen aan deze inwoonster van de hoofdstad. Al gauw ontstond een cultus rondom deze ver schijningen en de kerkelijke leiders verden min of meer gedwongen zich ovci deze 'devotie' uit te spreken. Het oordeel van Rome was nogal negatief. De boodschappen die Peerdeman zei ontvangen te hebben waren op schrift gesteld, maar bleken zeer onsameiihangend te zijn. Zoveel was wel duidelijk dat ze aandrongen op een terugkeer naar het 'rijke roomsche leven' van weleer. Van de moderne theologie, die ook in de roomse kerk om zich heen grijpt, moest 'de Heilige Vrouwe' die in Amsterdam ver scheen, niet vee;l hebben. Zij riep op om ten strijde te trekken tegen het kwaad in de samenleving en in de wereld, en er waren visioenen bij die sterk gericht waren op de eindtijd. Waimeer zich een dergelijk verschijnsel voordoet is Rome verplicht een onderzoek in te stellen naar het waarheidsgehalte. Offi cieel heet dat een 'authenticiteitsonderzoek' Met andere woorden: onderzocht moet wor den in hoeverre de verschijningen echt zijn, I en of ze aanleiding geven tot een bijzonder verering. Zoals gezegd viel dat onderzoek negatief uit. De bisschop van Haarlem, later ook het Vaticaan, spraken uit dat geen spra ke was van een bovennatuurlijke oorsprong van de boodschappen. Er was dus geen reden voor een nieuwe Maria-cultus. De voorstanders lieten het er echter niet bij zitten en eisten een nieuw onderzoek, dat het eerdere oordeel alleen maar bevestigde. Opnieuw trokken de vereerders zich van deze uitspraken niets aan en achtten de boodschappen van Maria van hoger belang dan het oordeel van de bisschop. Toen Ida Peerdeman in 1996 overleden was kreeg de zaak een vervolg. De devotie ging immers nog steeds voort en de bisschoppen Bomers en Punt verklaarden gezamenlijk dat er geen bezwaar was tegen de verering van Maria als 'Vrouwe van alle volken'. En kort geleden heeft bisschop Punt dat nog eens bevestigd, daarbij wegschuilend achter het gezag van Rome. Nu is misschien duidelijk waarom ik in het begin opmerktdat ik er als reformatorisch christen niets van snap.Afgezien van het feit dat wij uiteraard geen enkele Maria-ver schijning zullen erkeimen, vraag ik me af, wat er voor een rooms-kathoUek waSr is: waren de Maria-verschijningen aan Ida I eerdeman nu authentiek of niet? En spreekt Rome met twee monden? Eerst was het 'nee' en nu is het ineens 'ja' Sommigen zien in deze roomse goedkeuring al een volgende stap op de weg van de Maria-verheeriijking. Deze is namelijk in de loop der eeuwen in de kerk voortgeschreden. In 431 sprak een concilie uit dat Maria genoemd mocht worden 'Moeder Gods'. Later in de Middeleeuwen (649) was zij 'Altijd Maagd'. In 1854 aanvaardde de kerk het dogma van 'Maria onbevlekte ontvange nis'. En nog maar in 1950 volgde het dogma van 'Maria ten hemel opneming'. De 'mariale' stroming in de RK-theologie heeft er al lang voor gepleit om aan Maria ook de titel 'Medeverlosseres' toe te kenen, maar zó ver durfde men nooit te gaan. De bisschoppelijke goedkeuring van de Amsterdamse devotie is volgens ingewijden een stap in die richting. Deze vraag- en antwoordrubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kostenloos gebruik van kan maken. Uw vragen op velerlei gebied kunt u stu ren aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Postbus 8, 3240 AA Middelharnis, met in de linkerbovenhoek 'Vragenrubriek' vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden gepubliceerd. Op een morgen zag ik 'iets' op het blad van een varen, die als kamerplant houdt. Ik schrok ervan, ik dacht dat het rupsjes waren. Ik heb de loep er hij gepakt, het lijken wel fluwelen spoortjes. Wat is het? U weet vast en zeker het antwoord! Antwoord: U hoeft zich niet ongerust te maken over de 'ietsen' op blad van uw varen. Een varen is een sporenplant. Die sporen zijn eigenlijk de voortplantingorga- nen van de gewassen die onder de soort varen vallen. Ze bevinden zich aan de onder kant van de balderen en verschillen al naar de varensoort. In de huiskamer kunt u er geen wonderen van verwachten, maar in de natuur zorgen sporen voor de instandhou ding van de soort. Aan een hotelbar is meestal keuze tussen- Schotse, Ierse, Amerikaanse en zogenaamde Bourbon whisky. Wat is daar voor verschil tussen? Antwoord: Bourbon is de beschermde naam van een Noord-Amerikaanse whisky, die gestookt wordt uit een gegist beslag dat ten minste 51% maïs moet bevatten en verder hoofdzakelijk rogge. De rooksmaak wordt verkregen door het destillaat in nieuwe eiken vaten op te slaan, welke inwendig verkoold zijn.Volgens de wettelijke voorschriften moet de drank daarin twee jaar liggen voor ze mag worden gebotteld. Whisky uit de V.S. die niet aan deze eisen voldoet, wordt als Amerikaanse whisky verkocht. Die bevat bijvoorbeeld meer rogge dan maïsdestillaat of is in oudere vaten gelagerd. De Canadese whisky is vaak een mengsel van verschillen de producten van diverse leeftijden die drie tot vier jaar op fust is gelagerd. De echte Ier se whiskey (met ey geschreven) wordt bereid uit gerst, rogge en al dan niet gemou te haver en tarwe. Ze moet minstens vijfjaar bewaard zijn in inwendig verkoolde oude bourbon-, rhum- of sherryvaten zodat de drank een extra smaakaccent verkrijgt dat ander whisky niet bezit. Schotse whisky wordt onderscheiden in grain whisky, gedes tilleerd uit gerst en mais in traditionele ketels, en malt whisky welke volledig uit gemoute gerst is gefabriceerd. De producten die in Engeland en ons land worden bereid, bestaan uit een mengsel van originele of industrieel nagemaakte grain whisky met - naar gelang de kwaliteit - 30 tot 70% malt whisky. Als die verhouding niet op het etiket De betere woninginrichting sinds 1920 Zandpad 36, Middelharnis, Tel. (0187) 48 27 84 Acht weken lang gaat het programma 'Ont waakt Radio' op Radio Flakkee over het 'Leven' Deel 6 zal gaan over het gezichtsvermogen. Tegenwoordig kunnen we met de vele hulpmiddelen die ons ter beschikking staan, meer zien dan dat we met onze ogen kunnen zien. Wat onthult een blik in een gebied wat normaal buiten het menselijk gezichtsvermogen ligt? Maandagavond om 21.00 uur wordt dit onderwerp behandeld in 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee. De herhaUng is dinsdag om 16.00 uiu-. De pre sentatie is in handen van Nick Ehbel. In totaal namen in de gemeente Dirksland 114 leerlingen deel aan het verkeersexa men. Voor zowel het schriftelijke als het praktische gedeelte van het examen zijn alle deelnemers geslaagd. Het beste resul taat voor het schriftelijk gedeelte werd gehaald door Arie van Eist van CBS 'Prins Johan Friso' te Herkingen met 39 punten. Goede tweede waren Jakob Struijk van CBS 'De Regenboog' te Melissant en Sandra Bestman, Inge van den Doel en Corine Kardux van CBS 'Prins Maurits' te Dirksland met ieder 38 punten. Alle vijf ontvingen zij van 3V0 afdeling Dirksland een cadeaubon. Het beste gemiddelde resultaat per groep voor het schriftelijke examen werd gehaald door de 12 leerlingen van groep 7 van CBS 'Prins Johan Friso' te Herkingen, met een gemiddelde score van 34,8 punten. De diploma's zijn op 4 juli in Melissant en Herkingen en op 9 juli in Dirksland aan de deelnemers uitgereikt door Jan de Vries, voorzitter van de afdeling Dirksland van 3VO. Naast het diploma ontvingen alle deelnemers een button met de tekst 'Ik ben goed op weg'. staat, kunt u door vergelijking van prijzen nagaan wat de beste blend is. Blended whis ky is namelijk een drank die samengesteld is uit twee of meerdere eerder genoemde origi nele whisky's. Zakenvrienden wezen mij er op, dat ik geen 'Mijne herenmeer boven een brief aan een zaak kan zetten daar het vaak vrouwen zijn die de correspondentie behandelen. Wat is nu beter. Mijne Dames of Mijne Dames&Heren Antwoord: Reeds Van Dale, De Vries, Gin- neken en andere taalgeleerde hebben er op gewezen, dat bij 'mijne' uitsluitend 'ik' past, omdat mijne ook in de eerste persoon staat. Daar de meeste zakenbrieven nog maar één handtekening dragen, is het daarom beter zo'n epistel geheel in de eerst persoon enkel voud te stellen. Gebruikt u de meervouds vorm 'wij', dan zou met 'onze' moeten beginnen. Weet u zeker, dat uw brief door een vrouw wordt behandeld, dan kunt u beter de aanhef 'mevrouw' gebruiken. Geen 'mejuffrouw' want dat is voor de oudere en de gehuwde jonge dames discriminerend. Twijfelt u, schrijf dan 'geachte dames en heren'. Ik had aardbeien, bessen, banaan, appel, peer, perzik, meloen en kersen gebruikt voor een rumptopfmet echte rum, maar de drank werd helemaal rood, zodat de aardigheid eraf ging. Hoe kwam dit nu? Antwoord: Bessen en kersen kleuren zo'n drank rood. Daarom kunt u ze beter ook niet in bowl gebruiken. "En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere. Die een ieder mildelijk geeft, en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden (Jakobus 1:5) Niet alledaags Deze woorden zijn u wellicht een keer voor gehouden als het gaat om wijsheid bij bij voorbeeld de opvoeding van uw kinderen, de wijsheid die nodig is om uw dagelijks werk te kunnen doen of om nog maar iets te noe men; voordat jij examen moest doen. Wat hebben we inderdaad veel wijsheid nodig! Maar als het nu allemaal voor ons besef eens helemaal verkeerd gaat of gegaan is? Wat kunnen er dan veel vragen zijn. Zeker als we wel gebeden hebben om wijsheid. 'Wilde God mij die wijsheid niet geven?!" Toch doen we op deze manier geen recht aan de woorden van onze tekst. Het gaat maar niet om wijsheid in het algemeen. Zeker, ook daar mogen we om bidden. Er is niets te een voudig in ons leven of We mogen het de Heere voorleggen. In dat op zicht is onze 'eigen-wijsheid' juist een grote sta-in-de- weg. Daardoor ontbreekt vaak het gebed om wijsheid, of niet? We redden ons zelf toch wel...? Maar juist als het tegen gezeten heeft, als u op uw weg vele tegenslagen meemaakt, als je zakte voor het examen, de ziekte (nog) niet weg is en ga zo maar door, wijzen deze woorden uit Gods Woord ons de weg! Juist dan hebben we wijsheid nodig. Zo was immers Jakobus ook met de deur in huis gevallen bij hen aan wie hij deze brief schreef. "Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekin gen valt". Hij zegt dus: 'Reken het nu eens één en al vreugde dat je zoveel te verwerken hebt, zoveel tegenstand ondervindt, zoveel je bij de handen afbreekt'Je zou zo'n man toch ogenblikkelijk de deur wijzen? 'Hou op, met zulke onzin, je hebt zeker nog nooit enige tegenslag te verwerken gehad'. Beproevin gen, een vreugde! Daar zijn we het toch geen van allen mee eens? Of bent u het wel met de Heere eens geworden? Aan Gods kant geplaatst Hoe komt het dat we de dingen zó beoorde len en er maar nog niet zo maar voor inge- wormen zijn om in te stemmen met Jakobus? Daar ügt nu juist ons gebrek aan wijsheid! Echte wijsheid dan wel te verstaan. Wie ech te wijsheid ontvangt, wordt om zo te zeggen aan Gods kant geplaatst en mag de dingen leren bezien vanuit Gods bedoelingen, vanuit Goddelijke oogpunt. Dan leren we de dingen in ons leven ook vanuit dat gezichtspunt te beoordelen. Dat heeft om maar iets te noe men hiermee te maken dat het God meer gaat om het welzijn van onze ziel dan van ons hchaam. Niet dat dit laatste Hem niet ter har te gaat. Integendeel, Jezus kocht Zijn Gemeente met 'lichaam en ziel'Maar bij de Heere staat het geestelijk welzijn van Zijn Kerk op de éérste plaats. Ligt daar misschien al niet meteen de oorzaak waarom we het met de Heere niet eens kurmen en willen worden? O, wat zijn we dwaas. Dwaas omdat we het met de Heere niet eens zijn over Zijn belan gen en alleen denken vanuit onze eigen belangen. Wat een levenslange les om te leren dat God Gód is en ik slechts een mens ben. En dan wel te verstaan een mens die door de zonde een dwaas geworden is. We kunnen die les onmogelijk leren buiten de hoogste wijsheid om. Welke wijsheid? De 'vreze des HEEREN' is het beginsel van alle wijsheid. Die wijsheid, die God geopenbaard heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. Die wijs heid die haar hoogtepunt bereikt op het vloekhout van Golgotha. Het is deze wijs heid van God geopenbaard in de weg waar door zondaren weer met Hem verzoend kun nen worden. Bent u het daarmee al eens geworden, of hebt u er altijd nog wat op tegen om u te laten zaUg maken? "Indien iemand van u wijsheid ont breekt...". Déze wijsheid - hoe krijg ik een genadig God - maar ook de wijsheid om de beproevingen in ons leven op de juiste manier te beoordelen en er Gods wijsheid in te erkennen. Wie is er niet om verlegen? Het meest zij, die eigen dwaasheid hebben leren erkennen. Ze is verkrijgbaar en wordt geschonken in de weg van het gebed: "dat hij ze van God bege re..."! Daarover de volgende keer meer. Iemand van ons wijsheid nodig?! God gaat Zijn ongekende gang Vol donk're majesteit. Die in de zee Zijn voetstap plant En op de wolken rijdt Uit grondeloze diepten put Hij licht, en vreugd' uit pijn. Hij voert volmaakt Zijn plannen uit Zijn wil is soeverein Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin. Wordt klaar van uur tot uur De knop is bitter, is begin De bloem wordt licht en puur Zeist (Willam Cowper) M. J. Kater We sclirijven 4 juli 1977. Dirk Buskoop is dan nog geen 16 jaar en hij is klaar op de Technische school. Hij kan meteen aan de slag bij de firma Kruider te Sommelsdijk. Daar komt hij onder de hoede van Gerrit Buth, met wie hij 9 jaar samen werkt. Van hem leert hij het stoffeerdersvak. Sinds 2,5 jaar werkt Dirk bij 'Binnenhuis' aan het Zandpad te Middelharnis. Terug kijkend op de afgelopen 25 jaar vindt Dirk dat ze zijn omgevlogen. Dat is ook niet zo vreemd, want Dirk vindt het nog steeds een prach tig vak. Hoewel het lichamelijk soms erg zwaar is; een grote rol tapijt voor een bovenverdieping zal tóch naar boven moeten en dat gaat niet vanzelf. En daarna zul je op je knieën het tapijt moeten snijden en aanspannen. Maar juist dat gesjouw zorgt ervoor dat je in dit vak je energie kwijt kunt. En energie heeft Dirk gelukkig volop. Het geeft hem een grote bevrediging om, nadat hij een kaal huis is binnenge stapt, dit helemaal aan te kleden. Eerst de basis, de tapijtlatten, het ondertapijt, de gordijm"ails, daarna het tapijt erop, de zonwering en de gordijnen eraan en je laat een volledig aangekleed huis achter. Dirk kan er erg van genieten om zo, een kale betonnen ruimte mooi aan te kleden. En hij geniet er nog meer van als de klant het ook mooi vindt. Het is een heerlijk gevoel om iemand blij te maken. Mooi op elkaar afgestemde kleuren en materialen kan hij zeer waarderen. Maar ook het ambachtelijke vakwerk maakt het stoffeerdersvak bijzonder. Het verwerken van marmoleum vraagt veel inzicht en vaardigheid. En als je dat goed beheerst, kun je er hele mooie dingen mee doen. Of het stofferen van een gordijnkap. Dat is heel iets anders, maar hoort er ook bij. Dat maakt het vak juist zo leuk. Al die afwisseling. Het per soonlijk contact, omdat je bij de mensen thuis komt. Dirk kan er uren over vertellen. Hij heeft dan ook 25 jaar gesprekstof en het verveelt hem gelukkig nog lang niet. Wat hem betreft kunnen er nog wel 25 jaar bij. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum, ontving Dirk een oor konde en een officiële onderscheiding in de vorm van een gouden speld. Deze onderscheiding heeft de vorm Van de bekende Z-stoel van Rietveld en is het symbool van vakmanschap binnen de woning inrichtingsbranche. De onderscheiding wordt uitgegeven door het CBW, een branchevereniging voor de woningiiuichting. Vijf en twintig jaar vakmanschap is iets om trots op te zijn en is zéker een felicitatie waard. Daarom wil 'Binnenhuis' hem vanaf deze plaats hartelijk feliciteren met deze prestatie. -54- Hij doet nu zijn werk weer op het schip waarop hij in Amsterdam ten einde raad heeft aangemonsterd. Gods wegen zijn wonderlijk vindt u niet? De vind het beter de naam van de vrachtboot niet te noemen, want Lk kan op geen stukken na zeggen wanneer we aankomen. We doen ook nog enkele havens in Engeland aan. Het is beter dat Henk niet op de trein stapt om thuis te komen, hoewel dat vlugger zou gaan. Hij heeft een flinke duw gehad, niet alleen geesteüjk, maar ook lichamelijk. Het is voor hem heel goed, dat hij het werk dat hem hier wordt opgedragen volledig afmaakt. Hij heeft per slot van rekening voor de hele reis aange monsterd. De kapitein en de bemaiming weten niet wat er eigenlijk met Henk aan de hand is. Zij zouden het trouwens niet begrijpen. Het voornaamste is dat Henk, zoals eenmaal Legio, bevrijd is. Wat de Heere verder doen zal is voor ons verborgen. Maar één ding is zeker: "Hij zal niet verlaten, wat Zijn hand eenmaal begon." Een hartelijk groet van een u onbekende vriend. P.S. Als het lukt, zal Henk vanuit Engeland een briefje stu ren." Nog eens lezen en herlezen ze de brief. Op de slaap kamer ligt de stofdoek vergeten op het nachtkastje. De viooltjes wachten geduldig om in de grond gezet te worden en het roodborstje bekijkt samen met zijn vrouwtje of ze dit jaar de klimop niet eens zullen gebruiken om er hun nestje in te bouwen. Maar wie denkt er nu aan stofdoeken en viooltjes? Wie kijkt er nu naar een vogelpaartje dat zijn nestje klaar maakt? Meneer Van Wingerden en zijn vrouw kun nen het wonder niet op. Dit willen ze nog voor zich zelf houden. Hier heeft nog niemand mee nodig. Dit moeten ze eerst samen verwerken, hier past geen derde bij. "Ting, ting, ting..." De klok laat nadrukkelijk twaalf slagen horen. Moeder schokt op. "Cor! Ineke!" Meneer Van Wingerden springt op. Da's waar hij zou Ineke uit school halen. Nu hij vrij heeft is het een feest voor haar om door papa gehaald te worden. Maar als hij halverwege de straat is, ziet hij haar al aankomen. Hij springt van zijn fiets en tilt haar op het zadel. "Waar was u?" vraagt de kleine meid, "u kwam mij halen." Aan haar gezichtje is te zien dat ze gehuild heeft. "Ik heb héééél lang gewacht", voegt ze er aan toe. Meneer Van Wingerden knuffelt haar even tegen zich aan. "Er is een verrassing", zegt hij blij, "mama zal het je straks wel vertellen." Als ze achterom de tuin inkomen, horen ze moeder zingen. Ineke die zelf van de fiets geklauterd is, holt de keuken in. "Waar is de verras sing, waar is de verrassing?" roept ze blij. Moeder tilt haar op en zet haar met een zwaai op de keukentafel. "Bhjven zitten hoor." Ze loopt de kamer in en komt terug met een fotolijstje. "Wie is dat?" vraagt ze vro lijk. "Henk", zegt de kleine meid. Ze kent hem alleen van de foto. Het is al zó lang geleden dat Henk weg ging. "Henk komt thuis." Moeder zingt het bijna, zo blij is ze. Maar Ineke trekt een lip- "Is geen verrassing", zegt ze boos. Moeder schiet ondanks de teleurstellende reaktie van haar dochtertje in de lach. Ze zet haar weer op de grond. "Voor papa en mama is het de allergroot ste verrassing die ze maar krijgen kunnen." Maar Ine ke is het daar niet mee eens. Een verrassing is iets héél, héél anders. Dit is de tweede teleurstelling m korte tijd die ze te verwerken krijgt. Eerst kwam papa niet en nou dit. En weer komen de waterlanders. "Zullen we vanmiddag fijn samen gaan fietsen?" Ine ke boent met haar vuistjes de tranen van haar wangen. Nog wat wantrouwend kijkt ze haar vader aan. Maar deze kijkt zo vrolijk, zo blij, dat ook bij haar het zon netje doorbreekt. "Echt waar?" vraagt ze. "Is dat de verrassing?" Vader tilt haar hoog boven zich uit. "Dat is óók de ves- rassing, nu zijn er twee, één voor papa en mama en één voor jou." Het wordt een fijne middag. Moeder laat het werk het werk en gaat ook mee. Ineke geniet! Als ze op een terrasje achter een heerlijke ijsje zit, glanzen haar oogjes van genoegen. "Een echte verrrassing, een ech te verrassing", zegt ze zachtjes voor zich heen. Ont spannen genieten meneer en mevrouw Van Wingerden van dit onverwachte uitje. Ze willen iedereen wel toe roepen hoe blij, hoe gelukkig ze zijn. Als ze weer thuis komen neemt vader de telefoon mee naar boven. Hier kan hij zonder gestoord te worden rustig bellen. Eerst de dominee maar. "Dat is voor het eerst Henk, dat je je geboortestad op deze manier binnenkomt." Met deze woorden stuurt meneer Van Wingerden de blauwe Renault de brede turmel in. Henk nog wat witjes, heeft weinig gezegd op de rit van Rotterdam naar huis. Hij voelt zich nog erg slap en moe en het weten straks thuis te komen maakt hem steeds stiller. De voor hem nieuwe tunnel maakt wei nig indruk op hem. Wat zal Ineke doen? Wat zal ze zeggen? Hij heeft haar nog niet gezien, wél op de foto. Ze is groot geworden, ze zit al op de kleuterschool. Zou Jan er zijn? Toen hij op bezoek zou komen in het ziekenhuis is hij ziek geworden, een stevige griep. Vandaag mag hij voor het eerst naar buiten. "Mijn eer ste loopje is naar jou", schreef hij in de brief, die vader gisteravond meebracht. Henk gaat even verzitten. "Zie je er tegenop, jongen?" vraagt vader. "Ja en nee, vader. Alles is zo vreemd, zo onwerkelijk voor me. Ik heb net het idee of ik uit. een diepe slaap ben ontwaakt. O, we zijn er." Als vader de straat indraait, voelt Henk zijn mond droog worden van spanning. Zijn hart bonkt. "Als er nu maar geen visite is", schiet het als een plotselinge schrik door hem heen, "alleen moeder en Ineke, geen vreemden erbij nu." Hij kan gerust zijn. Moeder doet met een blij gezicht de deur open. Achter haar staat Ineke. Haar oogjes nemen de voor haar onbekende jongen nieuwsgierig op. Ziet ze toch iets bekends in die lange gestalte, dat magere gezicht? Ze steekt haar handje uit. Met een snik tilt Henk haar hoog op en drukt haar even tegen zich aan. "Dag Ineke", zegt hij schor, "ken jij je grote broer nog?" Duizelig zet hij haar weer neer. Wat een pap- ventje is hij. Hij kan nog niet eens een kind van vijfjaar optillen zonder hartkloppingen te krijgen. "Dat moedertje", groet hij hartelijk, "let maar niet op me hoor, ik voel me nog zo slap als een vaatdoek. Ik moet trouwens alles eerst even verwerken." In de vertrouwde omgeving wordt het Henk bijna te veel. Hij snuit uitvoerig zijn neus en veegt tersluiks langs zijn ogen. Moeder doet alsof ze zijn ontroering niet opmerkt. "Ga gauw zitten", zegt ze harteüjk, "ik heb de koffie klaar. Wat is God goed, ik kan het niet op, jongen." Ineke gaat vlak bij Henks stoel staan. Hij tilt haar op zijn knie. Even is het alsof ze zich terug wil trekken, maar dan ineens slaat ze haar armpjes om zijn hals en knuffelt zich dicht tegen hem aan. Moeder, het blad met de kopjes in haar handen, blijft getroffen bij de kamerdeur staan. Meneer Van Wingerden, die net de gang inkomt, botst bijna tegen haar op. Stil staan ze een ogenblik te kijken naar die twee in de stoel, dan lopen ze op hun tenen naar de keuken. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 5