Juridische Column Het aspergeseizoen is weer begonnen! Drukbezochte kransle^ng bij oorlogsmonument Vervolg sponsoractie 'Nieuwe maalstenen voor molen De Eendracht te Dirksland' Naamrecht Aubade bij De Goede Ree Actie 'Kleding en kerkbank op transport!' Streekmuseum geopend N[êiiW5 %/zriM e&SLndcn Samenzangmiddag SWO door mr. H.P.M, van Lennep, notaris te Oude Tonge Ieder mens heeft een achternaam ('geslachtsnaam') en één of meer voorna men. Een naam is belangrijk omdat hij zorgt voor onderscheid tussen de ene persoon of familie en de andere. Wij vinden het heel normaal dat ieder een een vóór- en achternaam heeft, maar het is nog maar ongeveer twee honderd jaar geleden dat Napoleon iedereen verplichtte een geslachtsnaam en voornaam aan te nemen, voor zover men die nog niet had. Thans geeft het Burgerlijk Wetboek regels voor het krijgen en gebruiken van de voor naam en achternaam. Voornaam Achternaam Zaterdag 18 mei 2002 Grevelingenklimaat Liefhebberij Asperge 'Leuk werk!' Uniek Opendag Adoptie Lesmateriaal Dam- en Schaakver. 'Dirksland' Een eigen site Bij de aangifte van de geboorte van een kind dient men één of meer voornamen op te geven. In beginsel zijn de ouders vrij in de keuze van de voornaam of voornamen. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan een voornaam echter weigeren als het een onge paste naam is of als deze voornaam overeenstemt met een bestaande geslachtsnaam, ten zij deze tevens een gebruikelijke voornaam is. Overigens wordt niet snel aangenomen dat een voornaam ongepast is. Indien de aangever geen voornaam opgeeft of alle voornamen door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden geweigerd zonder dat de aangever deze vervangt, geeft de ambtenaar het kind zelf ambtshalve één of meer voornamen. Tot een paar jaar geleden kreeg een kind automatisch de achternaam van de vader. Alleen als er geen bekende/officiële vader was, kreeg het kind de naam van de moeder. Dit laatste geldt overigens thans nog steeds. Sinds 1 januari 1998 kunnen ouders er ook voor kiezen hun kind de achternaam van de moeder te geven. De ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen: die van de moeder of die van de vader. Deze keuze kan slechts eenmaal worden gemaakt en geldt dan ook voor alle volgende kinderen in het gezin. Ouders die gehuwd zijn moeten samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand om te verklaren welke achternaam zij voor hun kind kiezen. Omdat de ouders daarbij beiden persoonlijk aanwezig moeten zijn en dit niet schriftelijk mag, kunnen zij dit het beste al tijdens de zwangerschap doen. Als de ouders niet vóór of bij de aangifte van de geboor te samen die verklaring hebben afgelegd, krijgt het kind de achternaam van de vader. Met andere woorden: als de ouders willen dat het kind de achternaam van de vader krijgt hoeven ze behalve de gebruikelijke geboorte-aangifte niets te ondernemen. Ook ouders die niet getrouwd zijn kunnen kiezen voor de achternaam van de moeder of van de vader. Deze keuze vindt plaats bij de erkenning. Het kind krijgt de achternaam van de moeder, tenzij de ouders bij gelegenheid van de erkenning samen bij de burger lijke stand verklaren voor de achternaam van de vader te kiezen. De erkenning (met eventuele naamskeuze) kan ook al vóór de geboorte plaatsvinden. Onder strikte wettelijke voorwaarden en regels kan een voornaam of een achternaam worden gewijzigd. Het voert te ver om daar in dit kader op in te gaan. SOMMELSDIJK - Op Koninginnedag zal er om 08:30 uur een aubade worden gehou den in de tuin van het Verzorgingshuis De Goede Ree. Een goed begin van een feestelij ke dag, alle inwoners van de gemeente Middelhamis worden daarom hiervoor uitgeno digd. Natuurlijk zullen de scholen niet ontbreken, de kinderen hebben de bekende liedjes weer geoefend. Al zal de samenzang niet op het programma ontbreken! De bewoners van De Goede Ree verheugen zich nu al op dit gebeuren, het is vanuit het verzorgingshuis een mooi gezicht om zoveel kinderen en volwassen te zien staan. U bent van harte welkom. De reformatorische stichting 'Kom Over En Help' verleent al jaren hulp aan kerken en christenen in Oost-Europa. Bekend zijn de indrukwekkende verhalen over de verdrukte kerk achter het IJzeren Gordijn. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 is er gelukkig veel ten goede veranderd. Sindsdien mag de kerk, die voorheen in het verborgene samen kwam, in het openbaar samenkomen. Op plaatsen, variërend van een verbouwde woonkamer, een sportschool tot een heus kerkgebouw. Als gevolg van de groei van de verschillende gemeenten is er echter een schrijnend tekort aan bruikbare kerkgebou wen. Veelal wordt door de plaatselijke gemeente de bestaande behuizing verbouwd en uitgebreid. Echter met beperkte midde len, waardoor het werk vaak traag verloopt. KOEH ondersteunt dergelijke kerkbouw- projecten en deed onlangs in het infobulletin een oproep deze kerken te gedenken. Middels deze oproep werd het idee geboren om als Gereformeerde Gemeente van Dirks- land een steentje bij te dragen aan de noodlij dende kerken in het Oostblok. Aangezien we binnenkort hopen te verhuizen naar een nieuw kerkgebouw, komt het oude kerkinteri eur (met name kerkbanken) vrij. Met de hulp van KOEH blijkt het goed mogehjk deze te transporteren naar kerken in Oost-Europa (Bulgarije, Moldavië en Oekraïne) waar ze zitten te springen om bruikbare kerkmeubels. Het stapelen van kerkbanken levert echter heel wat loze ruimte op in de trailers. Deze ruimte kan prima worden opgevuld met kle ding. Daarom aan u de vraag - nu het voor jaar kriebelt en de klerenkast wordt opge ruimd - te denken aan dit transport van kerk bank en kleding. Graag zouden wij al uw overtolüge, maar bruikbare en nette kleding ontvangen. Om de gaten op te vullen! Voor inzameling van uw kleding hebben we de volgende regeling getroffen. Woensdag 15 mei 2002 - School met de Bijbel, Sperwer 7, Som- melsdijk. Van 8.00 - 12.00 uur bezorgen in het fietsenhok bij de hoofdingang. U kunt eventueel de kleding meegeven aan de kinderen. - Verenigingsgebouw Gereformeerde Ge meente, Geldersedijk, Dirksland. Bezorgen van 14.00 - 17.00 uur - Fruit- en Groentehandel Keizer, Damweg IA, Stellendam. Bezorgen van 14.00 - 17.00 uur - Verenigingsgebouw Gereformeerde Ge meente, Dirksland. Bezorgen van 8.30 - 11.00 uur Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met famihe van Wolfswinkel (0187-602803). Elk jaar is het maar weer de vraag wan neer op de akker de asperges gaan groeien, zodanig dat een aspergeboer er een beetje zicht op krijgt wanneer 'ie misschien kan gaan oogsten. Feit'is in ieder geval dat voor groei het in de grond 12°C moet zijn. Dat houdt in dat het moment waarop geoogst kan wor den geheel afhankelijk is van de vorde ringen in de natuur. Dit jaar liggen de temperaturen al vroeg op een hoog niveau en dat betekent voor Asperge boerderij Van de Velde te Herkingen een vroege start van het aspergeseizoen. Daaraan geven landbouwer Lies en echtgenote Beijke van de Velde traditie getrouw een officieel tintje en dat bracht het burgemeestersechtpaar Boonstra van de ge-meente Dirksland afgelopen woensdagmorgen naar Peu- terdijk 59 in Herkingen, de plaats die velen van en van buiten Flakkee weten de vinden als dé plek waar je de lekker ste Groene asperges van Nederland haalt! Die speciale smaak van Van de Velde's asperges heeft alles te maken met de plek waarop ze worden verbouwd: langs de bui tendijk, dichtbij de Grevelingen. Daarvan doet het zout zijn invloed gelden op grond en gewas in de buurt en daardoor krijgen de JHerkingse asperges een ietwat ziltere smaak, waardoor dit gewas voor velen een dubbele delicatesse is. Van Rotterdam en Spijkenisse tot in Zeeland toe trekt het dan ook afne mers, zowel particulieren als horeca-onder- nemers, en niet te vergeten de recreanten Het burgemeestersechtpaar, onder toeziend oog van Lies van der Velde, saamhorig aan de slag. Geconcentreerd wijdt burgemeester Boonstra zich aan het oogsten van zijn delicatesse. vanaf de jachthaven en het Herkingse bun galowpark. In 1989 is Lies begonnen met het verbouwen van asperges en inmiddels heeft hij het tot zijn specialiteit gemaakt. Tot die tijd werden Groe ne asperges uitsluitend uit buitenland geïm porteerd. Daardoor ontstond in Nederland het idee om deze teelt eens in eigen land te gaan proberen. Ook Lies en Beijke zagen daar wel wat in en zo zijn ze ermee begoimen, niet beseffend hoe zeer het zou uitgroeien tot een heuse liefhebberij. Ook hebben ze niet gewe ten hóe 'n drukte een aspergeseizoen teweeg brengt op de boerderij. Lies vermaakt zich dan met de oogst en de verwerking daarvan, en Beijke ontfermt zich over de klanten die aan de boerderij komen kopen, in een daartoe ingericht vertrekje. Regelmatig maakt Beijke aspergepizza's, die ook zeer gretig worden afgenomen. Ook zoon Jabin werkt mee in het bedrijf, terwijl - als de nood hoog is - ook schoÜeren wel eens bijspringen. De asperge blijft het hele jaar in de grond zit ten. De eetbare stengels groeien op 'ogen', vanuit een soort knol in de grond. Als in het seizoen het gewas goed in de groei is, kun nen de stengels birmen een aantal uren wel 20 cm. groeien en kan er dus flink geoogst worden. Elk jaar stopt Lies daar rond 23 juni mee. De stengels die door blijven groeien, vormen dan op het land flinke planten en dat is goed voor de wortelgroei. Daarmee doet het gewas weer energie op voor het volgen de jaar. De asperge is absoluut niet gevoelig voor ziektes en hoeft dan ook niet bespoten te worden; het gewas kan zó van 't land gegeten worden. Dat deden burgemeester en mevrouw Boon stra woensdagmorgen dan ook. Nadat ze gastvrij werden ontvangen en door Beijke waren onthaald met koffie en overheerlijke door haar gebakken aspergetaart, ging het richting buitendijk, waar Boonstra en z'n vrouw de kunst van het oogsten werd uitge legd zodat ze zelf aan de slag konden. "Ik vind het nog leuk werk ook!" verzekerde de burgervader, terwijl hij met moeder de vrouw saamhorig stengel voor stengel in een bak vergaarde en in plaats van de gebruike- üjke sigaar een aspergesteel aan z'n mond zette, fervent aspergeliefhebbers als hij is. Twee en een halve hectare asperges heeft Lies achter z'n boerderij. Dit jaar werkt hij voor het eerst samen met landbouwer Ter- hoeve, die in Oostflakkee asperges verbouwt en daar ruim vier hectare heeft. Na het aspergeseizoen verbouwt Van de Velde knoflook - vrij uniek in Nederland - en later aardappelen, graan en uien. Ondanks dat de teelt van asperges en knoflook maar zo'n 5 procent van zijn bedrijf uitmaakt, zijn die gewassen het meest arbeidsintensief, 's Winters hebben Lies en Jabin hun handen vol met het onderhoud van de machines, e.d., en verhuren ze in een groot deel van Nederland pootgoedsnijmacMnes. Ook dat is vrij uniek, zegt Lies. Tijdens de nationale fietsdag op 11 mei houdt Aspergeboerderij Van de Velde open dag. Iedereen is dan welkom om eens te komen kijken wat zich rond de aspergeteelt afspeelt én om te komen proeven hóe lekker allerlei hapjes zijn die met asperges zijn bereid. Voor kinderen liggen er kleurplaten en anderen kunnen zich met een oldtimer bus naar het land laten vervoeren voor demo's op de akker. De Van de Veldes zien uit naar uw komst! De leerlingen plaatsen de krans bij het oorlogsmonument OUDDORP - Woensdagmorgen legden de basisschoolleer lingen van Ouddorp traditiegetrouw een krans bij hun adoptiemonument net buiten het centrum van Ouddorp. Op de hoek Hazersweg/Dorpsweg herdachten de leerlingen en andere belangstellenden, in het bijzonder Adrianus Aren Breen. In hem veerden ook alle anderen, die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer werden van de Duitse overheersing, eer bewezen. De naam van de Ouddorper Arjaan Breen is één van de vele op het oorlogsmonument. Ook hij werd tijdens de grote razzia van 20 en 21 december van Goeree-Overflakkee weggevoerd om in Duitsland te werk gesteld te worden. Arjaan was in Ouddorp beter bekend als 'Arjaan de Meulenaar' vanwege zijn werk bij de molen 'De Hoop' van de familie Voogd. Arjaan Breen overleed op vrijdag 2 februari 1945 in een Duits ziekenhuis aan de gevolgen van een maagbloeding of een kink in de darm. Nog maar 39 jaar oud. De adoptie van het oorlogsmonument door de basisschooUeerlingen is een initiatief geweest van de 'Stichting Februari 1941'. Deze wil de hiermee de herinnering aan de oorlogsjaren '40-'45 levend hou den, vooral bij jeugd. Vandaar dat werderom - voor de twaalfde maal - vier leerlingen uit groep 8 (Irene Grinwis, Karola Hameeteman, Koen van den Hurk en Tennis Klijn) door middel van het overdragen van een krans aan vier leerlingen uit groep 7 (Ashley Bom, Elbert de Jong, Jacolien Klink en Sebastiaan Rosendaal) de morele adoptie hebben overgedragen. Bij de plechtigheid waren ook de nabestaanden van de Arjaan Breen uitgenodigd die eveneens een krans bij het monument neerlegden. Burgemeester Sinke van de gemeente Goedereede constateerde tevreden de jaarlijkse belangstelhng voor de herdenking. "Er zijn in Nederland heel veel oorlogsmonumenten te vinden maar ik ben blij dat hier in Ouddorp er rondom dat monument elk jaar weer een mooie plechtigheid wordt georganiseerd. De jeugd daarbij betrekken is enorm belangrijk en ik vind het goed om hier zoveel jongelui rond om mij te zien." Na afloop van de plechtigheid had de gemeente Goedereede een aan gename verrassing voor de basisscholen. Het gemeentebestuur over handigde een cassette met 13 videobanden over de jaren 1920 tot 1990. Bijzonder educatieve banden die een duidelijk beeld geven over de gebeurtenissen in de 20ste eeuw. De scholen zullen de video banden gebruiken bij het geven van de geschiedenislessen aan de jeugd van Ouddorp. Met ingang van 30 april a.s. is het Streekmu seum Goeree-Overflakkee weer ge-opend. In het museum is een aantal vaste thema's, zoals het Flakkeese huisje van ca. 1900, het winkeltje, schooUdasje, etc, te zien. Het museum is leuk voor jong en oud. Dit seizoen is er bovendien een speciale tentoonstelling te bewonderen. Uit de particuUere verzame ling van mevrouw N. Ruissen-Westveer wordt er unieke collectie kralenbeursjes en ander kralenbreiwerk geëxposeerd. Het museum is geopend op dinsdag t/m zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. 's Woensdags tevens van 10.00 tot 12.00 uur. Dammen, afdeling 1: D. Wolfert - C. van Prooyen3 - O C. van Prooyen - M. van 't Geloof1 -1 H. Keuvelaar - C. van WeüeO - 3 W. Stolk - M. van 't GeloofO - 3 Afdeling 2: W. Nieuwland - H. Zorge1 - 1 H. Zorge - H. de Munck1 -1 De plaatselijke Commissie Welzijnszorg Oostflakkee (SWO) organiseert op woens dag 15 mei een samenzangmiddag. Er wordt opgetreden door het koor 'Animato', het is de bedoeling dat u deze middag zelf ook uw zangkunst toont, door de Hederen mee te zin gen. Als traktatie zullen er pannenkoeken zijn. De middag is toegankelijk voor alle mensen boven de 55 jaar uit Oude-Tonge. Er wordt begonnen om 14:00 uur, de toegang bedraagt die middag 1,50 euro. Voor wie niet zelfstandig kan komen kan vervoer wor den geregeld, een telefoontje naar 641344 is voldoende. Molen 'De Eendracht' te Dirksland is een stelling-korenmolen uit 1846. De molen draait regelmatig en als er tar we, gerst of maïs beschikbaar is, dan wordt dit gemalen tot veevoer. Om te kunnen malen, heeft de molen twee koppels maalstenen. Echter, het nog werkende koppel is dringend aan een opknapbeurt toe, terwijl het andere koppel gescheurd is en daardoor niet meer gebruikt kan worden. Omdat het jammer zou zijn als molen 'De Eendracht' binnenkort niet meer zou kun nen malen, is Klaasjan Rentes - vrijwillig molenaar - begin 2001 een actie gestart om geld in te zamelen voor nieuwe maalstenen voor 'zijn' molen. Hiervoor heeft hij alle bedrijven in Dirksland schriftelijk bena derd met het verzoek om een bijdrage te storten op banknummer 30.89.07.582 of gironummer 3690654 t.n.v. de Molenstich- ting Goeree-Overflakkee onder vermelding van 'donatie t.b.v. molen De Eendracht'. Het doel van deze sponsoractie is dus: de aanschaf van een geheel nieuw koppel maalstenen én het opknappen van het nog werkende koppel. Tevens dient de steen- kraan een houten takel waarmee de ste nen worden opgetild en verplaatst) te wor den hersteld omdat deze gescheurd is. De totale kosten zijn geraamd op zo'n 4.537,80 euro 10.000). De financiële positie van de Molenstichting Goeree- Overflakkee is niet toereikend om deze 'extraatjes' te kunnen bekostigen. Zij voor ziet in het jaarlijkse onderhoud van 11 van de 12 molens op Goeree-Overflakkee en draagt zorg voor een grote restauratie van elke molen, ééns in de 15 tot 20 jaar (afhan kelijk van de staat van de molen). We ZIJN ER bijna! In totaal is er nu zo'n 3.662,77 euro bijeen gebracht, dus er is nog zo'n kleine 1.000 euro nodig. Graag wil Klaasjan daarom hier bij een beroep doen op de bedrijven in Dirksland, welke op zijn verzoek nog niet hebben gereageerd, dat alsnog te doen. (Natuurüjk mogen ook andere geïnteresseer den een bijdrage storten.) In de molen staat iimiiddels een fraaie ther mometer, waarop de precieze stand van de actie wordt bijgehouden. Tevens hangt er een lijst van de donateurs tot nu toe. Nieuws gierig geworden? U kunt gerust eens in 'De Eendracht' komen kijken. Daarnaast kunt u meehelpen de maalstenen en het ambacht van molenaar in stand te houden door er uw tarwe, gerst of maïs te laten malen. Hier zijn geen kosten aan ver bonden. Verder kan de molen voor het pubhek worden ingezet als cultureel uitstap je, voor fotoreportages voor u, uw familie of uw bedrijf, of voor scholen bij spreekbeurten of werkstukken. Ook andere suggesties zijn bespreekbaar. Indien u meer wilt weten over deze actie of over molen 'De Eendracht', dan kunt u con tact opnemen met Klaasjan Rentes, tel.: (0187) 601467, of e-mail: k.rentes@het- net.nl. Ook heeft molen 'De Eendracht' inmiddels (dankzij Radio Flakkee) een eigen site tot haar beschikking. Op de site www.slof.nVeendracht staat ach tergrondinformatie over de molen, wordt het aantal omwenteüngen nauwkeurig bijge houden en worden steeds nieuwe mededeUn- gen gedaan over de sponsoractie. Zéker een bezoekje waard!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 9