Proefschrift Pieter Tanis X-Zorg: dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers Nieuws -aii Vz Piereai-Sfee fiMin ^miMe^mktcft Sublieme techniek... ...ga voor een Honda Met Koninginnedag 'Meekrap' op het Marktveld Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ÏIONDA. .■^^'^If_ www.janvandijk.nl Autobedrijf Jan van Dijk Brielle VTC Leuk! Hulp op maat Kick ADHD Cursus Aanmelden c« c« c« c« c« c« a i« sh\, STICHTING DIERENBELANG HOEKSCHE WAARD is het blad voor uw SOMMELSDUK - Op Koninginne dag 30 april wordt op liet Marktveld en de Voorstraat te Sommelsdijk de jaarlijkse Geraniummarkt gehouden. Op deze markt wordt een kraam inge richt waar de Muziektheaterproduc tie Meekrap gepresenteerd wordt. De hele dag kunt u daar terecht voor sou venirs van het Meekrapgebeuren, voor de kersverse CD met live-muziek van de voorstellingen van 2001 en vooral voor het kopen van kaarten voor de voorstelUngen van 2002. Om 11.30 uur zullen op symbolische wijze de eerste kaarten worden aangeboden aan de vertegenwoordigers van de WV-kantoren te Middelhamis en Ouddorp. Niemand min der dan Jonas de kermisklant (Kasper Soe- ters) en de voorzitter van de Stichting Open luchttheater G-O, de heer P.L. de Feijter, zullen deze handeling verrichten. Overigens zullen de kaarten alleen tijdens deze dag op de Geraniummarkt te koop zijn; daarna zal de verkoop door de beide VW-kantoren worden verzorgd. De kaarten kosten 12,50 euro per stuk en zijn vanaf 1 mei verkrijgbaar aan de balie van de WV-kantoren, maar kunnen ook telefo nisch of via e-mail of internet besteld wor den. Voor bestellingen via telefoon, e-mail of internet en het toesturen van de kaarten wordt 3,50 euro in rekening gebracht. U kunt telefonisch bestellen: 0187-484870, via e- mail: vvv@flakkee.net, of via internet: www.flakkee.net/vvv. Bij bestellingen voor groepen van minimaal 25 personen wordt 10% korting gegeven. De voorsteThngsdata van deze reprise van het Muziektheater Meekrap zijn: 21, 22 en 27, 28, 29 juni 2002. De aanvang voor alle avonden is 21.00 uur en de plaats is het Diekhuusplein te Middelhamis. Evenals vorig jaar zullen regionale muziekgezel schappen weer een voorprogramma verzor- gen.Meer dan 150 toneelspelers, zangers en muzikanten zullen, gehuld in historische kledij en omringd door prachtige decorstuk ken, de geschiedenis van de meekrapteelt in een groots opgezet openlucht schouwspel straks in juni opnieuw laten herleven. Ver weven met de geschiedenis van de meekrap- plant gaat het ook om het wel en wee van de famiUes Hartoog en Van Oudenaerden en om veel prachtige muziek. Marjolijn Beu ling, Martine Soeters-Wassenaar en Wim Soeters tekenen weer voor de creatieve pro cessen van deze productie, terwijl de organi satie in handen is van de Stichting (Dpen- luchttheater G-O. Alle betrokkenen hopen met u weer opti maal te genieten van het Openluchttheater Meekrap, erfgoed in kleur en nodigen u nu bijvoorbaat al uit. Voor verdere informatie Joint u ook altijd het internet raadplegen op Www.meekrap.nl. v*-;»e~ "^f Slagveld 19,3231 AN Brielle Telefoon: 0181 - 41 37 77 Telefax: 0181 - 41 34 45 E-mail: info@janvandijk.nl In de maanden april en mei van dit jaar worden vrouwen die geboren zijn in het jaar 1952 in de regio's Voorne- Putten, Rozenburg, de Hoelisclie Waard en Goeree-Overflakkee opge roepen voor het bevolldngsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De vrouwen worden opgeroepen door de GGD Zuidhollandse Eilanden of door hun eigen huisarts. Deelname aan dit onderzoek is gratis. Vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar ontvangen eens in de vijfjaar een uitnodiging voor het onderzoek. Vervolgens kunnen zij bij de huisarts een afspraak maken om een uitstrijkje te laten maken. De huisarts is ervan op de hoogte dat de vrouw is uitgenodigd voor dit onderzoek. Als een vrouw niet door haar eigen huisarts onder zocht wil worden, kaU' zij een afspraak maken bij de Stichting Trombosedienst en Artsenlaboratorium (STAR) te Rotterdam. Het onderzoek wordt daar door een speciaal opgeleide doktersassistente uitgevoerd. Het telefoonnummer van deze stichting is 010- '289025O!ÏSeëö vrouw i'eëds onder behaAde- ling bij een gynaecoloog, dan kan zij het ant woordformulier terugsturen naar de GGD. Dit formuüer is bijgesloten bij de uitnodi gingsbrief. Hierop kan de reden van 'niet- deelname' worden ingevuld. Door middel van een eenvoudig onderzoek kan een voorstadium van baarmoederhals kanker worden ontdekt, zelfs voordat een vrouw klachten heeft. Bij ontdekking in een vroeg stadium is genezing bijna in alle gevallen mogelijk. In de baarmoederhals kunnen in de jaren veranderingen optreden, die kunnen leiden tot baarmoederhalskan ker. Door eens in de vijfjaar een onderzoek te laten doen is het mogelijk deze verande ring op tijd te ontdekken en kan baarmoe derhalskanker worden voorkomen. Daarom is sinds 1985 het bevolkingsonderzoek baar moederhalskanker in Nederland ingevoerd. Na invoering van dit bevolkingsonderzoek is het aantal vrouwen dat baarmoederhalskan ker krijgt, verminderd naar ongeveer 750 vrouwen per jaar. Het GGD Zuidhollandse Eilanden coördi neert het bevolkingsonderzoek. Als vrou wen meer willen weten over dit onderzoek kunnen zij de GGD bellen. Op werkdagen van 09:00 tot 14:00 uur is een medewerker van de GGD bereikbaar op het telefoonnum mer 0181-652440. AMSTERDAM - Op vrijdag 12 april verdedigde Pieter Tanis uit Ouddorp zijn proefschrift getiteld 'Methodolo gy and implications of lymphatic mapping and selective lymphadenec- tomy' in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Dit proefschrift is het resultaat van het wetenschappe lijk onderzoek dat hij in de periode van september 1999 tot december 2001 in Het Nederlands Kanker Insti- tuut/Antoni van Leeuwenhoek zie kenhuis in Amsterdam. Tijdens de plechtigheid in de Oude Lutherse Kerk kreeg hij de graad van Doctor in de Geneeskunde. Pieter Tanis werd op 29 september 1975 geboren in het ziekenhuis in Dirksland en bracht zijn jeugd door in Ouddorp. Na zijn middelbare school opleiding in Hellevoet- sluis studeerde hij geneeskunde aan de Eras mus Universiteit in Rotterdam. Voorafgaand aan zijn onderzoeksperiode in Amsterdam was gedurende een jaar werkzaam als arts assistent chirurgie in het Ijsselland zieken huis in Capelle a/d Ijssel. Inmiddels is hij begoimen aan de opleiding tot chirurg in het St. Lucas Andreas ziekenhuis in Amster dam. Het promotieonderzoek werd verricht in het kader van een reeds langer bestaand project op de afdeling chirurgie van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis aangaande 'senti nel node biopsie'. Dit is een techniek die in de jaren '90 van de vorige eeuw werd ont wikkeld om te bepalen of een kwaardaardig gezwel in de lyrnfklieren is uitgezaaid. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een radioactieve en een blauwe speurstof om de lymfküer op te sporen die als eerste wordt aangetast door uitzaaiingen (de sentinel node). De techniek werd in eerste instantie alleen toegepast bij patiënten met huidkan ker (melanoom) en borstkanker, maar deze blijkt irmiiddels ook bij andere tumoren toe pasbaar. Het voordeel van deze techniek voor iemand met borstkanker is het feit dat indien aangetoond is dat er geen uitzaaiing in de sentinel node (ofwel schildwachtklier) aanwezig is, de andere lymfklieren in de oksel niet verwijderd behoeven te worden. Hierdoor worden complicaties van een der gelijke operatie voorkomen, zoals het dik worden van de arm, infecties van de arm, pijnklachten en gevoelsstoomissen. Nadat in eerder onderzoek was aan getoond dat sentinel node biopsie een betrouwbare metho de is voor het aanto nen van uitzaaiingen in de lymfklier ver legde zich het onder zoek naar de techni sche uitvoering er van. Daarnaast is de discussie over wat een uitzaaiing van een bepaalde groot te, op een bepaalde plaats in het Hchaam en in een bepaald ziektestadium voor de patiënt betekent door deze techniek opnieuw actueel geworden. Wat zijn de conse quenties voor even tuele aanvullende be- handeUng in de vorm van chemothe rapie of bestraling en in hoeverre voor spelt dit het verdere ziektebeloop? In het proefschrift dat zeventien hoofd stukken telt wordt op enkele van deze vra gen antwoord gege ven. De zogenaamd lymfescan om de sentinel node in beeld te brengen bleek 100% reproduceerbaar in een groep van 25 borstkankerpatiënten. Met andere woorden, bij herhaling van de injectie met een radio actieve speurstof werd steeds hetzelfde beeld verkregen. Het zichtbaar maken van de sentinel node werd verbeterd door gebruik te maken van een hogere dosis radioactiviteit en een hogere concentratie van de eiwitdeeltjes waaraan de radioactivi teit is gekoppeld. Het niet zichtbaar worden van de sentinel node bleek samen te hangen met een hogere leeftijd van de patiënt, een lagere dosis radioactiviteit en een toename van het aantal uitzaaiingen. Bij patiënten die via het bevolkingsonder zoek op borstkanker worden verwezen is het gezwel vaak niet voelbaar en is het dus moeilijk om de speurstof op de juiste plaats te spuiten. Door gebruik te maken van echo grafie (geluidsgolfonderzoek) en röntgenap paratuur kon sentinel node biopsie bij vrij wel alle patiënten met een niet voelbare tumor üi de borst succesvol worden toege past. Het innovatieve karakter van dit onder zoek werd bij de presentatie op het Europese congres van Nucleaire Geneeskunde in Parijs gewaardeerd met een posterprijs. Het verwijderen van de sentinel node op ongebruikelijke plaatsen buiten de oksel, bijvoorbeeld naast het borstbeen, bleek voor 5% van de borstkankerpatiënten van belang te zijn voor het bepalen van het ziektestadi um en de aanvullende behandeling in de vorm van chemotherapie, hormonale thera pie of bestraling. Door gebruik te maken van de zogenaamde vriescoupe was het voor de patholoog moge lijk om 75% van de uitzaaiingen van een gezwel in de borst reeds tijdens de operatie aan te tonen. Hierdoor konden bij deze groep van patiënten direct ook de andere lymfklie ren verwijderd worden en was het niet nodig een tweede operatie hiervoor te ondergaan. De vriescoupe bleek bij melanoompatiënten voor dit doel lüet bruikbaar en werd daarom afgeschaft. In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis is in de loop van de tijd veel ervaring opge daan met de behandeling van patiënten met peniskanker. Inmiddels is de sentinel node biopsie bij meer dan 90 patiënten met deze zeldzame vorm van kanker toegepast. Inter nationaal was hiervoor veel aandacht en met de presentatie van de resultaten op het Wereld Congres Chirurgie in Brussel afgelo pen zomer behaalde de promovendus Pieter de prijs voor de beste presentatie. Het al dan niet aanwezig zijn van uitzaaiingen in de sentinel node bleek een belangrijke voor spellende factor voor de overleving na drie jaar. Ook bij zaadbalkanker bleek sentinel node biopsie technisch uitvoerbaar. Voor Pieter Tanis is de opleiding tot algemeen chirurg nu een nieuwe uitdaging. Uiteinde lijk wil hij zich gaan toeleggen op de chirur gische behandeling van kankerpatiënten en wil hij wetenschappeUjk onderzoek op dit gebied voortzetten. "X-Zorg. Met een X" zo klinkt een vriendelijke stem op de radio tijdens het blok met reclamespotjes. Mochten bewo ners van Goeree-Overflakkee denken dat deze reclame alleen geldt voor mensen 'aan de overkant', dan is dat een vergissing. X-zorg is een fusie tussen mantelzorgers en De Vrijwillige Thuishulp Centrale (VTC) en is actief op ons eiland. En... ze kunnen nog veel enthousiaste vrijwilligers gebruiken! De maatschappij van vandaag kan niet meer zonder vrijwilligers. Niet alleen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen, maar ook bij mensen thuis is dikwijls dringend behoefte aan iemand die als vrijwilhger aanvullende hulp biedt. Aanvullend, omdat bin nen de professionele hulp dikwijls te weinig tijd is voor wat extra aandacht en ondersteuning. En omdat de rek er bij een mantelzorger ook wel eens uit is. De Vrijwilhge Thuishulp Centrale (VTC) is een samenwerkingsver band tussen Zorg en Welzijn Groep, Stichting Thuiszorg, Maat- schappehjk werk Goeree-Overflakkee, de verpleeghuizen op de Zuid-Hollandse eilanden en de SPD (Sociaal Pedagogische Dienst.) De laatste, zetelend in Dordrecht, en actief in de regio Zuid-Holland Zuid, is budgethouder van dit samenwerkingsverband. De VTC geeft met vrijwiUigers hulp aan een brede doelgroep thuiswonende mensen die een lichamelijke en/of verstandeHjke handicap hebben, chronisch of langdurig ziek of dement zijn, en aan hun mantelzorgers. Met deze hulp kan iemand langer zelfstandig thuis blijven wonen en wordt voorkomen dat verzorgers vroegtijdig opbranden. Bovendien ver breedt een cliënt met thuishulp zijn horizon en behoudt of legt hij sociale contacten. Ieder die thuis hulp nodig heeft kan een beroep doen op de VTC. Echter, om aan de vele hulpvragen tegemoet te komen moeten er wel voldoende vrijwilligers voorhanden zijn. In de regio Zuid-Holland Zuid zijn ongeveer 120 vrijwilligers werk zaam. Zij zijn enthousiast bezig en hebben veel plezier en voldoening in die job. Dat is erg belangrijk. Vrijwilligerswerk moet vooral voor jezelf leuk zijn. Wie enthousiast en betrokkenen is en de juiste manier heeft gevonden om met andere mensen om te gaan, ervaart dit automatisch. Zowel mannen als vrouwen, vanaf achttien jaar, werken op deze manier al jarenlang. Tot grote voldoening van zichzelf en hun cliënt(en). Vrijwilligerswerk opent deuren. Laat je je eigen krachten ontdekken. Mensen vinden dikwijls ongekende bronnen in zichzelf. Soms is vrijwilligerswerk een opstap naar betaald werk. Je kunt er (opnieuw) werkervaring opdoen, bijvoorbeeld warmeer je een uitkering hebt zoals bijstand of WAO. Het leuke van vrijwilligers werk is, dat je in overleg met de consulente zelf bepaalt wanneer je werkt en bij wie. Het is verstandig om werk te doen, dat bij jouw per- soonüjkheid past. En dat is voor iedere vrijwilliger verschillend. Je hebt geen ervaring nodig in dit werk. Wel een beetje levenservaring. Je moet ook wel lekker in je vel zitten, zodat je kunt openstaan voor anderen. En het is ook belangrijk dat je zelfstandig kunt werken. Natuurlijk kun je altijd terugvallen op de consulente, maar je bent veelal zelfstandig bezig met je cliënt. Datje respect hebt voor de leef stijl van je cliënt is vanzelfsprekend. En: vrijwilligerswerk is vrijwil lig, maar niet vrijblijvend. Er is veel werk te doen en de hulpvragen zijn heel divers. Welke hulp iemand ook nodig heeft, de VTC zorgt ervoor dat een cliënt hulp op maat krijgt. Dat kan variëren van gezelschap houden of oppassen tot begeleiden bij ziekenhuisbezoek, begeleiding bij sport en spel, thera pie of activiteiten. Maar ook eenvoudig mee uit wandelen, fietsen of zwemmen, het helpen bij het leren van fietsen, zwemmen, met een computer werken of koken kun je als werkzaamheden kiezen. Je kunt ook gastgezin zijn of zorgen voor iemands vervoer. En wat dacht je van boodschappen doen of voorlezen? Vrijwilhgerswerk is echt niet ingewikkeld. En iedereen heeft bepaalde kwaliteiten. Er is voldoen de uitdaging in de vele facetten biimen het vrijwilhgerswerk. Je kunt zelf bepalen hoeveel thuishulp je wilt bieden. Of dat nu aan een of aan vijf gezinnen is; alle hulp is welkom. Door subsidie van de zorg verzekeraar is het mogelijk zoveel mogelijk kwaUteit bieden. De VTC brengt mensen bij elkaar. Daarbij gaat zij zorgvuldig te werk. Mensen moeten bij elkaar passen. Bij de VTC werken aller hande mensen, met verschillende achtergronden, opleidingen en ervaringen. Dat er ook bij de VTC wachtlijsten zijn, heeft dikwijls te maken met het feit dat het voor de coördinator niet altijd eenvoudig is om de juiste vrijwilliger aan de juiste hulpvrager te koppelen. Lukt Jolet Zantingh van de VTC dat wel, en klikt het tussen die twee partijen, dan geeft dat alle betrok kenen natuurlijk een kick. Met name voor gezinnen waar thuis een kind woont met een licha melijke en/of verstandelijke handicap, autisme, of ADHD zijn de wachtlijsten lang en is de nood hoog. De huidige werving van poten tiële vrijwilligers op Goeree-Overflakkee is dan ook gericht op het aantrekken van mensen die zich graag zouden inzetten voor deze categorie kinderen. Wacht lüet op inschrijfformulieren of adverten ties. Dit krantenartikel is als zodanig bedoeld en wil stimulerende prikkels doen uitgaan naar mensen die regelmatig wat tijd over heb ben en die willen opvullen met nuttig werk voor medemensen in hun omgeving. Om u te laten kermismaken met het werk als vrijwilliger binnen bovengenoemde categorie, heeft de VTC een cursus georganiseerd die drie avonden beslaat. Deze avonden zijn gepland op 15 mei, 22 mei en 29 mei, 's avonds. De locatie voor de cursus is nog niet bekend; in ieder geval wordt die gezocht in de buurt. Is het iets ver der weg, dan zorgt de VTC voor vervoer. De eerste avond wordt door een Pedagogisch Praktisch Gezinsbege leidster van de SPD aandacht besteed aan de positie van het kind in het gezin, ten opzichte van de ouders en de omgeving in het alge meen; de andere avonden zal worden ingegaan op autisme en ADHD. Als je je aanmeldt bij de VTC, volgt eerst een kennismakingsgesprek met de consulent. Voordatje aan de slag gaat, wordt er een introduc tiecursus aangeboden zodat je een goede basis hebt en je weet watje kunt verwachten. Die basiskennis kun je later altijd uitbreiden met aanvullende cursussen, er wordt gezorgd voor begeleiding en bij scholing. Verder zorgt de VTC voor verzekering, onkostenvergoe ding en reiskostenvergoeding. Je wordt in je nieuwe vrijwilligers- baan met raad, daad en belangstelling gevolgd en in de loop van het jaar wordt er geëvalueerd met jezelf en je cliënt(en.) Heb je iets te vragen of zijn er problemen, dan kun je altijd terecht bij je consulent. Die is altijd beschikbaar omdat zij op zogenaamde flexplekken werkt. Als je meer wilt weten of als je denkt dat je best als vrijwilli ge thuishulp aan de slag wilt, kun je bellen met de zorglijn: 0181- 62 62 26, of met de Vrijwillige Thuishulpcentrale: 078 648 37 30. Daar geeft men graag een duidelijk antwoord op je vragen. •3» i& 4& i& i^ i& I& i& i& •'Xt V m} »y my my my ay my my my my my my my my my my my my my my^ Kevin is een mooie perzische kat van ruim acht jaar. Hij zoekt een leuke nieuwe baas waar hij enig huisdier is en alle aandacht krijgt die hij graag heeft. Janneke is een cyperse poes van ruim zeven jaar Zij komt graag buiten en zij zoekt een rustig gezin hever zonder kin deren, een heve hond of lieve kat als huis genoot vindt zij wel leuk. Grumpy is een cyperse kat van bijna vijf jaar. Het is een onafhankelijke kat die graag in zijn nieuwe huis het alleenrecht heeft. Grumpy zal het best op zijn plaats zijn bij mensen die ervarin gen hebben met katten. Poesie is een lieve schil pad-poes van twaalf jaar, een echte schoot- poes. Zij komt graag buiten, heeft hever geen andere katten om zich heen en is bang voor honden. Voor haar graag een rustige baas. Benji is een Yorkshire Terrier van ruim vijf jaar, een heel vriendelijk hondje, een reutje. Hij is gevonden en voor zover wij kunnen zien, is er weinig aandacht aan hem besteed. Hij is lief voor andere honden en vriendelijk voor katten. Benji past eigenlijk in ieder gezin. Ook Rakker is gevon den, een zwart poedeltje van vier maanden. Het is ook een heel hef dier, vriendelijk voor ander honden, lief voor katten en ook hij past eigenlijk in ieder gezin. En dan hebben wij nog een derde vondeling, een blonde labrador van vermoedelijk acht jaar oud. Wij hebben hem Dennie genoemd, het is een gecastreerde reu, een vriendelijk hond die graag veel aan dacht krijgt. Hij zal het best op zijn plaats zijn bij een familie die flink de ruimte heeft, want hij kan naar iedereen die voorbij komt blaffen. U vindt al deze dieren bij 'De Dierenstee' aan de Groenekruisweg 14a te Numansdorp. Telefoonnummer: 0186-655150. De ope ningstijden: maandag t/m zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 7