Diploma-uitreiking computercursus voor senioren mm m imwmwMmmt m imwsii nniirlÉ. Adverten tien. UU verloven EiiAHQEn-niEuws Vier turnsters Olympia/Sparta naar Nationale Finale LOS P.V. De Luchtbode Molen 'De Eendrachf en de Nationale Molen en Fietsdag 2002 9^^^Ka Een puzzelhoek waaraan zowel kinderen als volwasse nen kunnen meedoen én waarmee een prijs kan wor den gewonnen. Éénmaal in de twee weken treft u 'Puz zelt u mee?' in de vrijdageditie van Eilanden Nieuws aan en iedere keer kunt u met uw goede oplossing een tegoedbon winnen van 12,-. Zend u uw oplossing uiterlijk één week na verschijnen naar: Eilanden Nieuws, 'Puzzelt u mee?'. Postbus 8, 3240 AA Mid- delharnis. Per puzzel wordt uit de goede inzendingen een winnaar getrokken, die de gewonnen prijs krijgt toegezonden. Bij elke nieuwe puzzel zal de oplossing van de voorgaande worden gegeven. Puzzelt u mee? De laatste puzzel in de serie over de bijbelboeken. Ook deze keer gaat het om het invullen van ontbre kende woorden in een bijbeltekst. In de verticale balk ontstaat weer de eindoplossing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 90 jaar geleden Antirevolutionair 12 tot 26 April 1912 IN HOC SIGNO VINCES„^^^ Orgaan De „White Star' poblleeerthet ToIgendaOTer het aaIltg^geredden TandejTltonlc"^ r r JEewte klasaè i^L. 202 pen. Twetie kksseV .11* Derde^klasse.118 BeminÜngI 208 Ofteieren TotaalV tOSsers. Het leren mloren 1635 personen. Officieei Gedeeile. OPROEPING. het HUIS, SCHUUR en TUIN - huis ingericht voor Logement met anex en zaak in Kruidenierswaren - genaamd „DEEENHOORN"teOuddorp welke een burgerbestaan oplevert. Inlichtingen te bekomen bij K. VERMAAS Zn. Grossiers, Middel- hurnis. üfila. Burgerlijken Stand. OOLTGENSPLAAT. Plaatselijk J^ieuws. BUWIELHANDBL. - Schoolstraat Beveelt zich beleefd aan voor het leveren van alle soorten Rijwielen eu ünderdeeieri. ÜRI.\K- ea VOEOËRBAKKËIV. BUIZEN, PALEiy, HEIIVINGf^IV en. (EINDSTiJKKEJf groote voorraad.) 5809 IS BIJ J. G. N'oordijk en J van Dalen ;:|il||pp|iiii^i^^ii^^ Somntelsiiqic.: E.Bl te Herkingen De molen 'De Eendracht' te Dirksland is 11 mei a.s., net als andere molens op Goeree-Overflakkee, startplaats en stempelpost voor de Nationale Fiets- dag. De route voert dit jaar langs de Groene Aspergeboerderij, twee kaas boerderijen, de Oranjehof Kampeer- gaard (waar divers fruit wordt geteeld) en natuurlijks langs de te bezoeken molens. Bii denken jullie natuurlijk aan leuke kaartjes, PAGINA 6 André Jongepier (algemeen directeur van Rabobank Flakkee Oost) en systeembeheerder Geert Kik geflankeerd door de deelnemers aan de cursus. Oude Tonge - De eerste drie groepen van de computercursus voor senioren die door de ANBO in Oude Tonge werd georgani seerd, hebben de cursus met goed gevolg afgerond. De deelne mers kwamen op woensdag 10 april op uitnodiging van sponsor Rabobank Flakkee Oost naar de Grutterswei om daar hun certi ficaat 'Windows 98 voor Senioren' in ontvangst te nemen. Sinds januari 2002 stelt Woongoed Flakkee in Oude Tonge drie keer per week een ruimte ter beschikking. Geert Kik, systeembeheerder van Rabobank Flakkee Oost, heeft ter plaatse twaalf computers van de bank geïnstalleerd. Onder leiding van instructeurs mevrouw De Pee-van Ree en de heer Weststraten, maakten de cursisten kennis met de grondbeginselen van het omgaan met de computer. Na het volgen van de cursus zijn de deelnemers in staat om bijvoorbeeld WORD- documentjes te maken en zelfs te e-mailen. "We zijn zó blij dat we via de ANBO en de Rabobank de gelegenheid gekregen hebben deze cursus te volgen; 't was heel goed voor ons gevoel van eigenwaarde. We hebben het idee nu eindelijk met kinderen en kleinkinderen mee te kunnen praten als het over computers gaaf', aldus menig cursist. De meeste deelnemers waren zó enthousiast dat zij zich meteen heb ben opgegeven voor de vervolgcursus 'Internet voor Senioren'. En inmiddels zijn er alweer nieuwe groepen van start gegaan voor de basiscursus. Voor informatie kunt u bellen met de heer Wim Koert, voorzitter van ANBO Oude Tonge, telefoon 642174. De geslaagden zijn: mevrouw K.P. Seton, mevrouw P. Buys-Pollemans, mevrouw F.J. Moret-Kanters, mevrouw W.H.C, van Eijkeren-Buijs, mevrouw A.J. de Vos-Los, mevrouw A.J.M, de Wit-van de Eijnden, de heer P.J.M, de Wit, mevrouw C.M. Tuns-van Peperstraten, de heer W. Tuns, de heer W. Ie Comte, de heer J. Peters, mevrouw A.A. Sluys-Storre, mevrouw A.J. Korbijn-Blaak, mevrouw D. Kik-de Vos, de heer W. Bouwens, mevrouw P.A. van 't Land-PoUemans, mevrouw D.J. van Huizen-Jonker, mevrouw A. Pieterse-Winkels, mevrouw J. de Koning-Schippers, de heer C. de Koning, mevrouw A. de Bruyn-van Dijk, de heer C. de Bruyn, de heer CE, Struik, mevrouw C.C. van Strien mevrouw C.A.M. Fes-Smeets, mevrouw M.A. van Reijen- Winkels, mevrouw J.C.M, van Otzel-Stoop, mevrouw L.C. van de Berge-Soeteman, mevrouw CL. de Vos-Soeteman, de heer E. de Lint, de heer Th. Tuns, de heer W. Koert, mevrouw CM. van Peper straten-van Peperstraten, mevrouw CM.Kerp-Hameeteman, mevrouw A.T. van de Klundert-Hameeteman en mevrouw A.A. van de Boogert-Hameeteman. ^0^^^^^XW^^i^W^^iJ^W^^^W^M§^$0$^^^^i:. u mee 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. En dit is de die wij van Hem gehoord hebben. Ik schrijf u, Niet gelijk Kaïn, die uit den was. Want de is uit God Die den Zoon heeft, die heeft hetI De Want er zijn vele in de wereld gekomen.. Aan wordt getuigenis gegeven van allen. en zijn door de tegenspreking van vergaan. was op het genaamd Patmos. zo zal Ik over u komen als een de Leeuw, Die uit den stam van ^onge puzzel oplossing vatf de 12. en de maan werd als 13. En de eerste heeft gebazuind 14. en den linker op de 15. en op haar hoofd een kroon van twaalf 16. het Lam stond op den berg 17. En zij zongen het gezang van 18. Hier is het dat wijsheid heeft. 19. Want de getuigenis van Jezus is de der profetie. 20. en die wil, neme hetdes levens om niet. illS- il breukelingen op de >Carpathia< op de f&a opgesteld, om alle senSitioiieele'be- Bohrijvjngen verder te Toorkomen, ver klaart het Volgende - Zondag 14 April 1912, 's avonds om Ho. 40 stiet bij helder weer en rustige zee de «Titanic» tegen den ijsberg. De uitkijk had dezen te lut gesign^eerd, zoodat de aanvaring niet meer ontweken kon jTorden. Onmiddeiijk werden alle ted- dingsmaatregelen getroffen» Een massa, red» dingsboeien en zwemgordels werden.uitge- deeld en idaama de reddingbooten neerge laten. De «Titanic zonk om 2 nnr. Draad^ looze télegrammeii, waarin dringend om hulp weid. verzocht, werden afgegeven. Verder werden raketten, vuurpijlen enz., a:^eschofen, gm voorbijvarende schepen te waarschuwen. Kerkvoogden-en Notabelen der Hervorm de Kerk te Sommelsdijk roepen sollioitantbn op naar de betrekking van Orgeltrapper. Schriftelijke sollicitaties worden tot 24 April a.s. ingewacht bij den Voorzitter, bij wien tevens inlichtingen te verkrijgen zijn. Sommelsdijk, 18 April 1912. Kerkvoogden en Notabelen voornoemd, De Boekhouder, De Voorzitter, F. C. ARMSTRONG. C. J. MOSTERDIJK. JJ,M,,U MIDDELHARNIS. Geboren Geertruida d.v. M. Stapel en J. v. d. Wende. Gerrit z.v. D. Kardux en G. de Gans. Overleden Hdbregt van d en Doel 69 j. weduwnaar van Aagje de Bloeme. t DEN BOMMEL. Geboren Hendrik z.v. H. v. d, Meer en J. L. M. Lemaire. Ondertrouwd: Nicolaas Anthonij van Spronsen oud 28 j. en Sara M,elüssant j.d. oud 28 jaar. Geboren: Dirk Daniel z.v.ChristiaanKo- nings en'KTara Pun Everardus Johannes z.v. Anthonius van de Klundert en Johan na Winkels Lijdia d.v, Panlus Wielaard en Jannetje MellissantCornelia Agatha d.v^'Madestus Leonardus Nobels en Aplania Maria HoltkampChristiana Margaretha d.v. Adrianus van Dravik en Elizabeth IJpelaar. GehuwdAbraham Brinkman oud 21 j. en Lena Raap oud 24 j. Overleden: Pieter Teunis van der Welle oud 2 mnd. Prancina van Kostende, echtg. van Arend Kachelland oud 74 j. MELISSANT. Geborene Arie z.v. Laurens Overweel en Lena Cornelia WielaardArie Eliza z v. Marinus Visbeen eu Antje Vuurens. OndertrouwdJacob Wielaard 24 j. en Maria Doorn, 21 j.- ilerkingen. Werden in éen verloop van jaren alhier geen ooievaars vernomen d.vv.z. dal deze vogels alhier nestelden, ihans'zijn een paar oogenschijnlijk van plan ie r es- telen op de alleen staande keet van D. D. Kastelein waarvan de schootsfeen bijna is' dicht gegroeid met klimop. Ook bij den Heer P. v. Prooijen onder deze gemeente zijn een tweetal (misschien dezelfde op onderzoek geweest, doch vertrokken in de richting Diiksland. Goedereede. Door eenige ingezetenen dezer gemeente werdea Maandag een tioep zwanen gezien die zich in N. O. richting bewogen. Ouddorp. Alhier is dete week »en boerenleenbank opgericht aanvankelijk met 45 leden. Het polderbestuuf van het Oudeland heeft besloten om overaj langs de wegen waar als heining puntdraad is gebezigd,.dit te doen vervangen door gewoon heining- draad. A lies tegen scherp concurreerende prij ken 5287 Ook yoor het repareeren het beste adres. Het goedkoopste adres'voor Uwe BETON- en CËÜIËKTWDRKÜ.N DIRKSLAND. Vraagt imjsopgaaf De Gebr. Sperling troffen het dezei dagen, dat zij in- hun gamalenkor een stuk wrak opvischteo. Middelharnfs. Tasschen Woensdag er Donderdag is 't huisgezin van J. v. d. Made landbouwersbecht bij den heer K. van Es aan een groot gevaar ontsnapt, daar toch een petroleumlampje het huis zoodanig met rook had vervhld dat alles zwart zag en hel stikken nabij- was. gelukkig dat de man wakker werd en alles nog open kon zetten waardoor de rookwalm in dikke massa naar buiten trokken, In het laatste kwartaal zijn door de schutsluis de haven ingekomen r 95 schepen met een inhoud van ij{.oo} toaneo, en de haven uitgegaan iSo schepen met aen in houd van IJ591 tonnen. Van de visscherij is te IJmuinen hinnen- gekora3n de vischsloep> Johanna Hendrika< st, J. de Korte f 450. Sommeisdijk. Woensdag kwam de voddenkoop man Joh. K. op zijn Sets met zulk een snelheid aanrijden dat hij het dochtertje van den molenaar Boelaars zoodanig aan reed dat zij in het Geref, Weeshuis bewusteloos werd bmnengedragen. Zaterdag 20 april werd door de KNGU de districtsfinale L.O.S. georganiseerd van regio Zuid-Holland Noord en Zuid; deze wedstrijd werd gehouden in Leiden. In elke categorie turnden de 36 beste meisjes van Zuid-Holland. Eline Starink (8 jaar) van Sparta Stellendam was de enige instapper uit dit rayon die zich had geplaatst voor deze finale. Met een pri ma brugoefening, die door de jury werd gewaardeerd met 9,25 pnt„ eindigde Eline op de 20e plaats. Haar totaal was 31,4 pnt. Bij de jeugd waren het 2 turnsters van Spar ta die bij de beste 36 van Zuid-Holland horen: Joy Kreeft en Chantal v.d. Klooster Joy turnde een prima wedstrijd, haar gemiddelde cijfer lag boven de 8 punten. Met een 9,0 op brug en een totaal van 32,65 pnt werd de 11 jaar oude Joy 25e van Zuid- Holland. Haar clubgenootje Chantal turnde een bijna perfecte wedstrijd en liet zien over veel talent te beschikken. Zij turnde een totaal van 36,00 punten en dat leverde het kampioenschap van Zuid-Holland op. Chantal plaatst zich met deze prestatie ook voor de Nationale Finale op 25 mei in Hil versum. Sparta had nog meer talent, want bij de pupillen I was het de beurt aan Margré Plas en Mirjam Kievit. De sprong en de brug werd door beide talenten goed uitgevoerd. Op balk maakte Margré een fout, maar zij herstelde zich prima op vloer. Mirjam bewees met haar balkoefening dat ze tot de top van Zuid-Holland hoort. Margré eindig de op de 7e plaats, dat leverde geen medail le op maar wel een startbewijs voor de nationale finale LOS in Hilversum. Mirjam mocht wel naar het podium, zij kreeg de gouden medaille omgehangen. Sparta had er weer een kampioene van Zuid-Holland bij. Mirjam was de 3e turnster van Sparta die naar Hilversum mag. Bij de junioren was het de 14-jarige Arlette Wagenaar van Olympia Dirksland, die zich had geplaatst voor de districtsfinale. Dit is haar eerste jaar als junior en met het beha len van deze finale had zij al een knappe prestatie neergezet. Arlette begon stabiel op balk en turnde een mooie vloeroefening. Haar sprong werd laag beoordeeld door de jury. Haar brugoefening werd wel op de juiste waarde geschat en leverde een 9,2 op. Haar totaal van 34,20 betekende brons. Arlette heeft zich met deze punten voor de 5e achtereenvolgende keer geplaatst voor de finale in Hilversum. Een unieke presta tie. Tot slot kwamen er nog 2 pupillen II in actie: Inge Slockers van Sparta en Moiuque van Loo van Olympia. Beide meiden turn den een goede wedstrijd. Vooral op vloer behoorden zij tot de top met scores die boven de 9 punten lagen. Helaas was dat niet genoeg om zich te plaatsen voor Hil versum. Monique eindigde op de 27e plaats met 33,15 pnt en Inge haalde 34,35 pnt en dat betekende de 18e plaats. Bovenstaande postduivenvereniging nam op 20 april deel aan een wedvlucht vanuit Strombeek. Afstand 91 km. In concours waren 320 duiven die om 13.30 uur met noordwestenwind gelost werden. De eerste duif arriveerde om 14.41,08 uur en haalde een snelheid van 1284,53 m.p,min. De gedetailleerde uitslag luidt: A. Riedijk 1,10,17,20, 29; A. Molenaar en Zn. 2, 3,4,7, 8,9,12,16,18, 22, 23,26,27, 28, 31, 32, 33,43, 62, 63. 68; M. v. d. Och tends, 11, 37,55,64; C. Logmans 6,13,14, 15, 25, 30. 36, 40, 42, 59; A. het Jonk 19, 34, 45, 50, 69; J. Molenaar 21, 41, 74, 76; H. Kamerling 24, 46, 77; T. v. d. Ochtend 35, 52; A. M. Volaart 38, 66, 67, 71, 80; B. v. d. Ochtend 39, 49; J. den Boer 44,48, 53, 54, 57, 58, 60, 65,70; H. Kievit 47; D. Kie vit 51, 72, 78, 79; P. Hogerwerf 56; G. van Drie 61, 73, 75. De gehele dag is molen 'De Eendracht" gra tis te bezichtigen. Om 11.00 uur. 14.30 uur en 17.00 uur zal de molenaar aan het malen zijn, voor het publiek dus extra leuk om bij aanwezig te zijn. Verder zullen deze dag in de molen pannenkoeken gebakken en ver kocht worden, evenals koffie, thee, frisdrank en zakjes meel. De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan de sponsoractie voor de nieuwe maalstenen voor deze molen. Dus, hoe meer belangstelling, des te beter dat is. Ook kan in de molen worden meegedaan aan een prijsvraag. Door de ClOOO te^Dirksland wordt voor de winnaar een mooie prijs ter beschikking gesteld. De uitslag van de prijs vraag zal om 17.30 uur in molen 'De Een dracht" bekend worden gemaakt. Mocht iemand niet in de gelegenheid zijn om op 11 mei a.s. de molen te kommen bezich tigen, dan beslaat daartoe altijd nog op een andere dag de mogelijkheid. Als de molen draait - dikwijls op zaterdag, maar ook wel doordeweek - is iedereen welkom. Een bezoekje kost niets! Gebr. de Waai Drukkerij Sommelsdijk (0187)47 10 20 algemeen® gebr-dewaal.com I

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 6