Overdenking Openstelling uit de Heilige Schrift Prijsuitreiking Steiiendamse Dagen in Rabobanl( Steilendam -^Sjkvenster Eiaa)ndelijk nieuws HET Gemeentedag Hervormde Gemeente Melissant waterwingebied Ouddorp De Heere! Uitslagen competitietennis T.V. Ool^ensplaat Blik op kerk ^^y en samenleving tj Waarneme miKE ZOETIC? UCROIICHTE HOOPICi tnaHEliPlMG ZVlllN6EllSCHII(»iPERIKCLEN U wilt UW complete huisstijl gedrukt hebben? De activiteitenconunissie van de Her vormde Gemeente van Melissant heeft voor D.V. 27 april weer een Gemeentedag georganiseerd. Deze dag zal gehouden worden rond ver enigingsgebouw 'de Poort' en start om 9,30 uur. Om 15.00 uur vdl men de dag weer afsluiten. Naar Galiléa Vissen, missen om Hem gewaar worden De Heere begon Alleen de Heere leidt tot het Leven! Het chronisch vermoeidheidssyndroom - De val van het kabinet - Geen leedvermaak - Veel gebed Mijn bijdrage van vorige week werd door de feiten achterhaald. Het moet wat komisch aangedaan hebben, mijn speculaties over de val van het kabinet te lezen, terwijl de rege ring al enkele dagen gevallen was. Inmiddels is dan het tweede kabinet-Kok demissionair geworden en is er een einde gekomen aan het bewind van Paars. In deze hoek van de krant heb ik er nimmer een geheim van gemaakt dat ik het ei. de van Paars zou toejuichen. Eeriijk gezegd had ik nu die val niet meer verwacht. Met de eind streep in zicht nog aftreden leek mf> geen optie. Maar het is dan toch gebeurd, en daar mogen we dankbaar voor zijn. Al z"'jn er in het verleden wel problemen geweest waar over dit kabinet eerder had kunnen struike len dan het nu gedaan heeft over het rapport van het NIOD. Het boek van Pim Fortuyn "De puinhopen van Paars" is een bestseller, en ik denk dat hij wel andere puinhopen op het oog heeft dan ik. Maar een puinhoop hebben de coali tiepartners er wel van gemaakt, en dan denk ik voomameüjk aan die wetsvoorstellen waarin duidelijk gebroken is met het christe lijke verieden van ons land. Verruiming van abortus en euthanasie, afschaffing van het bordeelverbod, legalisering van het homo- huweüjk, enzovoorts. Als zodanig kunnen we het niet betreuren dat we van Paars zijn verlost. Wat natuurlijk niet betekent dat we leedvermaak hebben over de val van het kabinet-Kok. Want we kunnen de vinger wel uitsteken naar die god deloze ministersploeg, die heeft afgerekend met vele christelijke waarden en normen, maar vergeten we niet dat het anti-christeüj- ke denken diepe wortels geschoten heeft in ons volksleven. Wat deze regering heeft bekokstoofd, dat vindt weerklank in vele harten. We maken ons dan ook geen illusies dat een volgende regering, van welke kleur die ook zal zijn, het beter zal doen. Op het ogenblik is de naam Pim Fortuyn op veler Uppen en het ziet er naar uit dat hij gro te overwinningen zal boeken. Het is ook best mogelijk dat hij remmend zal werken op de ontwrichting van de samenleving. Maar op ethisch gebiea denkt hij niet veel anders dan Paars... Trouwens, zijn privé-leven, waar van hij zelf geen geheim maakt, is in lijn rechte strijd met de geboden van de Heere. riet Woord van God vermaant ons gebeden en smekingen te doen voor de overheid, voor alleen die in hoogheid zijn. Dat heeft onze overheid meer dan ooit nodig. Van dat gebed is meer te verwachten dan van al onze acties. En verder moeten we ons er maar op voor bereiden dat we, als we bij het Woord van God willen leven, steeds meer in de ver drukking zullen komen. Deze vraag- en antwoordrubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kostenloos gebruik van kan maken. Uvc vragen op velerlei gebied kunt u stu ren aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Postbus 8,3240 AA Middelharnis, met in de linkerbovenhoek 'Vragenrubriek' vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden gepubliceerd. Als ik ergens zeg geen suiker te mogen gebruiken, krijgt ik héél verschillende advie zen welke zoetstojfen min of meer schadelijk zijn. Kunt u mij precies vertellen wat er aan die zoetjes schort? Antwoord: Met enkele vroeger veel gebruikte zoetmiddelen moest je wel oppas sen. Veel producten voor suikerziekten bevatten bijvoorbeeld sorbitol als zoetstof, omdat het net zo zoet is als suiker en even veel energie (in kcal, of kilojoules) levert. Maar veel mensen kregen er diarree van. Sacharine is 5000 keer zo zoet als suiker, maar daarvan mag men niet meer dan 150 milligram (d.i. de hoeveelheid voorkomende in circa 4 glazen frisdrank) per dag gebrui ken, omdat het kankerverwekkend zou kun nen zijn als men er teveel van nam. Ook cyclamaat zou bij extreem groot gebruik kankerverwekkend zijn en deze stof, die 30 keer zoeter is dan suiker, mag daarom uit sluitend worden verwerkt in suikervrije fris dranken en in zoetstoftabletten en daarvan mag men hoogstens 250 milligram per dag tot zich nemen. Wij raden u aan, over te stap pen op aspartaam, dat vervaardigd wordt uit aminozuren die ook in onze normale voe ding voorkomen en volgens de onderzoekers volkomen onschadelijk zijn. Het levert ook zeer weinig energie en maakt dus niet dik. Het is echter niet geschikt om de suiker in gebak te vervangen, daar het zijn zoete smaak bij temperaturen boven de 150 graden verliest, 's Avonds mag u ongeveer 15 gram echte suiker nemen. Kunt u nagaan, hoe bijgevoegde korrels her en der op hoopjes komen te liggen in m'n stadstuintje? Is dat het werk van een jonge mol, of is het iets schadelijks? Antwoord: Zulke kleine, op mini-mols- hoopjes gelijkende bergjes bestaan uit tuin- aarde die door de regenwormen omhoog worden geduwd. Die nuttige tuinlieden eten en verwerken namelijk de aarde en geven de tuingrond door hun werkzaamheden weer lucht. Uw planten hebben daar profijt van. Hoe komt het dat de mussen al mijn afri- kaantjes opeten? Antwoord: Wat u waarnam bij uw afrikaan- tjes, zien anderen gebeuren met gele krokus- jes, viooltjes en andere bloemen. Het zijn meestal de gele die 't moeten ontgelden. KenneUjk zijn de broodkruimels en de rijst te eenzijdig voedsel en hebben de mussen grote behoefte aan stoffen die in meeldraden en stampers voorkomen. Nectar en stuifmeel bijvoorbeeld. Ik zie erg tegen een volgende zwangerschap op, omdat ik daarbij zolang last had van misselijkheid. Weet u daar iets tegen? Antwoord: Volgens een Duitse medicus kan de aanstaande moeder die narigheid en het braken grotendeels voorkomen door in plaats van drie maaltijden vaker enige kleine porties tot zich te nemen. Wel moeten daar in de noodzakelijke bouw- en voedingsstof fen voor moeder en kind voorkomen. Gebr. de Waal Drukkerij Sommelsdijk (0187)47 10 20 algemeen® gebr-dewaal.com Evenals de andere jaren zal er ook dit jaar weer van alles te beleven zijn rond en in het verenigingsgebouw. Zo zullen de verschil lende verenigingen van de kerk zich presen teren en zal er een grote rommelmarkt zijn. Ook aan de inwendige mens is gedacht in de vorm van een viskraam, koffietafel, warme stroopwafels, frites, salades, e.d. Voor de kinderen, maar ook voor ouderen zijn er diverse spelletjes en rijwielhandel 'Springersdiep' zal aanwezig zijn met een gedeelte van zijn assortiment. Naast vaste planten is er ook weer de jaarüjks terugke rende verkoop van Geraniums. Ook zou de Gemeentedag erg kaal zijn zonder de grote rommelmarkt, waarvoor de laatste maanden al weer spullen zijn ingezameld. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van hoedenmode 'de Rozenhoed' en voor de kleintjes is er een springkussen. Tijdens deze dag kan men ook van de gele genheid gebruik maken even te gaan kijken bij het geheel gerenoveerde kerkorgel en misschien ook een stukje te spelen. Een zeer gevarieerde dag, die een bezoekje aan Melis sant zeker de moeite waard maakt. Voor meer informatie kan men contact opnemen met één van de commissieleden: mevr. Blokland, tel.: (0187) 602848, mevr. Krijger, tel.: (0187) 602905, mevr. Hamee- teman, tel.: (0187) 601182, mevr. Nagte- gaal, tel.: (0187) 603238, dhr. Plug, tel.: (0187) 603835 of dhr. Blokland, tel. (0187) 602675. Delta Nutsbedrijven heeft onlangs het terrein van het drinkwater pompsta tion in Ouddorp weer opengesteld voor belangstellenden. Ook het aan grenzende duingebied kan weer wor den betreden. Het terrein van Ouddorp was vanaf 15 oktober 2001 afgesloten in verband met het aanbrengen van extra beveiligingsmaatre gelen aan de wiimingsmiddelen. Aanlei ding voor deze maatregelen waren de aan slagen in Verenigde Staten van 11 septem ber 2001. De maatregelen zijn imniddels, in nauwe samenwerking tussen de overheid en de waterleidingsbednjven in Nederland, uitgevoerd. Naast genoemde maatregelen heeft Delta ook de bestaande afrastering van het terrein vervangen en waar nodig aangepast. Het gebied is hierdoor weer toe gankelijk gemaakt voor het begrazen door Charolais runderen om zo de oorspronke lijke vegetatie van het duingebied in ere te herstellen. Charolais runderen houden de vegetatie kort en open van structuur. Verder zijn de toegangsvoorwaarden van het terrein veranderd. Voor de sluiting was een wandelkaart vereist voor betreding van het gebied. Dit is nu niet meer het geval. Het gebied is vanaf de openstelling vrij toe gankelijk om te wandelen. Het hoofdpad is ook toegankelijk voor fietsers. Een deel van het gebied blijft gesloten, zodat voor bepaalde zoogdieren en vogels voldoende rust gewaarborgd is. Overige toegangs voorwaarden staan vermeld op de iiifobor- den. Het is de Heere! (Johannes 21: 7, midden) Galiléa. Eis vervuld. Ze hebben aan Jezus' bevel gehoor gegeven. Hij zou voorop gaan, zij moesten volgen: naar Galiléa (Mattheüs 28; Markus 16). De discipelen zijn op de bestemming aangekomen. Wie en wat ze er ook vinden. Hem niet. Waar is de belofte: Ik ga u voor naar Galiléa en aldaar zult gij Mij zien?! Ik ga u vóór! Hij móet er dus al zijn! Hij laat Zich nog niet zien.Uit het eerste vers van Johannes 21 bUjkt dat de vervulüng komt: Hierna openbaarde Jezus Zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. Maar voor het zover is, leeft en gebeurt er heel wat in de discipelenkring. Het visserijtje dat de discipelen beginnen zou op de teleurstelling kunnen wijzen. De teleurstelling die ontstaan is door het weg blijven van Jezus. Wachten duurt soms lang, heel lang. Wanneer Jezus taal noch teken geeft, geeft Petrus geluid. Hij doorbreekt de stilte en het stilzwijgen. Met een wanklank? In elk geval loopt Simon Petrus weer voor op. Hij ziet het werkeloos wachten niet zit ten. Hij steekt van wal: met het woord en metterdaad. Met het woord: de rusteloze dis cipel zegt dat hij gaat vissen. Zijn broeders in de Hoge Dienst vallen hem daarin bij en spreken uit met hem mee te gaan. Metter daad: zij gingen uit en traden terstond in het schip (vers 3). Het oude vissersvak trekt de mannen weer en de mannen die de kneepjes van dat vak kennen trekken als vanouds graag een school vissen. Een tegenvaller volgt. Het werken loont niet. Let wel: met het oog op het meerdere! Geen nering: voor de openbaring. De bittere teleurstelling: voor de betere voorstelling. Netten opgehaald, geen vis binnengehaald. Een nacht bedrijvigheid zonder enige lijvigheid. Hij zal recht zetten. Om te beginnen op het moment dat ze huis waarts keren, want ze zullen nu alleen achter het net vissen. Warmeer zij uitgevist en uit gewerkt zijn, haalt Iemand de vissers zelf op Dan is er Jezus. Gezien maar niet gekend. Hij wil eerst gezien zijn om bekend te worden! Gekend! Zijn vraag aan de geoefende vissers maakt een pijnlijk en moeiüjk antwoord los: tever geefs gevist, we hebben niets gevangen, geen enkel visje. Aan het minste kunnen zij Hem nog niet helpen. De professionaliteit van vroeger garandeert heden geen kwantiteit. 'De Man op het strand' schept nieuwe moed. Bevel tot een laatste daad. Let wel: aan de rechterzijde, stuurboordzij de. Let wel: het is al morgenstond. Wonderlijk genoeg geeft het zeevolk, de zeeraad gehoor aan het bevel. Jawel, het is de Heere in dat hele raam van de gewaarwording. Het net hangt weer buiten het schip. Ineens krijgen ze handen vol werk. Plotseling zit er wel een menigte vissen in het net. Zij hebben 'beet'. De Meester ook. Vis sen gevangen, zij zijn ook gevangen. Zó werkt er maar Eén: het is de Heere. En Simon Petrus die het eerste op de boot wilde, is er nu het eerste af. De Heere maakt wat los. De Heere maakt los! Bijbelse les in 2002. Een kring van leerhngen naar Galiléa. Op gelóófsherhaling. Zijn dis cipelenkring knjgt geen getuigschrift van goed gedrag en goedgelovigheid: Hij ver weet Zijn leerhngen ongelovigheid en hard heid van hart. Hoe schitterend is de eer van de Meester: meegenomen (Hij ging voor!) naar de plaats waar Hij begonnen is. De eer ste liefde. Het 'derwaarts geleid worden' gebeurt vandaag de dag nog. Na ontvangen genade uit de meiügerlei genade weer gena de ontvangen. Op de school van de genade zingen zondaren dat er maar Eén Heere en Meester is. 'Wie roemt, roeme in de Heere'. Op de Heere blijven zien Ook krijgen Zijn volgelingen de les te blijven volgen. Ze moeten horen: "Ik zal u vissers der mensen maken." Dat betekent afzien, horen, verwachten, uitzien. Anno 2002 geldt het ook trouw te blijven in Zijn spoor. Niet van wal steken voor eigen karweitjes die uit eindelijk tot niets leiden. Immers, zo de HEERE het huis niet bouwt tevergeefs werkt u er aan. Aan bouwvalletjes moet niet worden begonnen. Bouwen op het ene Fun dament. Volharden tot het einde. Getrouw tot de dood. Met de opmerkenswaardige erv'a- ring: "Ik laat niet varen de werken Mijner handen". Een laatste les: openbaring gaat door de onmogelijkheden heen. Discipelen komen naar de kant zonder vangst. Christus Jezus leidt door de dood tot het leven. De zondaar aan het einde van zijn Latijn, ontvangt heils kracht: het is de Heere. De Heere openbaart Zich niet middenin het leven van eigenge rechtigheid en kerkse zelfvoldaanheid, maar middenin de dood. Dat is de grote verrassing in het omnogehjke: het Leven. Straks zingt een zangkoor eeuwig roem in Gods welbeha gen, in Gods ontferming. Het is de Heere alleen.en anders is er geen plaats. Zonder Hem is er een eigen plaats: de plaats van bui tenste duisternis. In het woestijnzand van het bestaan van de Kerk horen we zeggen: "degene die werkt, wordt het loon niet toege rekend naar genade maar naar schuld. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid". Roemtaal van het geloof, bruisende taal door het geloof: 'Het is de Heere!' Goedereede, J. W. van Estrik, V.D.M. Zaterdag 20 april zijn er weer drie wedstrij den in competitieverband afgewerkt. Het 35+ team (gemengd senioren) van tennisver eniging Ooltgensplaat verloor met 4-1 van TVO uit Oud Beyerland. Op deze prachtige teimisdag lukte het maar niet om met een betere uitslag uit de bus te komen. Het gemengd seniorteam verloor in Heenvliet van Bemisse ook al met 4-1. Opgemerkt dient te worden dat zij tegenstanders hebben met een hogere speelsterkte en dat kan soms knap lastig zijn. Als laatste noemen we ons jongens juniorteam, bestaande uit Bemd Verdonk, Benjamin Mooyaart en de twee ling Stephan en Robin Dorsman. Vorige week nog hadden zij de pech van een gebles seerde enkel, maar vandaag ging het weer als vanouds. Zij wonnen van een team van TV 't Slag met overtuigende cijfers, 4-1. Zaterdag 27 april spelen de pechvogels van het gemengd senior team thuis tegen 'Holy' uit Vlaardingen. Zij kuimen dus best wat aanmoedigingen gebruiken. De wedstrijd begint om 13.30 uur. De jeugd begint daar entegen al om negen uur met een Üiuiswed- strijd tegen Spijkenisse. Leuk om deze aan stormende talenten een keer bezig te zien. De 35 plussers gaan bij United Service op bezoek. Correspondentieadres: TV.Ooltgensplaat® 12move.nl. website: http://home. 12move.nl/~se464491 Veel mensen Ujden aan een chronisch ver moeidheidssyndroom. (CVS). Maar slechts weinig mensen weten precies wat dit is. Maar als iemand er aan Ujdt, dan rijst de vraag meteen: "Hoe kurmen we ermee omgaan?" Is CVS een ziekte? Zo ja, waar door wordt deze ziekte dan veroorzaakt en hoe kuimen de patiënten en zijn omgeving er het beste mee omgaan? Maandagavond om 21.00 uur wordt dit onderwerp behandeld in het programma 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee. De herhaling is dinsdag om 16.00 uur. Presentatie: Marjan van Peperstraten. op de Steiiendamse dagen was Rabobank West-Hakkee vertegenwoordigd met een wielerstand. De heer A. Roeland uit Dirksland heeft eindelijk zijn prijs als winnaar van de Rabobank hometrainer competitie in ontvangst genomen. Hij bleek in de Rabobank wielerstand de snelste op de hometrainerrace van 1 minuut en ontving daarvoor uit handen van Arie Blokland, kantoordirecteur van Rabobank Stellendam, de winnaarsbeker: een fietscomputer en een Spaarrekening cadeaubon. Bij de jeugd waren de wiimaars van de kleurplaten wedstrijd in de verschillende leeftijdscatego rieën: Jordy Kreeft (1 jaar), Denise van Heest (7 jaar) en Wendy Maat (9 jaar). Als prijzen ontvingen zij diverse leuke fietsaccessoires en een Spaarrekening cadeaubon. -34- Dat ging hard tegen hard. Die goser keek hem alleen maar aan, maar met zo'n giftige bhk in z'n ogen, dat hij er bijna van kotsen moest. Toch had hij niet toegege ven, maar hem z'n vuisten voorgehouden. "Mot je wat van me? 'k Leg je zo onder de tafel vriend. Hou je vui le blikke maar voor je. Datje daar een ander de stuipe mee op het Ujf jaagt mot jij wete. Bij mijn heb je geen kans, loeder." De vent was afgedropen, die arreme jonge üep as een hondje achter hem aan. Gek was dat, maar het was net of ie die knul kende. Hij had het nog aan Sjeffie ge vraagd, maar die had em nog nooit gezien. Die knul sprak nederlands, dat wel, maar dat zei nog niks. Hyp- notiseins zijn zo knap, dat ze iemand zo maar een vreemde taal kenne late spreke. Bah! Janus slaat met z'n vuist op de tafel. De fles wankelt, hij kan hem nog behoeden tegen omvallen. Hij neemt een hartige slok. Wat een toestand werd het daar in Frankrijk. Sjeffie zal al gauw gevangen in de strikken, die de vrijer hem spande. Hij vlóóg voor hem! De phesie was een paar weken later ook nog geweest, waarvoor dat was niet helemaal duidelijk, maar 't had te maken met die jon gen die bij hem was. Netuurlijk was die knul toen ner gens te bekennen. Waar of tie zat, was een raadsel ge weest. Ze hadde die vent een paar dagen vastgehouwe, maar bij gebrek an bewijs los motte laten. Ze hadden em beter op kenne hangen. Gelukkig was ie een paar maanden later vertrokken. Sjeffie was notabene met em mee gegaan! Dat vergeeft ie die vent nooit. Dat die knul weer met em meegong was vanzelfsprekend. Maar Sjeffie, z'n beste vriend! Nee dat kan hij niet ver- kroppe. As ze weer in Nederland benne over een paar weken, gaat ie Sjeffie zoeken. Dan motte ze maar een andere chartere om de kermis mee op te bouwe. Hij hep trouwens nog zat vekantie tegoed. Langdurig zet hij de fles aan z'n mond. Met de rug van de hand veegt hij zijn lippen af. "Es effe kijke hoeveel d'r nog in zit." Hij houdt hem tegen het Ucht. O, hij ken em net zo goed leegdrinke, het is de moeite niet meer. Als hij de lege fles op het aamecht nukt, kijkt hij heel wat vroUjker de toekomst tegemoet. Twee tellen later draait hij zingend de deur op slot en loopt met een wat onzekere stap het kennis terrein op. Onweimig zitten Krijntje en Nel rond te kijken in de zaal van 'Kunstzin'. Bijna alle stoelen zijn bezet en er hangt een sfeer van verwachting in de grote ruimte. Ze zitten op de tweede rij, Krijntje op het hoekje. Boven het geroezemoes van de stemmen uit, klinkt het ritmi sche gedreun van een bandje. Het getamtam van de trom én het jankend geluid van de elekrische gitaren, heeft een opzwepend karakter. Velen wiegen of zingen mee. "Wat een toestand hier", fluistert Nel. "Mefrouw", zegt plots een stem,"mot u ook gehypno tiseerd worre?" Nel kijkt wat verschrikt opzij- Naast haar zit een mager vrouwtje van een jaar of zeventig. Haar fletsblauwe ogen in het rimpelige gezichtje hebben een nieuwsgie rige glans. "Pas maar op, hij ken je alles late doen wat hij wil. De ben nie bang foor hem. Mijn mot ie niet, hij pakt alleen maar jonge melde en jonges. Dese is erg laiap, hij ken ook de toekomst voorspelle segge se. Nou daar kom ik eigenlijk foor. Weet u", zegt ze vertrouweUjk en haar ogen worden een beetje vochtig, "ik heb een soon, die niet terug is gekome na de oorlog. Of tie dood is weet ik nie, niemand ken me dat vertelle. Ik ben al bij soveel waarseggers geweest. Maar der was er geeneen, die 't wist. Straks in de pause ga ik naar em toe, weet u, dat prebeer ik temninste. Ik heb een foto van m'n soon bij me. Die laat ik em sien, dat wil wel eens helpe, dan kenne sulke lui zich beter konsetreren, snap u?" Ze haalt uit een verfomfaaid tasje een vuile envelop. Met ietwat beverige vingers peutert ze er een foto uit. "Knappe jongen hè, fin u lüet?" Nel buigt zich, om het vrouwtje een plezier te doen, over de foto heen. Twee lachende ogen in een jong gezicht kijken haar aan. Hoewel de foto vergeeld is en bij de hoeken kapot en verkreukt, is het gezicht gaaf gebleven. "De ken maar nie begrijpe, dat se rdks met em kenne doen, ik bedoel, dat se niet kenne sien, waar of tie is. Hij staat er so duideUjk op, fin u niet?" Nel die eerst niet begrijpt wat het mensje bedoelt, gaat een Uchtje op. "U moet daar geen geloof aan hechten, mevrouw", zegt ze, "er is niemand die van een foto het verleden kan weten of de toekomst voorspeDen." Het vrouwtje kijkt haar vol verbazing aan. Wat in haar wiek geschoten bergt ze de foto weer in haar tasje. "Dat seg u nou wel mefrouw, maar dese hier ken alles. U sel het straks wel sien en dan sal u me gehjk geve als ik strakkies naar hem toega." Nel wil nog wat zeggen maar met een grote roffel kon digt de drukker de man aan, om wie zo velen gekomen zijn. De hchten in de zaal worden wat gedoofd, felle lampen werpen een brede lichtkegel op de dichtge- schoven gordijnen voor het podium. Het wordt stil in de zaal. Langzaam schuiven de zware donkerrode gor dijnen vaneen. Daar staat hij, trots, hautain en zelfver zekerd. Een geweldig applaus breekt los, de grond dreunt van het gestamp van de honderden voeten, er wordt geroepen, gefloten, gegUd. De eenzame figuur op het lege podium laat al dat lawaai zonder een enke le emotie te tonen, over zich heengaan. Het hcht in de zaal gloeit weer aan. De feUe lampen die op de slanke, geheel in het zwart geklede fig,uur gericht zijn, ver- donkeren tot ze dezelfde sterkte hebben als de lichten in de zaal. De man wenkt met zijn hand. Zijn donkere ogen kijken de zaal rond. Het langst is die blik gericht op de bovenste rij stoelen voor hem. Opnieuw valt er een diepe stUte. Ademloos wacht men op de dingen die komen gaan. "Wik u allen uw handen samen doen." De diepe melo dieuze stem van de man op het podium is tot in de ver ste hoeken van de zaal duidelijk verstaanbaar. "Allen, zei ik. U ook en daarginds op de achterste rij, u heeft u handen nog niet gevouwen." Zonder een zweem van ongeduld te tonen kijkt hij de zaal rond. Krijntje en Nel hebben allebei de handen diep in de zakken. Ze denken er niet aan te doen wat die kerel hen opdraagt. De donkere ogen van de hypnotiseur blijven rusten op de tweede rij. Zijn smal bruin gezicht is als een masker. "Die twee dames op de nummers 21 en 22 moeten hun handen samen doen. De vraag geen verkeerde dingen van u. De zal straks aüeen maar bewijzen dat ik geen charlatan ben. U kunt namelijk uw handen liet meer van elkaar krijgen zolang ik dat niet wil. Ja, dank u." Ondanks hun poging om niet te doen wat de man op het podium hen opdraagt te doen, vouwen ze hun handen samen. Het is heel stü in de zaal, de spanning is voel baar. "Probeert u maar uw handen van elkaar te af te halen, u zult het niet kurmen. Toe maar, ga gerust uw gang." Geschuivel, gemompel, hier en daar een onderdrukt gelach. Ieder doet verwoede pogingen, maar er is nie mand wie het lukt zijn handen open te krijgen. Zelf verzekerd staat de zwarte figuur daar. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 5