J. van der Slik Kievit --------v^------ VAN DIS liÊI SFWEZIG f i MEDISCHE DIENSTEN BROMFIETS VERZEKERING Audi 80 SSkwGT M J ii ARENSMAN ewwM uitvaartverzorging Uitvaartverzorging 0187-601166 0181-488088 NiVrUURSTEEMLV: inwege vakantie Schildersbedrijf H. Bazen Zn. v.o.f. HULP in de h'iishouding LYDIA CORNELIA VIS HENDRIK VENNEMAN echtgenoot van Th. Zeedijk JOHANNES JACOBUS LINDELOO Lieve OMA NELISSE DANKBETUIGING MARIA DE LEEUW HENK BOSLAND Begrafenisverzorging ADMINISTRATIEKANTOOR Telefoon (0187) 491396 Al meer dan 25 jaar een vertrouwd adres aen.' I 0vérmr^^t^^%: Heftruck C^IIMft H. C. Graafland,/7u/sa/ts 6 mei t/m 10 mei GEZOCHT: Tel. 48 68 52 GRATIS DIGITAAL KLEURADVIES (0187) 66 94 74 administratief medewerker comptabiliteit/belastingen m/v ;eti^j:^ï««jife%'f: nnh'i'S;^!^^'$'0^!?.^M FAMILIEBERICHTEN Haar leven was geven. Na een leven vol liefde en zorgzaamheid is van ons heengegaan onze lieve moeder en onze lieve oma weduwe van Leendert Nelisse 24 februari 1912 25 april 2002 Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging in 'De Goede Ree Heerhugowaard: Riet van der Kamp-Nelisse Bert van der Kamp Amsterdam: Peter en Renske Wageningen: Marloes Delff. Lonneke Verzorgingshuis 'De Goede Ree', Hollands Diep 69 PrinsesselaanSl, 3245XN Sommelsdijk Correspondentie-adres: Mahonialaan 24,1702 XC Heerhugowaard De afscheidsdienst zal gehouden worden op maan dag 29 april om 13.15 uur in de kerkzaal van 'De Goede Ree', ingang Stoofhoek. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemde kerkzaal. Moe gestreden is van ons heengegaan onze gelief de zwager in de leeftijd van 79 jaar. Ouddorp: L. Crezee-Zeedijk M. Meijer-Zeedijk C. Meijer G. V. d. Sluis-Zeedijk G. V. d. Sluis neven en nichten 24 april 2002 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen, anders zou Ik het u gezegd hebben. (Johannes 14:2) Nog vrij onverwacht heeft de Here tot Zich geno men onze lieve man en vader in de leeftijd van 72 jaar. Marijke Lindeloo-Meijer Marcel Lindeloo 20 april 2002 Scholstraat 360 2583 WL Den Haag De begrafenis heeft heden plaatsgevonden. Diep getroffen door de overweldigende belang- stelüng, het hartelijke medeleven en de vele Uef- deblijken in de bezoeken, telefoontjes, brieven, kaarten e.a. attenties, die ik tijdens mijn verblijf van meer dan 2 maanden in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst heb mogen ondervinden, wil ik u allen, ook namens mijn familie, mijn oprechte dank betuigen. In het bijzonder wil ik hartelijk dank zeggen de doktoren en het verplegend personeel van het Van Weel-Bethesda ziekenhuis voor de zorgvolle, liefdevolle maar ook begripvolle behandeling en verzorging mede i.v.m. bijzondere omstandighe den. Deze dank gaat ook uit naar de doktoren en het verplegend personeel van Dijkzigt en de Klok- kenberg. Ook dokter Van den Doel hartelijk dank voor het snelle handelen. Ds. A. M. den Boer en de kerkenraad zijn we zeer erkentelijk voor de vele pastorale bezoeken. (Psalm 103:1, berijmd) N. D. Human Voorstraat 112 3251 BE Stellendam Voorgoed uit ons midden. Voor altijd in ons hart. Peter en Renske Marloes Lonneke Voor de vele blijken van medeleven, zowel per soonlijk als schriftelijk, ons betoond na het overlij den van onze moeder en oma betuigen wij u hiermede onze oprechte dank. In het bijzonder dr. v. d. Wulp en dr. Van Eek, als mede de verzorgenden van de afd. Stralenburg en Vluchtburg. Ds. Willemsen voor de pastorale zorg en het leiden van de rouwdienst. Tenslotte de heer Van Hulst voor de correcte uit voering van de begrafenis. Kinderen, Idein- en achterkleinkinderen Middelharnis, april 2002 Troost. Wat simpele, lieve woorden; Zowel warmte bij een kil verlies. -Uw reacties, kaarten en brieven bij het overlijden van mijn onvergetelijke man, vader, schoonvader en opa waren vaak hartverwarmend en voor ons een grote steun. Het is fijn te weten dat zovelen van hem hielden en hem waardeerden. Hiervoor onze hartelijke dank. Mede namens de kinderen: Ans Bosland-Wesdijk Middelharnis, mei 2002 Voor een volledige en waardige verzorging van begrafenissen in Middelharnis, Sommelsdijk en andere omliggende plaatsen. Nicolaas Beetsstraat 21 3245 RD SOIVIMELSDIJK Tel. (0187)486353 (b.g.g. 483465 - 483942) Verschillende mogelijkheden tot opbaren. Dag en nacht bereikbaar. Geen crematies DANKBETUIGING Bij het afscheid van onze lieve moeder en oma MARTIJNTJE ARENTJE HOLSTER-VAN DEN BROEK hebben veel mensen met ons meegeleefd. Dat heeft ons goed gedaan. Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid bij de begrafenis, voor uw kaart, brief en bezoek. Kinderen, Idein- en achterkleinldnderen Middelharnis, april 2002 Financiële administraties Begrotingen Salarisadministraties Advisering Jaarrekeningen aangiften Begeleiding Broekweg 2 Postbus 55 3253 ZH Ouddorp Tel. (0187)68 78 14 Fax (0187) 68 79 93 htanis@zeelandnet.nl Voor uitvaartverzorging op geheel goeree-overflakkee Administratie-adres: Catharinastraat 8 B g 1 3252 AD GOEDEREEDE ^W van vrijdag 26 april 2002 t/m zondag 28 april 2002 WEEKEND-DIENSTEN ARTSEN Middelharnis - Sommelsdijk: van zaterdagmorgen 8.00 uur tot zondagmorgen 8.00 uur dokter G. J. D. Wieringa, tel. 482090. van zondagmorgen 8.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter Van der Ven, tel. 482117. Dirksland - Herkingen - Melissant - Stellendam van zaterdagmorgen 8.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur dokter J. A. Kooij, tel. 601262; Koninginnedag, 30 april, dok ter H. C. Graafland, tel. 601227. Ouddorp - Goedereede: Voor de diensten tijdens het week-einde raadplege men het telefoonnummer van de eigen huisarts. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur praktijk Oude Tonge, tel. 641259. Stad aan 't Haringvliet - Den Bommel - Ooitgensplaat: van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur dokter A. J. M. F. Janssen, Den Bommel, tel. 611306. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tandarts J. Buth/J. van Heesch, tel. 601183 (van 11.00 tot 11.30 uur). VERLOSKUNDIGEN GOEREE-OVERFLAKKEE Tel. (0187) 600792 b.g.g. 607300 J. van Rossum en J. van Dijke. Voor afspraken en niet-dringende vragen graag bellen tussen 12.30 en 13.00 uur APOTHEKEN Apotheek Menheerse Voorstraat 16, Middelharnis, 48 36 66 Werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13,00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.30 tot 11,30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.00 tot 11,30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden: 48 36 66, dag nacht bereikbaar: Wij verzorgen voor u alles rondom de uitvaart o.a. Thuisopbaring met koeling. Levering en plaatsing van grafmonumenten. M. L. Kievit Meidoorn 4 Melissant 0187-601166 D. N. Kievit Burg. Letteweg 36 Oostvoome 0181-488088 In plaats van kaartjes DANKBETUIGING Verdrietig om het heengaan, na jaren van ernstig ziek zijn, maar ontroerd door de warme belangstel ling bedanken wij u allen voor de vele woorden van troost en vooral het welgemeende en warm medeleven, waaruit grote sympathie voor mijn innig geliefde man, mijn schoonzoon, onze broer, zwager en oom JACOB KEIJZER zo naar voren kwamv Ook bedanken wij allen die met ons hebben gere den naar het ziekenhuis, voor de vele telefoontjes en de overgrote belangstelling bij de begrafenis. Wij zullen dit nooit vergeten. S. T. Keijzer-Prinsen Familie Keijzer Familie Prinsen MeUssant, april 2002 Apotheek St. Joris St, Joris Doelstraaf 34-36, Sommelsdijk, Tel. 487277. Geopend op w/erkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13,00 tot 18,00 uur. Incontinentie-lijn Medltheek: 487277. Voor avond- en weekendiensten: zie Apotheek Menheerse. APOTHEEK DIRKSLAND Voorstraat 25, Dirksland Openingstijden van ma. t/m w..-08,30-12.30 uur. (12,30-13,00 uur gesloten) 13,00-18,00 uur. Openingstijden van za. 1/m zo.: za. 09.00-12.00 uur/17.00-17.30 uur zo. 11.30-12,00 uur 17,00-17.30 uur Voor spoedrecepten buiten deze uren wordt u vriendelijk verzocht te bellen met 601580 APOTHEEK 'OUDDORP' Boompjes 3-5, tel. 68 37 89 Werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur. Zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Zondag van 12.00 tot 12.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Bui ten deze uren via 68 37 89. DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R, J. M, Schilder, Oude Tonge, 64 24 41L, Tjebbes, Mid delharnis, 48 29 66; Dierenkliniek Goeree-Overtlakkee, 48 28 97, ZORG EN WELZIJN GROEP Voor verpleging, verzorging en huishoudelijke hulp, ouder- en kindzorg, voedingsvoorlichting en dieet-advisering, maatschap pelijk werk. Gezondheid Service en uitleen van verpleeg- en hulp middelen: bereikbaar via Zorglijn ZHE, tel, (018162 62 26 (alleen bij spoedgevallen 24 uur per dag). Thulszorgwinkel, Goudenregenplein 9, Spijkenisse: ma.-vr. 9.00-17.00 uuren za. 10.00-12,00 uur, tel, (0181) 67 97 00 Lotgenotencontact, voor vrouwen die borstkanker of gynaecolo gische kanker hebben (gehad) en voor vrouwen die een mis kraam of vroeggeboorte hebben gehad: Bel de Zorglijn ZHE via (0181)62 62 26; u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld door een lotgenote, ALARMERING Brandweer, Politie, Ambulance 1-1-2 THUISZORG EN MAAT-SCHAPPELIJK WERK 'De Dillenburg', Jul. v. Stolberglaan 19, Middelharnis Tel. Thuiszorg 488 080 Tel. Maatsch. werk 488 070 telefonische hulpdienst, tel. (0181) 62 59 52. f^atuursteen is één van de mooiste produkten dtedi iatuur ons van zichzelf geeft. S' Wij bewerken het tot schitterende eindproduktéd ps: stoepeny-.fJeBpels vensterbapi^eii\Jt;v|;;^'*'t^i^^ -■C'?re0-;;j».,if*|:v'':geéeriksteiien:' S|fe.r, 'x aiH'oiflö^isha#room iaat tl alle •IfÜlif- /;SkX2XD)-VIERBANNENSTRAAT I -TEt.OlH-641798 ^AtHNBtTRGERWEÓ 85 ■TEt.OtO-466036S'466St61 - -iéóB-TELOldSiöêlO WA automaat - WA versneller ongevallen-opzittendenverzekering verhaalsbijstand aparte tarieven voor de regio assurantiën financieringen Ring 54 - 56, 3241 CS MIDDELHARNIS Telefoon: 0187 - 48 55 37 Fax: 48 66 28 VM»i 'hn.aren ,HoVeO'»g[ it en collegiaal team. iiZeifsfand/gkw"®" K^^ Je ervaring creatief i;irpontwerp Aanleg Onderhoud 'Riolering (sier)Bestrating Beplanting 'Verl<oop tuinbenodigd zaken doen o^i#fïf^i:^0Miz Verkoop Verhuur Reparatie 1,5 - 8 ton SpuikolkUa 3247 LK Dirksland Telefoon 0187 605952 Telefax 0187 605663 Mobiel 0651 423097 DEUTZ Wij willen allen heel hartelijk bedanken, voor de vele felicitaties in allerlei vorm, die wij mochten il; ontvangen ter gelegenheid van de herdenking van 4; ons 50-jarig huwelijk. Z Bovenal de Heere de dank, die ons zolang voor elkaar gespaard heeft. fam. P.L. van Dis Sommelsdijk, april 2002 •Delta Industrieweg 40 'Stellendam ;;:rJi9f.piST) 681974 Voorstraat 13, 3247 CD Dirksland Tel. 6012 27. Spoed: 60 33 07 ?c,:. s Waarneming door de huisartsen; A. Baelde, tel.: 60 17 52 Patiënten: At/mL J. Kooij tel.: 60 12 62 Patiënten: M t/m Z Wilt u tijdig uw herhaalmedicijnen laten bijvullen! KRAAMZORG DE WAARDEN regio Hoeksche Waard Bezoekadres: De Vriesstraat 2,3261 PC Oud-Beijerland Postadres: Postbus 1202, 3260 AE Oud-Beijerland. Tel. (0186)61 20 55/Fax (0186)62 09 68 Email: kzhw@planet.nl Website: www.kraamzorg.org Is dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer (0186) 612055. Kraamzorg De Waar den geeft diverse vormen van zorg, variërend van enkele uren tot 8 dagen. Informatiebij eenkomsten over kraamzorg en bevalling worden regelma tig gegeven in Oud-Beijerland, Inlichtingen en informatie ver krijgbaar op werkdagen via bovenstaand tel,nummer. KRAAMZORG DE EIUNDEN Vliet 8, Hellevoetsluis. Tel. (0181)391440 Fax (0181) 325898/Beval lingslijn (0181) 31000 (24 uur per dag bereikbaar) www.kraameiland.nl info@kraameiland.nl Al meer dan 50 jaar één van de grootste aanbieders in de regio. Kraamzorg de Eilanden, de eerste ISO 9002/HK2 gecer tificeerde kwaliteitskraamzorg- organisatie van Nederland, staat bekend om garantie van zorg en hoge kwaliteit. St. Elizabethstraat 17 3349 BC Herkingen ■er; Wij verzorgen voor u: schilderwerken beglazingen behangwerken decoratieve wandafWerkingen schilder glaszetter behanger erkend afwerkiugsbedrijf voor 4 uur op de maandagmorgen. Liefst wat ouder iemand. Lijkt het u wat, bel dan: C. den Braber-van Dam Berkenlaan 32 3257 XA Ooitgensplaat TE KOOP Kleur grijs, 4-deurs Km.stand 183.572 Bouwjr. 1986 APK tot mrt. 2003 Vraagprijs 595,- Meer dan 20 jaar vakmanschap En nu ook: van uw exterieur nemen wij een digitale foto en laten wij u zien hoe verfrissend een kleurwijziging is. Bel voor een vrijblijvende offerte: GEMEENTE DDELHARNIS Bij de gemeente Middelharnis is een full-time vacature ontstaan voor de functie van De werkzaamheden behoren tot het terrein van het werkveld Financiën van de afdeling Middelen, Het werkveld is onder andere belast met de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. Functie-informatie - Beoordelen, controleren en venwerken van de dagafschriften van de banken; - Verzorgen van betalingen (betalingsfiatteur); - Verrichten van werkzaamheden t.b,v het uitvoeren van de WOZ en het heffen en innen van gemeentelijke belastingen. Functie-eisen Naast ambitie en talent beschikt de te benoemen medew6rk(st)er over: - MBO werk- en denkniveau; - Aanvullende kennis op boekhoudkundig gebied; - Kennis van en erearing met geautomatiseerde gegevensveniverking; - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Gezocht: Een enthousiaste, flexibele, stressbestendige en doortastende medewerk(st)er die in staat is om zowel zelfstandig als in teamverband te functioneren, Geboden: - Een boeiende functie binnen een organisatie met een goede werksfeer, waan/an samenwerking met de collegae van het werkveld een belangrijk onderdeel uitmaakt, - Aantrekkelijke arbeidsvoonwaarden, zoals een 36-urige werkweek, een goede pensioenregeling, bedrijfsfitness, hypotheekregeling, reiskostenvergoedingen, fietsenregeling en aantrekkelijke scholingsfaciliteiten; - Afhankelijk van opleiding en en/aring een salaris tot maximaal bruto 2.137,00, excl. eindejaars uitkering (schaal VI), Meer informatie Meer informatie over de betrekking kunt u krijgen bij de heer Van den Doel (coördinator Financiën), Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij mevrouw Okkerse (perso- neelsconsulente). Betrokkenen zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar onder nummer 0187-47 55 55, Sollicitaties Indien u belangstelling heeft, richt dan uw sollicitatie voor 2 mei 2002 aan het college van burge meester en wethouders van de gemeente Middelharnis, Postbus 13240 AA Middelharnis.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 4