I {j^üffrat-fiiEuiiis 'Estfkr %ms j PAGINA 3 'REL 2002 FAMILIEBERICHTEN Cor Van dz Woestijne Aad Bosland Corrie Bosland-Kleijn i 1962 2002 I A.L. van Wc2cl en P.M. van Wezel-Vcrbiest vandaag 40 jaar getrouwd zijn. Wim en Joanne Simon 'Blb/(^ Jo '3[o/0^aasse i "ECisahttfi T^ngdim jofi^i^ iJ)px\^ I Jaap van 'Ec/(^ I lA^/Zie van 'Ec/(^ÜQmpe PIETER VAN DER SLUUS echtgenoot van Neeltje Peeman OPA VAN DER SLUUS PETRUS ADRIANUS MARIA HAVERMANS (Piet) de heer P. A. M. HAVERMANS PIETER VAN DER SLUUS echtgenoot van Neeltje Peeman PIETER VAN DER SLUUS de heer P. VAN DER SLUUS P.A.M. HAVERMANS de heer P. A. M. HAVERMANS P.A.M. HAVERMANS de heer P. A. M. HAVERMANS de heer P .A. M. HAVERMANS P.A.M. HAVERMANS P.A.M. HAVERMANS de heer P. A. M. HAVERMANS P. A. M. HAVERMANS de heer P. A. M. HAVERMANS P. A. M. (PIET) HAVERMANS P.A.M. HAVERMANS Dankbaar en blij delen wij u mee, ook -ij; namens onze ouders, dat wij in het huwelijk treden op D.V. vrijdag 3 mei ïi; 2002 om 12.30 uur in het gemeentehuis van Goedereede. Gods zegen over ons huwelijk willen -j; wij vragen in een kerkdienst waarin s ds. C. Neele hoopt voor te gaan. ij: Deze dienst begint om 14.30 uur in I het kerkgebouw van de 1 Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke. S Ons toekomstig adres: Spuidijk 15, 4493 BL Kamperland f A\ 25 jaar geleden zeilde jullie huwelijksbootje I; over de grote zee van 't leven 1^; Onderweg kwamen jullie zon, wolken ;f: ■j en af en toe wat stormen tegen f; Toch heeft jullie bootje alles goed doorstaan We hopen dat jullie liefde, voor en met elkaar, ij; nog vele jaren zal bestaan! Op D.V. 29 april 2002 is het 25 jaar geleden dat onze lieve pa en ma en I in het huwelijk zijn getreden. i 25 jaren zijn vervlogen •ili- i Samen gelukkig, nog altijd l Dat wij dit beleven mogen i f Stemt ons echt tot dankbaarheid! i Annelia en Gerald l Jacco f i William f i Corniël :- Hazersweg 65 -:I; 3253 XE Ouddorp •f "Bidt zonder ophouden" f I 1 Thess. 5;17 Wij zijn dankbaar dat onze lieve ouders, opa en oma Wij hopen dat de Heere ze samen, voor elkaar en voor ons nog vele jaren wil sparen. Simon, Ard, Paul, Jonathan, Seerten en Marije Herman en Tonny RIanneke en Aron Elza en Peter Marinda en Daniël Serda Corina en Erwin 26 april 2002 Prins Hendrikstraat 23 3241 (5R Middelharnis Op D.V. zaterdag 27 april 2002 is het 40 jaar ge- leden dat onze Ueve ouders, opa en oma. en met elkaar in het huwelijk zijn getreden. :- We zijn dankbaar voor alles wat we in hen ont- vingen en feliciteren hen van harte met deze dag. l We hopen en bidden dat ze nog vele jaren voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven en p. wensen hen in alles God' s nabijheid toe. We hopen dit feit in familiekring te vieren. Wim en Joanne Simon, Ard, Paul, Jonathan, Geerten, Marije NeUa en Bastin Joanne, Lennart, Siewart, Corah-Lynn, Liz-Anne Co en Lian Daniël, Esther, Joel Janneke Simone Rembrandtlaan 164 3241 AL Middelharnis Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van I onze dochter en zusje We noemen haar 'hlist I Elise is geboren op 24 april 2002 en weegt 3400 gram. f Theo, Diana en Jorian Tanis-Bijleveld f Lariks 14 I 3248 XD MeUssant I Tel. (0187) 60 53 03 1 mei Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! Veel gezondheid. ma Hun trouwtekst was Nehemia 8:11b 24 april jl. waren onze lieve ouders en opa en oma f en I 45 jaar getrouwd. ?-! f In grote dankbaarheid hebben wij dat in besloten 1; kring gevierd. 0 Wij hopen dat wij met elkaar nog goede jaren 1 krijgen. Nunspeet: Rien en Ingeborg ;k Jom Alphen a/d Rijn: Carolien en Dirk Koen Amersfoort: Heleen en Joost -il; Amersfoort: Anja en Jan Marinke, Arend ::t| Middelharnis: Corine en Wim Jop §:- Pr. Margrietstraat 9 I 3241 VG Middelharnis De zegenende ziel zal vet gemaakt worden. (Spreuken 11:25a) Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij in ons leven heeft betekend, delen wij u mede dat de Heere, na een arbeidzaam leven voor ons toch nog onver wacht, van onze zijde heeft weggenomen mijn lie ve zorgzame man, onze vader, opa, broer, zwager en oom in de leeftijd van 78 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Sommelsdijk: N. v. d. Sluijs-Peeman Maarten en Heleen Carolien, Neely, Marleen Leo en Cokkie Peter, Leonard, Eelco, Ewout ApoUonia en Dirk Nelleke, Gerdine, Marinus, Anne-Petra, Matthijs 24 april 2002 Hobius de Krijgerlaan 34 3245 XG Sommelsdijk Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 26 april van 20.30 tot 21.30 uur in de grote zaal van 'De Sama ritaan', Kon. Julianaweg 59 te Sommelsdijk. De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op D.V. zaterdag 27 april om 10.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk aan de Ring te Sommelsdijk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 11.30 uur op de algemene begraafplaats te Som melsdijk. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in het Hervormd verenigingsgebouw 'Vita Nova', Van Aerssenstraat 5 te Sommelsdijk. Geen bloemen Mochten wij u vergeten zijn een rouwkaart te stu ren, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. Wij zijn verdrietig dat de Heere van ons heeft weg genomen onze Ueve Dankbaar zijn wij voor alle liefde en nooit ajiatende zorg en toewijding die wij van hem hebben gekregen. Carolien Marleen Nelleke Marinus Peter Aime-Petra Gerdine Eelco Neely Ewout Leonard Matthijs Sommelsdijk, 24 april 2002 Wij konden niet bij ons houden hij die van om hield Maar hij die van ons hield houden wij bij ons. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herin nering aan zijn leven, hebben wij geheel onver wachts afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, broer en zwager echtgenoot van Adriana Jacoba Maria de Rooy 12-6-1943 t 24-4-2002 A. J. M. Havermans-de Rooy Diane Roimy en Jaimeke Familie Havermans Familie De Rooy 3245 TA Sommelsdijk, 24 april 2002 Grutto 4 Op vrijdag 26 april a.s. tussen 19.00 en 20.00 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen van Piet in het uitvaartcentrum 'Media Vita', Westelijke Ach terweg 3 te MiddeUiamis. De eucharistieviering wordt gehouden op zaterdag 27 april om 11.30 uur in de kerk van het H. Hart, Piusplein te Bergen op Zoom. Aansluitend volgt de begrafenis op deR.K. be graafplaats, Mastendreef 5, ingang Holleweg te Bergen op Zoom. Samenkomst in de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid om de famiUe persoonUjk te condoleren in 'De Raayberg', Ant werpsestraatweg 267 te Bergen op Zoom. Geen toespraken - Liever geen bezoek aan huis Geschokt vernamen wij het plotseling overlijden van onze bestuurder lid van de Raad van Bestuur in de leeftijd van 58 jaar. Ruim 23 jaar heeft hij op de hem eigen wijze cons ciëntieus, integer en met enorme inzet de belangen van onze organisatie behartigd. Grote aandacht daarbij betoonde hij voor de bewo ners en medewerkers waarbij het belang van de verstandelijk gehandicapte medemens bij hem voorop stond. Het maakt het uiterst droeyig dat zijn plotseling overlijden slechts enkele weken aan zijn afscheid vooraf gaat. Zijn vrouw Addy, de kinderen en verdere familie wensen wij sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit verües. Raad van Toezicht, Stichting Zuidwester G. de Vries - Hommes, voorzitter H. de Krey, secretaris Middelharnis, 24 april 2002 Met leedwezen namen wij keimis van het overüj- den van onze geliefde zwager en oom in de leeftijd van 78 jaar. 's-Gravenzande: W. HiUigehekken-Peeman Adr. HiUigehekken Middelharnis: D. Peeman t M. A. Peeman-Nipius L. B. Peeman J. Peeman-Troost Joh. Peeman W. Peeman-Bruggeman neven en nichten Sommelsdijk, 24 april 2002 De Hervormde Mannenvereniging 'Beüjden en Beleven' geeft met leedwezen kennis van het over lijden van haar trouw en meelevend lid, de heer in de leeftijd van 78 jaar. Sterke de Heere zijn vrouw en kinderen in dit zo smartehjk verlies. J. de Bakker, voorz. J. A. van Splunter, secr. Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons gemeentelid Wij gedenken dankbaar de vele jaren die hij als notabel en collectant onze gemeente mocht dienen. Moge de Heere zijn vrouw, kinderen, kleinkinde ren en verdere familie tot steun zijn. Namens de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Sommelsdijk, A. J. Lugtenburg, voorzitter. R. Bouman, secretaris. Met grote ontsteltenis zijn wij geconfronteerd met het plotselinge overlijden van de heer Wij verliezen in hem een uitstekend en betrokken collega-besmursüd. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk te en kracht toe om dit onvoorstelbare verlies te kurmen dragen. Tevens richten wij onze oprechte condoleances aan het adres van Rabobank Middelharnis, alwaar de heer Havermans voorzitter was van de Raad van Toezicht. Kringbestuur van Rabobanken in de kring Zeeland-Delta Hedenmorgen bereikte ons het droevige bericht, dat geheel onverwacht is overleden Vele jaren hebben wij op een fijne manier met hem mogen samenwerken. Wij zullen hem missen. Zijn vrouw, kinderen en verdere famiüe wensen wij veel kracht toe om dit zware verües te dragen. JacoUen van der Welle Anette Troost Cindy van de Velde secretariaat Raad van Bestuur Zuidwester. Middelharnis, 24 april 2002 Met verslagenheid namen wij kennis van het plot selinge overlijden van de heer lid Raad van Bestuur van de Zuidwester Wij zullen in hem een zeer gewaardeerde collega missen. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen. Directies, leden Raden van Bestuur en leden Raden van Toezicht Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg, Goeree-Overflakkee Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk, Goeree-Overflakkee Zorgcentrum De Vliedberg Zorgcentrum Geldershof Verzorgingshuis Ebbe en Vloed Met diepe verslagenheid hebben wij keimis geno men van het plotseUng overlijden van lid van de Raad van Bestuur Wij hebben hem leren kennen als een besmurder die zich niet alleen uit hoofde van zijn functie maar zich ook persoonüjk nauw bij onze sectoren en haar medewerkers betrokken voelde. De zorg voor onze bewoners, zijn betrokkenheid en collegialiteit zullen in onze herinnering blijven voortleven. Wij wensen mevr. Havermans, Diane, Ronny en verdere famiUe kracht toe bij het verwerken van dit verües. Medewerkers Economische Administratieve dienst. Receptie, FaciUtair Bedrijf en Personeelsmanagement. Middelharnis, 24 april 2002 Met grote verslagenheid geven wij u kennis, dat slechts enkele weken voor zijn afscheid, plotseling is overleden lid van de Raad van Bestuur in de leeftijd van 58 jaar. Sinds 1 februari 1979 was de heer Havermans aan onze organisatie verbonden, laatsteUjk als lid van de du-ectie Raad van Bestuur. Mede door zijn bekwaamheid op financieel gebied, zijn inzicht en zijn vasthoudendheid heeft Zuidwester zich kurmen ontwikkelen tot een omvangrijke organisatie voor zorg en dienstverle ning ten behoeve van de verstandelijk gehandicap te medemens. Zijn toewijding en betrokkenheid tot cliënten en medewerkers waren bijzonder groot, zijn sociaal gevoel en collegialiteit zullen onverkort in onze herinnering blijven voortleven. Wij wensen zijn vrouw Addy en zijn kinderen bij zonder veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Raad van Bestuur Leden Management Team Medewerkers en chënten. Stichting Zuidwester Hemesseroord Organisatie voor zorg en dienstverlening Middelharnis, 24 april 2002 God lijkt wellicht verborgen in dagen van duisternis, maar Hij schenkt eens een morgen, die vol van luister is. Wij zijn bedroefd, dat er plotseUng een einde is gekomen aan het leven van de heer Lid Raad van Bestuur van Stichting Zuidwester Bijna 12 jaar heb ik op een bijzonder fijne wijze met hem mogen samenwerken. Hij was als een vriend voor mij en altijd met veel belangsteUing betrokken bij ons gezin. Wij wensen zijn vrouw, Diane, Ronnie en Janneke veel kracht en Gods nabijheid toe om verder te mogen gaan. Anette Troost Jacob Troost Eric-Jan en Léander Sommelsdijk, 24 april 2002 Met verslagenheid hebben de Raad van Toezicht en het Bestuur van Rabobank Middelharnis kennis genomen van het plotselinge overlijden van de heer voorzitter van de Raad van Toezicht Sinds 26 november 1987 maakte hij deel uit van onze Beheerscolleges. Zijn inbreng, deskundigheid en betrokkenheid zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeüng van onze bank. Wij wensen mevrouw Havermans, de kinderen en de overige familieleden kracht en sterkte toe om dit verües te kunnen dragen. Namens de Raad van Toezicht en het Bestuur, de heer H. A. Mijs, voorzitter bestuur Met grote verslagenheid hebben wij keimis geno men van het plotseling overlijden van In onze heriimering zal hij blijven voortleven als degene die met grote inzet en ambitie heeft gewerkt aan het welzijn van alle bewoners van 'Zuidwester'. Centrale cUëntenraad 'Zuidwester', cliëntenraad 'Zuidwester', regio de Bevelanden cUëntenraad 'Zuidwester', regio Goeree-Overflakkee cliëntenraad 'Zuidwester'regio Hoeksche Waard cliëntenraad 'Zuidwester', regio Putten cUëntenraad 'Zuidwester', regio Voome. Met droefheid hebben de directie en de medewer kers van Rabobank Middelharnis kennis genomen van het plotseUnge overlijden van de heer voorzitter van de Raad van Toezicht Reeds vanaf 26 november 1987 maakte de heer Havermans deel uit van onze Beheerscolleges, allereerst als Ud van de Raad van Toezicht en ver volgens als voorzitter sinds 10 september 1991. In onze herinnering zuUen wij zijn deskundigheid en stimulerende invloed als collegeUd in dankbaar heid gedenken. Wij wensen mevrouw Havermans, de kinderen en de overige famiUeleden kracht en sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Namens directie en medewerkers, drs. M. J. de Nijs, algemeen directeur a.i. MiddeUiamis, 24 apr\il 2002 Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno men van het plotseUng overUjden van Als Ud van de Raad van bestuur van Zuidwester heeft hij zich jarenlang met grote betrokkenheid ingezet voor onze organisatie. Wij wensen de famiüe sterkte bij de verwerking van dit verües. Namens alle geledingen van de medezeggenschap van Stichting Zuidwester, Arie van Dijk, voorzitter Rien Koopman, secretaris Middelharnis, 24 april 2002 Geschokt namen wij kennis van het plotseling overUjden van ons zeer gewaardeerd Ud, perming- meester en fijne vriend Piet was sedert 1 maart 1985 Ud van onze vereni ging en jarenlang onze financiële adviseur. Wij zuUen hem in vele opzichten missen. Wij wensen zijn famiüe veel sterkte cJ^^^ toe bij het dragen van dit verües. y^^^r Rotary-club ^ovJ^ 'Goeree-Overflakkee' Met verslagenheid hebben wij keimis genomen van het overUjden van Hij was van 1980 tot 1995 penningmeester van onze vereniging. Wij bewaren goede herinnerin gen aan deze periode en aan de contacten daarna met hem als directeur van de Stichting Zuidwester. Wij wensen zijn familie veel kracht en sterkte toe. Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, ledenraad en medewerkers van Woongoed Flakkee.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 3