Plantjesmarkt Gezamenlijke aanpak, gezamenlijk vliegeren! VOLGENDE WEEK EEN KRANT :bs^ o (i Boeiend en veran twoordelijk i(>Minnaard KQnii^wDud Grootscheepse verkeerscontrole op gehele eiland www.knopsbv.nl In memoriam P. A. M. Havermans 4;^ Visser Visser CDA-kamerleden bezoeken Goeree-Overflakkee Koninklijke Onderscheidingen op Goeree-Overflakkee 0900-8844 0,13 pm) BARENDRECHT* TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS* TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 's Avonds openbare bijeen komst in'de Staver' geeft rijplezier de ruimte! Avensis Automobielbedrijf Flakkee B.V. Administratie- en assurantief<antoor Uw adviseur in de regio voor PRO LIFE Boezemweg 26 '^J Kerkdiensten Ger. Gem. in Sommelsdijk ORANJECONCERT Rotterdam-Rijnmond Bedrijfsinbraak Snelheidscontroles Startanalyse Kust Vliegeren actief in beeld en geluid Opel-nieuws Vacatures Knöps-Shop Informatie Evenementen -^ GARAOE KJÊÖPS OPEL Yoor autorijden mPplezier Hattell^ we&om Jn de slionromivaa \1sser Meubelen {1943-2002) Vrijdag 26 april 2002 74e jaargang nr. 7099 Deze week zette de Tweede Kamer een vette streep onder de val van het Kabinet. Eerder was in allerlei toonaarden betoogd dat het einde van Paars II heel bijzonder was. Er was geen conflict binnen het kabi net, er was geen conflict met de Kamer. Neen, ach terhaald door de geschiedschrijving werd de verant woordelijkheid voor 'Screbrenica' ernstig genomen. Het gebeurt niet veel dat een regering valt uit overwe gingen die van morele aard zijn. Nederland een voor beeld, jawel. Toch blijkt er meer aan de hand. De partijen van Paars waren ook gewoon op elkaar uitgekeken. Dat niet alleen, wie de signalen uit de samenleving serieus bekijkt, voelt de groeiende aversie tegen de wijze waarop politiek Den Haag momenteel opereert: gede gen, maar zonder passie. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe de WD deze week de deur achter zich dichttrok. Bijna 8 jaar lang was de partij partner van de firma Paars. Acht jaar lang werd er gewerkt aan oplossingen aan de problemen die mede het gevolg zijn van het feit dat Nederland dicht bevolkt en rijk is: het verkeer en openbaar vervoer. Deze week presenteerde demissionair minister Nete lenbos het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NWP), zeg maar een raamplan voor de komende 10 jaar, inclusief een financiële injectie. Alls het kabinet demissionair, al regelt Netelenbos met zo 'n plan over de verkiezingen heen, er was geen blokkade opge worpen voor de presentatie van dit plan. Daarvoor was er te lang en te veel - ook met de Kamer(leden) - op gestudeerd. Weliswaar was de WD kritisch over het beleid van de minister, maar dat hoorde bij de afdeling ketelmuziek. Als het puntje bij het paaltje komt, stemmen coalitiepartijen gelijk Ja, toch? Nee, dus. De WD was tegen. De meerderheid van de Kamer was tegen. Weg plan. Als ze niet demissionair was geweest, had de regering een groot probleem gehad. En passant incasseerde minister Netelenbos een tweede teleurstelling binnen een week. Gepas- [seerd in Noord-Holland en - om in stijl te blijven - van de weg afgereden in de Kamer. Niet om jaloers op te .zijn. De kritiek van de WD was dus geen echte ketelmu ziek geweest. Binnen de coalitie was een alibi opge bouwd voor dit stemgedrag zo vlak voorde verkiezin gen. Ze liadden het altijd al aangegeven, maar de minister luisterde niet. Feit is nu dat de WD afscheid heeft genomen van Paars, de deur achter zich heeft gesloten en op de gang aangeeft 'vrij' te zijn. Niet dat er een partij op voorhand uitgesloten wordt, nee dat niet. Paars werd in het leven geroepen omdat men het zat was altijd, in welke positie dan ook, te moeten samenwerken met het CDA, de macht in het midden en van het middenveld. En passant kon dan een aan tal ethische kwesties worden geregeld, die alles te maken hebben met de vraag of de mens een inspira tiebron buiten zichzelf heeft of zelf bepalend is Die kwesties zijn geregeld. De wijze waarop, bewees dat daarbij veel werd geleerd van het verleden, van wat men met Paars bestreed. Het overleg op het Torentje, de werkplek van de minister-president, is intensief en dwingend geweest. Er was geen doorko men aan met deze coalitie. Arrogantie van de macht, of onvermijdbaar? En dan nu, ineens: barsten, scheuren, scherven. En een bevolking die het langzaam maar zeker zat is. Burgers die - zeker als ze laag geschoold zijn - (helaas) na drie zinnen Haags jargon al afhaken. Die snakken naar gewoon Nederlands en tekenen voor eenvoudige oplossingen. Het vervelende is dat de problemen zo ingewikkeld zijn, dat er meestal geen eenvoudige oplossingen zijn. Daar heeft de kiezer (helaas) geen boodschap aan. Die kijkt naar een debat en constateert dat die ene meneer boos is en net doet alsof die andere, die zo duidelijk zegt waarop het staat, een besmettelijke ziekte verspreidt, enz., enz. Daarbij komt dat politici die men als 'rechts' kwalifi ceert momenteel het tij mee hebben. Kijk naar Oos tenrijk naar Frankrijk, naar Duitsland. Vertegenwoor digers van die partijen hebben dikwijls gemeen dat ze in het begin nog geen regeringsverantwoordelijkheid dragen (hebben gedragen). Ze kunnen frank en vrij zeggen waar het op staat Soms zijn dat verhalen met een nationalistische ondertoon, waarin de problemen van de 'man op de straat' begrijpelijk worden uitge legd. Met even begrijpelijke oplossingen. Overigens zijn die partijen niet allemaal over één kam te sche ren. Met de opkomst van de lijst Fortuyn gebeurt er in Nederland net zoiets. Ineens is er emotie, ineens is er weer wat te kiezen, ineens geen grauw midden meer, maar rechter en linker vleugels die elkaar bestrijden. Partijen die elkaar gewoon laten vallen, na zoveel jaren innige verbondenheid. Emotie, dat is het sleutelwoord. Emoties horen bij visie. Jouw ideeën worden aangevallen. Er is weer tegenstem in het debat Wie analyseert wat er gebeurt, ziet dat politieke uit gangspunten weer een rol gaan spelen. Wie de foto's van de socialistische verliezers in Frankrijk deze week zag, zag emotie. Het was verslagenheid omdat 'we' verloren hebben. We zullen hopen dat die gedrevenheid de komende weken zal spelen in de verkiezingscampagne. En dat het dan over inhoud zal gaan. Er zijn politici die pre cies weten wat wordt bedoeld. Te denken valt aan die van SGP en Christenunie, SP of GroenLInks. Een kanttekening. Met het noemen van die vier partij en is gelijk aangegeven waarover het debat ten diep ste gaat: de levensbeschouwing. Regeert God, of regeert de autonome mens? Welke gevolgen heeft dat voor individu, gezin, organisatie, samenleving? Polh tiek is boeiend en verantwoordelijk. REGISTERACCOUNTANTS Op woensdag 1 mei a.s. zal Goeree-Over flakkee zowel 's middags als 's avonds wor den bezocht door Kamerleden van het CDA. Tijdens een middagprogranmia zal Tweede Kamerlid Siem Buijs een werkbezoek bren gen aan Van Rumpt Internationaal Trans portbedrijf te Stad aan 't HaringvUet en aan Hemesseroord te Middelhamis. 's Avonds zullen tijdens een openbare bijeenkomst in recreatiecentrum 'de Staver' te Sommelsdijk Siem Buijs, samen met mevrouw Agnes van Arderme - eveneens Tweede Kamerlid - spreken over actuele onderwerpen, zoals de zorg (het verdwijnen van huisartsenposten op het eiland), landbouw, visserij, transport, onderwijs en ethische vraagstukken. In aan sluiting op de toespraken van Buijs en Van Arderme zal een discussie met de zaal wor den gehouden. De avond wordt georgani seerd door de gezamenlijke CDA-afdehngen op Goeree-Overflakkee. Iedereen is er vanaf 19.45 uur hartelijk welkom. 7 personen Dorpsweg 28, 3245 VC Sommelsdijk, Tel. (0187) 48 44 66 MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)4826 06 Z0RGVERX6KER.NGEN 3247 BB DIRKSLAND ^k Bel voor gratis informatie/offerte. Boezemweg 26 3247 BB DIRKSLAND Tel. (0187)602365 Zie advertentie Pro Life elders in deze krant Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix, a.s. dinsdag, wer den vanmorgen, vrijdag 26 aprU, in alle vier de gemeentes op Goeree- Overflakkee Koninklijke Onderschei dingen uitgereikt. In Goedereede was dat aan de heren J. 't Mannetje, J. J. Moerkerke en J. Soeteman. In de gemeente Dirksland werden de heer P. A. Keizer te Melissant en mevrouw S. J. Tanis te Dirksland onderscheiden. In Middelhamis werden drie inwoners benoemd tot Lid en twee tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De huisarts van Stad aan 't Haringvliet en zijn echtgenote H. P Maas en M. J. Maas-van der Valk tot Rid der- en de heren L. J. C. van Alphen te Nieu- OUDDORP - Donderdag 2 mei 18.30 uur Ds. J. de Pater uit Aalburg. GOLTGENSPLAAT - woensdagavond 1 mei Ds. Karels Middelhamis (beUjdenis- dienst). Tijdens Koninginnenacht, van maandag op dinsdag, houdt het Project verkeershandha ving in samenwerking met de politie van het district De Eilanden een grootscheepse ver keerscontrole, die zich over het hele eiland uitstrekt. De controle richt zich in hoofdzaak op bromfietsers, al kunnen ook andere weg gebruikers aangehouden worden. Met name zal worden gelet op het gebruik van alcohol, terwijl tijdens Koninginnedag de politie ook extra zal toezien op openbare orde en veilig heid. Vorig jaar Koninginnedag heeft zich op het eiland een aantal incidenten voorge daan waarin de invloed van alcohol een dui delijke rol heeft gespeeld. Zaterdag 4 mei wordt er opnieuw een bloe men- en planten verkoop gehouden in Som melsdijk. Bij verenigingsgebouw 'Vita Nova' in de Van Aerssenstraat wordt van 9.00 tot 12.30 uur deze verkoping gehouden. U kunt natuurlijk terecht voor fuchsia's, geraniums en perk- en kuipplanten. Voor of na het uitzoeken van de plantjes is het moge- Ujk om een bakje koffie in Vita Nova te drin ken. Dit is één van de activiteiten van de Gemeentedag Commissie van de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk. U kunt natuur- Ujk ook alvast de Gemeentedag op 25 mei a.s. in uw agenda noteren. Ook dan zullen er bloemen en planten worden verkocht. we Tonge, G. Barkel te Middelhamis en M. Driesse te Sommelsdijk tot Lid. In Oostflakkee werden de heren J. A. de Wit te Den Bommel, J. Tiggelman te Ooltgens- plaat, P. C. H. Noordermeer te Achthuizen en het echtpaar Duim-van der Vüet te Oolt- gensplaat Koninklijk onderscheiden. De Wit en Noordermeer als Ridder en de overigen als Lid in de Orde van Oranje Nassau. In onze eerstvolgende editie hopen we hier uitgebreider aandacht aan te besteden. D.V. zaterdag 27 april in Ned. Herv. Kerk te Dirksland door jongerenkoor 'Con Amore' o.l.v. Willem-Arie den Hertog t.b.v. Hospice Calando Aanvang 20.00 uur. Volwassenen 4,-/pers. Tot 12jaar€2,-/pers. met: Koorzang Orgel Vleugel Soliste Declamaties Samenzang Zeker de moeite waard! district De Eilanden Basiseenlieid Goeree-Overflakkee OUDE TONGE - In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken bij een bedrijf aan de Tramweg. Aan de achterzijde had men, rond drie uur, een deur opengebroken. Het gehele pand werd doorzocht en een mobiele telefoon werd weggenomen. Bij de politie kwam de melding van de inbraak bin nen en toen politiemensen bij het bedrijf arriveerden zag men op afstand twee man nen wegrennen. Een direct ingesteld onder zoek naar hen had helaas geen resultaat. De daders hadden een brandkast klaargezet, maar werden gestoord en moesten de kast achterlaten. DIRKSLAND STAD aan 't HARING VLIET - Personeel van de VerkeerspoUtie hield dinsdagmorgen radarsnelheidscontro les op de Staakweg in Dirksland en de Lieve Vrouwpoldersedijk in Stad aan 't Haring vUet. Tussen acht en tien uur flitste de snel heidsradar op de Staakweg 14 van de 1010 passerende automoblisten wegens over schrijding van de 80 km-limiet. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 102 kmyuur. Op de Lieve Vrouwepoldersedijk werd eveneens tussen acht en tien uur gecontro leerd. Hier namen 41 van de 370 passerende automobihsten het niet zo nauw met de daar toegestane '50'. Hoogste score was hier 101 km/uur. OUDDORP - Het is een feit dat de Hollandse kust zich mag verlustigen in een brede belangstelling. Al jaren is ze een trekpleister voor badgasten, natuurliefhebbers kunnen er hun hart ophalen en daarop inspelend probe ren ook horeca en recreatie er een graantje van mee te pikken. Diverse belangengroeperingen dus rondom het fenomeen 'kust', waardoor de druk op dit gebied toeneemt en waar van de invloed zich ook doet gelden in ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Dat het kustgebied van oudsher ook een zeewerende functie heeft, dreigt daarbij wel eens op de achtergrond te 1*3 k dl EÉN PLUS ÉÉN IS DRIE Toch heeft de provincie Zuid-Holland al geruime tijd in de gaten dat op termijn de kust op verschillende plekken niet voldoen de meer op haar zeewerende taak berekend zal zijn. Daarom heeft ze, samen met andere instanties, de Visie Hollandse Kust ontwik keld. Uiteindelijk moet het tot een aanpak komen waarbij de gezamenlijke belangen van kustveiligheid, natuur, recreatie/toeris me en horeca optimaal tot hun recht komen. Een integrale aanpak dus, die alleen succes vol kan zijn als de verschillende betrokken partijen/belangenorganisaties zo goed mo gelijk met elkaar samenwerken. "Eén plus één is drie" pleegt gedeputeerde L.E. van der Sar van de provincie Zuid-Holland daarom nogal eens te zeggen als hij het belang van samenwerking wil benadrukken. Dat zei hij ook afgelopen woensdagmiddag, toen de provincie in strandpaviljoen 'de Zeester' aan strand Noord te Ouddorp een bijeenkomst belegde om het eerste exem plaar uit te reiken van de Startanalyse Kust. Dit document omvat een sterkte-Zzwakteana- lyse met bijbehorende aanbevelingen voor Van der Sar leek eraan gewend vliegers op te laten gaan. het kustgebied dat strekt van Katwijk aan Zee tot Ouddorp aan Zee, behelzende de kustlijn met duinenrij en het achterliggende land. Samen met mevrouw I.M.J. Velt, projectma nager Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT), ging Van der Sar kort op de materie in, voordat hij het eerste exemplaar van de Startanalyse overhandigde aan de heer drs. J.C.T. van Wijk, directeur van het ZHBT. De boodschap voor deze middag, zowel van Van der Sar als van Velt, was dat (intensievere) samenwerking en een betere onderlinge afstemming onmisbaar zijn als het kustge bied gezamenlijk iets van de grond wil krij gen, "dan hebben we elkaar nodig" bena drukte Van der Sar. "En daarbij is het maat schappelijke en economische belang van toerisme vele malen groter dan dikwijls wordt onderkend", zo vulde Velt aan. Een betere locatie dan een strandpaviljoen, tussen zee en duin, was natuurlijk nauwe lijks denkbaar als je het met elkaar wilt heb ben over de ontwikkeling van kustplannen. In ieder geval moet het gezelschap er die middag over eens zijn geweest dat het in 'de Zeester' goed toeven was, met een uitste kende verzorging door de familie Flohil. Als afsluiting van dit samenzijn in ietwat feeste lijke ambiance kregen de aanwezigen een fraaie vheger uitgereikt, met de bedoeHng om - natuurlijk gezamenlijk - nog een poos je met elkaar op het strand te gaan vHegeren: de gedeputeerde, statenleden en beleidsme dewerkers van de provincie, directeuren, wethouders en vertegenwoordigers van andere instanties, allemaal het hoofd in de nek en dollen met een touwtje. ta velband met Koninginnedag verschijnt volgende week dinsdag 30 apiü geen krant. Onze eerstvolgende editie verschijnt vrijdag 3 mei a.s. Redactie OUDDIMP- WemiraatSS Td. jOIST] 681612 fax 6S3734 RENESSE- Printihop Hegcioom 172 leL (OM f) 462400 Al onze occasions incl. foto's op dé site van uw Opel-dealer Ungewas Middelhamis Tel, (0187) 47 6? 67 So»HaeMjkse Haven 19, K45 MA SoiJHnels^Jk, tel. (0187) 48 33 28 Op 24 april overleed op 58 jarige leeftijd, geheel onverwacht, de heer P.A.M. Haver mans, lid van de Raad van Bestuur van Zuid wester. Zijn carrière begon bij de PTT, van loketambtenaar tot controller bij de Centrale Du-ectie. In februari 1979 startte hij zijn werk zaamheden voor Zuidwester, centrum voor zorg en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke handicap. Tot 1986 was hij er economisch adjunct-directeur, daarna - tot 1995 - directeur economische zaken en van 1995 tot heden lid van de Raad van Bestuur. Hij had het voornemen om per 1 juni a.s. ver vroegd uit te treden. In het kader van zijn func tie was Havermans lid van de Landelijke Adviescommissie Financiële en Economische aangelegenheden van de Vereniging Gehandi captenzorg Nederland, namens de VGN was hij lid van de kamer van het college tarieven gezondheidszorg en hij was lid van de com missie financiën. De laatste tijd was hij, op verzoek van het ministerie van VWS, coör dinator Vraaggestuurde Bekostiging voor de provincie Zuid Holland. Tevens was hij penningmeester van de Nederiandse Vereniging voor Supported Employment. Haver mans stond bekend om zijn grote betrokkenheid bij en zijn inzet voor de cUënten van Zuidwester, om zijn vasthoudendheid en creativeit om de voor hen belangrijke doelen te bereiken. Zijn bijzondere aandacht ging uit naar de vormgeving van de zorgvernieu wing ten aanzien van decentralisatie en wonen. Vanaf begin jaren 90 was dit de sprei ding van de zorgvoorzieningen en sociowoningen op de Zuid-Hollandse Eilanden. Aan sluitend leidde hij de herstructurering van het terrein van Hemesseroord. Voor de mede werkers had hij altijd een luisterend oor. Altijd stond hij klaar om achter de schermen zaken voor hen op te lossen. In zijn nauwgezetheid en het actief bedrijven van sport was hij voor velen een voorbeeld.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 1