M GOEDEREEDE Goeree-Overflakkee Let op Meldingen GEMEENTE DIRKSLAND E E N T E I D D E L H A R N I S Oritvangen bouwplannen f Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Mededeling, namens burgemeesters en wethouders van de hier genoemde gemeenten, van het dagelijks bestuur van het ISGO. Wet milieubeheer i Melding 1d. Velde. Zuiddijk 52 te Nieuwe-Tonge {Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer). Ot^ molding ligt ter inzage vanaf 29 april 2002 gedurende zes weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en 13.00 tot 6.00 uiii op het kantoor van de gemeente Middelharnis (nr. 1 Voor nadere inlichtingen en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken, dit laatste tegen betaling, kunt u contact opnemen met het ISGO, telefoon 0187 - 48 81 11 Wijziging van inzameling hulshoudelijl<e afvalstoffen In verband met Koninginnedag wordt in week 18 het huisvuil als volgt ingezameld: Week van 29 april t'm 4 mei 2002 (inzameling GFT-afval) inzameldag maandag gemeente Goedereede dinsdag woensdag geen inzameling Middelharnis donderdag Dirksland vrijdag zaterdag Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge Oostflakkee woonkernen - Ouddorp, Goedereede en Stellendam, inclusief de daaraan gekoppelde buitengebieden. - geen inzameling - Middelharnis, Sommelsdijk en Stad aan 't Haringvliet en de daaraan gekoppelde buitengebieden. - Dirksland, Melissant en Herkingen en de daaraan gekoppelde buitengebieden. - Beide kernen en het buitengebied van Nieuwe-Ton ge ten zuiden van de Langeweg tot aan Sommelsdijk. - Achthuizen, Den Bommel, Zuidzijde en Ooitgensplaat en het buitengebied van Oude-Tonge. Alle inzameldagen vanaf dinsdag schuiven dus één dag op! Zet uw container vóór 7 uur aan de weg! Heeft u nog vragen, dan kunt u lussen 9.30 en 10.30 uur één van de volgende nummers bellen: Inwoners van de gemeente Goedereede: 491500. Inwoners van de gemeenten Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee: 487711 Langeweg 74, Postbus 313, 3240 AH Middelharnis Tel. (0187) 48 8111 fax 48 81 99 e-mail: isgo@tref.nl Openingstijden: ma t/m vr 08.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.30 uur. Milieuklachfen: tijdens Icantooruren (0187) 48 81 11, na kantoortijden (0187) 48 Grofvuillijn: ma f/m vr tussen 08.30 en 10.30 tel. (0187) 48 77 11 Overslagstation: Johannespoldersweg 19, Middeljiarnis, fel. (0187) 48 68 50 Openingstijden: ma t/m vr 08.30 fot 11.45 en 13.00 tof 16.45 uur. Za 10.00 tot 12.00 uur. 31 GEMEENTE Sluiting gsmeentehuis en stortplaats Maandag 29 april 2002 zijn het gemeentehuis te Goedereede en de stortplaats aan de Damweg te Stellendam gesloten. Boiiwaanvragen Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om bouw vergunning is ontvangen op 15 april 2002 voor: - het uitbreiden van de recreatiewoning 't Bosje 1 (OosfenA^eg 2b) te Ouddorp; - het bouwen van een schuurtje met carport op het perceel Hoogaars 41 te Stellendam; op 18 april 2002 voor: - het uitbreiden van de winkel op het perceel Oranjeplein 1-5 te Stellendam. Tevens delen wij u mede dat een melding tot bouwvoornemen is ontvangen op 16 april 2002 voor: - het uitbreiden van de berging aan de recreatiewoning De Dolphijn 13 (Klarebeekweg 14) te Ouddorp; - het bouwen van een gezamenlijke berging op de percelen Beresteyn 12 en 14 te Goedereede; - het plaatsen van een blokhut op het perceel Beatrixweg 30 te Ouddorp. Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen en/of meldingen kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voorgenomen bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met gebruikmaking van de door het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verstrekte specifieke verklaring van geen bezwaar bouwvergunning te verlenen voor: - het bouwen van een loods ter vervanging van twee schuren op het perceel Kelderweg 43, kad. bekend gemeen te Ouddorp, sectie E nr. 3991 Met toepassing van de vrijstellingsbepaling als omschreven in artikel 2, lid 1 onder c van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Dorpsgebied Ouddorp' is het college voornemens bouwvergunning te verlenen voor: - het uitbreiden en verbouwen van de bakkerij op het perceel Stationsweg 15, kad. bekend gemeente Ouddorp, sectie Dnr. 1081; - het uitbreiden en verbouwen van het winkelpand op het perceel Hofdijksweg 14, kad. bekend gemeente Oud dorp, sectie E nr. 5500. Bovengenoemde bouwplannen liggen ingaande 29 april 2002 gedurende vier weken ter inzage op de afdeling Algemene Zaken, ter gemeentesecretarie. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen aan deze bouwplannen c.q. verzoeken om vrijstel ling medewerking te verlenen, schriftelijk zijn zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp. Reglement van orde en verorcJening raadscommissies De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 15 april 2002 een nieuw reglement van orde voor de vergaderin gen van de raad vastgesteld. Voorts heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 april 2002 vastgesteld de verordening op de raads commissies. Zowel het reglement van orde als de verordening op de raadscommissies is met onmiddellijke ingang in werking getreden. Genoemde besluiten liggen ter secretarie afdeling Interne Zaken, ter inzage en zijn tegen betaling van de kos ten algemeen verkrijgbaar. Tramlijnweg 2, Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp. Internet www.goedereede.nl I lel. 10187)49 5 00 fox 49 29 24 /e-mail: gemeenlehuis@goedereede.nl Openingstijden: ma t/m vr 08.00 tot 12.00 en 13.00 tot 17.00 uur (do fot 19.00 uurj Voornemen veriensn bouwvergur?iiing De burgemeester van Dirksland geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om vergun ning te verlenen aan: - Gemeente Dirksland voor het verbouwen en uitbreiden van verenigingsgebouw 'De Schakel', Beatrixlaan 31 te Dirksland. Dit plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, maar door het verlenen van vrijstelling krach tens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan medewerking worden verleend. De op boven genoemd bouwplan betrekking hebbende stukken liggen van 29 april 2002 tot en met 27 mei 2002 op het gemeen tehuis, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage en gedurende deze termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Bekendmakirigeil Algemene wet bestuursrecht Vergunning verleend aan: - Oranjevereniging Melissant voor het organiseren van Koninginnedagactiviteiten op 30 april 2002, voor het afslui ten van een gedeelte van de Jullanaweg, de Voorstraat, het Plein, een gedeelte van de Nieuweweg en de Kerk hofstraat te Melissant op deze dag en voor het organiseren van een wandel- en een skeelertocht op 27 april 2002(19-04-2002); - L. van Bogaert voor het hebben van een terras voor café De Gouden Leeuw, Plein 9, Melissant (17-04-2002); - Stichting Omloop Goeree Overflakkee voor het organiseren van 13e Omloop op 23 en 24 augustus 2002 (17- 04-2002); - Katan vuunA/erk voor het afsteken van vuurwerk vanaf Groene Kruisweg (ongenummerd) te Herkingen op 30 april 2002 (18-04-2002). N.B. Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn. De Algemene wet bestuursrecht geeft de derde belanghebbende de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van bekendma king (de datum van bekendmaking staat tussen haakjes achter het desbetreffende besluit vermeld) een (gemo tiveerd) bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie. Mocht de beslissing op een eventueel bezwaarschrift niet kunnen worden afge wacht, dan kan - na het indienen van een bezwaarschrift - aan de President van de Rechtbank te Rotterdam (Sec tor bestuursrecht. Postbus 509513007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening worden gevraagd. Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd. inspraak Het gemeentebestuur van Dirksland heeft het voornemen de aanleg van parkeergelegenheid en de bouw van een woning op een perceel aan de achterzijde van de Boezemweg in Dirksland, ter hoogte van nummer 60, te realiseren. Op basis van het vigerende bestemmingsplan 'Dorpsgebied Dirksland' is dit niet mogelijk. Het colle ge van burgemeester en wethouders heeft echter het voornemen om medewerking te verlenen aan deze plan nen door middel van een vrijsteilingsprocedure op basis van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning. Een ruimtelijke onderbouwing van de plannen is voor deze procedure een vereiste. Deze ruimtelijke onder bouwing ligt gedurende vier weken, vanaf 29 april tot en met 27 mei, op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, ter inzage. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk uw inspraakreactie omtrent dit plan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 10, 3247 ZG te Dirksland. ¥eri:oekefi om bouwverguRning Burgemeester en wethouders van Dirksland maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat aanvra gen om bouwvergunning zijn binnengekomen van; - G.J.M, de Geest voor het wijzigen van de gevel van de garage op het perceel Voorstraat 32, Dirksland; - H. de Gooijer voor het oprichten van een berging op het perceel Nieuweweg 45, Melissant; - Gemeente Dirksland voor het verbouwen van verenigingsgebouw 'De Schakel', Beatrixlaan 31Dirksland. Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen een ontvangen bouwaanvraag c.q. melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Vastgesteide verordening De gemeenteraad heeft op 16 april 2002 vastgesteld de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dirksland 2002. Deze verordening is in werking getreden op 17 april 2002. De verordening is opgenomen in het gemeenteblad en ligt kosteloos ter inzage bij de afdeling Interne Zaken. Een afschrift van de verordening is tegen betaling van een bedrag aan leges verkrijgbaar. Voorstraat 15, Postbus 10, 3247 ZG Dirksland Tel. (01871 60 80 80/fax 60 37 99 /e-mail: info@dirksland. nl Openingstijden: ma t/m vr 08.00 lot 12.00 en 13.30 lot 17.00 uur Op zaterdag 4 mei 2002 worden de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog weer herdacht. Zoals gebrui kelijk wordt deze herdenking in de vorm van een stille tocht georganiseerd. Alle inwoners van de gemeente worden uitgenodigd aan de stille tocht deel te nemen. Er zal om 19.30 uur wor den verzameld op het plein voor het gemeentehuis; om 19.35 uur vertrekt de stoet. Om 20.00 uur wordt, na de acht klokslagen, twee minuten stilte gehouden. Daarna wordt het Wilhelmus gespeeld en gezongen en de vlag gehesen. Vervolgens vindt de kranslegging plaats, waarna een ieder gelegenheid krijgt bloemen bij het monument te leggen. Iedereen is van harte welkom de stille tocht en de kranslegging bij te wonen. Besüssingeri Algemene wel bestüursrecM Verleende vergunningen/ontheffingen - J. Westhoeve, Grutto 2, Sommelsdijk - veranderen garage in hobbyruimte en oprichten blokhut (160402) - G.C. Kleingeld, Langeweg 20b, Middelharnis - plaatsen zonnecollectoren (160402) - A. Stroober, Molendijk 83, Nieuwe Tonge - verbranden snoeihout op tuinperceel aan de Zuiddijk te Nieuwe-Ton ge (160402) - J. van IMimwegen, Molenweg 48, Sommelsdijk - verbranden snoeihout/stro (160402) - G. Hobbel, Oudelandsedijk 91a, Middelharnis - verbranden snoeihout/stro (160402) - C. Visser, Heuvelweg 3, Middelharnis - slopen garage/berging (170402) - J. van Dam, Chr. de Vrieslaan 26, Middelharnis - slopen garage/berging (170402) - G. van Wijk, Langeweg 27, Sommelsdijk - vergroten woning (170402) - W.J. Kramer/D. Klaverdijk, St. Sebastiaan Doelstraat 10, Sommelsdijk - verbouwen/vergroten woning (170402) - Brandweer Samenwerkingsgebied Goeree-Overilakkee, Postbus 313, Middelharnis - plaatsen reclamezuil in de tuin Langeweg 74 te Middelharnis (180402) Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen bin nen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslis sing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 13240 AA Mid delharnis. Nadere informatie is verkrijgbaar Ier secretarie, tel. 0187-47 55 55. Een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen van: - Rectificatie: L.A.C, van den Nieuwendijk voor het uitbreiden van een woning op het perceel Halsjuk 6 te Som melsdijk (05-04-2002); - M. Taaie voor het uitbreiden van een woning op het perceel Willem Bilderdijkstraat 8 te Sommelsdijk (15-04- 2002); - Gemeente Middelharnis voor het plaatsen van ondergrondse glasbakken en huisvuilbakken rond de binnenha ven van Middelharnis (15-04-2002); - TM. Venveij voor het plaatsen van een dakraam op liet perceel Isaac da Costastraat 11 te Sommelsdijk (18-04- 2002). Een melding bouwvoornemen is ontvangen van: - Eneco Infra Services B.V. voor het plaatsen van een transformatorstation op een perceel aan de Joost van den Vondellaan te Sommelsdijk (19-04-2002). Deze publicaties hebben een informatief karakter. De vermelde bouwplannen zijn niet getoetst en zijn daarom nog niet voor inzage beschikbaar. Voorgenomen bouwvergunningen Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen voor de periode van maxi- maal 1 jaar aan: - D. Ras BV voor het gebruik van het bedrijfsterrein van de CZAV voor de stalling van bedrijfsauto's en laadbak ken aan de West Havendijk 3 te Sommelsdijk; artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan: - J. van Dam voor het uitbreiden van een woning en het vernieuwen van een garage/berging op het perceel Chris- tiaan de Vrieslaan 26 te Middelharnis; artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwtoestemming te verlenen aan: - R.T. Houtsma voor het plaatsen van een blokhut op het perceel Achterdijk 17 te Stad aan 't Haringvliet; artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 51, lid 3 van de Woningwet bouwver gunning te verlenen aan: - Gemeentebestuur Middelharnis voor het bouwen van een berging op het perceel Prinses Marijkestraat 1 te Mid delharnis. Deze bouwaanvragen liggen met ingang van 29 april 2002 gedurende vier weken voor iedereen ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen tegen de bouwplannen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 13240 AA Middelharnis. Kapvergunnirsg verleend aan: - Gemeente Middelharnis voor het kappen van bomen in de Weistraat te Nieuwe-Tonge (17-04-2002). (Derde)belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking (de datum van bekendmaking staat tus sen haakjes achter de desbetreffende beslissing vermeld) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wet houders. Postbus 13240 AA Middelharnis. Indien binnen twee weken na deze publicatie bezwaar wordt gemaakt, wordt de werking van de kapvergunning opgeschort. Nadere informatie is verkrijgbaar op de secretarie, telefoon 0187-47 55 79/-47 55 88. Koningin Julianaweg 45, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis Tel. (01871 4755 55 fax 4755 47/e-mail: info@middelharnis.nl Openingslijden: ma l/m vr 08.30 lot 12.00 en 13.00 tol 16.30 uur Siuiting gemeentekantoor In verband met Koninginnedag zijn het gemeentekantoor en de gemeentewert op maandag 29 april en op dins dag 30 april de gehele dag gesloten. Kapvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat kapvergunning is verleend voor het kappen van: - een berk op het perceel Ruijchrockstraaf 36 te Oude-Tonge. Dit besluit is verzonden op 18 april 2002. Bij genoemd besluit kunnen belangen van anderen dan de direct belanghebbenden betrokken zijn. De derden- belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken volgende op de dag van verzending van de besluiten (dit betreft dus niet de datum van publicatie) daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift in dienen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee. Voorts bestaat nog de mogelijkheid voorlopige voorziening te vragen bij de President van de Arrondissements rechtbank te Rotterdam, indien onven/vijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat noodzakelijk maakt. Als u over dit besluit en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die verkrijgen bij het taakge bied Nieuwe Werken en Onderhoud van de gemeente Oostflakkee. Verkeersbesiüit Onlangs hebben burgemeester en wethouders van Oostflakkee besloten tot opheffing van het parkeen/erbod voot de noordelijke zijde van de Polderstraat te Achthuizen over te gaan. Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij he1 college van burgemeester en wethouders. Postbus 75, 3255 ZH OUDE-TONGE. Tevens staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om binnen bovenvermelde termijn bij de Presi dent van de Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht. Postbus 509513007 BM ROTTERDAM een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen Verleende vergunnirsgen Burgemeester en wethouders maken bekend dat bouwvergunning verleend is voor - het bouwen van een brandweerkazerne op een perceel aan de Langeweg te Ooitgensplaat, sectie A, nummer 4022 (ged.), (besluit verzonden 16 april 2002). Een melding bouwvoornemen Is geaccepteerd voor: - het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel President Wilsonstraat 3 te Oude-Tonge (besluit verzonden 15 april 2002); - het plaatsen van een dakkapel op het achferdakvlak van de woning op het perceel van Halenstraat 54 te Oude- Tonge (besluit verzonden 15 april 2002). Nadere informatie over de verleende meldingen bouwvoornemen is verkrijgbaar bij hef taakgebied Volkshuis vesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. N.B.: Bij het hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van anderen dan de direct-belanghebbenden betrokken zijn. De Algemene wet bestuursrecht geeft derden belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (dit betreft dus niet de datum van deze publicatie) daar tegen een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Voorts bestaat nog de moge lijkheid voorlopige voorziening te verzoeken bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat noodzakelijk maakt. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij het taakgebied VROM van de gemeente verkrijgen. Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ingekomen voor: - het bouwen van een uitbreiding aan de woning op het perceel Uranusweg 8 te Oude-Tonge (ontvangen 11 april 2002); - het bouwen van een serre aan de woning op het perceel Kerksingel 8 te Ooitgensplaat (ontvangen 15 april 2002); - het uitbreiden van de woning en de schuur/garage op het perceel Van Halenstraat 40 te Oude-Tonge (ontvan gen 10 april 2002); - het bouwen van een open veldschuur op het perceel Blauwe Pannenweg 3 te Oude-Tonge (ontvangen 29 maart 2002). Een melding bouwvoornemen Is ingekomen voor: - het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Beatrixstraat 3a te Achthuizen (ontvangen 12 april 2002); - het bouwen van een berging aan een recreatiewoning op het perceel Steigerdijk 11 huisje nummer 95 te Ooit gensplaat (ontvangen 10 april 2002). Een aanvraag om sloopvergunning is ingekomen voor: - het slopen van een wagenloods/garage op het perceel Zuiddijk 63 te Oude Tonge (ontvangen 12 april 2002). Nadere informatie over de ingekomen aanvraag om melding bouwvoornemen is verkrijgbaar bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvraag en melding kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Eilanden-Nieuws: een krant die G-E-L-E-Z-E-N wordt

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 12