Aanvang werkzaamheden Knooppunt binnenkort van start Vroege vogelexcursie 3 jubilarissen bij gymnastieifvereiiiging MH-SD 0-ad.d.orp MiddelJiarxiis/ Dinsdag 30 april staat heel Goeree-Overflakkee weer in het teken van de Koninginnedagviering. Op deze pagina een selectie van de vele activiteiten die de Oranjeverenigingen op het eiland georganiseerd hebben. Gcoed.ex*eecL£ S<ellexicla.xi?t Rubensplein Wijkvereniging de Zwaluw S^a.cL A&xi 't .Koninginnedag 2002. i"iii iii°i Oranjevereniging Ouddorp begint Koning innedag 2002 om 08.00 uur met het hijsen van de Nederlandse vlag bij m.f.g. 'Dorp- stienden'. Hierbij wordt medewerking ver leend door Scouting Jan Joosten en Brass band 'Concordia'. 09.00 uur is er muziek vanaf de toren en om 10.00 uur is er een rondgang onder begeleiding van de muzika le klanken van Drumband "Avec Esprit' en Brassband 'Concordia'. 11.30 uur is er de aubade in het centrum met een toespraak van burgemeester Sinke. 12.30 uur start de Vrij markt langs de Hoenderdijk. (voor het reser veren van plaatsen kunt u terecht bij het VVV-Ouddorp). 13.30 uur start de 'Zes kamp' waarna om 17.30 uur de prijswin naars van deze zeskamp worden bekendge maakt. Van 19.00 tot 00.00 uur is er in de dorpskern een avondprogramma georgani seerd met o.a. een concert door Brassband 'Concordia'. Bij slecht weer worden zoveel mogelijk activiteiten verplaatst naar m.f.g. Dorpstienden. In Goedereede wordt na het klokgelui van 08.00 uur ieder door de Oranjevereniging verzocht om de vlag uit te steken. Onder die genen die de vlag uitsteekt wordt een prijs verloot. Tussen 09.00 en 09.45 uur zal het carillon in de toren van Goedereede bespeeld worden door stadsbeiaardier de heer J. Bezuijen. Vanaf 09.50 uur vertrekt de Koninküjke Fanfare 'Apollo' met de school kinderen vanaf verenigingsgebouw 'De Oostdam' naar de markt waar de aubade om 10.00 uur zal plaatsvinden. Aansluitend is er een concert van ApoUo' en de kinderspelen. Om 14.00 uur is er weer van alles te beleven rond en in de haven van Goedereede. Het jeugdorkest 'ApoUo' geeft om 16.00 uur een optreden waarna om 17.00 de prijswinnaars bekend worden gemaakt van de kinderspe len, de vlagv/edstrijd en de ballonnenwed strijd van 2 februari jl. 19.30 uur treedt de Kon. Fanfare 'ApoUo' nog een keertje op waarna om 2115 uur de Lampionoptocht zal plaatsvinden met medewerking van het majorettenpeloton en de drumband 'Voome en Putten' uit Nieuwenhoom. De activiteiten rondom Koninginnedag beginnen in Stellendam al op zaterdag 27 april met een korenzangavond in de MAVO te Stellendam. Het concert begint om 19.30 uur. Koninginnedag zelf wordt om 09.00 uur geopend met het hijsen van de vlag en de aubade op het evenemententerrein bij het busstation in Stellendam. Om 09.30 uur begint voor de allerkleinsten een leuke pop- penkastvoorstelling. De jeugd kan zich ver maken met een fotopuzzeltocht. De ouders kunnen ondertussen een gratis 'bakkie kof fie' halen tussen 09.30 en 10.30 uur op het opgestelde Oranjeterras. Om 11.00 uur vin den er op het evenemententerrein diverse demonstraties plaats door verenigingen uit de omgeving. Na 13.00 uur kunt u zich onder andere vermaken met sumo worstelen, spijkerbroek hangen en buikgUjden. Ook is er een vrijmarkt opgesteld. Om 08.00 uur begirmen ook in Melissant de klokken te luiden en worden de inwoners van het dorp gevraagd de vlag uit te steken. 09.15 zullen op de scholen kinderspelen plaatsvinden. De jaarUjkse aubade bij het bejaardencentmm begint om 11.00 uur. Tus sen 13.30 en 14.00 uur kunt u starten voor de puzzelfietstocht bij het verenigingsgebouw 'Ons Huis'. Waarna om 17.00 uur de win naars van deze tocht gehuldigd zullen wor den. Om 18.30 uur begint de spelavond voor de jeugd. Deze wordt gehouden in 'Ons Huis'. Koningiimedag 2002 wordt in Melis sant om 22.00 afgesloten met een spetterend vuurwerk. Publiek wordt verzocht plaats te nemen op de Zeedijk. Oranjevereniging Dirksland start de activi teiten met een 'Oranjeconcert' op zaterdag 27 april in de Nederlands Hervormde Kerk van Dirksland. De aanvang is 20.00 uur en muzikale medewerking wordt verleend door 'Con Amore'. Op 30 april zullen herauten te paard om 08.00 uur reveille blazen vanaf diverse punten in het dorp. 09.00 uur begint de aubade voor het gemeentehuis. 09.45 uur is er een zanghulde bij het 'Geldershof en de schoolkinderen kunnen vanaf 10.30 uur terecht op het terrein van voetbalvereniging Des '67 voor de kinderspelen. Tussen 12.00 en 18.00 uur is er een Oranjemarkt met kin derplein in het centrum van het dorp met een keur aan activiteiten en bezienswaardighe den. 21.00 uur start de lampioimen optocht met vertrek vanaf verenigingsgebouw 'De Schakel' met aansluitend het spelen van de 'Last Post' op de Voorstraat voor het gemeentehuis. Om 22.30 uur zal Dirksland verlicht worden met vuurwerk dat vanaf het Des '67 wordt afgeschoten. Het centrum van Middelhamis zal op Koninginnedag 2002 weer bol van de activi teiten staan, met dit jaar survival Koningin nedag als thema. Nadat om 11.00 uur de omloop van AV Flakkee weer langs is geko men, worden weer tal van attracties in wer king gezet om Middelhamis voor jong en oud aantrekkelijk te maken. Om circa 13.00 uur zal de feestelijke dag officieel geopend worden door Burgermeester de Vries. Hier na zal zeskamp en vele andere activiteiten van start gaan. Ook komt er op het Diekhuusplein een gezellig terras verzorgd door v.v. Flakkee met tot 18.00 uur sfeervolle muziek, afge wisseld met üve muziek en demonstraties. Daarnaast kunnen kinderen zich vermaken met o.a. een luchtkussen, brandweerspellen, grijpers, ballen gooien, schminken, paard rijden en de survival jeugdzeskamp of hun spulletjes verkopen op de vrijmarkt voor landeren.Voor 'ouderen' is er een Oud Hol landse Stier, Survival zeskamp en de gele genheid tot winkelen van 11.00 tot 16.00 uur op de Oranjemarkt met diverse oude ambachten of bij de middenstanders van Winkelcentrum D'n Diek. Tevens is er een klimwand van 8 meter hoog. Het Dienstencentrum, Wijkgroep Middel- hamis-Zuid en peuterspeelzaal 'Pippeloen- tje' organiseren weer een gezellig feest op en rond het Rubensplein. Met onder andere de oranje tompoezenactie (bestellen via 483366), een versierde fietsenwedstrijd en een kleiwedstrijd. Wie maakt van klei het mooiste cadeau voor de Koningin? De klei- werkstukken moeten voor 30 april 13.00 uur ingeleverd worden met vermelding van naam en leeftijd van de kunstenaar of kun stenares. Op het Rubensplein vindt u verder een kindervrijmarkt, een minibraderie voor hobbyisten en verenigingen, frietkraam, gezellig terras, paard&wagenrit door de buurt plus diverse demonstraties volksdan sen etc. Koninginnedag op het Rubensplein wordt om 19.30 uur afgesloten met een bin go in het Dienstencentrum te Middelhamis. Wijkvereniging De Zwaluw uit Sommels- dijk organiseert een groot aantal kinderacti viteiten op het grasveld achter het gebouw van de vereniging. De kinderen (van 4 t/m 12 jaar) kunnen met behulp van een 'pas poort' toegang krijgen tot zo'n tien spelle tjes. Rondom het speelveld staan kramen met suikerspinnen, ijs, limonade en koffie en natuurlijk is er een echte snoepkraam aan wezig. Voor de ouders en belangstellenden is er een gezelüg terras. De ochtend wordt afgesloten met een optocht achter 'Sempre Crescendo', het Uefst met zoveel mogelijk versierde fietsen en steps. Na het grote succes van vorig jaar begint Koninginnedag in Nieuwe Tonge met een dropping. De start van de dropping is om 00.00 uur. Als je nog mee wilt doen aan deze dropping moet kun je je vandaag nog opgeven bij Ans van Alphen (0187-652179). Om 08.00 uur is er de reveille blazen en wor den inwoners verzocht van Nieuwe Tonge een vlaggenzee te maken. 08.45 uur gaat muziekvereniging majorettekorps 'Apol lo' door het dorp marsen en iedereen uitno digen om mee te gaan naar de Kerkring om aldaar de aubade bij te wonen. Vertrek van af 'Ons Dorpshuis'Na de aubade zullen de schoolkinderen naar de brandweerkazerne gaan alwaar de ballonnen worden uitgedeeld door enkele leden van de vrijwillige brand weer. De ballonnen worden opgelaten op de kruising Korteweegje/ Kerkring. 10.00 uur begint de kramenmarkt; diverse verenigin gen zullen proberen om door middel van verkoop van diverse waren en verlotingen hun verenigingskas te spekken. Ook de jeugd wordt niet vergeten. Voor de aller kleinsten zal er een ballenbad zijn en kurmen zij zich laten smincken. Ook dit jaar zal "Het Boemeltje" de gehele dag door het dorp rij den. De halte is op de "Hoagte". Ook de boe mel moet onderhouden worden en daarom vragen wij een kleine bijdrage van 0,30 per persoon per rondrit. 13.00 uur beginnen in de Kerknng de kinderspelen voor iedereen vanaf zes jaar. Iedereen vanaf 13 jaar kan deze middag meedoen aan het kussenge vecht of een poging wagen om te ümbodan- sen. 18.00 uur begint de Bonte Optocht met als thema. 'Prinsen en prinsessen'Een uur tje later staat de grote zeskamp op het pro gramma op de Kerkring, hiervoor is de inschrijving helaas gesloten. De dag wordt afgesloten met een barbecue in de Kerkring en deze begint om 21.00 uur. Alle activiteiten in Oude Tonge starten of hebben plaats op de Kaai Handelsterrein 07.00 uur begint de lawaaioptocht met ver sierde fietsen die zoveel mogelijk lawaai moeten maken. Vanaf 08.00 uur worden de kinderen met ouders opgehaald bij de scho len onder muzikale begeleiding van 'Voor uit' en 'Vivace'. Om 08.45 uur is er de auba de bij Ebbe&Vloed. 09.15 uur starten de diverse kinderspelen op de Kaai waar ver volgens om 11.30 uur de prijsuitreiking van plaatsvindt. Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen zich laten schminken Scira en haar crew en is er een vrijmarkt voor de kinderen 13.45 uur begin nen de 'Kaoi Speulen'een spectaculair pro gramma met als middelpunt het 'Kaoi Spel' Ploegen kuimen zich vooraf opgeven door middel van het opgaveformulier in het pro- granmiaboekje of bellen naar 645946. Van af 16.30 uur is er in Oude Tonge een nieuw programmaonderdeel. 'Rodeo Riding' plus een 'armworstel-competitie' waarbij om de titel van Oudq,Tonge wordt gestreden. Cir ca 21.00 uur worden de prijswinnaars van die dag bekend gemaakt daarna een geva rieerd avondprograimna dat loopt tot 00.00 uur. Het ochtendprogramma in Stad aan 't Haringvüet begint om 09.00 uur met de kin derspelen gevolgd door de aubade die om 10.15 uur begint. Om 11.00 uur is er de uit reiking van de prijs voor de mooist versierde fiets van Stad. Alle activiteiten vinden plaats op de accommodatie van voetbalverenging SNS aan de Vrouwtjesweg. Om 14.00 uur kunt u vanaf het voetbalveld vertrekken voor de wandelpuzzeltocht door het dorp. Het deelnamegeld bedraagt 1 euro per persoon. Om 19.00 uur start het avondprogramma met onder andere de uitreiking van de prij zen van de wandelpuzzeltocht. Achthuizen zal op Koninginnedag om 07.00 uur gewekt worden door een blücken- race met fietsen en skelters. Om 09.00 uur wordt de vlag hijsen. 10.00 uur start de optocht met versierde wagens en fietsen door het dorp onder leiding van fanfare korps 'Vooruit'. Een uurtje later kurmen de kinderen zich vermaken met de opgezette spelletjes en is er een jeugdsurvival. Deze activiteiten zijn rond 12.30 uur ten einde. Om 13.30 uur opent de kindervrijmarkt zich op het terrein van voetbalvereniging FIOS. Daarnaast is er een straatteken-wed strijd en een geraiüummarkt. Achthuizen staat vanaf 14.00 uur in het teken van de '8- Huuzense Weiland Games' met zéér spec taculaire spelletjes voor echte waaghalzen. De barbecue wordt om 16.00 uur aangesto ken waarna om 17.30 uur de winnaars van de '8-Huuzense Weiland Games' bekend worden gemaakt. Om 08.00 uur wordt Ooltgensplaat wakker met het luiden van de klolïen gevolgd door de reveille. De vlaggen worden om 08.45 uur gehesen in de Marijkestraat door de bestuursleden van de Oranjevereniging. De aubade met de schoolkinderen start om 09.15 uur. Muzikale begeleiding is in han den van Burg. W.M. van der Harst Tamboer en het Trompetter Korps. Vervolgens zullen de kinderen vertrekken naar het verenigings gebouw 't Centrum waar om 10.00 uur het startschot wordt gegeven voor de spelletjes. Het middagprogramma bestaat uit een vrij markt (open vanaf 13.00 uur) en een zes kamp. De deelnemers presenteren zich van af 13.45 uur. De lampionoptocht in Oolt gensplaat start om 21.00 uur bij 't Centrum onder begeleiding van Burg. W.M. van der Harst Tamboer en het Trompetter Korps. Om 22.00 uur zullen de helden van de zes kamp gehuldigd worden door middel van de prijsuitreiking. 't Zal misschien nog een goede week duren, maar dan gaan de werkzaamheden rond het Knooppunt te Middelhamis van start. Dat wil zeggen: het saneren van grond op 2 plek ken nabij het postkantoor. Direct naast het postkantoor is namelijk op drie meter diepte verontreiniging met minera le oliën gebleken. Ook tegen de tuingrens van één van de woningen aan de Dirk Bosstraat is vervuiling geconsta teerd, daar op 1 meter diepte. Volgens AVR brengt de ver vuiling vrijwel geen risico's voor de omwonenden met zich mee en zullen ze ook weinig merken van de saneringswerk- zaamheden, die door AVR uitgevoerd worden en in totaal zo'n 2 weken in beslag zullen nemen. Daarna zal vanaf 13 mei worden begormen met het opbreken van het parkeerterrein naast het postkantoor, het verwijderen van de bestaan de leidingen en kabels in de grond en het leggen van een nieuw kabel en leidingennet (incl. riolering) én het treffen van voorbereidingen om de nieuwe weg aan te leggen, die het smkje Zandpad tassen de Dirk Bosstraat en de Langeweg blijvend gaat vervangen. De nieuwe straat zal voorlopig berijdbaar worden gemaakt via slakken, die voldoende in zullen klinken als het verkeer daarover gaat. Dan kan ook het oude Stukje Zandpad worden afgesloten, de muren langs en de opstallen óp de dijk worden afgebroken en de dijk ter plekke worden afgegraven, vanaf architectenbureau Gestel tot aan Alles Kids. Ter bescherming van de blijvende bebouwing op de dijk zullen daar damwanden in de grond worden getrild, waartassen een gat van 3 meter diepte zal ont staan (gerekend vanaf de dijk), dat later nóg een meter zal worden uit gediept als de fundering voor de nieuwbouw wordt gegraven. Verder zullen in het havenkanaal achter de dijk grondwallen worden gelegd, waar het water van tassen wordt weggepompt; de vrijkomende bodem kan dan worden schoongemaakt, waarna het gat zal worden gedicht. Een pvc-buis door deze afdichting zorgt voor een onderlinge verbin ding tussen de gescheiden havendelen. De verdere doorbraak naar de Westplaat wordt voorlopig nog niet gerealiseerd omdat de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de Langeweg en de Westplaat eerst als opslagplek zal worden gebruikt ten behoeve van de bouw van het complex waarvan de woontoren en de nieuwe Albert Heijn-vestiging deel uitmaken. De bouw hiervan zal naar verwachting oktober dit jaar starten en eind volgend jaar gereed zijn. Als voorwaarde om met de bouw te beginnen is wel gesteld dat eerst de te realiseren woningen moeten zijn verkocht. De projectontwikkelaar voorziet hierin echter geen problemen. De aanbesteding van het bouwrijp maken van het Knooppunt heeft vorige week plaatsgevonden. Aannemer Dijkers&Pijl streeft ernaar om het karwei nog vóór de bouwvakvakantie zo goed als gereed te Het Knooppunt, over enige tijd is dit dorpsbeeld verleden tijd. hebben. In de tussentijd zullen autogebruikers die ter plekke willen parkeren rekening moeten houden met beduidend minder parkeerge legenheid en moeten voetgangers, die over de dijk van Middelhamis naar Sommelsdijk willen, omlopen via de nieuw aan te leggen weg. In een later stadium zullen wandelaars weer van de vertrouwde rou te gebruik kunnen maken, dan alleen niet meer over een dijk maai" over een supermarktdak. Een ononderbroken havenkanaal: binnenkort óók verleden tijd. Het Zuid-Hollands Landschap organiseert op zaterdag 4 mei om 04:30 uur haar jaar lijkse vroege vogelexcursie in het vogehijke duingebied bij Oostvoome. Onder leiding van een vogeldeskundige wandelt u door het ontwakende nataurgebied. Hij laat u meege nieten van alle vogelgeluiden, van het geknor van de houtsnip tot de schitterende zang van de zwartkop. De Duinen van Oost voome herbergen een grote rijkdom aan broedvogels. In het voorjaar hebben de man netjes het maar druk, ze proberen hun terri torium te verdedigen tegen andere maimetjes en tegelijkertijd lokken ze de vrouwtjes juist naar zich toe. Zangvogels bereiken hun doel door luid te zingen. Vooral in de vroege morgen laten ze zich gelden. Het is dan ook de moeite waard om eens vroeg uit de veren te gaan en een ochtendwandeling door het duingebied te maken waarbij je elke vogel na elkaar wakker hoort worden. Vol is vol dus aanmelden is noodzakehjk op nummer: 0181-483909. In Den Bommel start om 07.00 uur het dauwtrappen waarbij de jeugd van Den Bommel met versierde fietsen het dorp wak ker probeert te maken met toeters en bellen. Om 08.00 uur wordt de reveille geblazen en wordt iedereen verzocht de driekleur uit te hangen. 09.45 uur begint de Aubade in de Ant. van Weelstraat met de schoolkinderen en muziekvereniging E.M.M. Na 10.00 uur is er voor de kinderen tot en met 12 jaar een grote 'Kindershow' in de Bommelstee die tot 12.00 uur duurt. 14:00 uur begint de gezeUige middag op het Emmaplein met een tal aan activiteiten zoals het grote rad van avontaur, vrachtautotrekken, tomaat gooien etc. Koninginnedag wordt afgesloten met de trekking van de grote verloting in de Bom melstee die om 22.00 uur begint. Van links naar rechts: Jo Jordaan, Nora Rijke en Stieni Klinkvis. Gymnastiekvereniging MH-SD had onlangs iets te vieren: 2 leden met een 25-jarig lidmaatschap en een leidster die al 25 jaar les geeft. Door een afgevaardigde van de Koninklijke Nederlands Gymnastiek Unie kregen zij een speldje uitgereikt, waarmee ze - zittend op de airtumblingbaan, die MH-SD sinds kort rijk is - op de foto gingen. Stieni Klinkvis startte in 1977 met het geven van gymles aan kleuters en meisjes. Een grote enthousiaste damesgroep is hier uiteindelijk uit voortgekomen. Momenteel telt de groep ongeveer 60 dames, die zowel op de maandagavond, dinsdagmiddag als donderdagavond sporten. De lesinhoud varieert van conditietraining/steps tot gala- netics. Voor geïnteresseerde dames zijn er op dinsdagmiddag nog enkele plaatsjes vrij. Voor meer informatie kunt u bellen naar (0187) 487917 of mailen naar mhsd@hetnet.nl.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2002 | | pagina 11