Help! De zomer komt er aan! O Anjercollecte Stellendam Twee leerlingen met lof geslaagd r Samenzang bij Ouddorpse vuurtoren Straks onbezorgd van je vakantie genieten? EIIAI1DEI1-I1IEUW5 GRATIS MUZIEKLES Oud papier Oude Tonge (JHm 3 u 6 i z Lange afstandswandeltocht PAGINA 13 VRIJDAG 23 JUNI 2000 De enkele weken geleden te Stellendam gehouden Anjercollecte heeft 1414,- opge bracht. Deze collecte werd georganiseerd door Fanfareorkest De Hoop, onder meer omdat deze vereniging van het Anjerfonds, ook bekend onder de naam Prins Bemhard- fonds (vandaar de anjer), al talloze malen (grote) subsidies heeft ontvangen voor de aanschaf van nieuw instrumentarium. Het fonds doet trouwens ook op veel andere ter reinen heel goed werk. Een leuke bijkom stigheid is dat 30% van de opbrengst direct in de verenigingskas mag worden gestort. Collectanten en (gulle) gevers heel hartelijk bedankt voor de medewerking. Vrijblijvende kennismaking met de blaasmuziek De Stichting Muziekschool Goeree-Over- flakkee verzorgt op 28 juni en 5 juli twee gratis kennismakingslessen, die speciaal zijn gericht op de instrumenten die worden bespeeld in een harmonie- of fanfare-orkest. Deze lessen zijn, behalve voor de eigen leer lingen van de cursus Algemene Muzikale Vorming, bedoeld voor iedereen, jong en oud, die wel eens wat meer wil weten over deze instrumenten en de mogelijkheden die er zijn om zo'n instrument te Ieren bespelen. Ons land kent een bloeiende harmonie- en fanfarecultuur en ook op Goeree-Overflak- kee zijn veel mensen actief binnen deze tak van de amateur-muziek. De Stichting Muziekschool Goeree-Overflakkee verzorgt de lessen in deze richting voor de inwoners van de gemeente Middelhamis, in samen werking met de muziekverenigingen 'Apol lo' te Nieuwe Tonge en 'Sempre Crescendo' te Middelhamis-Sommelsdijk. Deze vereni gingen stellen de instrumenten beschikbaar die tijdens de kennismakingslessen kunnen worden uitgeprobeerd. De lessen worden gegeven door Arie Stolk, coördinator harmonie-fanfare bij de Muziekschool, in gebouw 'De Notenkraker' aan de JuUana van Stolberglaan 17 te Mid delhamis. De lessen beginnen om 13.30 uur en duren ongeveer een uur. Bent u nieuwsgierig geworden, belt u dan voor 27 juni even naar het Serviceburo, tel. 482400, zodat we weten dat we u op 28 juni en 5 juli kunnen verwachten. voor verkeersexamen voor basisonderwijs in de gemeente Diriisland Judith Zoutendijk en Leen Melissant van de CBS 'Prins Maurits' te Dirksland zijn bei den met lof geslaagd voor het schriftelijk en praktisch gedeelte van het verkeersexamen 2000 voor het basisonderwijs in Dirksland, Herkingen en Melissant. Daarnaast waren er eervolle vermeldingen voor Jenny Egas en Iris Mulder van de CBS 'De Regenboog' te Melissant, Elize van 't Geloof, Christian van Ommeren, Adriaan van Rossum en Marisca Zoon van de CBS 'Prins Maurits' te Dirksland, Pascal Lugt- hart van de OBS 'De Inktvis' te Dirksland en Anton van Wijk van de CBS 'Prins Johan Friso' te Herkingen. In totaal namen in de gemeente Dirksland 95 leerlingen deel aan het examen. Voor het schriftelijk gedeelte van het examen zijn 93 deelnemers geslaagd. Voor het praktische gedeelte zakte helaas 1 deelnemer. Het beste gemiddelde resultaat per groep voor het schriftelijk examen werd gehaald door de 10 leerlingen van groept 7b van de CBS 'Prins Maurits' te Dirksland met een gemiddelde score van 34,6 punten. De diploma's zijn op 8 en 9 juni jl. aan de deelnemers uitgereikt door dhr. J. de Vries, voorzitter van de afdeling Dirksland van de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisa:tie 3V0. 3VO is op 15 mei 2000 ontstaan na een fusie van Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Voetgangersvereniging en de Stichting Kin deren Voorrang. Alle deelnemers ontvingen naast het diplo ma een button met de tekst 'Ik ben goed op weg'. De deelnemers die met lof zijn geslaagd of een eervolle vermelding hadden, kregen bovendien namens de afdeling Dirks land van 3VO een boekenbon. Morgen, zaterdag 24 juni, zal bij u het oud papier weer worden opgehaald. Graag het papier voor 9.00 uur 's morgens buiten zet ten. De opbrengst is bestemd voor het restaura tiefonds van de Nederlands Hervormde Kerk te Oude Tonge. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Voor veel lezers is bovenstaande uit roep waarschijnlijk geen Iierkenbare. De zomer is immers bij slechts weinig mensen onbemind. Voor een aantal mensen brengt dit jaargetijde echter nogal wat ongemakken met zich mee. Zo schijnen sommigen 'voortreffelijk' bloed te hebben voor de muggen. Anderen zijn ontzettend bang voor onweer en niet iedereen houdt ervan om uren in het zonnetje te bakken. Ook astmapatiënten en mensen met hooikoorts kunnen het in het voorjaar en in de zomer soms erg moeilijk heb ben. Dikwijls wordt dit nog verergerd door een verhoogde concentratie lucht verontreiniging: zomersmog. Een pro bleem dat zich steeds vaker voordoet. ZOMERSMOG Zomersmog ontstaat vaak op een warme zonnige dag met een zwakke zuidelijke- of oostelijke wind. Smog is een gevolg van de luchtverontreiniging door o.a. fabrieken, uit laatgassen en stoffen uit oplosmiddelen van huishoudens en fabrieken. Stikstofoxiden komen in de lucht bij verbranding van brandstoffen door de industrie, electriciteit- centrales en gemotoriseerd verkeer. Ook vluchtige organische stoffen komen vrij door de uitstoot van gemotoriseerd verkeer en uit de oplosmiddelen in huishoudens en de industrie. Onder invloed van zonlicht kunnen deze stoffen met elkaar reageren, waaruit ozon ontstaat hetgeen zeer schade lijk is voor de gezondheid. De vorming van ozon neemt enige uren in beslag. Daarom is de concentratie ervan altijd het hoogst tussen 12.00 en 20.00 uur. Dicht bij het aardoppervlak zien we dus lie ver niet al te hoge concentraties ozon, terwijl dat het op een hoger niveau eigenlijk veel meer aanwezig zou moeten zijn en dat daar dus steeds meer verdwijnt door gassen die vrijkomen uit isolatieschuim, koelvloeistof fen en reinigingsmiddelen. ACTUELE INFORMATIE Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzorgt 's zomers dagelijks informatie over smog. Zodra er matige of ernstige smog is brengt het RIVM een pers bericht uit. Het RIVM kent drie soorten meetlocaties. De regionale locatie ligt buiten bebouwd gebied en is zo gelegen dat de metingen niet worden beïnvloed door lokale bronnen. De stadslocatie ligt in een stedelij ke omgeving in een gebied waar het aantal passerende voertuigen minder is dan 2.750 per 24 uur. Tenslotte is er nog de straatloca tie die ook in een stedelijke omgeving ligt, maar dan op een locatie waar per 24 uur min stens 10.000 voertuigen passeren. Er worden ruwweg twee soorten meetopstel lingen onderscheiden. Bij de automatische analysers wordt direct de concentratie van een bepaalde stof gemeten, terwijl de actieve en passieve monsternemers de lucht- of regenwatermonsters verzamelen en op een later tijdstip in een analyselaboratoria wor den onderzocht. De meetpunten staan ver spreid over het hele land en bepalen elk uur de ozonconcentratie. Daarbij wordt het aan tal microgrammen ozon per kubieke meter lucht gemeten en wordt de hoogste concen tratie in de regio vermeld. Over het algemeen komt ernstige smog een paar maal per jaar voor. Zeer ernstige smog eens in de tien jaar. GEZONDHEIDSKLACHTEN Bij verhoogde ozonconcentratie kan men last krijgen van tijdelijke klachten aan de luchtwegen, zoals een droge keel, pijn op de borst, prikkelhoest en benauwdheid. De kans op astma-aanvallen wordt groter en het pres tatievermogen van de longen kan minder worden. Tevens kunnen er ontstekingsreac ties in de longen ontstaan. Daarnaast kan ozon kan ook klachten veroorzaken als hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of een onbehaaglijk gevoel. Stankoverlast en irritatie van neus en ogen zijn vaak een gevolg van andere schadelijke stoffen in de zomersmog. Het effect van zomersmog kan per persoon verschillen. Bij een verhoging van het smogniveau zullen ook de klachten toenemen en zullen ook meer mensen klachten krijgen. Tien procent van de bevolking is extra gevoelig voor smog. Van tevoren valt niet te bepalen wie dat zijn; dat moet de ervaring leren. Mensen met een longaandoening zijn daar natuurlijk wel gevoeliger voor en mensen die zich rond het middaguur zwaar inspannen, zullen er hinder ondervinden. DOEN EN NIET DOEN Bij zomersmog is de concentratie ozon in huis lager dan daar buiten. Het is echter niet nodig om binnen te blijven. De meeste men sen kunnen gerust naar buiten gaan. Een enkeling zal buiten meer last hebben dan binnen, maar dat kan men het beste zelf - ervaren. Het vermijden van zware lichame lijke inspanning tussen 12.00 en 20.00 uur kan veel klachten voorkomen. Bij zeer ern stige smogvorming kan de Commissaris van de Koningin in de provincie een gedragsad vies aan de bevolking geven. Hij kan lang durige inspanning buitenshuis afraden en adviseren om sportevenementen af te gelas ten. Bij klachten over de luchtkwaliteit kan men de milieudienst van de gemeente of pro vincie bellen. BESTRIJDING VAN SMOG De beste manier om smog tegen te gaan is het terugdringen van de luchtverontreini ging. Dit kan worden bereikt door energie te besparen en schone energiebronnen te benutten, zoals wind- en zonne-energie en waterkracht. Verder kan men schone techno logieën inzetten in de industrie, het verkeer en de landbouw. De beperking van de verkeerstoename speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Ook bin nen de Europese Unie zet de overheid 'zich in voor vermindering van de luchtverontreini ging. Voor een groot deel wordt de smog in ons land immers door andere landen veroor- EIGEN BIJDRAGE 'Verbeter de wereld en begin bij jezelf'. Een veel gehoorde uitspraak die ook zeker op dit onderwerp van toepassing is. Voor korte rit jes de fiets pakken in plaats van de auto is goed voor uw conditie en voor die van de lucht, waarin en waaruit we allemaal moeten leven. De woning goed isoleren (be)spaart centen én het milieu. Dat is ook het geval met spaarlampen en energie-zuinige appara ten. Let erop, als u om verf gaat of omschoon- maakmiddelen, wat u koopt en stook de open haard verstandig. Laat het als u gezel lig binnen zit buiten ook gezellig blijven. Als u immers in de winter verstandig stookt (cv., isolatie, enz.) dan kunnen we in de zomer misschien wat meer én frisser buiten zitten. Alle beetjes helpen immers! Puzzelreglement 1. Stuur je oplossingen aan het eind van de maand naar Oom Ko, p/a Eilanden-Nieuws,/ Postbus 8, 3240 AA Middelhamis. V4H ülftu 7^ 2. Per maand zijn er 80 a 100 punten te ver dienen. Zelfgemaakte raad sels voorzien van oplossing leveren 15 extra punten op. 3. Stuur af en toe een briefje, dat wordt beantwoord. 4. Bij 400 punten ont vang je een boeken bon van 15,-. en fHclsjcs Gesmolten door de hitte? Nee toch zeker? Wat een warmte ineens zeg. Zou het nog lukken om een paar raadsels op te lossen? Geert Tanis (Ouddorp) vraagt welke 2 namen van de zonen van Jacob 2 keer in deze puzzel verborgen zitten. Van de over gebleven letters moet je niets maken. Geert bedankt voor je ontwerp. Je ziet wel, oom Ko heeft hem wat simpeler gemaakt. Dat mag de pret niet drukken, jij krijgt de 15 extra punten ervoor. ^Hm e Annemarieke Broer (Klaaswaal) en Cor- rie van Boven (Nieuw-Beijerland) maak ten samen deze opgave. Hieronder staan enkele zinnen, op de puntjes moet je plaats namen invullen. Let op: Het aantal puntjes is niet het aantal letters van de plaats. Even een voorbeeld: Ze hoeft maar even in de zon te lopen en(Bruinisse) 1. De meeste herten lagen in het gras. Ik zag maar 1 2. Er is een varken te water geraakt. Ik denk dat de boer naar zijn 3. De jonge man had een onderhoud met zijn werkgever. Het gesprek ging 4. Toen de klei op was kon men gelukkig nog met 5. Het nakomertje moest over de grond kruipen, er was geen 6. Ik dacht: Hij komt niet. Maar plotseling was 7. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog 8. Al heb ik dan wel eens gelogen. Nu meen ik het 9. Dit is puur suiker, het kan niet 10. Mijn zusje moest overgeven en o, wat Annet, Jarinda, Jannie en Jan-Thomas met hun bon. Nienke van Gurp en Cora de Vos met hun verjaardag, allebei op 27juniD.V. 15 jaar! Groeten aan iedereen, volgende ...k de laatste juni-opsaven!^ f A B N G R E X 5 B i N J T D E 6 tl V X 0 5 C K Z A E z V B M P j 5 N E Q A A U N 0 c A F Z p D P E B R H W X A Z N 5 E D T A y 0 X 6 A D F 0 K 5 V A G Z A y 0 E B U L 0 N N X Linda Koppenaal (Dirksland) Wat een prestatie om van de letters M.E.I.- V.A.K.A.N.T.I.E. 143 woorden te maken. Trek je er wel meer op uit met Marlien? Je schrijven was heel lollig versierd door die kleurpotloden zeg. Bedankt voor je reactie. Jarinda v. Splunter (Ouddorp) Is de schoolreis naar Alphen a/d Rijn plezie rig verlopen? Op een boomkano varen lijkt me wel heel avontuurlijk. Enfin je zal er in de toekomst over schrijven. En de computer vermaakt jullie ook prima, begrijp ik. Anja van Splunter (Ouddorp) Het is heel aardig van jullie dat je van je eigen geld wat voor broer Jan kocht. Hij kan dus zowel binnen als buiten rijden met zijn 0-Dicks. Leuk dat hij alle tractoren O-Dicks noemt, naar z'n ome Dirk van de boerderij. Logische kindertaal! Heb je de koe met gebogen hoornen nog gezien in Hemesser- oord? Om bang van te worden, vind je niet? Jan Willem, Leonie en Nathalie Bijnagte (Scherpenisse) Ha, ha, jullie moesten je eigen raadsel weer op gaan lossen. Maar dat lukte wel hoor. Zo, zo, er zijn dus 4 bomen bij de Langeweg in jullie dorp omgewaaid? 't Was raak zeg. Is het leuk geweest in de Kempervennen? Dat was anders wel een verrassing. Eerst zat er immers geen vakantie in. Jannine v.d. Pol (Hattem) Goed opgemerkt, dat kan ik wel zeggen n.a.v. je schrijven over de Hemelvaartpuz zel. Van mei heb ik geen oplossingen van je binnen. Je hebt nog een weekje de kans. Rennen naar de brievenbus. }-fct tU\}-t(Lt(il "Doe jij nog wat met je IQ?" 'Va. Zorgen 'dat ik weinig hoef te doen". De datum nadert: op D.V. 1 juli zal de koor- en samenzangavond aan de voet van de Ouddorpse vuurtoren weer plaatsvinden. Veel mensen zullen zich de bijzondere avond van eenjaar gele den nog herinneren. Daarom is de verwachting dat ook dit jaar veel mensen zullen samenkomen op deze unieke locatie om samen te zingen en te musiceren. Aan deze avond wordt meegewerkt door het Christelijk Gemengd Koor 'Deo Cantemus'. Dit is één van de bekendste koren in Neder land. Opgericht in 1935 met twaalf leden, telt het nu meer dan driehonderd leden. De enorme groei begon toen in 1951 Arie Pronk de leiding op zich nam. Na het overlijden van Arie Pronk heeft het koor een bekwame opvolger gevonden in de persoon van Cor de Haan. Deo Cantemus is vooral bekend geworden door de kerstconcerten die in de Rotterdamse Doelen worden gehouden. Er vinden jaarlijks vijf concerten plaats, die door ruim 10.000 mensen worden bijge woond. We zijn blij dat we dit koor op zater dag 1 juli in Ouddorp kunnen begroeten. Het koor zal begeleid worden door het kope rensemble van De Hoop uit Stellendam. Het Christelijk Jongerenkoor 'Rejoice' uit Rot terdam zal ook meewerken aan deze avond. Al met al staan deze koren en muzikanten borg voor een fijne muzikale inbreng. Ds. J. Koster zal de verschillende onderdelen van deze avond aan elkaar verbinden en op dui delijke wijze de Bijbelse boodschap doorge ven. Voor de mensen die willen komen zijn de volgende praktische gegevens belangrijk. Autobedrijf Jan van Dijk Zoals elk jaar kunt u bij de Oranjevereniging Stellendam weer trainen voor de omloop. Op zaterdag 1 juli gaat de route van 45 kilome ter over de Kop van Goeree, met een flink stuk strand in de loop opgenomen. Inschrij ven kan vanaf 7.15 uur in het 'Haegse Huus' te Stellendam. De start is om 7.45 uur. Kos ten 10,- geheel verzorgd. Heeft u nog vra gen, bel 0187-491190. Het programma begint om 19.30 uur. Bij de vuurtoren is parkeergelegenheid geregeld. Mensen die graag willen zitten worden ver zocht hun eigen stoel mee te nemen; er zal een beperkt aantal stoelen aanwezig zijn voor minder valide mensen. Een program maboekje is aanwezig. De toegang is gratis, wel zal er een collecte zijn om de kosten te dekken. Iedereen is van harte welkom en neem anderen mee! Bij slecht weer wordt deze koor- en samenzangavond verplaatst naar de sporthal Dorpstienden. Deze avond wordt georganiseerd door leden van de Gereformeerde Kerk in Ouddorp en daarom kunt u deze informatie ook terugvin den op de homepage van deze kerk: http://www.flakkee.net/ouddorp/geref-kerk. Rabo Totaalpakket: alles in een keer goed geregeld delig verzekerd op reis. Je kunt namelijk een doorlopende reisverzekering afsluiten met 25% korting op de premie. Een aparte verze kering afsluiten voor elke reis is dus voor taan overbodig. Bovendien is het Rabo Totaalpakket inclusief gratis Rabo Interhelp Extra, de service die je passen en waardepa pieren registreert en in een noodsituatie financiële hulp biedt in de vorm van een voorschot tot 2000,-. Over enkele weken is het zover: vakantie. Tijd voor een ander ritme, voor een ande re omgeving, voor genieten en even niets moeten. De vakantiebestemming is er klaar voor. Je bagage is al zo goed als gepakt. Paspoorten, tickets, routekaar ten, gidsen, ze liggen binnen handbereik. Vakantie-bankzaken tijdig geregeld? Het is alleen nog een kwestie van aftellen. Ontspannen voorbereiding Vakantie is om van te genieten. Voor de een begint dat plezier al ver van tevoren: reisgid sen en brochures doornemen, routes uitstip pelen... Voor de ander ligt de start bij het 'last-minute-besluit'. Maar hoe lang of kort de voorbereiding ook is, voor een fijne vakantie moeten in elk geval ook je vakan tie-bankzaken en verzekeringen goed zijn geregeld. Wat heb je deze keer voor je vakantie nodig? Moet je net als vorig jaar weer achter een reisverzekering aan, buitenlands geld opne men en mogelijk ook travellercheques bestellen? Je bank helpt je daar graag mee. Het Rabo Totaalpakket Bij de Rabobank kun je veel vakantie-bank zaken in één keer regelen met het Rabo Totaalpakket. Niet alleen voor deze vakan tie, maar ook voor alle volgende. Wat houdt het Rabo TotaalPakket in? Voor OP REIS Met het Rabo TotaalPakket beschik je ten eerste over een gouden Rabocard, een wereldwijd geaccepteerde creditcard. Ten tweede krijg je een Europas, handig om geld op te nemen bij geldautomaten en te betalen via betaalautomaten. Ten derde kun je met het Rabo TotaalPakket uitstekend en voor- Maar ook voor thuis Van het Rabo TotaalPakket profiteer je ook als je niet op reis bent. Je kunt gebruik maken van het Krediet op Betaalrekening, voor extra financiële ruimte, en hebt gratis toegang tot Rabofoon/Rabo Telesparen. Je bent tevens kosteloos geabonneerd op Rabo Telebankieren en/of Rabo Intemetbankieren en je ontvangt de Nieuwsbrief Varié, vol speciale aanbiedingen en kortingen. Conclusie: veel gemak en voordeel Met het Rabo TotaalPakket zijn veel vakan tie-bankzaken in een keer geregeld en je betaalt daarvoor 60,- per jaar. Een losse Rabocard en Europas kosten samen 55,-, maar dan zonder de voordelen van korting op de reisverzekering, gratis Rabo Interhelp Extra, gratis abonnement op Rabo Teleban kieren en de andere extra's. Bovendien bespaar je meer dan 30,- als je een extra Rabocard en Europas voor je partner aan schaft. Meer informatie Geïnteresseerden in het Rabo TotaalPakket kunnen hierover meer informatie krijgen bij de Rabobank, op het internet via www.rabo- bank.nl of via de Rabobank Vakantie Bestel- lijn: 0800-0718. r OFFICIEEL DEALER BRIELLE, Slagveld 19, Tel. (0181)413777 Honda-dealer voor de Z-Hollandse eilanden

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2000 | | pagina 13