Oude herinneringen aan Dirksland Kledinginzameling Tweedehands boekenmarkt Op monumentale boerderij lust en Last' proeven van Flakkees Buitenleven oiütiiiei'iiicuws Zomerzaterdag 3 juli Twee leerlingen met lof geslaagd voor het verkeersexamen 1999 OPHALEN OUD PAPIER ^AOmA m^dag2jnUl9m Naar aanleiding van het boek 'Dirksland, voor wie het zien wil'Toen ik die adverten tie in de krant las, dacht ik direct: "Nu, ik wil Dirksland best nog wel eens zien". Ik durf er echter niet meer op te hopen, dat ik het persoonlijk nog eens zal komen bekij ken, want de ouderdom die komt niet met gebreken, maar de ouderdom is er, en de gebreken zijn er! Maar daarom was ik wel nieuwsgierig naar dit boek, maar ik moest tot einde mei wach ten eer ik het in mijn bezit kreeg. En toen ging ik eens aan het doorbladeren, en kwa men er weer verschillende gebeurtenissen in mijn gedachten, die bij het lezen nog ver sterkt werden. De eerste kaart bracht al oude herinneringen op uit mijn jeugdjaren, hiermede bedoel ik dan de 30er jaren. Via de Vroonweg, die wij vroeger de weg van Annemietje noemden, kwamen we bij den 'Ouwen diek', reden de oprit op langs het huisje van Pauw Mierop en weer naar beneden kwamen we aan, wat op de kaart op blz. 6 staat aangegeven als Koe weg. Dat noemden wij vroeger 'Het Koeieweeg- je' dat Uep tot aan d'n buitendiek, en als we die over Idommen waren we op het Gors, nu de Slikken van Flakkee. Maar dat gebied was in die jaren heel wat kleiner als nu. Toch gingen we er veel heen, in de zomer zwem men, in 't voorjaar krukels rapen en zeekraal snijden, en in de zomer ook kamperen en voetballen. Maar bij laag water was het een heel eind lopen eer je bij de geulen kwam waar de kru kels lagen, en de zeekraal groeide. Dit laat ste was er niet zoveel, en de krukels waren maar klein. Die waren groter aan de Schen- keldijk, toentertijd bekend als de hoek van Struik. Daar zaten ze aan de stenen, maar die moest je wel omgooien om ze te vinden. Het was feitelijk verboden, maar ik heb er nooit last mee gehad. Nu ging ik niet zo dikwijls. Maar terug komend bij de Slikken van Flak kee zag je direct al onder aan d'n buitendijk, een oud zwart bord, met witte letters die toen al bijna niet meer leesbaar waren. Het zei: Heeren voetballers Attentie, gebruik een veld, een speelclub. Waarom dit er stond is mij een raadsel, want het was maar een klein lapje grond, en feitelijk te klein voor voet balveld. Maar als jongens tilden we daar niet al te zwaar aan. Wij waren al bUj dat we vrij konden spelen, al moest je wel uitkijken voor de koeien pannekoeken. Maar het was toch heel wat vrijer als in het dorp, want er was geen politie-agent Kramer die onverwacht opdaagde en dan riep: "Hier die bal". Als we er mee weg konden komen deden we het natuurlijk, maar soms was het te laat en had je het nakijken. Jammer is het dat die kaarten zo fijn gedrukt zijn dat men lang niet aUes kan lezen, ten minste ik niet. Wel had ik vroeger die namen horen noemen als: Deurlo, Verkensblok en anderen, maar veel wist ik er toch niet van. Ook de Blindeweg, vroeger meer bekend onder de naam van Bosschietersweg, zo ge noemd naar de stee, die een eindje vanaf de Geldersedijk stond en bewoond werd door J. Bosschieter. De stee is in 1936 op een middag verbrand door kortsluiting voor zover ik weet, maar weer op gebouwd. Ik herinner mij nog dat er geen pannendak op kwam, maar asbest golf platen. De Bosschietersweg üep niet zoals de ande re polderwegen door naar den Ouden dijk, maar liep dood tegen 'De Vlakte'Een naam die ik in het boek niet meer tegenkom, maar vroeger was dit de algemene naam. Er stond een klein watermolentje dat het water enigs zins op peil hield. Maar de naam 'De Vlak te' is altijd geweest. Naar ik meen was het in de winter, als er geschaatst kon worden, de ijsbaan van de Usclub. De geloof haast dat de naam van de Usclub ook 'De Vlakte' was. De kaart op blz. 22 heb ik wel bekeken, maar kan er niet veel uit wijs worden. Al deze blokken staan aangegeven in geme ten en roeden. Die kaar moet dus dateren van voor de bebouwing. De Heul kan ik er enigs zins uit herkennen, maar de Ring heeft een geheel andere vorm als dat ik het gekend heb. En de Voorstraat is helemaal onvindbaar. De lees wel dat in 1556 Dirksland van de koning van Spanje (Philips II) toestemming kreeg om de havenkaai en de noordlij cke wegen te bestraten. Dan is die koning toch nog ergens goed voor geweest! Ook van die bedijkings- rekening snap ik niets (blz. 26). Je weet niet wat het voorstelt letters of cijfers. Misschien zou een Chinees er wat van kun nen maken. Niettemin is de beschrijving van het dorp erg interessant. Er zijn in vorige fotoboekjes over Dirksland al meerdere beschrijvingen gegeven over kerk en orgel. Dus dat zal ik nu voorbijgaan. Alleen wil ik nog vermelden dat ik de dienst van het inluiden van de klokken op 27 okto ber 1947 heb bijgewoond. De weet het nog precies, want ik stond in ondertrouw en leef de dus in de laatste dagen van mijn Dirks- lands burgerschap. Daar werd ook een orgel bespeling bij gegeven door, als Uc het goed heb, Willem Hendrik Zwart. Nu de organist bespeelde het instrument op volle capaciteit, o.a. Psalm 122 met samenzang. Hij haalde eruit wat erin zat, maar ik was toch even bang dat de kerkramen zouden sneuvelen! Hoe de klokken weer in de toren gebracht werden is goed te zien op de foto's van het boekje Dirksland in de jaren '50. Blz. 30 31Daar staat ook het oude ijzeren bruggetje over de kerkgracht nog op. In hetzelfde boekje blz. 23 staat de nieuwe stenen brug Het is niet mijn bedoeling om kritiek te leve ren op het boek, maar ik wil wel graag een oneffenheidje gladstrijken over het stukje 'Klokgelui' op blz. 33. Vanaf de 20er jaren weet ik dat in Dirksland de klok aUeen maar geluid werd om 12 uur 's middags. In Mid- delhamis en mogelijk ook wel op andere plaatsen werd er om 8 uur geluid, 's morgens en 's avonds. Maar in die tijd voor de oorlog in Dirksland niet. Wij hadden toen ook in Nederland de Engelse of wel Greenwich- time en ook in de zomertijd de klok één uur vooruit. Maar in Dirksland hield de arbeidersbevol king gewoon de oude tijd aan. En zo kon het toen gebeuren, dat de klok geluid werd als de tijd een uur aanwees. Tram en busdiensten gingen gewoon met de zomertijd mee. Maar dat de landarbeiders dat niet wilden zat wel hierin dat het erg vroeg in de morgen was als ze moesten beginnen. In die tijd kon je in Middelhamis de klokken horen luiden om 12 uur, maar in Dirksland hielden ze dat voor 11 uur. Met de komst van de Duitsers in 1940 ver anderde dat, want die zetten de klokken op de Duitse, dat is Middeleuropeese zomertijd. En dat is na de oorlog zo gebleven. In 't landwerk werd ook toen meest de tijd aangehouden van 1 uur achter torentijd, maar enkelen gingen nog heel oude tijd, dat was VA uur achter de torentijd. Toen in Dirksland de nieuwe klokken inge luid waren is men ook begonnen met het 8 uur luiden 's morgens en 's avonds. Hier voor werd alleen de kleine klok geluid en bij begrafenissen en kerkdiensten de grote en de kleine geluid. Dit is voor zover ik het mij kan heriimeren. Wat de kerktoren betreft heb ik in de oor logsjaren ook torenwacht moeten doen voor de luchtbescherming. Toen zijn er in de spits rondom ramen inge maakt zodat we beschut stonden tegen weer en wind. Want het kon, vooral in de winter bar koud zijn daar boven! Die ramen zijn er zeker niet in gebleven? En waarom hebben ze nu de wijzerplaten op de kant gezet in plaats van in 't midden zoals dat bij de oude houten wijzerborden het geval was? Een voordeel is wel dat nu de kraaien er geen nesten achter kunnen maken zoals bij de oude. Het water in de kerkgracht was in die tijd al smerig, te smerig om de paarden te laten drinken. De bruggetjes boden een goede gelegenheid om torren te vangen, en verder werd er van alles in de kerkgracht gegooid zoals afwas- water en kunstmestzakken gespoeld en ook wel jonge katten verdronken. In het boekje is ook nog sprake van enkele predikanten die de Dirkslandse Hervormde gemeente hebben gediend. De Catechismus verklaring van ds. Joh. van der Kemp is in de 50er jaren nog herdrukt en uitgegeven door de fa. Romeyn en v. d. Hof in Gorkum. Het is gedrukt in zgn. nieuwe druk, want de oude die hier en daar nog waren waren in de oude druk. Ik heb dit boek in mijn bezit, maar een preciese datum en jaar van uitgave wordt op het titelblad niet vermeld. Van de Catechis mus van ds. Brinkman bezit ik alleen het 2e deel, en ds. Brinkman heeft deze Catechis musverklaring geschreven in samenwerking met ds. Hermannus Ferré, predikant te Drei- schor. Uitgegeven in 1924 door C. Veld hoen, Oud-Beijerland. Nu nog iets over de huizen. Die huisnum mers zeggen mij niet veel meer, dus moet ik maar zo'n beetje raden wat het is. Daarvoor ben ik trouwens al te lang uit Dirksland weg. Maar Voorstraat 13 levert in dezen geen pro blemen op, want de tekening op blz. 40 is duidelijk genoeg. Het is het doktershuis. Een hele rij vem bewoners wordt er bij genoemd, wel interessant, maar ik heb het nooit anders gekend als het doktershuis van dr. Boot en in mijn prilste jeugd de voorganger van dr. Boot, dr. Snijders-de Vogel. Deze was be roemd om zijn vaardigheid in het kiezen trekken. Tandartsen waren toen nog dun gezaaid op Flakkee, als ze er al waren, dus om een kies te trekken ging je gewoon naar je huisdokter. En daar was dr. Snijders-de Vogel goed in. Want als kind kreeg je gewoon geen kans om 'au' te roepen, want dan zei hij: "Ja, ik heb hem al". Tussen doktershuis en gemeentehuis was een smal gangetje waardoor je in de wacht kamer kon komen. Dat is er welUcht nog, hoewel op de tekening niet zichtbaar. Het vergrote gemeentehuis ken ik nu aUeen van de tekening. Eerst was er naast het ge- meentenhuis het postkantoor wat toch ook een mooie voorgevel had, tenminste dat vind ik. Toen het postkantoor naar de Zomerstraat verhuisd wasus de leeszaal en bibliotheek in gevestigd eiF kon je er boeken ruilen en lezen, en in de winter boven figuurzagen en houtsnijden. Dat ging uit van de kerk. (Ned. Herv.) en stond onder leiding van de Herv. Godsdienstonderwijzer Joh. Baart die er ook zijn woning had. De heb er heel wat avonden doorgebracht. Verder beleefde de heer Baart niet altijd ple zier van de opgeschoten jeugd, want er waren nog al eens keetschoppers. Ook in de leeszaal zelf waar het toch wel echt gezellig kon wezen als er geen lastpotten aanwezig waren. Ook de damclub vond er onderdak in de eer ste jaren van haar bestaan. De zie dat mijn herinneringen een beetje lang worden voor eenmaal, dus zal ik het nu voor deze keer hierbij laten. (wordt vervolgd) Met vriendelijke groeten, S. Bal, 101-8920 Broadway Str. Chilliwack B.C. v2p 5wl. MIDDELHARNIS Stichting Humana komt op dinsdag 6 juli kleding inzamelen in de gemeente Middel hamis. Mensen die geen 'nee-sticker' op de deur hebben, krijgen in de week voor de inza meling een 'Humana-wereldzak' in de bus. Vanaf 9.00 uur 's ochtends kunt u de wereldzak aan de stoeprand plaatsen. Woont u buiten de bebouwde kom en wilt u wel kleding kwijt, dan wordt u verzocht de kledingzakken in een van de kernen neer te zetten. Wanneer u in een straat woont waar geen vrachtwagens kunnen komen, dan verzoeken we u de kledingzakken in een wel bereikbare straat neer te zetten. Humana sorteert de kleding voor verkoop in de winkels van Humana en voor verzen ding naar Afrika. De kleding die overblijft wordt aan handelaren of recyclingbedrij ven verkocht. De opbrengsten komen ten goede aan structurele ontwikkelingsprojec ten in Angola en Zambia. De projecten bestrijken ge-bieden als kinderhulp, onder wijs, herbebossing, bouw van scholen, Aids-bestrijding en herintegratie van vluchtelingen. Ook in Ma-leisië, provincie Sabah, steunt Humana projecten. Deze pro jecten omvatten uitsluitend kinderhuizen, hier worden de kinderen van iUegale immi granten opgevangen. In Zierikzee: Op zaterdag 10 juli a.s. organiseert de Zeeuwse stichting 'Steun aan Israël' voor de achtste keer een grote MARKT van TWEEDEHANDS BOEKEN in Zierikzee. Al meer dan 14 jaar verzorgt deze stichting boekenmarkten in Zeeland. De reaktie van bezoekers in Zierikzee waren de afgelopen jaren steeds zeer enthousiast. Daarom wil de stichting ook dit jaar weer in deze stad een markt organiseren. De BOEKENMARKT wordt gehouden onder de BEUZE aan het HAVENPLEIN bij nummer 17 te Zierikzee van 10.00 tot 15.00 uur. Bij regen staat daar alles toch droog. Meestal vijf, soms zes keer per jaar is de stichting in de gelegenheid een zeer groot assortiment van uitgelezen boeken in de provincie aan te bieden. Vooral in romans is de stichting dit jaar zeer ruim gesorteerd. Ook voor de verzamelaars en snuffelaars is er wat te vinden, alsmede voor hen die eenvoudige romannetjes zoe ken voor de vakantie. Iets minder als vori ge jaren zijn er studieboeken. Door de ervaring hebben de vrijwillige mede-werkers de boeken behoorlijk kun nen sorteren en zijn de prijzen billijk, over eenkomstig de kwaliteit. De boeken wor den aangeboden op tafels. De verkoop van de boeken is ten bate van de ontginning van de Negev-woestijn via het projekt door verdere ontwikkeling van de Kibbutz Paran. Deze steun gebeurt in samen-werking met Joods Nationaal Fonds te Amsterdam. SOMMELSDIJK Zaterdag 3 juli komen de leden van het mannenkoor 'Ons Koor' weer bij u langs vanaf 9 uur. Wilt u het langs de straat zetten, gebundeld, alstublieft. voor het basisonderwijs in de gemeente Dirksland Edwin van Mourik van de CBS 'Prins Johan Friso' uit Herkingen en Come Jelier van de CBS 'Prins Maurits' uit Dirksland zijn beiden met lof geslaagd voor het schriftelijk en het praktisch gedeelte van het verkeersexamen 1999 voor het basis onderwijs in de ge-meente Dirksland. Daarnaast waren er eervolle vermeldingen voor: Anneke Roozemond, Liesbeth Rooze- mond, Alex Krouwel, Lauwrens Struik en Arnold Menheere van de CBS 'De Regen boog' uit Melissant; Ilona de Vogel van de OBS 'Roxenisse' uit Melissaht; Berdine Bakker en Maikel Kalle van de CBS 'Prins Maurits' te Dirksland en Chris Buurman, Frank van Dongen, Niels Haasnoot, Wen dy Snoek en Sandra van der Voort van de OBS 'De Inktvis' te Dirksland. In totaal namen in de gemeente Dirksland 106 leerlingen deel aan het examen. Voor het schriftelijk gedeelte van het examen zijn alle deelnemers geslaagd. Voor het praktische gedeelte zakten helaas 6 deel nemers. Het beste gemiddelde resultaat per groep voor het schriftelijk examen werd gehaald door de 13 leerlingen van groep 7 van de OBS 'De Inktvis' te Dirks land met een ge-middelde score van ruim 37 punten. De diploma's zijn op 15 juni aan de deel nemers uitgereikt door de heer J. de Vries, voorzitter van de afdeling Dirksland van Veilig Verkeer Nederland. Alle deelne mers ontvingen naast het diploma een but ton met de tekst 'Ik ben goed op weg'. De deelnemers die met lof zijn geslaagd of een eervolle vermelding hadden kregen bovendien namens de afdeling Dirksland van Veilig Verkeer Nederland een boeken- bon. De van 1672 daterend hofstede 'Lust en Last' aan de Kokseweg in Sommelsdijk leent zich bij uitstek voor een presentatie van het Flak kees buitenleven. Op de boerderij van de familie Mijs wordt morgen een 'landelijke' dag georganiseerd door de p.r.commissie Landbouw Goeree-Overflakkee en KMTP/Groei en Bloei. Jong en oud worden uitgenodigd nader kennis te komen maken met wat ons platteland en de agrarische wereld te bieden heeft. Wie van natuur, cultuur en historie houdt mag deze buitendag zeker niet missen. Bezoekers hebben gratis toegang en zijn welkom van 10.00 en 16.00 uur. Een gevarieerd en creatief programma met boeiende activiteiten staat borg voor een gezellige dag in de karakteristieke sfeer van het Flakkeese polderland. Borden vanaf de molen van Sommelsdijk en vanaf de watertoren van Dirksland wijzen de weg naar 'Lust en Last' aan de Kokseweg. Van 13.00 tot 16.00 uur rijdt een huifkar vanaf het Diekhuusplein naar 'Lust en Last' vice versa. De laatste huifkar vertrekt omst reeks 16.30 uur van 'Lust en Last'. De buitendag wordt om 10.00 uur geopend door de burgemeester van Middelharnis, mevrouw De Vries-Hommes. i

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1999 | | pagina 7