Raad Oostflakkee half eens, half oneens met voorstel opheffing bouwvlek PADDO'S EASYSTART Good Luck heeft het moeilijk in Sommelsdijk Rabobank Middelharnis introduceert 'Bid en Zing' en 'Davina' werkten mee aan nieuwe cd: KINDERKOREN Radio Country FM nu ook op Goeree-Overflakkee op de kabel Tijdrede Nieuwe Tonge VERVOLGVERHAAL Vrouwvolk aan boord 't Is waar dat belofte schuld maakt en het - vorig - College van B W van Oostflakkee had vorig jaar april wat aan Gedeputeerde Staten beloofd, nl. de raad een voorstel te zullen doen een voorbereidingsbe- slult te nemen waarmee een - voor de familie Van Rossum - bestaan de bouwvlek teniet gedaan zou worden, netter gezegd: waarmee voorkomen zou worden dat nog een (3e) volwaardig agrarisch bedrijf zich langs de Noordzijdse- dreef te Ooltgensplaat zou kunnen vestigen. Afscheid Gevaarlijke stoffen Waardering Kosten herwaardering MIDDELHARNIS - Zaterdag 10 oktober was de Bredase ploeg Terda de opponent van Good Luck. De omstandigheden, qua weer en veld waren vrij zwaar, zodat beide ploegen het zwaar te verduren kregen. Begeleiding startende ondernemers Wat IS EASYSTART Conclusie TAPIJT VINYL GORDIJNEN TRAMWEG 33 OUDE TONGE K. Norel -58- 2e Blad DINSDAG 13 OKTOBER 1998 No. 6746 GS hadden het al bedenkelijk gevonden toen er zich een 2e bedrijf wilde vesti gen, een ondernemer gekomen uit Zoe- termeer, en toezegging van geen bezwaar hadden GS dan ook pas ver leend nadat het College het raadsvoorstel had toegezegd. Donderdagavond lag het ter tafel, het heette de vaststelling van een voorberei- dingsbesluit te zijn. Er was één inspreker, de heer van Koe- veringe namens de familie Van Rossum, die de raad liet weten dat het voorstel op ondeugdelijke gronden was gebaseerd. Inspreker noemde het eventueel intrek ken van de bouwvlek een onrechtmatige daad waarover de familie Van Rossum bij de rechter verhaal zal halen: „de gang naar de rechter zal dan niet worden ge schuwd". VVD raadslid P. v. d. Ree kon zich de ontstemming van de familie Van Ros sum heel goed voorstellen, ,,als je zomaar een stuk rechtsbescherming wordt ontnomen". Weinig kies vond de heer v. d. Ree het van GS van het Oost- flakkeese college deze tegenprestatie te verlangen: ,,te dol voor woorden!" schamperde de heer v. d. Ree, zijns inziens dient de bouwvlek dan ook ge woon voor de familie Van Rossum be schikbaar te blijven. „Niet de Provincie maar wij, de gemeenteraad stelt het be stemmingsplan vast", gramde de heer V. d. Ree en hij had toen écht de bokke- pruik op. Desgevraagd heeft de familie Van Ros sum zelfs geen antwoord willen geven op de vraag of ze voornemens zijn en zo ja, wanneer, van de bouwvlek gebruik te maken. Wethouder Andries mocht in z'n beant woording dan verzekeren dat een even tuele aanvrage door de familie Van Ros sum „met dezelfde positieve houding be naderd zal worden" als met betrekking tot de stichting van het 2e bedrijf het ge val was, de raad hecht weinig waarde aan de toezegging omdat GS nóg een locatie niet toe zullen staan. Wethouder Andries ontkende dat de gemeente onrechtmatig zou handelen, een bouw vlek is niet iemands eigendom en wan neer iemand door een bestemmingswij ziging schade zou lijden is een schade vergoedingsregeling te treffen. De rech ten van de burger worden beschermd via de Wet Ruimtelijke Ordening:" wees wethouder Andries aan, een redenering die de heer v. d. Ree de haren ten berge deden rijzen, want „zó ga je als overheid niet met je burgers om". Bedenkelijk keek ook de heer v. d. Welle (RPF), ook hij geeft een eventuele aanvrage door de familie Van Rossum weinig kans van slagen en dat geluid werd meer gehoord, o.a. van de heer Heintjes die zo'n aanvrage al bij 'de vuile was' terecht zag komen, ,,'t Gaat hier net als met Schiphol", mokte de heer Heintjes, de een geeft de ander de schuld en houdt z'n eigen straatje schoon". Daarvan verdenkt de heer Heintjes ken nelijk ook wethouder Andries die wilde doen geloven dat hij een eventuele aan vrage door de familie Van Rossum als criterium zal gelden of het te stichten bedrijf 'volwaardig' mag heten. De raad was weinig overtuigd. Bij de be sluitvorming staakten de stemmen met 7-7. Voor het voorstel waren de heer v. d. Mast, mevrouw Van Dijke, de heer Stam, mevrouw Van Rossum, de heer Breeman en de wethouders Andries en Maliepaard. Tegen stemden mevrouw Campfens, de heer Heintjes, de heer De Vries, de beide RPF leden v. d. Valk en v. d. Welle en de heer Van Gurp als enige van de SGP fractie: „Dit gaat de gemeente gezichts verlies, tijd en geld kosten", heeft de heer Van Gurp gewaarschuwd, „wie hier mee instemt gaat de familie Van Rossum bepaalde rechten ontnemen". De stemmen staakten waarom in de vol gende vergadering opnieuw zal worden gestemd, niet beraadslaagd. Door afwe zigheid van de heer Tekenbroek was de raad deze avond incompleet. De heer Tekenbroek had zich deze avond ziek gemeld. Van hem zou af scheid worden genomen maar de voor zitter, burgemeester Van Pelt, verzette dat naar een later tijdstip, waarop de heer Tekenbroek dan geen raadslid meer zal zijn. In zijn plaats werd deze avond de heer P. C. H. Noordermeer benoemd. In verband met ziekte heeft de heer Te kenbroek ontslag genomen na vier jaar raadslid voor de VVD te zijn geweest. In juli van dit jaar is door verschillende kinderkoren, waaronder Chr. jeugdkoor 'Bid en Zing' en het Chr. Meisjeskoor 'Davina' uit Nieuwe Tonge een cd opge nomen in de Nieuwe Kerk te Zierikzee. Hierop staan mooie liedjes die de kinde ren erg aanspreken. De teksten van de liedjes zijn opgenomen in de omslag van deed. Deze nieuwe cd. 'Kinderkoren' kost 39,95 en is af te halen bij: Arna van Oostende, Molendijk 31 te Nieuwe Tonge, tel. (0187) 651346. Ook voor eventuele vragen kunt u bij haar terecht of bij Cobie Kom, tel. (0187) 651536. (Misschien ook een leuk idee voor een verjaardag of voor 5 december). De kinderen van bovengenoemde koren vonden het heel leuk om mee te zingen voor deze opname. Zou jij het leuk vin den om eens met ons mee te zingen? Er komen al kinderen uit verschillende dor pen naar het jeugdkoor, kom jij ook? Wij nodigen je van harte uit! En wel op: dinsdag van 18.15 tot 19.00 uur voor meisjes vanaf 12 jaar en woens dag van 18.50 tot 19.00 uur voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. Voorzitter Van Pelt hoopt de vertrekken de heer Tekenbroek z'n waardering te laten horen voor de manier waarop hij raadslid was, puttend uit z'n specifieke kennis van brandweer en automatisering waarmee hij de raad dikwijls aan het denken zette. PvdA-vertegenwoordiger de heer J. v. d. Mast heeft een stevige boom opgezet over de hem zeer verontrustende gebeur tenis van dinsdagavond toen - weliswaar op het industrieterrein te Middelharnis - een vat met chemische vloeistof bleek te lekken. Uit informatie wist de heer v. d. Mast dat de vracht met dat lekkende vat zelfs tweemaal over de Oostflakkeese wegen was gekomen, een keer heen en, nadat de chauffeur gewaarschuwd was, een keer terug. Benieuwd was de heer V. d. Mast of de burgemeester als hoofd van de politie van dat transport op de hoogte was gesteld, want levensgevaar lijk zou het zijn geweest. ,,Puur dode lijk", zou aanraking van de vloeistof met een wonde zijn geweest, meende de heer V. d. Mast te weten. „De lak was van auto's gesprongen. Nee, de burgemeester was niet op de hoogte gesteld, liet hij weten, het ver voer van gevaarlijke stoffen wordt niet steeds gemeld temeer omdat het met vei- ligheden wordt omringd, wél vindt de heer Van Pelt het kwalijk dat de route, nadat het defect bleek, nóg eens werd gereden alsof geen andere maatregelen getroffen hadden kunnen worden. De voorzitter gaat zich over een en ander laten informeren. (Overigens heeft het officiële politiebe richt gevaar voor de volksgezondheid ontkend en de vloeistof 'zwak giftig' ge noemd, red.) Namens de raad heeft de heer v. d. Mast z'n grote waardering uitgesproken voor het optreden van de hulpdiensten, vooral de brandweer, ten tijde van de water overlast. Vooral de brandweer heeft er alles aan gedaan om voor de burgers de overlast zo beperkt mogelijk te houden. „We mogen trots zijn op deze mensen die zich geheel vrijwillig zo voor hun mede-burgers hebben ingespannen", vond de heer v. d. Mast. De raadsvoorzitter was het daar volstrekt mee eens. Voorzitter burgemeester Van Pelt betrok in zijn dankwoord ook de medewerkers van de dienst Gemeente werken. Namens het College heeft hij hen en de brandweer van grote waarde ring blijk gegeven. De schrik over de hoogte van de gedane taxaties ten bate van de O.Z.B, zit er nog in of al weer dient zich de tweede ronde aan. Dat tweede W.O.Z. tijdvak loopt vanaf januari 2001 t/m 31 december 2004; als waardepeildatum geldt 1 janu ari 1999. Het zal de gemeente een netto investering van 322.500,- kosten. De vier eilandelijke gemeenten zullen de taxaties laten verzorgen door Ingenieurs- buro Oranjewoud b.v. te Oosterhout. De vereniging voor Natuur- en Land schapsbescherming Goeree-Overflakkee organiseert op donderdag 22 oktober a.s. haar traditionele najaarslezing in de aula van het AOC aan de Langeweg te Mid- delharnis/Sommelsdijk. Aanvang 19.30 uur. Natuurfotograaf Henk Tromp uit Nieu wegein laat u in een prachtige diavoor stelling kennis maken met de wondere wereld van paddestoelen. Daarnaast komen ook ander aspecten van de herfst aan bod. Kom dus de herfst opsnuiven tijdens deze lezing. Voor deze 'geestverruimende avond' wordt u hartelijk uitgenodigd door de Vereniging. Ook niet-leden zijn welkom. Het 24-uurs country radiostation Country FM, dat afgelopen januari met haar uit zendingen begon via de kabelnetten van Den Haag en Rotterdam, is vanaf heden ook via de kabel te ontvangen op Goe ree-Overflakkee op FM 91.4. Het totaal aantal huishoudens dat Coun try FM nu kan ontvangen in een aanslui tend gebied is bijna 780.000 (potentieel aantal luisteraars 1.8 miljoen). Country FM is te ontvangen in Den Haag (FM 101.5), Rotterdam e.o., Dor drecht, Voorne-Putten en Goeree-Over flakkee (FM 91.4), Alblasserwaard, Vijf- herenlanden, Hoekse Waard (FM 91.6), het Westland (FM 101.6) en Delft en Nootdorp (FM 99.8). Country FM draait een nonstop mix van 'old' en 'new' country. Rond 09.30, 15.30 en 21.30 uur wordt er in de rubriek 'de Evenementenagenda' informatie gegeven over country evene menten in het land. Country FM springt in op de explosieve groei van de country muziek, het country line dansen en de country lifestyle. Country FM heeft met haar unieke muziekformat op korte termijn al een plaats weten te veroveren onder de vele (country) muziekliefhebbers en ook de adverteerders weten de weg naar Coun try FM al te vinden. Good Luck begon goed met een aantal uitgespeelde kansen, maar wist deze niet te benutten. Het was Terda, dat na 5 minuten de score opende. Een goede combinatie tussen Marja van Splunter en Steven Vogelaar, zorgde ervoor, dat deze laatste van afstand doel trof Even later gaf Samantha Krijgsman, in de vorm van een vrije bal. Marcel Kievit de kans om van afstand te scoren, 2-1. Good Luck miste wederom vele kansen op de 3-1, maar het was Terda, dat gelijk maakte. Good Luck verslapte in het verdedigen, zodat de ploeg uit Breda vrij gemakke lijk uitliep tot maar liefst 2-7. Na een goede actie van Heidi Kamerling, wist Steven Vogelaar een strafworp af te ron den en even later gaf Marjon Soeteman, Marcel Kievit de kans om van afstand te scoren, 4-8. De verdediging van Good Luck was weer wat scherper, maar toch viel de 4-9 en na de strafworp van Ste ven Vogelaar de 5-10 voor Terda. Na de thee was Good Luck even de bete re ploeg en wist Nico Overduin door middel van een goede combinatie met Marcel Kievit de 6-10 te maken. De 7-10 en de 8-10 kwamen van de handen van Jan-Willem de Vos, na een aantal goede aanvallen. Toch was Terda van afstand beter dan Good Luck en liep vrij vlot uit tot 8-13. Heidi Kamerling wist van afstand de 9-13 binnen te schieten en even later gaf Samantha Krijgsman, Marcel Kievit de 10-14 aan. Zo'n kwar tier voor tijd verslapte de verdediging van de ploeg uit Middelharnis weer, zodat Terda uit kon lopen tot 10-18. Ste ven Vogelaar en Heidi Kamerling wisten in de slotfase nog van afstand tot scoren te komen, toch kon Terda de 12-19 als eindstand aantekenen. Wederom had Good Luck moeite met de afronding van de vele kansen. Terda was de betere ploeg, maar trainer/coach Peter van Vliet miste op vele momenten ook de verdedigende scherpte van zijn ploeg. Het team Bedrijven en Verzekeringen van Rabobank Middelharnis Een onderneming starten vraagt een goede voorbereiding. Veel onderne mers zullen dit kunnen beamen. Vaak is men door schade en schande wijs geworden. In sommige gevallen blijft de schade beperkt tot wat leergeld maar lang niet altijd komt men er zon der kleerscheuren af. De toekomstdro men over een eigen zaak zijn uiteenge- spat als een zeepbel en de gekoesterde spaarcenten zijn weg. Achteraf wordt gezegd dat het heel anders is uitgeko men dan men verwacht had. De ervaring van Rabobank Middelharnis als financieel dienstverlener is niet anders. Een goede voorbereiding en on derbouwing van de start van het eigen bedrijf ontbreekt te vaak. Het enthousias me van de startende ondernemers is spreekwoordeling waardoor er te weinig wordt stilgestaan bij mogelijke tegenval lers. Het is in elke situatie aan te bevelen om een ondernemingsplan te maken "met daarin een goede onderbouwing van de plannen compleet met een financiële uit werking. Omdat startende ondernemers een belangrijke doelgroep vormen van een lokaal gerichte bank is gezocht naar mo gelijkheden voor een betere begeleiding van mensen die met plannen voor een eigen bedrijf rondlopen. Op zich is de begeleiding en advisering van starters bij de bank nu al goed afge stemd op de wensen van de doelgroep. In feite kan een compleet pakket aan dienst verlening variërend van financiering, verzekeringen, betalingsverkeer en lea sing aangeboden worden. Dit pakket wordt nu aangevuld met een speciaal produkt voor de startende ondernemer. Het produkt wordt aangeboden onder de naam EASYSTART. Dit produkt is een gedeponeerd handelsmerk van ProFinan- ce Software. EASYSTART is een softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor deze doel groep. Door middel van informatie en vragen laat het pakket de ondernemer zijn of haar ideeën stap voor stap uitwer ken. Het computerprogramma volgt op basis van de eigen invoer over branche, bedrijfsgrootte en rechtsvorm een unieke route. EASYSTART maakt op basis hier van een compleet ondernemingsplan. Het programma geeft verder via een uit gebreide HELP-functie informatie over de markt, financiering, investeringen, be lastingen, wetgeving en adressen van in stanties waar informatie ingewonnen kan worden. Ook worden diverse 'valkuilen' en tips aangegeven waar een ondernemer iets mee kan. Op de bank beschikt men over een analy sepakket. Met behulp hiervan kan het door de ondernemer ingevulde plan snel geanalyseerd worden. Eventuele manco's in de plannen kunnen zo samen met de ondernemer opgespoord worden. Op basis van het complete ondernemings plan kunnen daarna stappen gezet wor den om te komen tot een goed financieel bedrijfsbeheer. Sneller en beter is eigen lijk niet mogelijk. HOE IS HET PAKKET TE BESTELLEN Het pakket heeft een prijs van 65,- inclusief BTW. In een adviesgesprek op de bank of thuis kunnen de ins en outs van het pakket verder toegelicht worden en krijgt de ondernemer de software uit gereikt. Om er mee te kunnen werken is mini maal een '386' computer nodig met Win dows 3.1 of hoger of Windows 95. Na in vulling van het ondernemingsplan kan een nieuwe afspraak gemaakt worden om het plan te checken en definitief in te vul len. De starter heeft dan een goed onder bouwd plan in handen met een grote kans van slagen. EASYSTART is een zeer efficiënte ma nier om de weg te vinden in de wirwar van informatie waarmee een starter te maken heeft. Het pakket biedt de moge lijkheid om een compleet en goed onder bouwd ondernemingsplan op te stellen. Op die manier kan elke ondernemer 'in de dop' een verantwoorde start maken. Bij Rabobank Middelharnis bieden wij u deze service graag aan in de verwachting u te kunnen verwelkomen als startende ondernemer. TELEFOON (0187) 64 18 42 Fax 64 35 95 A.s. woensdag, 14 oktober, zal ds. D. Heemskerk, hoofdbestuurslid van de SGP op verzoek van de plaatselijke kies vereniging te Nieuwe Tonge een tijd woord houden in de Hervormde Kerk van Nieuwe Tonge. Deze dienst begint om half acht. U wordt allen hartelijk uit genodigd deze dienst bij te wonen. Dat was allemaal normaal vervoer, dat met de oorlog niets te maken had. Doch Kees bleef koppig weigeren en daarop zei Johannes dat hij er drie weken over nadenken kon, omdat de Wilhelmi- na nog niet klaar was. Wanneer Johannes van zijn volgende reis terugkwam, zou den ze verder praten. Kees zou intussen wel wijzer zijn geworden. Na drie weken stond Kees echter nog sterker op zijn stuk. Hij weigerde te varen voor de Moffen, zoals hij het weer noemde. Johannes dacht er niet aan aan deze kunsten toe te geven. Als Kees niet op de Oostzee varen wou, moest hij maar zien een ander schip te krijgen. „En de Wilhelmina dan?" vroeg Kees hees. „Die gaat naar de Oostzee, wanneer niet onder jou dan onder een andere kapitein". Johannes zag dat dit hard aankwam. Kees veegde zich met zijn zakdoek langs het voorhoofd en beet zijn lippen haast tot bloed. ,,Ik heb jou natuurlijk het liefst", zei Johannes, Kees' tweestrijd ziende. Maar Kees bleef standvastig. „Ik vaar niet voor de Moffen!" riep hij hartstochtelijk uit. „Dan moet je het zelf weten", besloot Johannes het gesprek. Nadat Kees vertrokken was, trachtte Riek Johan nes te overreden. De kleine Wilhelmina was voor de binnenvaart toch ook uitstekend te gebruiken. Als Kees daar nu op stond, waarom gaf hij hem z'n zin niet? Johannes was echter onvermurwbaar. Hij zei dat hij een slechte zakenman zou zijn als hij een schip, voor de kustvaart geschikt, in de bin nenwateren liet varen, en daarmee de kans op een meer dan dubbele vracht liet schieten. „Je stootje zoon van je af', zei Riek. Daarmee was Johannes het niet eens. Hij stootte Kees niet af. Hij gaf alleen niet toe aan dwaze koppigheid. Zodra Kees redelijk wilde, kon hij weer op de Wilhelmina terugkomen. Johannes had weinig moeite een zetkapitein te vin den, tuk op de revenuen van de Oostzeevaart en zonder complimenten. Voortaan voeren er drie schepen van Johannes op Duitsland en op Scandi navië. Hun namen waren evenwel veranderd. Van Beatrix had Johannes Beatrijs gemaakt, van Julia na Julius, van Wilhelmina Willem. Kees was, toen hij er van hoorde, weer eens opgestoven. Hij noemde deze naamsveranderingen verraad aan het Koninklijk Huis, maar Johannes vond dat zotte- klap. Wat zat er in een naam? Hij bleef heus wel Oranjegezind, maar als de Duitsers wat op die namen tegen hadden, waarom zou je dan capsones maken? Een paar maanden later kwam Roelof met bezwa ren. De lading, die hij had vervoerd op zijn laatste reis van Bremen naar Amsterdam, was van dien aard, dat hij liever niet langer wilde. Het waren kleine zware kistjes, die hij moest lossen bij het marine-établissement. Johannes begreep wel waarop Roelof doelde. Hij moest zich niet bang maken. Het vervoer van dat goed was waarlijk niet gevaarlijker dan bijvoor beeld benzine. Daarop zei Roelof dat het niet zozeer om het ge vaar was, maar hij meende dat hij de Duitsers niet mocht helpen bij hun oorlogvoering. „Heeft Keesje opgestookt?" vroeg Johannes. Roelof had Kees wel gesproken, maar vond vader het dan niet verkeerd granaten aan de Duitse oor logsschepen te brengen, die straks misschien op een Nederlands schip werden afgeschoten? Johannes antwoordde daarop dat je als vervoerder niets te maken had met hetgeen later met je lading werd uitgehaald. „Als Hiddo nu eens door zo'n granaat getroffen werd!" riep Roelof uit. Johannes lachte een beetje smalend. „Welja, je kunt het nog verder zoeken!" Roelof weifelde. Hij was nooit gewoon geweest zijn strenge vader te weerstreven, en nu hij het deed, was zijn gelaat hoogrood en kwamen de woorden er stamelend uit. Johannes merkte dat hij het al gewonnen had. „Vaar jij maar, jongen. Ik neem de verantwoorde lijkheid wel op me". Roelof mompelde nog iets van: Liever niet", doch Johannes zei bevelend: Morgen laden in Delfzijl voor Altona. Zorg dat je om negen uur onder de kraan ligt!" en toen boog Roelof het hoofd. Die nacht voer hij van Groningen naar Delfzijl, de volgende morgen lag hij met open luiken in de buitenhaven en nam zijn lading in. En veertien dagen later kwam hij uit Duitsland terug, weer met een lading kleine en zware kistjes, die hij moest lossen aan het marine-établissement in Amster dam. Roelof was altijd volgzaam geweest; hij was het ook nu. Hij had wat meer toezicht nodig dan de andere jongens, vond Johannes, maar hij was han delbaar. De Beatrijs lag in Delfzijl klaar voor vertrek. De volgende morgen zou het varen zijn. Deze avond zat Johannes in de kajuit, alleen, zoals gewoonlijk sinds hij voer zonder eigen volk. Hij leunde ach terover tegen de leuning van de bank, de knieën over elkaar geslagen. Maar hij kon niet blijven zit ten. Telkens sprong hij op en liep de kajuit op en neer, driftig trekkend aan zijn pijp, hoewel die uit gegaan was. En daarna liet hij zich weer vallen op de bank. Hij was per spoor naar huis geweest ter wijl de schuit geladen werd. Het was geen aange naam bezoek geweest. Riek had gelamenteerd. Eerst had hij Kees verstoten en nu dwong hij Roe lof om tegen zijn geweten te handelen, beweerde zij. Dat waren dikke woorden. Kees verstoten? Riek had dat meer gezegd. Maar de jongen kon immers elke dag weer op de Willem stappen, natuurlijk mits hij varen wilde, waarheen hij als reder het schip zond. En Roelof hoefde niets tegen zijn geweten te doen. Als die niet langer verkoos de lading te vervoeren, die hij aangeboden kreeg, dan kon hij Kees z'n voorbeeld volgen. Maar Roe lof was verstandiger. Die deed wat hij hem op droeg. RicK had echter volgehouden dat hij zijn jongens wilde dwingen tegen hun geweten in te varen voor de vijand en dat hijzelf ook voor de vij and voer. Daartegen was hij stevig opgekomen. Van heulen met de vijand was geen sprake. Hij handelde op zakelijke gronden. Toen was Riek rechtop in haar bed gaan zitten en had de vinger opgeheven. Johannes", zei ze, ,,het zijn bij jou altijd zakelijke gronden. Daarnaar heb je gehan deld heel je leven. Je hebt gejaagd naar geld en goed, altijd, maar nu het ergste. Ik ben zo bang dat jij nu helemaal in de macht van Mammon bent ge raakt en dat je daaraan alles opoffert: de jongens en jezelf, je leven niet alleen, maar ook je ziel en zaligheid". Dat had hem zeer geprikkeld en hij was uitgevallen, en daarop was gevolgd watje met Riek direct had als het even warm liep: benauwd heid, pijn. Haar zieke hart kon niets verdragen. Hij had haar moeten sussen en met eau de cologne betten. Toen zij een beetje bijkwam, was het zijn tijd geweest om weg te gaan. Zij had gezegd: ,,Mijn lieve man!" en ze had hem gekust en alles scheen voorbij. Maar in het rammelende treintje, waarin een flauw blauw lampje de reizigers tot schimmen maakte, was Johannes gaan zweten. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1998 | | pagina 3