Pas op! Slik op de weg" orgelconcert Weth. Visser: ,,Nu ben ik kampioen van Nederland! Betere samenwerking leidt tot aanzienlijke kostenbesparing Met aanhouding 10 jongeren 16 zaken opgelost Ring Ouddorp krijgt sfeerverlichting VERKOPING VERKOPING tlommiefnaii l>asn. ^- (-^^ 42ödelboSS- Jan Mulder geeft populair-klassiek in Dorpskerk van Oud-Beijerland Conclusie N. V.O.B.. JÊJÊ MINNAARD VASTGOED Uitslagen Volleybalver. Intermezzo 45 Jaar raadslid, 40 Jaar wethouder: Zangavond Nieuwe Tonge gaat met door Algemene uitnodiging Kerkdiensten Ger. Gem. Lezing over de Filippijnen Chr. Ger. Kerk Middelhamis ^Nj^SEBIBÜOT-/. BEW. EX. 't Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond KWARTAALABONNEMENT 15,00 JAARABONNEMENT 58,- Advertentieprijs 41 cent per mm; bij kontrakt speciaal tarief. Giro 167930 - Bank: Rabo Middelhamis, rek.no. 34.20.01.108 Overige maatregelen Goeree-Overflakkee B.V. ff Cadeau's Heel veel betekend 71e Jaargang DINSDAG 13 OKTOBER 1998 No. 6746 POSTBUS 8 - 3240 AA MIDDELHARNIS Redaktie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk. Tel. (0187) 47 1020. Hoofdredakteur; A. J. Grinwis, tel. (0187) 48 3392. FAX (0187) 485736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Het landbouwverkeer in de oogstperiode Tijdens de oogsttijd maken vele land bouwmachines intensief gebruik van het wegennet op Goeree-Overfiakkee. Deze landbouwvoertuigen kunnen le vensgevaarlijke problemen op de open bare weg veroorzaken. Vooral als de weersomstandigheden ongunstig zijn (schemer, duisternis, mist en regen), zijn de risico's het grootst. De onveiligheid manifesteert zich vooral in de oogstpe riode van oktober-december. Dan gebeuren ook de meeste verkeersonge vallen (ca. 65%) met landbouwverkeer. Oorzaken van ongevallen met landbouwverkeer De meeste ongevallen in deze periode met betrekking tot het landbouwverkeer zijn botsingen met landbouwvoertuigen en slipongevallen. Als oorzaken kunnen in het eerste geval genoemd worden het grote snelheidsverschil tussen het snelver keer en het landbouwverkeer en de soms slechte zichtbaarheid van de landbouw voertuigen. In het tweede geval is de ver vuiling van de openbare weg met slik en de soms onverantwoordelijke hoge snel heden die automobilisten in landbouwge bieden hanteren. Het regionaal samen werkingsverband voor de verkeersveilig heid (RPVGO) heeft, om de oogstperiode zo veilig mogelijk door te komen, voor de weggebruikers de volgende adviezen: 1Let extra op in de oogstperiode. 2. Verminder uw snelheid als u een landbouwvoertuig van achteren nadert. Een landbouwvoertuig is te herkennen aan het oranje 3-hoekige- afgeknotte bord. 3. Vooral bij duisternis extra opmerkzaam zijn op verlichting, stoplichten en rich tingaanwijzers, die bij landbouwvoertui gen vaak minder goed zichtbaar zijn. 4. Wees zeer voorzichtig op natte en gladde wegen. Verminder ook uw snelheid als u een bord slipgevaar ziet. Er ligt dan hoogstwaarschijnlijk slik op de weg! 5. Vermijd als het even kan de stille bin nenwegen. De kans dat hier tijdens de oogstperiode slik ligt is erg groot. Verminder de snelheid ook vlak voor een bocht in zo'n weg. 6. Houdt rekening met de lengte en breedte van landbouwvoertuigen (deze zijn groter dan u denkt). 7. Wees er op bedacht dat landbouw voertuigen vrij onverwacht kunnen afslaan en houdt rekening met het uit- zwenken van deze voertuigen. De RPVGO probeert ook zelf de aan dacht van het overige verkeer op het landbouwverkeer te vestigen. Zo wordt het verkeer, zodra het de rijkswegen ver laat gewaarschuwd door bordenn met de opschriften: Let op, landbouwtrekkers! Oogsttijd, pas op slik. Ook langs som mige wegen wordt door borden gewezen op de aanwezigheid van landbouwvoer tuigen. Verder maakt de RPVGO bekend dat de politie, in samenwerking met de wegbeheerders, zal toezien op het schoonmaken van vervuilde wegen. Tegen vervuilers die (ernstig) in gebreke blijven inzake het opruimen, zal zeker proces verbaal opgemaakt worden en lopen de kans een forse boete op te lopen, maar hopelijk is dat niet nodig. Onlangs heeft de RPVGO de beschik king gekregen over een zeer handig boekje over landbouwvoertuigen en ver keersveiligheid. Dit is uitermate geschikt voor landbouwers met eigen landbouw voertuigen. In samenwerking met de WLTO zal dit boekje binnenkort onder de leden van de WLTO verspreid wor den. Mocht u dit boekje ook willen ont vangen dan kunt u dit telefonisch bestel len bij het waterschap, tel. (0187) 488888. Het is gratis, maar er zijn slechts een beperkt aantal beschikbaar! Al met al hoopt de RPVGO op de mede werking van aVe weggebruikers tijdens de oogstperiode zodat we straks met z'n allen kunnen terugzien op een goed en veilig najaar. Op uitnodiging van de Orgelcommissie hoopt de bekende musicus Jan Mulder (neef van de nog bekendere Klaas Jan Mulder) op zaterdag 17 oktober a.s. het historische Van Oeckelenorgel in de Hervormde Dorpskerk van Oud-Beijer land te bespelen. Het is voor het eerst dat Jan Mulder in deze kerk een soloconcert geeft. Jan Mulder werd in 1963 geboren en voltooide in 1992 zijn orgelstudie aan het conservatorium in Utrecht. Naast orgel speelt Jan Mulder ook Piano en dirigeert hij enkele koren. Het arrangeren van populaire orkestwerken is één van zijn geliefde bezigheden. Op het programma voor Oud Beijerland staan dan ook een groot aantal arrange menten van populair klassieke orkest werken. Enkele voorbeelden: The Swan van C. Saint-Saens, Largo from the New World van Dvorak, de 2nd Waltz van Sjostakowitsj en Introspektion 2 van Rogier van otterloo. Daarnaast is Mulder een begenadigd improvisator en zal hij onder andere een Oranjefantasie spelen. Als echte orgelwerken zal hij enkele delen uit de Festival Suite van Gordon Young spelen en de beroemde Toccata uit de 5e Symphonic van de fransman Charles-Marie Widor. Ook is er ruimte voor samenzang in het programma opge nomen. Een afwisselend concert met vooral voor de liefhebbers van het "lichtere" genre veel interessante muziek. De toegang voor het concert is gratis, er zal bij de uitgang een kollekte worden gehouden voor de onkosten. Aanvang van het con cert is om 20.00 uur, de kerkdeuren zijn vanaf 19.30 uur open. Betere samenwerking tussen bou wers en toeleveranciers kan behoorlijke kostenbesparingen met zich meebrengen voor zowel aan- nemerij, bouwmaterialenhandel als ook toeleveringsindustrie. Een kostenbesparing die ook de op drachtgever op zijn eindafrekening kan terugvinden. Dit is de belangrijkste conclusie van de hoofdgroep Grootbedrijf van het Neder lands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) naar aanlei ding van een discussiemiddag op 8 okto ber in Zeist. De strategische discussie middag werd samen met de HIBIN (Ver eniging van Handelaren in Bouwmateria len in Nederland) georganiseerd. Bij de hoofdgroep Grootbedrijf van het NVOB zijn ruim 200 grote bouwondernemingen aangesloten met een omzet variërend van 20 tot 550 miljoen, die op alle terreinen van de bouw actief zijn: woningbouw, utiliteitsbouw, werkzaamheden in de grond-, weg en watersector, groot onder houd, renovatie en verbouw. Het thema van de discussiemiddag luidde 'Risico- en kostenbeheersing' en er waren onge veer 100 bouwbedrijven en toeleveran ciers aanwezig. De hoofdgroep Groortbedrijf en de HIBIN zijn tevreden over de uitkomsten van de middag. Secretaris M. Thies: "Het gebeurt niet vaak dat bouwpartners die dagelijks zo intensief samenwerken eens een middag de tijd nemen voor een diepgaande discussie om die samenwer king te optimaliseren. Betere informatie overdracht en afstemming ten aanzien van logistiek zijn zaken waardoor knel punten, met name veroorzaakt door tijds druk, kunnen worden opgelost." P. Zeeman, projectleider van de HIBIN, meldt: "Het is bij eenieder doorgedron gen dat we er echt iets aan moeten doen en dat de toeleverancier voor de bouwer een toegevoegde waarde kan betekenen. Vooral zijn adviesfunctie is nu nog een onderschatte inbreng en ook de moge lijkheden op het gebied van automatise ring zijn nog niet ten volle benut. Uitein delijk zal ook de opdrachtgever deze vorm van samenwerking gaan merken in zijn portemonnee." De discussiemiddag werd bijgewoond door voornamelijk directeuren van bouwbedrijven en toeleveranciers. Na het centrale deel onder leiding van Koos Postema ging men in tien groepen uit een. Elke groep voerde een discussie aan de hand van stellingen op het gebied van bouwen en materialen. Eén van de deel nemers meldde: "We weten allemaal dat er wat extra te verdienen valt, alleen heb ben we nog niet in de gaten door wie en op welke manier." HELLEVOETSLUIS - Met de aanhou ding van 10 jongeren in de leeftijd van 13 tot 21 jaar werden door de recherche van de politie van het district De Eilan den 16 zaken opgelost. Het betrof 8 in braken en vier vernielingen, allemaal ge pleegd in winkels in het winkelcentrum Evertsenplein, drie openlijke geweldple gingen (mishandeling door meerdere personen) waarvan er één in Brielle, één op de Kanaalweg-westzijde en één in winkelcentrum de Struytse Hoeck ge pleegd werden en één mishandeling gepleegd in de Struytse Hoeck. De de licten werden gepleegd in verschillende samenstellingen in de periode van eind februari tot eind september. Vier van de verdachten werden na onderzoek aange houden op dinsdag 29 september en vrij dag 2 oktober voorgeleid aan de officier van justitie. De andere zes werden in de week daarna aangehouden. Eén van hen werd voorgeleid voor de officier van jus titie. De andere vijf werden na verhoor en aanzegging van een proces-verbaal heengezonden. Voor de koop of verkoop van uw wonhg Doetinchemsestraat 32-34,3241 AA Middelhamis Tel. (0187) 482606 Heren 1 en Dames 1 blijven winnen en meisjes B tevreden na eerste overwin ning. Heren 2 moet nog even wachten op eerste punten. Heren 3 - Volley Zuid 6 0-3 Meisjes C - Ibis 2 3-1 Heren 2 - VCO/Ervea 5 0-3 Jongens B - Diomedon 1 3-1 Meisjes B - Vovero 1 3-0 Dames 1 - Sarto/Pelikaan 4 3-0 Heren 1 - Sarto/Pelikaan 5 3-1 Dames 2 - Volley Zuid 2 0-3 YUM-MixC 3-1 Vanaf 12 oktober gaat de recreantencom petitie weer beginnen. Intermezzo doet met twee herenteams mee aan een regio nale competitie en een nieuwe competi tie in de buurt van Bergen op Zoom. 19 oktober speelt het tweede team zijn eer ste wedstrijd thuis tegen Volley Voorne. Aanvang 21.00 uur. Het voorstel om terwille van de On dernemersvereniging een crediet van 12.400,- beschikbaar te stel len voor het aanbrengen van sfeer lichtjes in de kastanjebomen in Ouddorps Ring heeft donderdag avond - ter raadsvergadering - 3 tegenstemmers gekend, leden van de 5-man tellende SGP-fractie waarvan wethouder Lokker en de heer B. Noorthoek wél akkoord gingen. Ook de kerkvoogdij en de kerkenraad van de Hervormde gemeente hadden zich tegen het aanbrengen van de transparan te, niet gekleurde, lampjes uitgesproken. De bomen waarin ze worden gehangen zijn overigens eigendom van de gemeen te, zo ook de grond waarop de bomen, binnen het kerkhek, staan, maar niette min was de kerkbestuurders naar hun mening gevraagd. Duidelijk is daarbij afgesproken dat de verlichting niet op de zondagen ontstoken zal worden, zomin als dat het geval is met de torenverlich ting. Toch hadden de kerkbestuurders niet ingestemd, zo had een gesprek met de dominee wethouder Visser geleerd. Ds. zelf had niet op grond van de Bijbel het verlichten van bomen verworpen, maar ook hij heeft de bestuurscolleges laten beslissen, zo liet de heer Visser weten, die hebben zich - in meerderheid - tegen verklaard. „Het wordt geen circus" verzekerde wet houder Visser, ,,'s winters krijg je in- plaats van bladeren lampjes aan de bomen" en dat lijkt hem heel sfeervol, „waarom zouden we niet?". Het leek de heer v. d. Meer (VVD) in- „Ongekend en ongeëvenaard", heeft burgemeester Sinke van Goedereede donderdagavond de bestuurlijke loopbaan van wet houder Lourens Visser genoemd. Naast hem, in Goerees' raadsver gadering de nu 77-jarige wethou der die sinds oktober 1953 steeds een locale raadszetel heeft bezet, aanvankelijk in Stellendam voor de A.R., sinds de gemeentelijke herindeling in 1966 in de raad van Goedereede voor AR en CDA en nóg is de wethouder het bestu ren niet moe; „we gaan nog maar even door", heeft hij zich donder dagavond voorgenomen na z'n huldiging als 'landskampioen'. Van de 45 bestuursjaren heeft de heer Visser 40 jaar het wethouderschap be kleed. Een onder 548 gemeenten gehouden enquête heeft uitgewezen dat de score van de heer Visser slechts een aantal keren is verbeterd, het langszit- tend raadslid was de heer D. van Elten die van 1867 tot 1923 (56 jaar lang) raadslid te Woerden was. De heer Vis ser is het momenteel langst-zittende raadslid en hij is de langst zittende wet houder. Na hem volgt de heer Marrees uit Jisp die - tot 1991 - 34 jaar lang wethouder was. Voor burgemeester Sinke alle aanleiding om, aan het eind van de raadsvergadering van donderdagavond aan het unieke jubileum van wethouder Visser aandacht te besteden. De heer Visser had daarin tevoren op soberheid aangedrongen: „koffie met een gebakje lijkt me wel aardig", had hij tevoren ingestemd. Burgemeester Sinke heeft naar beste kunnen geprobeerd wethouder Visser (Ridder sinds 1982) te karakteriseren, een man van Calvinistische snit, in so berheid en in overtuiging, woekerend met de talenten die hem gegeven zijn, kortom, een man die werkt, spreekt en leeft uit het besef dat talenten ons niet bij toeval geworden zijn, maar als Godsgeschenk beschouwd-, en als zo danig behandelend en gebruikt dienen te worden. Wethouder Visser heeft zich een waar bestuurder getoond, wars van bureau creatie, helder, doortastend, weerbar stig, kloek en onbevreesd. Een zeer herkenbaar bestuurder die mens- en probleemgericht zijn weg gaat; „velen willen het, maar weinigen kunnen het", stelde burgemeester Sinke vast. Dat bedoelde burge meester Sinke met al die loftuigingen, de heer Visser deelgenoot te maken van de gevoelens van erkente lijkheid en dankbaar heid van de gemeen schap: daarom, Lou rens Visser, bedankt voor alles wat u voor de gemeenschap en voor allen, hier aanwe zig hebt willen beteke nen", zo vatte burge meester Sinke samen. Burgemeester Sinke en gemeentesecretaris Scholtens hebben zich met de eerder genoem de enquête bezig ge houden en een exem plaar van hun bevin dingen werd de heer Visser aangeboden. Voorts een 'chique uit gevoerde' echte aan steker voor de pijp en.een teddybeer voor de kleine Lau rens Visser, het eerste kleinkind van de heer en mevrouw Visser, zoontje van hun oudste zoon Cornells Lodewijk en z'n vrouw Mieke Schuurman. De klei ne Laurens werd woensdag in Leuven (België) geboren. Pappa Cornells Lodewijk is medewerker van Europar lementariër Jan Sonneveld. Voor mevrouw Vis«er was er een prachtig boeket bloemen. „Het ga u onder Gods zegen goed in de tijd die u nog rest als bestuurder van deze ge meente en ook in de tijd die u daarna samen gegeven mag zijn", besloot bur gemeester Sinke. Een dik compliment ook uit de ge meenteraad bij monde van de heer B. Noorthoek die als Stellendammer en later als mede-raadslid de verrichtingen van wethouder Visser heeft gevolgd. Grote waardering liet hij daar voor blij ken: „U hebt heel veel voor onze ge meente betekend". Al in 1953 had de heer Visser geholpen Stellendam 'uit het moeras te laten verrijzen', tekende de heer Noorthoek en z'n 'kennis en daadkracht' had de heer Visser ook na dien aangewend om Goedereede te maken tot een van de mooiste gemeen ten van ons land. Overigens had de heer Visser zich niet louter als solist gemanifesteerd, op samen besturen had hij steeds aangedrongen. De heer Noorthoek wist hoezeer ook de heer Visser het 'Eben-Haëzer' zal erkennen en het is 's raads wens dat God de heer Visser en de zijnen ook voorts in alles nabij zal zijn. „'K Doe HET NIET..." De heer Visser had, zei hij, een 'mooie rede' ten antwoord klaar gemaakt „maar 'k doe het niet" zei hij nu mede op aandringen van z'n echtgenote. De heer Visser ging niet nu dat kruit ver schieten, liever doet hij dat wanneer hij definitief stopt, maar dat tijdstip hield hij vooralsnog geheim. „Straks - als ik afscheid neem", volstond de heer Vis ser daarover. Het wordt in tweedui zend, zo nam hij wat respijt. De heer Visser liet niet na velen dank te zeggen voor hun support. Bovenal ook aan God voor het ontvangene vooral ook gezondheid en zin in het gedane werk, maar zeker ook dank aan allen die met hem hebben samenge werkt, vooral ook de kiezers. Met plezier heeft de heer Visser het steeds gedaan, dank daarom ook aan z'n echtgenote en dank ook voor de teddybeer voor de kleine Laurens die, zo hoopt de heer Visser, later met net zoveel plezier z'n taak zal vervullen als opa deed. Alleen opa kreeg wel'es een schop van deze en gene... De zangavond die in de concertagenda aangekondigd staat voor D.V. zaterdag 17 oktober aanstaande gaat door omstan digheden niet door. In plaats daarvan willen we alvast de datum doorgeven van D.V. zaterdag 7 november 1998. Dan zal er in de Ned. Herv. Kerk van Sommelsdijk een zang- en orgelavond gehouden worden ten bate van Stichting Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur. Medewerking wordt verleend door het- mannenkoor 'Jubilate Deo' uit Ouddorp 0.1.V. Jan Bezuyen. Verder zullen mede werking verlenen de 12-jarige jongensalt Arjan de Bruyn uit Houten, de tenor Ma- rius van der Valk en de organist Lennert Knops. Verdere mededelingen volgen t.z.t. Ten slotte willen we u er nog op wijzen dat er van de avond die gehouden is t.g.v. de rampherdenking nu ook CD's te koop zijn. Voor 35 gulden hebt u een prachti ge opname. Bel (0187) 652291 en u krijgt hem zo spoedig mogelijk thuis ge stuurd. Van harte aanbevolen. derdaad beter het maar zelf te doen en het niet aan de Ondernemersvereniging zelf over te laten, die zou namelijk ook de gevels kunnen gaan verlichten. „Door de week de bomen mooi verlicht en zondags niet, want dan kan in de kerk het licht schijnen", vond de heer B. Noorthoek (SGP) en hij stemde er mee in. Dat deed o.a. ook de heer Van Oosten brugge (CDA) zeker nu de Ouddorpse kerkgangers het respect wordt betoond dat de lampjes zondags niet worden ont stoken. OUDDORP Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd om een kijkje te nemen op onze verko ping op D.V. 15 oktober van 9.30 tot 17.00 uur in 'Eben-Haëzer'. E?- is weer van alles te koop: Boeken, bloemen, cake, koekjes, brokken, cre atieve spullen en handwerk. Ook zijn er oliebollen, kaarten en kerstkaarten. De opbrengst is deze keer voor de restau ratie van het kerkdak, waar veel geld voor nodig is. Komt gezellig bij ons koffiedrinken, kij ken en wellicht ook kopen! Bestuur en leden 'Ora et Labora VOOR BEELD EN GELUID FOTO - VIDEO - STUDIO - REF>ORTAGE - FOTOGRAFIE 1=1 czj czi nz] a ^^^^^j CZ3 tzzi tzz] tr-» r:^^ nu cm tzzj I OUDDORP-Weststmat 35 - Tel&foon 10187) 6B16121 Fax 663734 RENESSE-Printshop-Hogacoom 172- T^/oon0771)462400 OUDDORP - woensdag 14 oktober 19.30 uur ds. M. J. van Gelder van Ridderkerk-Slikkerveer. MIDDELHARNIS - woensdag 14 oktober 19.30 uur ds. J. de Pater van Krabbendijke. NIEUWE TONGE - donderdag 15 oktober 19.30 uur ds. M. J. van Gelder van Ridderkerk-Slikkerveer. OOLTGENSPLAAT - donderdag 15 oktober 19.30 uur ds. J. Beens van Nijkerk. Op maandag 19 oktober a.s. verzorgt de V.U. Hellevoetsluis een lezing over de Filippijnen door mevrouw Lies Lageweg uit Zwartewaal. Korte inhoud: 29-daagse rondreis, ge deeltelijk met openbaar vervoer, eigen bus of vliegtuig. Vanuit Manilla zijn we naar het noorden gegaan voor een be zoek aan bergstammen en een 3-daagse wandeltocht door de rijstvelden. Daarna zuidelijk naar het Taalmeer en de Pagsa- jan-rivier. Vanuit Surigao een zeetrek- tocht gemaakt door de archipel. Op Ca- nüguin Island nog enkele dagen strand- vakantie. De lezing wordt gehouden in 'De Osse- hoek', Koninginnelaan 4 te Hellevoet sluis. Opgave: Jan Lageweg, tel. (0181) 312387. Hartelijk welkom op de najaarsverko ping van de Chr. Geref Vrouwenvereni ging 'Bid en Werk' en de activiteiten commissie in de zaal achter de Chr. Geref Kerk aan de Hoflaan in Middel hamis. Openingstijden: vrijdag 16 okto ber van 19.30 tot 21.00 uur en zater dag 17 oktober van 9.30 tot 13.00 uur. Er is weer van alles te koop, zoals hand werk, babykleertjes, wenskaarten, boe ken, planten, koek, vis, patat, slaatjes, fruit, eieren, advocaat, enz. Ook aan de kinderen is gedacht. Er is o.a. speelgoed en een grabbelton. We hopen jong en oud weer te ontmtieten. De koffie staat klaar.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1998 | | pagina 1