TUINFREZEN PI KAART B.V. HOGCHEM UITNODIGING OPHALEN OUD PAPIER FAMILIEBERICHTEN Met diepe droefheid geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in 'Geldershof' te Dirksland de Heere voor ons nog onverwacht uit ons midden heeft weggenomen onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder JOHANNA MOLENAAR sedert 1954 weduwe van Cornells Koppelman in de ouderdom van ruim 89 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Dirksland: J. A. Koppelman M. M. Koppelman-Stolk A. Koppelman J. Koppelman-v. d. Klooster Herkingen: N. v. d. Sluijs-Koppelman J. V. d. Sluijs klein- en achterkleinkinderen 23 maart 1997 Zorgcentrum 'Geldershof' te Dirksland Correspondentie-adres: J. A. Koppelman, Onwaardsedijk 10, 3247 LG Dirksland Gelegenheid tot condoleren: donderdag 27 maart van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van 'Gelders hof'. De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 28 maart a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Staakweg te Dirksland vanuit het verenigingsge bouw der Geref. Gemeente 'Rehoboth', Gelderse- dijk 3 te Dirksland, waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 13.00 uur. Geen bloemen Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Zondagavond heeft de Heere op het alleronver- wacht van ons weggenomen onze lieve OMA KOPPELMAN op de gezegende leeftijd 89 jaar. Annie en Kees Jos en Martine Marjon Jeanet en Toon Miranda Corine Cor en Jolanda Magda en Gert Manon Iris Cor Jannie Leen en Maja Bianca Carola Cor en Nettie John Niels Wilma en Martin Dirksland, 23 maart 1997 Volop genietend van het leven, moeten wij u tot ons groot verdriet en verslagenheid berichten, dat door een droevig ongeval plotseling van ons is weggerukt onze lieve zoon, broer, kleinzoon, neef en vriend ALEX BOUWER op de jeugdige leeftijd van ruim 16 jaar. Zwaar valt ons dit verlies. John en Anja Bouwer Natasja en verdere familie 22 maart 1997 Voorstraat 9, 3244 AV Nieuwe Tonge Gelegenheid tot condoleren; woensdag 26 maart van 20.00 tot 21.00 uur in het Herv. verenigings gebouw 'Elim', Zuiddijk 19 te Nieuwe Tonge. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 27 maart a.s. om 13.30 uur op de algemene begraaf plaats te Nieuwe Tonge, vanuit 'Elim'. Zij die onze geliefde overledene de laatste eer wil len bewijzen worden uitgenodigd om 13.00 uur in bovengenoemd verenigingsgebouw aanwezig te zijn. OOLTGENSPLAAT D.V. woensdag 26 maart komt de ploeg weer langs voor het ophalen van uw oud papier ten bate van de Zending van de Geref. Gemeente. Om 5.30 uur nam. gaat men beginnen. Zet s.v.p. alles gebundeld of in dozen vroegtijdig gereed, waarvoor men u heel dankbaar is. Nieuw en gebruikt Onderhoud en reparatie alle merken. Voor al uw tuinmachines Dirkdoensweg 32, Ouddorp, tel. (0187) 681721 Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. {Psalm 4:3) Ingegaan tot het feest van haar Heer, onze lieve, zorgzame moeder en oma LIJNTJE VAN RUMPT-JONGELING gehuwd geweest met C. van Rumpt 16 september 1909 122 maart 1997 Stad aan 't Haringvliet: A. J. van Rumpt A. van Rumpt- Arensman Jacqueline, Kees-Jan 's-Gravenzande: L. J. Arensman- van Rumpt J. G. Arensman Tonnie en Yvonne Linette en Jan Joan Dirksland: C. van Rumpt E. van Rumpt-Hesselink Kees Stad aan 't Haringvliet: J. van Rumpt J. J. W. la Grand Jan Thiel (Cura9ao): B.L. van Rumpt M. H. van Rumpt- Oorthuis Leonard en Elsa Carolien 22 maart 1997 Molendijk 81a, 3243 AL Stad aan 't Haringvliet Een dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op woensdag 26 maart 1997 om 13.15 uur in de Gereformeerde Kerk, Kerkstraat 2 te Stad aan 't Haringvliet, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren: vanaf een half uur voor de aanvang van de dienst in gebouw "t An ker' naast de kerk. Geen bezoek aan huis Met droefheid delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze lieve zuster en schoonzuster LIJNTJE JONGELING weduwe van Cornells van Rumpt Harlingen: G. Jongeling-Geelhoed Den Bommel: K. Jongeling-v. d. Doel Middelhamis: H. de Voogd-Jongeling B. de Voogd Den Haag: C. Jongeling en verdere familie Middelhamis, 22 maart 1997 Met leedwezen namen wij kennis van het heen gaan van onze lieve schoonzuster, mevr. L. VAN RUMPT-JONGELING Met respekt zullen we ons haar wilskracht en posi tieve instelling herinneren. Onze deelneming gaat uit naar haar kinderen en kleinkinderen. Sommelsdijk Stad a/h Haringvliet: Sommelsdijk: Middelhamis J. Plantjé-van Rumpt A. van Rumpt-Trommel J. van Rumpt-Kreeft A. J. van Rumpt H. S. van Rumpt-Mulder Middelhamis, 22 maart 1997 Met diepe droefheid delen wij u mee dat de Heere plotseling uit ons midden heeft weggenomen onze lieve zorgzame broer, zwager en oom JAN HUIZER in de leeftijd van ruim 70 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Oude Tonge: W. Kom-Huizer J. L. Kom A. Huizer A. Huizer-Hartman A. V. d. Boogert-Huizer Abbenbroek: D. Huizer B. Huizer-Kroon Oude Tonge: J. W. Saarloos-Huizer K. Saarloos Middelhamis: Joh. Huizer E. Huizer-v. d. Velde Nieuwe Tonge: L. M. Soeteman-Huizer K. van Eesteren neven en nichten 23 maart 1997 Langeweg 20, 3255 LJ Oude Tonge Gelegenheid tot condoleren: woensdag 26 maart a.s. van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur aan het woonhuis. De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal D.V. plaatsvinden op donderdag 27 maart a.s. om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Oude Tonge vanuit het Herv. verenigingsgebouw 'Dia- konia', Kolfweg 1 te Oude Tonge, waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 14.00 uur. Geen bloemen 7a] die geen rouwkaart ontvangen hebben, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. 'Bent u al eens op een Energiebeurs van ENECO geweest? Da's een gouden tip. Zeker als je van plan bent een nieuwe CV-ketel te kopen. De mensen van ENECO geven lezingen over alle soorten CV-ketels. Ontdek wat gewone ketels en combi-toestellen zijn en wat Hoog en Verbeterd Rendement is. Ontdek het ook. Toegang is gratis!' Heden nam de Heere plotseling uit dit leven weg onze onvergetelijke buurman en vriend JAN HUIZER Zijn vriendelijkheid en belangstelling voor een ieder was groot. Sterke de Heere de familie in dit verlies. familie Boom familie Brooshoofd familie Bruggeman familie de Bruin familie Dogterom familie Gebraad familie de Vos f am. van Gurp Oude Tonge, 23 maart 1997 Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat de Heere plotseling van ons heeft weggenomen mijn en onze goede vriend JAN HUIZER Wij vinden geen woorden om het te zeggen hoe wij hem zullen missen. Allemaal. Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen, het hart spreekt een niet uit te spreken taal. De Heere sterke de familie met dit smartelijk ver lies. Annie du Pree-Melaard Jan du Pree Johnny en Jacco 3248 AC Melissant, 23 maart 1997 Bemhardstraat31 Met grote verslagen heid hebben wij ken nis genomen van het plotseling overlijden van onze geliefde oom JAN HUIZER Adrie en Corrie Johan en Edit Corrie en Jozef Lenie en Andries Hans en Hanka Arja en Cor Hans en Conny Linda en Pieter Hans en Sandra Wouter en Willie Piet en Wilma Corine en Bram achtemeven en nichten Ome Jan zal altijd een bijzondere plaats in onze harten blijven innemen. Oude Tonge, 23 maart 1997 Woensdag op de markt te Sommelsdijk 1 doos violen 10,- 2 bos trosanjers 5,- Natuurlijk bij: uit Dirksland i; Voor de vele blijken van belangstelling, in welke vorm dan ook, voor ons 60-jarig huwelijksjubi- -:|:- is leum zeggen wij u allen hartelijk dank, i|i 'fi Joh. Breeman Adriaantje Breeman-Tanis '4 f I Gelriapleinll,6871EE Renkum Het Nederlandse Rode Kruis Afdeling Stellendam tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 21 april a.s. in 't Haegse Huus, Haagsestraat 4a. Aanvang 20.00 uur. Agenda: 'Gratis Advies ketel veg^neing; Enu? BEZOEK DE ENERGIEBEURS IN: REKREATIECENTRUM "DE STAVER" OLYMPIAWEG 32 TE MIDDELHARNIS. DE ENERGIEBEURS IS GEOPEND OP DONDERDAG 10 APRIL VAN 19.00 TOT 22.00 UUR, VRIJDAG 11 APRIL VAN 18.30 TOT 22.00 UUR EN ZATERDAG 12 APRIL VAN 10.00 TOT 16.00 UUR. WILT U MEER WETEN, BEL DAN ONZE AFDELING KLANTENADVISERING: 078 633 5900. ;iv:i;.;;;.:i;.:i:..;ij;l;.^J;.;i;.:iH;H*;--:i:":iH 1. Opening. 2. Notulen vorige vergadering. 3. Jaarverslag. 4. Financieel verslag. 5. Verslag kascontrole en benoeming kascontrolecommissie. 6. Jaarverslag Welfare. 7. Jaarverslag Jeugd Rode Kruis. 8. Jaarverslag Rode Kruis Korps. 9. Bestuursverkiezing: periodiek aftredend dhr. R. C. Verhoeven, niet herkiesbaar. 10. Onderscheiding bloeddonoren en jubilarissen 11. Rondvraag. 12. Sluiting. Het financieel verslag ligt vanaf heden ter inzage bij de penningmeester, dhr. A. Grootenboer, Haagsestraat 1Stellendam. Namens het afdelingsbestuur: B. L Noorthoek, voorzitter. R. C. Verhoeven secretaris

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1997 | | pagina 7