Raad Goedereede geeft sportvissers liever geen plaats aan de binnenhaven PREDIKBEURTEN Daverende Opel Paasshow biedt veel moois Jeugddienst in Exoduskerk DUIVELANDS MEUBELHUIS B.V. Bezoek onze slaapkamerafdeling met 1500 m^ 50 opstellingen, 30 tienerkamer 'Havenbaronnen' hadden eerst ingestemd Kerkdiensten Ger. Gemeenten Biz. 2 EILANDEN-NIEUWS DINSDAG 25 MAART 1997 Aan de Delta-binnenhaven te Stellendam staan, met de rug naar de ver- keersdijk en met - let wel! - wat tussenruimte, twee zogeheten geriefsge- bouwen, stenen verzamelhokken ten dienste van de beroepsvisserij. Niet over die schuren-, die zijn vólbezet-, maar over de tussenruimte ging het in de raadsvergadering van donderdagavond. De raadsmeerderheid staat niet toe dat precies daar de boot(sport)visvereniging 'Delta Marien' z'n nieuwe clubgebouw zou bouwen. De plek waarop het gebouwtje nu staat is eigendom geworden van Watersportver eniging 'Scheelhoek'; die is het trou wens met de bootvissers al eens gewor den over overname van het clubgebouw, maar een nieuwe plek laat zich moeilijk vinden. Tegen een eerdere keus hebben de Visse rijverenigingen bezwaar gemaakt waarna de aandacht zich richtte op de vorenbe doelde ruimte tussen de twee geriefsge- bouwen. Dé oplossing, naai' het leek, in de commissievergadering leek het dan ook te zijn beklonken, maar toen de raad donderdagavond het voorstel kreeg voor gelegd een voorbereidingsbesluit te ne men bleek de raad een andere mening te zijn toegedaan, er kwam 'niks van in!', zeiden dan ook de 'havenbaronnen', als zodanig werden, door de opposanten de raadsleden C. Noorthoek en J. 't Manne tje aangewezen. In z'n commentaar bezag dhr. Noorthoek hoe de visserij zich zorgen maakt om wat er allemaal in en om de haven ge beurt, hoe gaandeweg het karakter van de haven verandert terwijl die toch speci fiek voor de visserij bedoeld is. Er zijn andere dan visserij-activiteiten te water en te land slibt de zaak volkomen dicht met auto's. Bouw van het clubhuis zou betekenen dat twaalf parkeerplaatsen gaan vervallen. Er wordt een trailerhel ling gebouwd en te vrezen is dat straks naast elke geparkeerde auto een trailer komt te staan waarmee de kade onbe reikbaar zal zijn geworden. Dhr. Noort hoek pleitte er dan ook voor zulke conse quenties tijdig te voorzien en de mate van gebruik aan te geven, zeker wanneer zo'n verenigingsgebouw het karakter van 'het kleine café aan de haven zou ne men... Dhr. J. 't Mannetje verklaarde de woor den van dhr. Noorthoek haast woordelijk na te kunnen zeggen. De Visserijvereni gingen willen hun geriefsgebouwen ver groten, temeer omdat de milieumaatrege len strakker worden aangetrokken en er straks langs de haven niks meer zal mogen achterblijven. De beroepsvissers hebben de oudste rechten op het gebouw en de nog beschikbare ruimte, vindt dhr. 't Mannetje. Ook dhr. H. v. d. Meer verlangde een 'nadere bestudering'. Ook hem is het bekend dat de beroepsvissers om méér bergruimte vragen. Het heeft dan ook de voorkeur van de VVD-fractie een club gebouw als gevraagd zo dicht mogelijk bij de jachthaven te situeren. Verbazing 'Hogelijk' verbaasd verklaarde zich mevr. Tigchelaar (PvdA) over het ge hoorde verzet; in de commissievergade ring had het nog zo anders geleken, „'k Ben gewoon in verwarring", liet ze weten. Van verbazing getuigde ook dhr. P. Grin- wis (Gem.belang). Van hem de titel 'havenbaronnen' voor de heren C. Noor thoek en 't Mannetje; in de commissie vergadering hadden ze zich waarderend over de plaats uitgelaten, en alles leek toen geregeld. „Bij mij dus ook verwar ring", verklaarde dhr. Grinwis z'n gemoedstoestand. Dhr. 't Mannetje bracht toch wat nuance ring aan, enthousiast was'ie zéker niet geweest. Ook CDA'ear Troost herinnerde eraan in de commissie z'n bezorgdheid naar voren te hebben gebracht. „Een beetje van de zotte", vond het dhr. G. Moerkerk (RPF), zot om het nu weer, ten tweeden male aan de kant te willen schuiven. Hij vond dan ook dat het voor nemen moet worden doorgezet, de be roepsvissers kunnen dan altijd nog be zwaren indienen. Ook weth. Lokker herinnerde eraan hoe de commissieleden het unaniem met de plek eens waren geweest waarom het hem 'bijzonder verbaasde' dat de voor standers van toen nu ineens tegenstan ders blijken te zijn geworden. „We zijn zelfs blind gevaren op het oor deel van de voormannen van de visserij", liet dhr. Moerkerk verwijtend horen en, dreigend: „dat zullen we dus ook niet meer doen". De heren Noorthoek en 't Mannetje hiel den hun geducht verzet stevig staande. „Ons zijn al die belemmeringen waarvan al sprake is een doom in het oog", wierp dhr. Noorthoek tegen.en dhr. 't Mannetje legde nog'es uit dat hij in de commissie vergadering had ingestemd omdat hij die locatie de 'minst kwade' vond. Inmid dels hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, straks mag er niks meer langs de haven blijven staan en moet alles weggeborgen worden waarvoor bergruimte nodig is. Moeilijke zaak Dhr. van Oosterom (CDA) sprak over een moeilijke bevalling en wellicht wordt het zelfs een miskraam. Het leek dhr. Van Oosterom daarom ver standig het voorbereidingsbesluit nog niet te nemen. Nou weer uitstellen leek de voorz. burg. Sinke niet te getuigen van daadkracht en toen vanuit de raad schorsing werd ge vraagd werd dat graag toegestaan. Na heropening werd, op verzoek van dhr. C. Noorthoek, tot hoofdelijke stem ming overgegaan. Dhr. L. X. den Hollan der was afwezig, de uitslag luidde dat het voorstel met 7-6 werd verworpen. Tegen het voorstel stemden de heren C. Noorthoek, J. Klepper en J. 't Mannetje van de SGP, dhr. v. d. Meer (VVD), B. L. Noorthoek, Koese en van Oosterom (CDA). Geen verplaatsingsbijdrage De gebr. Moyses hebben hun - land-' bouw - bedrijf verplaatst vanuit de be bouwde kom, de Mr. Iman Caustraat, naar het Korteweegje. Hen was wegens die bedrijfsverplaatsing een gemeentelij ke bijdrage in het vooruitzicht gesteld, maar die is tot dusver niet uitgekeerd omdat het College vreest dat niet aan de voorwaarde wordt voldaan dat de nieuwe eigenaar van de opstallen aan de Cau straat er geen bedrijfsmatige activiteiten zal ondernemen. De gebr. Moyses hebben tegen die nega tieve beslissing van het College bij de raad een bezwaarschrift ingediend waar van het College voorstelde het niet ont vankelijk te verklaren. Het ging, zo ver klaarde de voorz., niet zozeer om de in houdelijkheid van het bezwaarschrift-, maar meer om de juridische houdbaar heid ervan. „Er kan" - zo werd in de toe lichting wat moeilijk geformuleerd - „voor het verstrekken van een bijdrage geen specifieke publiekrechtelijke titel gevonden worden". Wel zou dat moge lijk zijn geweest wanneer het bedrijf als milieuhinderlijk kon zijn aangemerkt al is die verordening ook al in 1993 opge heven, al ontkende het College niet dat er 'mondelinge alsook schriftelijke toe zeggingen' zijn gedaan. Voor dhr. C. Noorthoek was de conclu sie daarom duidelijk. „Het is mede onze wens geweest dat het bedrijf uit de be bouwde kom zou verdwijnen en tevens was het onze wens dat op die locatie geen bedrijfsmatige activiteiten terug zouden komen, hield hij het College voor met de verzekering dat aan beide voorwaarden is voldaan; de situatie nu is conform de wens van de gemeente, stel de dhr. Noorthoek vast, z.i. is er dan ook geen enkele aanleiding meer de toege zegde tegemoetkoming op te houden. Hij wilde er voor passen dat het bedrijf ten gevolge van de weigering van de gemeente („een financiële haarkloverij") in de problemen komt. Ook de heren B. L. Noorthoek en J. 't Mannetje voldoen er alles voor het be zwaar ontvankelijk te verklaren. Weth. Lokker kwam daarentegen niet verder dan de verklaring dat de gemeente de ontwikkelingen nauwgezet volgt, wanneer inderdaad blijvend aan de voor waarden wordt voldaan zal het College naar bevind van zaken handelen en doen wat onze hand vindt om te doen", zegde de wethouder toe. Dhr. V. d. Meer attendeerde op de moge lijkheid de Burgerlijke rechter in te scha kelen en zo zal het wellicht gaan gebeu ren. Dhr. C. Noorthoek zou het zich an ders verkiezen. Desgevraagd - door dhr. Koese - verklaarde de voorz. het logisch dat de gemeente bij een evt. veroordeling alle-, ook de fiscale-consequenties voor z'n rekening neemt. Nieuw raadslid De geloofsbrieven van het nieuwbe noemde raadslid dhr. T. Human, als op volger van dhr. A. v. d. Wende, werden onderzocht en in orde bevonden. In de volgende vergadering zal dhr. Human als raadslid worden geïnstalleerd. Sport- en cultuurfonds Via het spot- en cultuurfonds bestaat de mogelijkheid inwoners tegemoet te komen in de kosten van deelname aan culturele en sportieve evenementen. Die mogelijkheid is er voor het volgen van o.a. zwemles en muziekles, voortaan ook voor de kosten van de Prov. biblio theekcentrale. Zij die er gebruik van menen te kuimen Vrijdag 28 maart 1997 (Goede Vrijdag) OUDDORP - Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur ds. J. G. van Loon en 19.30 uur ds. R. Veldman - Ger. Gem. 19.30 uur leesdienst - Ger. Kerk 27/3 19.30 uur (H.A.) ds. J. Koster; 28/3 9.30 uur ds. J. Kroeze - Doops gezinde Gem. 19.30 uur ds. J. Smink (H.A.). STELLENDAM - Herv. Gem. 19.00 uur ds. P. Molenaar, Woudenberg (be roepen predikant) - Ger. Kerk 19.00 uur ds. J. Koster. MELISSANT - Herv. Gem. 19.00 uur ds. J. G. Blom - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 19.00 uur ds. T. Wever, Soest - Ger. Gem. in Ned. 19.00 uur leesdienst. DIRKSLAND - Herv. Gem. 15.00 uur bediening Heilig Avondmaal Vroon- lande en 19.00 uur ds. J. het Lam, bediening Heilig Avondmaal - Ger. Gem. 19.00 uur ds. A. M. den Boer. HERKINGEN - Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. Schaap - Ger. Gem. 19.30 uur leesdienst. SOMMELSDIJK - Herv. Gem. 19.00 uur ds. G. Mulder - Lukaskapel HDG 19.00 uur ds. J. Willemsen - Herv. 'Exodus' Gem. 19.30 uur ds. J. H. Verwaal (in de Ger. Kerk). MIDDELHARNIS - Herv. Gem. 19.00 uur ds. L. W. Ch. Ruijgrok - Chr. Ger. Kerk 19.00 uur ds. P. den But ter - Ger. Gem. 19.30 uur leesdienst - Ger. Kerk 19.30 uur ds. J. H. Ver waal - Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 19.30 uur leesdienst. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 19.30 uur ds. A. Belder. OUDE TONGE - Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. D. Goyert, Bunschoten, ber. pred. - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst. STAD aan 't HARINGVLIET - Herv. Gem. 19.00 uur ds. L. D. Burger - Ger. Kerk 19.00 uur ds. J. G. Arens- man, 's-Gravenzande. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. Vos - Ger. Kerk 19.00 uur drs. A. C. Feij. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 19.00 uur ds. J. B. ten Hove - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst - Ger. Kerk 19.00 uur dhr. K. Baas. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 19.00 uur kand. J. Reehorst, Hoogvliet. DIRKSLAND - heden (dinsdag) avond 7.30 uur ds. A. M. den Boer (Bijbelle zing). NIEUWE TONGE - donderdagavond 7.30 uur ds. C. de Jongste van Tholen (Goede Vrijdagdienst). STAD aan 't HARINGVLIET - don derdagavond 7.30 uur student A. Schot te Nieuw Beijerland (Goede Vrijdag dienst). maken worden gevraagd de gemeente daarop aan te spreken. Beschikbaar werd gesteld voor de aan schaf van een electrische vorkheftruck voor de Vismijn, een bedrag van 67.170 en voor informatiepanelen 12.000. Een bedrag van 71.000 werd gevoteerd voor de vervanging van de luchtverwar- ming in het verenigingsgebouw 'Oost dam'. Een bedrag van 11.000 wordt door de gemeente betaald aan de VVV-promotie- campagne voor het Frisse Neuzen-pro- ject. Het bedrijfsleven zelf betaalt ƒ20.000 en dat achtte dhr. Moerkerk zeer te waarderen. Zo'n bericht van eigen bijdrage miste hij bij het voorstel een crediet tot een maxi mum van 40.000 aan Expo Haringvliet te verstrekken, voor de installatie van een maquette met een klank- en licht- spel. Dhr. Moerkerk vindt dat die voorlichting door het Rijk gefinancierd dient te wor den. Hij en de SGP-leden verklaarden zich tegen, vnl. op principiële gronden omdat de Expo ook op zondag geopend is. Dat bezwaar werd door weth. Visser weliswaar gerespecteerd, maar hij kon er maar moeilijk in meedenken: „als je dat doorvoert ga je zondags bij een kaarsje zitten en zet je zaterdagsavonds emmers water gereed", vergeleek hij, ook t.b.v. electriciteit en waterleiding wordt immers zondags gewerkt. De weth. verklaarde zich heel content met de aanwezigheid van de Expo in Goedereede waar zelfs Japanners in hun eigen taal voorlichting wordt gegeven. Daarom wilde dhr. Visser de zondag maar laten rusten, er zijn andere dagen in de week waarop het ook geopend is. Mevr. Tigchelaar en dhr. B^elaar dach ten er evenzo over en 't werd over dat onderwerp nog een druk heen en weer gepraat, al zóveel eerder hadden we dat gehoord... 28.29 en 31 maart SHOWTIME in Middelharnis In de showroom van Opeldealer Knöps is weer veel te zien tijdens de Paasdagen. De jaarlijkse Paasshow is wederom een waar autospektakel met diverse activiteiten voor het gehele ge zin. De autoliefhebbers kunnen smul len van de primeurs van de onlangs gehouden Auto RAI, de Opel SINTRA en de Opel VECTRA. Maar er staan ook meer dan 100 gebruikte wagens opgesteld voor aantrekkelijke prijzen. Terwijl voor de kleintjes de Opel Skel- tertuin is opgezet. En zelfs het MOBIL tankstation doet mee! Opel showroom met RAI primeurs Opeldealer Knöps behoeft geen introduc tie. Met het merk Opel en de befaamde service is inmiddels een stevige naam opgebouwd op Flakkee en ver daarbui ten. De Paasshow is ieder jaar weer een eve nement in Middelhamis dat door zijn va riëteit veel bezoekers trekt. Direkteur Herman de Blok: „Er is weer veel moois te zien in onze showroom in Middelhar nis. Zoals ieder jaar zijn wij er ook dit jaar weer in geslaagd een aantrekkelijke verscheidenheid te bieden. U kunt genie ten van de paradepaardjes van Opel. Blik vangers zoals de Opel Sintra, de gloed nieuwe ruimte-auto van Opel, en de pro minente Opel Vectra Stationwagon. Die Opel Vectra is in nog een opzicht bijzonder. Het is het eerste Opel-model waarop de revolutionaire Direkt Ingespo ten 16V dieselmotor leverbaar is. Deze motor combineert 4-kleppentechnologie met directe inspuiting, waardoor hij ver bazend goede prestaties levert en opmer kelijk zuinig is. U kunt het stijlvolle ruimtegevoel en de perfekte veelzijdig heid van deze nieuwe modellen zelf van uit de bestuurdersstoel beleven". OK Quality Cars Ook als het gaat om gebruikte auto's vindt u nergens meer keus. De moderne showroom biedt plaats aan meer dan 100 gebruikte auto's voor aantrekkelijke prij zen. Natuurlijk met de bekende service. En de garantie is uitgebreid. Want bij OK Quality Cars krijgt u 14 dagen om- ruilgarantie, een afleveringscertificaat, gratis inspectie na 1500 km, 1 jaar garan tie en 1 jaar Opel Assistance. Tijdens deze Paasshow zijn er weer diverse fees telijke inruilwagen-aanbiedingen. Met deskundig advies als het gaat om finan cieren en verzekeren. Mobil tankstation en Mobil- markt in Paasstemming Tijdens de Paasshow krijgt iedereen die voltankt, naast de elektronische spaar punten, een doosje tokkelverse scharrel eieren kado. Het volledig gemoderniseerde tanksta tion voldoet reeds aan de strenge milieu- eisen voor het jaar 2000. En iedere dag is er tot 22.00 uur servicegericht en vrien delijk personeel aanwezig. Traditiegetrouw zijn niet alleen auto's te zien tijdens de Paasshow. Er zijn aan trekkelijke activiteiten voor het gehele gezin. Zo is voor de kleintjes op zaterdag en maandag de Opel Skelter Verkeers tuin opgezet. Terwijl u op uw gemak de opgestelde auto's bekijkt, kunnen ze onder toezicht in de Opel raceskelters hun verkeerservaring vergroten en wedij veren in die fantastisch mooie trapskel- ters van het Skelter Raceteam. En na af loop krijgen ze een echt rijbewijs. Niet alleen auto-spektakel! Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen op 28, 29 of 31 maart in de showroom aan de Langeweg in Mid delhamis, ook als de aanschaf van een andere auto nog niet wordt overwogen. Want er is nog meer te zien tijdens onze Paasshow. Het tweewielercentrum Mid delhamis bijvoorbeeld met een uitgebrei de collectie fietsen, de showtuinen van Hoveniersbedrijf Voogd, het complete woningaanbod uit de regio van Makel aardij Jongerius en Verspuy Muziek Ver huur. Zelfs pasgeboren dwerggeitjes en lammetjes als voorjaarsambassadeurs ontbreken niet. Het belooft dus weer ge zellig te worden in de eigentijdse ruime showroom en een bezoekje tijdens de Paasshow is zeker aan te raden. Openingstijden Paasshow van Garage Knöps: vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en maandag (tweede Paasdag) van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag 6 april is het zover: dan komt theoloog/liedjesschrijver Rob Favier naar Sommelsdijk om een Jeugddienst te verzorgen in de Exoduskerk aan de Dorpsweg. Zoals velen al eerder ontdekt hebben, doiet hij dat op zijn geheel eigen manier: een mengeling van prediking en liedjes die zeer herkenbaar zijn en waarbij het humoristische aspect niet zelden een rol speelt. Een kerkdienst met Rob Favier is een ontspannen gebeuren waarin ieder een zich op z'n gemak kan voelen, of je nu randkerkelijk bent of juist alle dien sten afloopt. Toch doet dat geen afbreuk aan de diepe inhoud van zijn woorden: het zoeken naar datgene wat echt waardevol is, van uit het Grote Nieuws van God ontdekken wat we daarmee kunnen in ons dagelijks leven, een plaatsje vinden als gelovig mens in de maatschappij van de negenti ger jaren. Dat hiervoor grote belangstelling bestaat, blijkt keer op keer uit zijn overvolle agenda en de dmkbezochte kerkdiensten en optredens. Omdat hij 'zijn moers taal' trouw is gebleven, kan iedereen zijn liedjes ver staan. Men noemt zijn teksten 'zeer sterk'. De muziekstijl is niet goed te omschrijven: van pop tot luisterliedjes tot cabaret of ergens er tussenin. Favier maakt zijn hele leven al muziek, op zeer verschillende plaatsen: behalve kerkdiensten verzorgt hij ook talrijke avondvullende programma's, van kleine bijeenkomsten tot grote congressen. Tevens is hij van tijd tot tijd te horen en te zien op radio en tv. Hij schreef ook liedjes voor anderen, waaronder de NCRV en vertaalde diverse songs uit het Engels, onder meer van Tom Parker en Ingemar Ollson. In september 1995 is zijn nieuwste cd "Met andere woorden' verschenen. Na het succes van de vorige producties "Een roos op de Weg' (eerste exemplaar in ontvangst genomen door Toon Hermans) zijn de zaken door GMI groots aange pakt. Dit resulteerde in een schijf waar aan zeer gerenommeerde 'muzikanten meewerkten (o.a. Bert Meulendijk en Marcel Seriese), terwijl de techniek ver zorgd werd door Peter Vincent (o.a. 'Doe Maar'). De arrangementen werden zoals altijd weer geschreven door Frans de Berg. De reacties op de cd zijn zeer positief (het radioprogramma 'CD-wij- zer' gaf er zelfs een negen voor). De dienst begint om 10.00 uur. Wilgenstraat 1, OOSTERLAND Telefoon (0111) 641213/ 641506 De twee geriefsgebouwen met tussen beide in de ruimte waarop de sportvissersver. z'n clubgebouw zou willen realiseren. Vooraan is de boothelling in aanbouw Opel Skelter Verkeerstuin

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1997 | | pagina 4