Slagerij Floresteijn Ouddorp viert 75-jarig bestaan If Bouw Bedrijfsverzamelgebouw Oude Tonge gestart Tentoonstelling over geuren in de GemeenschapsbiDliotneek Geen stoomtramritten tijdens de Paasdagen in Stellendam 4.9 miljoen voor onderzoek naar diabetes Winnaars teken- en kleurwedstrijd Passie en Pasen zangavond 29 maart Actie Dierenbescherming Het oude kerkhof in Dirksland Hengelsportver. Tiscromte' Actie 'Een Heer verdient Brons' bekroond met een Bronzen beeld van Heer Ollie B. Bommel Biz. 2 EILANDEN-NIEUWS DINSDAG 25 MAART 1997 't Zal waarschijnlijk vóór uw tijd zijn geweest, de twintiger jaren, maar misschien wilt u toch even meemijmeren over 't genoeglijke plaatsje Ouddorp van toen. Het telde, in 1922, nog maar 3493 in woners en heel spaarzamelijk liet er zich een 'badgast' zien. Een heleboel kleine winkeltjes waren er en aan de Heerenstraat had je 't slagerijtje van 'Maartje de Slach ter', die de familienaam Westhoeve droeg. Sinds lang is 'Moartje' heengegaan, Ouddorp groeide naar 5790 inwoners, de Heerenstraat werd Kerkstraat en is nu de Raadhuisstraat en vakantiegangers laten nu zo'n 2 miljoen overnachtingen per jaar noteren, maar het slagerijtje van toen staat er nog, alleen is het véél groter ge worden..., véél groter gegroeid in 75 jaar en 't heet nou slagerij Floresteijn, al sinds minstens 45 jaar, momenteel met een groot pamflet op de winkelruit dat de gekke-koeienziekte aan haar voorbij is gegaan. De huidig ondernemer Henk van Flore steijn zou 't begin van slagerij Flore steijn niet zo precies weten, maar z'n ouders hebben hem wel'es verteld - en hij zou 't nóg aan z'n moeder kunnen vragen - dat z'n geboorte samenviel met de - problematische - aanschaf van een nieuwe ge-haktmachine, waaruit Henk opmaakt dat ze de slagerij toen al hadden overgenomen. Vader Jan van Floresteijn was slagersknecht geweest bij slagerij Westhoeve. Z'n ouders waren trouwens Achterhoekers uit Aalten, smidsknecht •was vader bij smederij Roozemond, maar na de oorlog zijn ze weer naar de Achterhoek teruggegaan, alleen zoon Jan had in Ouddorp verkering gekregen en hij verkoos te blijven. Samen met Jaan Heerschap stichtte hij een gezin en 'gewon' vier zonen, van wie Henk, de oudste de slagerij heeft voortgezet en 't is nu al zover dat zoon Jan (18) per 1 januari mede-eigenaar is geworden. Jan is, evenals vader Henk, met de slagerij opgegroeid. Bets de Vogel uit de Oostdijk werd mevr. Floresteijn en ze lijkt voor 't be roep van slagersvrouw in de wieg gelegd, ook voor het winkelwerk trou wens. Voor haar huwelijk werkte ze in de winkel van Van Splunder. „Toen ver kocht ik pannetjes, nu verkoop ik wat er in die pannetjes moet", zegt ze, „de om- Foto-expositie wel geopend en vernieuwd 2e Paasdag zullen er geen stoom tramritten bij dé RTM te Ouddorp georganiseerd kunnen worden. Vo rig seizoen, 1996, na de officiële opening op 14 februari 1996 zijn er vooral bij de stoomlocomotieven zoveel technische gebreken en slij tage verschijnselen opgetreden dat totale vernieuwing van machine delen noodzakelijk is geworden. Deze machine-delen moeten stuk voor stuk aangemaakt worden door de RTM medewerkers zelf in de werkplaats te Ouddorp. Vanaf 14 september 1996 zijn deze werkzaamheden met kracht aange pakt, maar moeten allemaal in vrije tijd uitgevoerd worden, waardoor deze werk zaamheden vrij lang gaan duren. Mo menteel is er daarom geen enkele stoom locomotief dienstvaardig. Van de gemeente Goedereede werd een toezegging ontvangen voor een subsidie ten behoeve van het vervangen van het lage provisorische perron bij de remise voor een hoog perron. Gezien de proble men tijdens het vorige seizoen bij het in- en uitstappen van vooral ouderen en mindervalide mensen wil de RTM niet mezwaai van het een naar het ander rela tiverend. Of ze 't eigenlijk niet erg vond, te verkeren met een slager die al van kindsbeen af beesten 't leven had beno men, maar nee. Zomin heeft zoon Jan daar ooit een probleem van gemaakt. Als kleuter 'slachtte' die al, met een houten lepel, de labrador van oma en z'n beren kwamen nogal'es aan de vleeshaak terecht, maar 't kind zag niet anders want er werd gewerkt, en geslacht, bij slagerij Floresteijn. Henk begon met 5 koeien, maar heeft er nu zo'n tachtig. Jaarlijks worden zo'n twintig a dertig kalfjes geboren. „Echt, die brengen we met liefde groot", verze kert mevr. Floresteijn, maar de slacht bank is - na de goede verzorging - de bestemming van alle dieren. Minstens twintig varkens en een aantal koeien per week. Op 18 en 19 april wordt in slachterij Flo resteijn ritueel geslacht. Dan vieren de Islamieten een offerfeest, maar het is niet Henk zelf die bij de vijfhonderd te slach ten dieren de halssnede toebrengt. Dat wordt degene die offert verondersteld zelf te doen en zo gebeurt het ook op die twee dagen die er eigenlijk drie zouden moeten zijn, maar zondags blijft de slach terij gesloten. De winkel is dus in vergelijk met vroe ger veel groter geworden en er is - los daarvan - een slachterij van zeshonderd vierkante meter. Het volgende project dat Henk wil realiseren is een flinke vee schuur. Vorig jaar 21 maart nam slager Floresteijn de nieuwe vergrote winkel in gebruik. nogmaals een seizoen met dit perron exploiteren, maar pas weer tramritten organiseren als het nieuwe verhoogde perron gereed is. Het bouwen van een nieuw hoog perron vergt veel tijd vooral ook in de voorbereiding. De reparatie van een stoomlocomotief en de bouw van het nieuwe perron hoopt de RTM net voor 1 juli a.s. gereed te kun nen hebben, zodat wel op de woensda gen in juli en augustus tramritten georga niseerd kunnen worden. Tevens wordt er naar gestreefd om dan ook de dieselelectrische motorwagen Ml602 die in het laatste tramexploitatie- jaar, 1956, de diensten op Goeree-Over- flakkee verzorgde, dienstvaardig te heb ben. Wel is op de 2e Paasdag, Hemelvaarts dag en 2e Pinksterdag en vanaf 1 april op de woensdagen en zaterdagen de ver nieuwde foto-expositie geopend. In deze expositie, gesitueerd in een oud tramrijtuig zullen meer foto's van de tram op Goeree-Overflakkee getoond worden als voorheen. Ook zal er voor het eerst een videopresentatie zijn van de vroegere RTM-trams op de eilanden met beelden uit de RTM: bedrijfsfilm uit 1928. U bent op genoemde dagen van harte welkombij de RTM te Ouddorp. De Punt West aan de Brouwersdam. De vrijwillige medewerkers van de RTM te Ouddorp hopen dat u begrip kunt heb ben voor de problemen, waardoor er op dit moment geen rijdagen georganiseerd kunnen worden. Drie jaar hebben ze geprocedeerd om het naastgelegen historische pand erbij te betrekken. In de aprilmaand hopen ze het 75-jarig bestaan te herdenken met feeste lijke aanbiedingen van alles wat de sla gerij te bieden heeft en daar zijn veel zelfgemaakte producten bij. Ze zitten ook al zo lang in 't vak, de Floresteijnen. NIEUWE TONGE A.s. zaterdag, D.V. 29 maart, vindt in de Ned. Herv. kerk van Nieuwe Tonge de jaarlijkse Passie en Pasen zangavond plaats. Aanvang 19.30 uur; de kerk is open om 19.00 uur. Aan deze avond werken mee: Jongeren koor 'Matthanja' uit Goes o.l.v. Peter Wildeman; Clir. Gem. Koor 'Advendo' uit Nieuwe Tonge o.l.v. Henk Weekhout en Chr. Jeugdkoor 'Bid en Zing' uit Nieuwe Tonge o.l.v. Peter Wildeman. Organisten deze avond zijn Michel de Wit en Martin Weststrate. Hans Kom zal de instrumentale begeleiding verzorgen op de trompet. Allen van harte welkom op deze zang avond! Op de Eerste Paasdag (zondag 30 maart) wordt er in de Gereformeerde Kerk van Stellendam weer een zangdienst gehou den. Het is fijn om met veel mensen be kende paasliederen te zingen uit de diverse bundels en daarom wordt u/jij hartelijk uitgenodigd. Het Evangelisatie Koor uit Zuidland o.l.v. Peter Overduin zal tijdens dit sa menzijn enkele paasliederen ten gehore brengen. Ds. J. Koster hoopt het een en ander te vertellen aan de hand van het thema: 'Wees niet bevreesd!' Veel men sen zijn in deze tijd op zoek naar de zin van het leven en het doel van het be staan. De bijbel wil ons daarin een rich ting wijzen en te midden van de vele vra gen komen we daarom ook de woorden tegen: 'Weest niet bevreesd!' Blijkbaar heeft dat alles te maken met de bood schap van het paasfeest! Deze zangdienst begint om 18.30 uur. Een liturgie zal aanwezig zijn en er is oppas voor de kleintjes. Voor een ieder geldt: Van harte welkom en neem gerust iemand mee! (Deze uitnodiging geldt uiteraard ook voor de paasgezinsdienst die 's morgens gehouden wordt en die om 10.00 uur begint!). Dierenbescherming afd. Voome-Putten en Goeree-Overflakkee houdt in samen werking met welwillende dierenartsen, een drie weken (31 maart t/m 18 april) durende castratie/sterilisatie-actie. Dit levert de consument een korting op van 30,- per kat. Voor meer informatie kunt u bellen: (0181) 627444 tussen 10.00 en 16.00 uur. (ingezonden: deel III) Aan het Gemeentebestuur van Dirksland Voorstraat 15,3247 CD Dirksland Onderwerp: Bezwaren tegen de voorge nomen bouwvergunning (art. 19 W.R.O.) Dirksland, 21 maart 1997 Geacht gemeentebestuur. Vandaag ben ik op het gemeentehuis ge weest om de stukken te bekijken die be trekking hebben op bovengenoemd on derwerp, die ter inzage lagen. Inmiddels is het u wellicht bekend, dat ik bezwaar maak tegen het verlenen van een bouwvergunning om meer dan één reden. Maar ik werd zeer teleurgesteld toen ik de stukken ter inzage kreeg. Deze waren weliswaar in hun beknoptheid correct, maar met deze minimale gegevens kan ik niet uit de voeten. Er ontbraken m.i. het geldende bestem mingsplan (althans een uittreksel hier van) alsmede de in voorbereiding zijnde herziening. Niet te achterhalen was de exacte plaats van de nieuwbouw (gesitueerd op het huidige kerkeiland). Evenmin kon ik ontdekken wie de huidi ge eigenaar is van deze grond. Ook een mening van het gemeentebe stuur over het afkalven van het kerkei land ontbreekt. Deze gegevens zouden zeker beschikbaar moeten zijn wil je als burger van deze gemeente kunnen mee denken, zoals een 'ter inzage liggen' doet veronderstellen. Voorts heb ik ook niets kunnen vinden over een visie op de verkeerssituatie van de Voorstraat na goedkeuring van de plannen door alle instanties. Mijn vraag is: Wat doen we met het zware verkeer dat de Voorstraat zal blok keren tijdens laden en lossen? Hoeveel vuilcontainers zullen de blik op het kerkeiland gaan ontsieren? Hoeveel geluidsoverlast en trillingen zul len de benodigde machines veroorzaken? Tenslotte: n.a.v. een door mij geschreven 'Ingezonden' in Eilanden-Nieuws ont ving ik veel reacties van hier, het eiland en de overkant. Zij allen delen mijn be zwaar en hopen dat ik iets met hun reac ties zal doen. Voor mij is dit een zwaarwegend motief geweest tot het opstellen van dit be zwaarschrift. Ik hoop dan ook dat o.a. dit schrijven U ertoe brengen zal Uw besluit te herover wegen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Hoogachtend, B. A. van Lenten VORKHEFTRUCK- SERVICE AMERSFOORT - De campagne Geef's voor diabetes van het Diabetes Fonds Nederland (DFN) heeft 4,9 miljoen gulden opgebracht. De campagne werd van 3 tot en met 9 november gehouden. Voor het eerst was het aandeel van de collecte hierin meer dan 3 miljoen gul den. Met de opbrengst betaalt het DFN het wetenschappelijk onderzoek rond diabetes mellitus (suikerziekte) en com plicaties die tengevolge van diabetes kunnen ontstaan. Het thema van de campagne was Geef s Kiwi's, ijspret, zweet, heimwee, ver liefdheid en vuile luiers. Zaken die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Toch hebben ze-een ding gemeen: geur. Daarover gaat de tentoonstelling 'Hier zit een luchtje aan'. Door te ruiken, te voelen en te kijken ontdekt de bezoeker dat geur belangrijk is in het dagelijks leven. Dat proeven vooral ruiken is, of dat het luchtje aan de teddybeer heimwee voorkomt. Een ver rassende tentoonstelling die te zien is in de Gemeenschapsbibliotheek te Middel- harnis vanaf vandaag tot en met zaterdag 3 mei. Vooral voor kinderen, maar ook voor volwassenen die een fijne neus heb ben. DOE-TENTOONSTELLlNG Zelf doen en ontdekken staat centraal. Zo zijn er snuffelpunten met 16 verschillen de geuren. Van heerlijk tot ronduit vies. Bezoekers kuimen 'neuspeuteren' in een kist. Voelen, ruiken en dan raden wat er in ligt. Geuren en plaatjes nemen de be zoekers bij de neus. In de spiegel ziet de bezoeker welk karakter bij zijn neus hoort. Neusblind Mensen denken dat hun ogen en oren de belangrijkste zintuigen zijn. Ze onder schatten vaak de waarde van hun neus. Die wordt pas gemist als hij niet meer werkt. De eigen zweetlucht valt niet meer op. En ongemerkt stroomt er gas uit het fornuis. Geuren van toen Geuren roepen herinneringen op. Aan een persoon, een plek of een situatie. Mensen die potloodslijpsel ruiken zitten plotseling weer in de schoolbanken. Of zijn bij de geur van boenwas terug in het huis van opa en oma. De tabaksgeur die doet denken aan de strenge pianoleraar is niet lekker. Omgekeerd kan het ook. Het is alsof de tabaksgeur rond de foto van de pianoleraar hangt. De lucht van vers gebakken vis stroomt als het ware de huiskamer in, als Koken met Sterren op tv is. Geur en smaak Smaak bestaat voor 80% uit geur. Met een verstopte neus proeven we niet meer dan zoet, zuur, zout en bitter. Dat kan iedereen uitproberen door bijvoorbeeld een slok wijn te nemen met de neus dicht geknepen. Zolang de neus dicht blijft proeft de wijn naar azijn. Pas als men de neus loslaat komt de echte wijnsmaak naar voren. Soms geldt: wat je ziet is wat je proeft. Appelsap dat er uit ziet als to- matensap, smaakt dan naar tomatensap. Tijdens de openingsuren van de biblio theek bent u van harte welkom om deze boeiende tentoonstelling te komen bekij ken. Ook als u niet lid bent! Door tuincentrum Voogd is een teken en kleurwedstrijd voor de jeugd gehou den. Hieronder de prijswiimertjes: Groep 1-2: Nicole Nolet, Anne-Nel Breen, Angela Mierop. Groep 3-4: Kimberley Nelisse, Simon Bremer, William Tanis. Groep 5-6: Johan Meyer, Jacomien Klepper, Richard Nelisse. Groep 7-8: Christina Grinwis, Liaime de Ronde, Ada van Oostenbrugge. Ere-prijs: Mark Nolet, Jaqueline Voogd, Matilda Meyer. De inzendingen waren overstelpend, wij vonden het heel fijn dat er zoveel kinde ren aan meededen. Uitslag zoetwaterwedstrijd van 22 maart. Aantal deelnemers 41 Poul A: 1. P. van Nimwegen4580 gram 2. J. Velthuis4100 gram 3. J. Kalle3600 gram 4. J. Jordaan3300 gram 5. W. Melissant2260 gram 6. G. Legierse2100 gram 7. L. Meersman2060 gram 8. D. Mierop1940 gram 9. H. Maan1480 gram 10. A. Schaaf1140 gram 11. H. Tuk1000 gram 12. Fr. V. d. Burg980 gram 13. J. Bruggeman960 gram 14. L. Breederveld780 gram 15. K. Koert520 gram 16. P. Zoon360 gram Poul B: 1. H. van Dee2740 gram 2. R. Rijke2100 gram 3. K.Maarleveld 16601660 gram 4. D. de Boer1200 gram 5. W. Schaaf1040 gram 6. B. Jordaan840 gram 7. M. Aartsen820 gram voor diabetes, met het oog op de toe komst. Een van de bijkomende compli caties van diabetes kunnen oogaandoe ningen zijn. Deze diabetische oogproble men zijn de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en blindheid in de wes terse wereld. Op dit moment hebben ruim 450.000 mensen in Nederland diabetes, dat is 1 op de 36 Nederlanders. Het beeld van chamotte-klei, dat gedeeltelijk afbrokkelde, kan ver vangen worden. Het nieuwe bron zen beeld van Marten Toonder's schepping Ollie B. Bommel wordt binnenkort in Den Bommel ge plaatst. Door de vele publicaties zal bekend zijn dat op 24 mei 1997 een nieuw brons beeld van Heer Ollie B. Bommel wordt onthuld. De onthulling door Eiso Toonder uit Brussel vindt plaats om 10.30 uur op het Koningin Emmaplein in Den Bommel, gemeente Oostflakkee. Zo mogelijk is ook Marten Toonder hierbij aanwezig. In februari van dit jaar keurde Marten Toonder de geestelijke vader van Heer Bommel het model goed. Hij kwam hier voor speciaal uit Ierland. Het model is vervaardigd door de Schiedamse kunste naar Harr Wiegman, in opdracht van de Genootschap Heren van Stand. De bekostiging werd mogelijk doordat honderden donateurs uit het hele land wensten bij te dragen aan het bedrag dat nodig is voor het scheppen van een waardig en duurzaam bronzen monu ment van Heer Bommel. De sokkel wordt geschonken door Den Boer Beton Nieuw-Lekkerland. Bij de onthulling wordt in Den Bommel een uitgebreid feest gehouden om de vele gasten uit het hele land een warm welkom te bereiden. Het oorspronkelijke beeld van chamotte- klei, dat nogal beschadigd is, wordt eerst gerestaureerd en krijgt daarna een plaats in de Ollie B. Bommelschool in Den Bommel. Het Genootschap Heren van Stand heeft hiermee zijn doel bereikt. Na een afslui tende receptie op 24 mei, aangeboden door het gemeentebestuur van Oostflak kee, waartoe Den Bommel behoort, zal het genootschap zich opheffen. Of men na het bereiken van deze mijl paal nog langer 'Heer' wenst te blijven zal blijken uit het gedrag van de indivi duele 'Heren van Stand'. „Een heer dient zich immers als heer te gedragen anders IS hij geen heer!" zou heer Bommel zeg gen. Op het industrieterrein de Tramweg te Oude Tonge is jl. donderdag begonnen met de bouw van een nieuw Be drijfsverzamelgebouw. Initiatiefnemer is dhr. van der Linde uit Oude Tonge, die op dat idee kwam toen hij voor zijn bedrijf 't Vosje Catering en Partyservice behoefte had aan opslag en produktieruimte en die in Oude Tonge ner gens beschikbaar vond. Van der Linde besloot een haalbaarheidsonderzoek in te stel len om daaruit op te maken of er in Oude Tonge belangstelling voor een bedrijfsverzamelgebouw zou zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek en het verkennen van de markt, komt er medio mei een gebouw in Oude Tonge bij van 1400 m^ waar voor al 5 verschillende bedrijven belangstelling hebben ge toond. De diverse Units in het pand hebben verschillende afmetingen, van 100 tot 600 m\ Ze zijn geheel geïsoleerd en in overleg met de betrokken bedrijven, aangepast. Er zijn bedrijven die alleen opslagruimte willen, anderen vestigen er een kantoor ruimte m. Volgens van der Linde is er duidelijk behoefte aan een be- dnjfsverzamelgebouw. Er zijn bijvoorbeeld startende bedrijven, die nog niet weten hoe hun marktaandeel zal worden en dus voorzichtig met hun bedrijfsruimte willen beginnen. De geografische ligging van het Industrieterrein Oude Tonge IS perfect. De wegen naar Zeeland, Brabant en richting Rotterdam bevinden zich op slechts een steenworp afstand. Unl; "d«;^ï^fhet huren van een feïl'oiïz) 643213°^ ™''- *^'- ^^2"^^' Henk en Bets voor hun nieuwe zaak waarvan het oude pand (links) nog steeds onderdeel vormt Verkoop en verhuur van nieuwe en gebruikte vorkheftrucks en palletwagens Handelsonderneming ^rp?egindeweij Middel harn is Tel. 0187 - 48 23 19 b.g.g,0187-48 34 53 Fax 0187 -48 21 18 ♦^♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦****»*»**»*******4 rechtergevel

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1997 | | pagina 2