U Straatmaker Piet de Vos Oostflakkee in de VUT Gemeente Dirksland heeft er slag van LITIE Kunst en kitsch (010)2741135 PAAS-BINGO Grote koor- en samenzangavond Boomfeestdag: yib Angst en paniekstoornissen Dodelijk verkeersongeval Grevelingendam Receptie De Hoop Volksdansen in Den Bommel Aangepaste kerkdienst Politie 24-uurs telefoon: 69e Jaargang DINSDAG 25 MAART 1997 588 POSTBUS 8 - 3240 AA MIDDELHARNIS Redaktie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk. Tel. (0187) 482629. Hoofdredakteur: A. J. Grinwis, tel. (0187) 483392. FAX (0187) 485736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond KWARTAALABONNEMENT 14,75 JAARABONNEMENT 57,- Advertentieprijs 41 cent per mm; bij kontrakt speciaal tarief. Giro 167930 - Bank: Rabo Middelhamis, rek.no. 34.20.01.108 Weth. Andries (t) biedt dhr. de Vos een mooie nieuwe fiets aan, bloemen waren er voor mevr. de Vos Piet de Vos uit Ooltgensplaat heeft er geen sollicitatiebrief voor lioeven te schrijven-, zelfs geen gesprekje voor hoeven te voeren om, in 1954, in gemeentelijke dienst te treden. Vader-, en ook grootvader Troost waren hem in het straatmakersvak voorgegaan en de kwaliteit van hun werk moet toen malig burgemeester P. W. Hordijk ge noegzaam bekend zijn geweest. Hij was het die aan de jeugdige, bijna 17- jarige, Piet vroeg of hij zin had in een gemeentebetrekking. „Dan ben je vanaf nu in gemeentedienst", heeft burg. Hordijk prompt geantwoord toen Piet z'n vraag met een bevestiging beantwoord had. Maar liefst 43 jaar lang is de heer de Vos in dienst van de gemeente gebleven. Pas vrijdagmiddag nam hij afscheid, heel wat officiëler dan hij gekomen was. Toen was hij zomaar op straat aangesproken, nu werd hem in 'de Grutters wei' een re ceptie aangeboden waarop collega's, secretariepersoneel en bestuurders acte de precense gaven. Op de invitatie had den ze gelezen dat dhr. dé Vos de ge meente Oostflakkee ging verlaten, maar daar werd alleen maar de gemeentedienst mee bedoeld. Geboren en getogen Platenaar de Vos moet er niet aan denken dat hij de Plaat achter zich zou moeten laten. Hij heeft in Ooltgensplaat-, en sinds 1966 in de hele gemeente Oostflakkee heel wat straatklinkers en andere bestra tingsmaterialen in handen gehad. Weth. Andries, die bij verhindering van de bur gemeester dhr. de Vos toesprak, was daar vol waardering over: ,,als be-stuurder moet je aankunnen op mensen die de boel aanpakken en hun handen gebrui ken", zo gaf dhr. Andries weer hoezeer bestuurders en uitvoerders van de beslui ten op elkaar moeten kunnen rekenen. Nu dhr. de Vos het werken voor gezien houdt wenste de wethouder hem nog een langdurige, goede gezondheid toe. Een prachtige nieuwe fiets was het stoffelijk blijk dat dhr. de Vos van de gemeente mocht ontvangen. Sectorhoofd dhr. Schellevis noemde dhr. de Vos in z'n afscheidswoord een vak man bij uitstek die best'es in z'n loop baan bij de gemeente 400.000 m^ bestra ting zou kunnen hebben gelegd. Het kun nen er meer-, maar 't zouden er ook min der kunnen zijn, „want uiteindelijk blijf je ambtenaar", zo spreidde dhr. Schelle vis nogal wat zelfkennis ten toon. Blie Wat dhr. de Vos betreft mocht het alle maal gezegd worden, hij was, op z'n Plaets gezegd, alleen maar 'blie' de eindstreep gehaald te hebben. Z'n hart heeft 'es gemankeerd, al zo'n tien jaar geleden, en vorig jaar heeft hij een ope ratie ondergaan. Hij is, in het rampjaar 1953, als 15-jarige aan 't werk gegaan en hij is er van over tuigd heel wat werk afgeleverd te heb ben. Het heeft de toets der kitiek zéker kun nen doorstaan. Na de hartoperatie tien jaar geleden is dhr. de Vos het werk tienmaal zwaarder geworden en graag heeft hij daarom van de VUT-mogelijkheid gebruik gemaakt. „Ik bin blie", verklaarde hij, „er valt een last van m'n schouders". Het echtpaar de Vos wordt, met hun gezinsleden, een goede toekomst ge wenst waarin dhr. de Vos naai- hartelust op z'n mooie nieuwe fiets door de pol ders en over 't zelfde gelegde plaveisel zal kunnen peddelen. Wat is het verschil? Heeft u misschien een voorwerp waarvan u denkt dat het heel veel waard is? Of heeft u een voor werp waarvan u niet weet wat het voor stelt? Allemaal vragen omtrent kunst en kitsch die beantwoord kunnen worden tijdens een koffie-ochtend die georganiseerd wordt door de Stichting Welzijnswerk voor Ouderen Oostflakkee. Twee dames uit Rotterdam komen op de koffie-och tend informatie geven over kunst in het algemeen. Ook nemen zij een aantal kunstvoorwerpen mee om u te laten zien. Na de pauze is er gelegenheid om uw eigen meegenomen voorwerpen samen te bekijken en te horen wat ongeveer de waarde ervan is. Het belooft een gezelli ge en leerzame ochtend te worden. U allen bent van harte welkom dus ook indien u jonger bent dan 55 jaar. De kos ten zijn 1,- per persoon inclusief de koffie. Waar: Infocentrum aan de Bernhard- straat 27 te Oude Tonge. Wanneer: donderdag 3 april a.s. om 10.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de SWOO, tel. 6413 44. Verlamd van angst, of door een plotselinge verandering in paniek raken. Deelnemen in het arbeids proces kan door deze stoornis een onmogelijkheid worden. Waardoor kan angst ontstaan. Is er te leven met paniekstoomissen. Kan deze afschuwelijke stoornis behandeld wor den. Hoe gaan we hier mee om als gezin, buren, vrienden en in de kerkelijke ge meente. Op 15 april om 20.00 uur in kerkelijk centrum de Dorsvloer, Zomerakker 111 te Spijkenisse komt dr. A. F. Ver- heule, em. pastoor, psych. ziekenhuis Schakenbosch te Leidschendam, over dit alles spreken. De interkerkelijke werkgroep familie en vrienden van psychisch zieken nodigt u allen uit te komen luisteren en na de pauze mee te praten over deze proble men. De werkgroep Voor informatie: Mevr. C. Willemse tel. (0181) 614358 mevr. J. Vooys tel. (0181) 612495 mevr. S. de Baan tel. (0181) 612028 op D.V. 29 maart in de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk M.m.v. Jongerenkoor 'Laudate Deum' uit Ridderkerk o.l.v. Willem Arie den Hertog. Orgel: Ron van Ommen. Medi tatie: Ds. Van Aalst. Het jongerenkoor 'Laudate Deum' gaat uit van de Ger. Gem. te Ridderkerk en telt ongeveer 70 enthousiaste leden, die deze avond verschillende mooie psalmen en geestelijke liederen ten gehore hopen te brengen. O.a. Het ruw houten kruis, 't Is middernacht, Toeweiding, Ps. 25 en Ps. 99. PAJO Records uit Dirksland hoopt een bandopname van deze avond te maken. De opbrengst van de collecte zal bestemd zijn voor de kerkbouw van de Ger. Gem. te Ouddorp. Tot ziens in Sommelsdijk! Zaterdagavond omstreeks 20.15 uur heeft zich op de Grevelingendam t.h.v. de afslag Philipsdam te Bruinisse een aanrijding voorgedaan waarbij de 16- jarige A. Bouwer uit Nieuwe Tonge om het leven is gekomen. Het slachtoffer reed op z'n bromfiets vanaf Flakkee over de Parallelweg van de Grevelingendam, richting Bruinisse. Even voorbij de afslag met de Philips dam is de bromfietser op onverklaarbare wijze op de linkerweghelft terecht ge komen en daar frontaal gebotst op eeu busje dat werd bestuurd door een 51-jari ge inwoonster uit Sint Willebrord. Het slachtoffer liep daarbij zulke zware verwondingen op dat hij vrijwel direct daaraan is overleden. Ambulance- en politiepersoneel hebben tevergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. De parallelweg is tweeëneenhalf uur voor het verkeer afgesloten geweest on der meer om de toedracht van het onge val te reconstrueren. De politie heeft bureau slachtofferhulp ingeschakeld om de familie en vrienden op te vangen. Het slachtoffer was met twee vrienden op weg naar Bruinisse. Ter gelegenheid van het behaalde lands kampioenschap houd Fanfare-orkest De Hoop uit Stellendam een receptie op zaterdag 12 april. Plaats van handeling is Motel De Goede Reede aan de Zuider- diepstraatweg, de aanvang is bepaald op 15.00 uur en het officiële gedeelte zal eindigen om 17.00 uur. Diverse promi nenten, zowel uit de muziekwereld als daarbuiten, hebben hun komst reeds toe gezegd. Ook de componist van het winnende werk, Leon Vliex, zal door De Hoop wor den gevraagd naar Stellendam te komen. Een CD en een video, door specialisten gemaakt op de concoursdag in Arnhem, ontbreken evenmin. Voor verdere muzi kale omlijsting wordt gezorgd door de Big Band van De Hoop. Binnenkort zullen de uitnodigingen voor. deze receptie worden verstuurd. Mochten onverhoopt mensen worden vergeten, dan verzoekt het bestuur hen dit bericht als uitnodiging te beschouwen. Het volksdansen in Oude Tonge is heel populair. Daarom willen wij een tweede groep starten in 't Westerlicht in Den Bommel. Niet alleen 55-plussers, maar ook jongere volwassen dames en heren die zich hiertoe aangetrokken voelen, zijn welkom. Heeft u interesse, neem dan contact op met de SWOO, tel. 641344, of kom op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 10.45 uur vrijblijvend een kijkje nemen in het Infocentrum in Oude Ton^e. Op zondag 6 april is er weer een inter kerkelijke kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten in de Ned. Hervormde kerk te Dirksland, waarin hoopt voor te gaan Dr M. J. Paul. De aanvang van deze dienst is om kwart vóór drie. U bent van harte welkom en uw aanwe zigheid wordt op prijs gesteld. Het gemeentebestuur van Dirksland heeft van Boomfeest dag een ware traditie gemaakt. Elk jaar wordt door de hoogste groepen van de basisscholen in de gemeente een keur aan bomen geplant en aan de actie een feestelijk tintje gegeven. Afgelopen woensdag was het weer jaarlijkse Boomfeestdag en ongeveer honderd vijftig leerlingen zetten mooi groot plantgoed in de grond in Melissant, Herkingen en Dirksland. In weer en wind De Dirkslandse Boomfeestdag begon om negen uur aan de Plataan in Melissant. Goed ingepakt tegen de regen en met degelijke kaplaarzen aan arriveerden de leerlingen van 'De Regenboog' en 'Roxenisse' met meester Dirk Jan Middelkoop en meester Hans Melissant. Er was slecht weer voorspeld en de grijze lucht beloofde niet veel goeds. Wethouder Eshuis, na een wintersportvakantie tij delijk op krukken, moest vanwege een kletterende plensbui zijn toespraakje onder de paraplu houden. Met hier en daar een aanvulling van de heer Adriaanse, de hovenier van de gemeente Dirksland, legde de wethouder uit welke bomen er geplant zouden worden en welke eigenschap pen een bepaalde boomsoort heeft. Toen het op planten aankwam werd het gelukkig droog en kwam de zon zelfs even door. Twintig esdooms werden in een ommezien in de grond gezet door handige jongens en meisjes. Een keurige rechte rij bomen, met banden vastgezet om ze mooi recht te houden. Een van de bomen kreeg een naam die voor zich zelf spreekt: de Regenboom. Het is vanaf de Noorddijk de zevende boom aan de rechterkant. De regen had ook zijn leuke kanten. In de plassen die er ston den konden spaden en laarzen lekker worden schoongespoeld. Ter herinnering aan deze Boomfeestdag kregen de leerlingen een liniaal van beukehout en een knots van een appel. Goed besteed In Herkingen stonden leerlingen van de Prins Johan Friso- school paraat om aan de Groene Kruisweg tien forse jonge kastanjes een plaatsje te geven. Ook hier veel laarzen in navol ging van meester Van Eist en één paar klompen. Ook hier wer den, met wat aanwijzingen van de medewerkers van de dienst Gemeentewerken, de bomen snel en vakkundig in de grond gezet. Ondanks de uitgesproken slechts weersomstandigheden ston den ze er fier bij, de nieuw geplante kastanjebomen die goed tegen de zoute zeelucht kunnen. Terwijl de leerlingen zich tegoed deden aan de appels, was er voor de medewerkers van de gemeente koffie, die voor deze gelegenheid weer door gemeentebode Meijer persoonlijk werd gebracht. Een voorbijganger merkte over het bomen planten op: „Dan weet je tenminste waar je belastinggeld naar toe gaat. Dit is een goed doel". Eendrachtig Aan de Bloemendaal in Dirksland lagen tien lijsterbessen, tien sierappels en tien sierperen klaar om het straatbeeld te gaan verfraaien. In overleg met de bewoners werden daar bomen Drie plantertjes plegen nazorg, de boom wordt met een rubberen band vastgezet die in de weg stonden vervangen door nieuwe die meer ge schikt zijn voor langs de straat. Leerlingen van basisschool 'De Inktvis' kwamen de bomen planten met meester John Wagemakers en stagiair Robert Campfens, de leerlingen van de Prins Mauritsschool met mevrouw het Lam (als vervangster van juf Leentje Soeteman) en stagiair Anja van der Sluijs. Net als in Melissant en Herkingen was het enthousiasme bij de leerlingen en leerkrachten unaniem: Elk jaar Boomfeestdag houden, want het is belangrijk en heel erg leuk. In zijn bedankje aan de boomplanters zei wethouder Eshuis er op te vertrouwen dat de bomen die nu met zoveel zorg zijn geplant, ook verder met zorg worden omringd en niet gedach teloos worden beschadigd. Hij spoorde de jongens en meisjes aan de bomen voor bescha diging te behouden. „Omdat jullie beseffen dat er voor bomen goed gezorgd moet worden vertrouw ik er op dat jullie je schoolgenoten waar schuwen dat een boom een levend wezen is". GEMEENTE MIDDELHARNIS Alcoholcontrole In de nacht van vrijdag 21 maart op za terdag 22 maart werd door 5 man van de stagegroep van de politie Rotterdam- Rijnmond, Distrikt 11i.s.m. de vrijwilli ge politie van de Basiseenheid Goeree, een alcoholcontrole gehouden op diverse lokaties rondom Sommelsdijk. In totaal werden ongeveer 110 bestuurders staan de gehouden en van hen een blaastest afgenomen. Twee bestuurders werden aangehouden en voor een nader onder zoek naar het bureau te Middelharnis overgebracht. Tegen één man werd een proces-verbaal opgemaakt. Hem werd een schikking van 350,- aangeboden. Alcohol in het verkeer Op zaterdag 22 maart werd een bestuur- Woensdag 26 maart organiseert de Dirkslandse kleindierenvereniging weer een bingo in het EHBO-zaaltje aan de Philipshoofjesweg te Dirksland Onder de leden die hun uitnodiging mee brengen verloten we een mooie prijs en u weet toch dat u voor maar 5,00 per jaar al lid bent en u geniet dan van veel extra's, bijv. korting op de bingokaartjes. Kinderen tot 12 jaar die met hun ouders meekomen spelen 15 ronden voor maar 1 tientje! der van een personenauto gecontroleerd. Van de man werd een ademanalyse afge nomen waarvan de uitslag 525 ugl be droeg. De man kreeg een schikking van 850,- aangeboden. Winkeldiefstal Donderdagmiddag werden bij een kle dingwinkel te Middelharnis vier kos tuums gestolen. De dader is niet bekend geworden. Mishandeling Van vrijdag op zaterdag kreeg een man op het Beneden Zandpad te Middelhamis een klap in zijn gezicht. Even later werd de vermoedelijke dader aangehouden. De man, een 19-jarige inwoner van Rotter dam, werd aan het buro gehoord.' Er wordt tegen hem proces-verbaal opge maakt. Vernieling middels graffiti De afgelopen week bekenden 2 14-jarige jongens dat zij de afgelopen weken meerdere keren rascistische teksten op deuren, muren en verkeersborden hadden aangebracht in de gemeente Middelhar nis. Tegen de verdachten wordt proces verbaal opgemaakt. GEMEENTE DIRKSLAND Diefstal aanhangwagen Afgelopen week werd aan de Peuterdijk te Herkingen een éénassige aanhangwa gen gestolen. GEMEENTE GOËDEREEDE Brand in schuur Op vrijdagmorgen vroeg is door nog on bekende oorzaak brand uitgebroken in een schuur aan de Dirkdoensweg te Oud dorp. De brandweer bluste de brand. De technische recherche stelt een nader on derzoek in. Poging woninginbraak Op donderdagavond werd tussen 18.00 en 19.00 uur gepoogd in te breken in een woning te Ouddorp. D.m.v. verbreking van een deur probeerde een man om zich de toegang tot de v/oning te verschaffen. Dit gelukte echter niet. Er wordt een na der onderzoek ingesteld. Inbraak woning De afgelopen week werd er ingebroken in een woning aan de Oude Nieuwland- seweg te Ouddorp. De toegang werd ver schaft door het openbreken van een raam. Uit de woning werd een hoeveel heid beddegoed en diverse huishoudelij ke apparaten ontvreemd. Op zaterdag 22 maart werd er ingebro ken in een woning aan de Broekweg te Ouddorp. Uit de woning werd geld en sieraden ontvreemd. De toegang tot de woning werd verkregen door het afbre ken van een cilinderslot. In de nacht van zaterdag op zondag werd ook ingebroken in een andere woning aan de Broekweg te Ouddorp. Ook hier bij werd het cilinderslot verbroken. Er werd geld en sieraden ontvreemd. Vernieling Op de Brouwersdam te Ouddorp werden enkele diepe krassen aangebracht aan een personenauto. Aanrijding met gewonden Op zondag 23 maart vond op de Dorps- tienden te Ouddorp een aanrijding plaats waarbij 2 bromfietsers (scooters) frontaal tegen elkaar botsten. Beide bestuurders werden naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht en mochten in de loop van de avond weer naar huis. Beide personen hadden een hersenschudding en diverse verwondingen in het gezicht. Omtrent de toedracht van het ongeluk wordt een nader onderzoek ingesteld. GEMEENTE OOSTFLAKKEE Beschadiging auto Van vrijdag op zaterdag werd aan de Berkenlaan te Ooltgensplaat een gepar keerde auto met een scherp voorwerp be krast. Dierenmishandeling Vrijdag werd door een bewoner van Den Bommel aangifte gedaan van dierenmis handeling. De kat van de man werd die dag door een onbekend gebleven per soon met een luchtbuks beschoten. Het dier kreeg een kogeltje in zijn rug en moest door de dierenarts worden behan deld. VOOR BEELD EN GELUID FOTO - VIDEO - snjDtO - REPORTAGE - FOTOGRAFIE czi en d] czi ^^7 czimcziizziizziizzrimc^czi OUOOORP- Waststmat 35 - Téhfóon (0187) 6816121Fax 6B3734 E-Printshop-Hogezoom 172-Telefoon (0111)462400 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflaickee

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1997 | | pagina 1