Pracht spektakel op Goeree-Havenhoofd Eilanden-Nieuws familieberichten Klimaatverandering: oorzaken, gevolgen en oplossingen Eierverbruik in Nederland stabiel Berichten uit de Gezondheidswijzer Jr ''Mh'^!^^^^ Grote bingo te Ouddorp Tractor- en motorendag in de Oostdijk Vakantiebijbelclub Rommelmarkt Oude Tonge Orgelconcert Evert van de Veen te Tholen RV. De Trekvogels Nog'es Berend Botje VERVOLGVERHAAL JT is het blad voor uw Mobiele tentoonstelling op zonne-energie Maandthema julil augustus 'voetverzorging' KAREL DE (JROÏE W. G. A. ik- Winter Biz. 2 EILANDEN-NIEUWS Je mag in 't vissersdorp Goeree- Havenhoofd onder de jeugd nog jongens van sta-vast veronderstel len en zaterdagmiddag bleek dat te kloppen; 74 jeugdigen waagden aan, langs, onder en over een touw de oversteek over de haven, dertig meter lang. Wat wou je ook, aan de overkant wachtten een paar fraai blonde Havenhóódse meisjes die aan de winnaars rooie petjes deel den en zó'n petje wilde je natuur lijk. Schooldircktcur meester van Kootcn zou 't evenement openen, daarom omdat de baten van deze dag voor z'n school, de "Eben-Haczer" basisschool zouden zijn bestemd (al voor de derde keer) en daar doe je wat voor, zo ook de bovenmees- ter, maar halverwege het touw leed hij schipbreuk en plonsde in 't water. Z'n pupillen deden 't beter, vooral Jan Jaap van Wijk, al moest'ic aan de andere kant bekennen "dat z'" i Mccih'i van Koolfii in de piobtenien. zêcr dce'. Zoals hij klom er maar één. gewoon het touw in 't midden en een been aan elke kant. Hij maakte een snelle oversteek, dat zeker. De havenoversteek werd georganiseerd door de touwtrekclub "de Goeree.se vis sers' en werd gesponsord door enkele visserijbedrijven. Het werd een prachtige middag, langs en boven de haven, "l was echt feest op 't Höód. Meerderen hadden zelfs de vlag uitgestoken! De uitslag was als volgt: 5-12 jariiicm Jan Jaap van Wijk0.34.04 min. Martijn Moerkerk0.43.16 min. Arjan van Koppen0-30.60 min. J-16 Jcirli^cn: Wilbert Mocrkcrke0.44.60 min. Pillen \erolme0.44.63 min. André Slingerland0.33.50 min. jaar en ouder: Michel Niemandsverdriei0.16.73 min. Peter Akershoek0.18.00 min. Pi.-i Krii-or ().IS.33min. Jan Jaap van Wijk tijdens n \ncllc nvcnmht. Speeltumvcrenigmg "De f-lipjes' te Outl- dorp organiseert op woensdag 10 augus tus een grote bingo in M.F.G. "Dorps- tienden" te Ouddorp. Aanvang 20.00 uur. Mooie prijzen. Zaterdag 20 augustus organiseert men voor de tweede keer een tractoren- en motorendag in de Oostdijk in Goede- rcede. De eerste tractorendag in juli van het vorig jaar was een groot succes, mede daardoor hebben de organisatoren besloten ook dit jaar weer zo'n dag te organiseren. Wat gaat er zoal gebeuren en wat is er te zien? Er zullen oude traktoren, oude automo bielen, stationaire staande) motoren en zelfs een crossley motor te zien en te horen zijn. Veel van deze traktoren, motoren enz. zijn dt)or de eigenaars prachtig gerestaureerd. Rond het middaguur maken de traktoren een rondrit dt)or de gemeente Goedc- reede en daarna (om ongeveer 14.00 uur) is er een 'dors-demonstratie', een oude dorsmachine zal dan aan hel werk zijn. Kortom een evenement om te bezoe ken. Enkele gegevens: De dag is van 10.00 tot 16.00 uur, het terrein waar de dag wordt gehoutlen ligt aan de Oostdijkse- wcg 23 in Goedcreede. OOLTGlA'SPLAAf Vakantie Bijbel Clubconnnissie vanuit het Ned. Hervormd Jeugdwerk te Oolt- gensplaat organiseert van 10 tol en met 12 augustus diverse leuke aktiviteiien voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Maar ook voor u en voor jou! De tent staat op het Marktveld voor de Ned. Her vormde Kerk. Thema: DE GROTE VISSER. Elke dag: 10.00 uur: Kinderclub (4-12 jaar) en 14.00 uur: Middagaktiviieit, o.a. vossenjacht, zeskamp en veel meer. Verder: Woensdag 10 augustus om 20.(K) uur: Sing-in. samcnzangavond. Donderdag 11 augustus om 19.30 uur: l-'ilin: Kruis in de asfaltjungle. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen met onze programma's. Tot ziens, het vakantie bijbel ehtbteam. Anton. Cok, Jaap, Jacoline. Rianne en Sjaak. De Greenpeace-tentoonstelling Kli maatcrisis - Power to Change reist tot voorjaar 1995 in een trai-ler door Nederland. Van 11 tot en met 13 augustus is de tentoonstelling, die is geopend van 11.00 tot 17.00 uur, te zien in Zierikzee aan de Nieuwe Haven. Vanaf de 15e tot en met 25 augustus staat 'Power to Change' op de Oosterschelde- kering (samenwerkingsverband met Neeltje Jans). Daarna reist de tentoonstelling naar de Markt in Middelburg (26 tot en met 29 augustus). Power to Change - de ondertitel van de tentoonstelling - is de oplossing van de dreigende klimaatcrisis: de kracht om energie te besparen en over te schakelen op schone energie. De energie voor deze tentoonstelling is dan ook afkomstig van 32 op het dak van de trailer bevestigde zonnepanelen. De tentoonstcllins; behandelt de oorza- Op zaterdag 27 augustus aanstaande zal er aan de Kerkring een groots opgezette rommelmarkt worden gehouden. Aan deze rommelmarkt is tevens een paalzitwcdstrijd verbonden, die start op vrijdag de 26e augustus om I8.(X) uur en duurt tot zaterdag 27 augustus 14.00 uur. Op deze rommelmarkt zullen naast de gebruikelijke spulletjes ook bloemen, planten, oliebollen en velerlei handwerk worden verkocht. Verder zult u aantreffen: Kinderspelen Grote spiraal Boeken en nog veel meer. Kortom, alle reden omvrijdag/zaterdag de 26e/27c deze markt te bezoeken. U bent van harte welkom! Heeft u nog spulletjes, dan kunt u dit doorgeven op (01874) 1931. Op zaterdag 20 augustus wordt voor de laatste maal opgehaald! Op zaterdag 13 augustus a.s. geeft de jonge \oortbuizer organist Evert van de Neen een orgelconcert in de Hervormde Kerk te Tholen; aanvang 20.00 uur. Dit is een goede gelegenheid voor de Zecuwschc bevolking om kennis te maken met deze veelbelovende organist omdat in november 1994 een orgel-CD zal worden gepresenteerd door de Her- vomide Kerk van Tliolcn, opgenomen op het prachtige Van Dam-orgel van deze kerk. Na zorgvuldig afwegen is de keuze op Even van de Veen gevallen om het orgel voor deze CD te bespelen. Dit concert is uitermate geschikt voor de doorsnee orgellietliebber en er is een uit leg over de te spelen werken. Op hel programma slaan werken van Bach, Handel, Boëly, Mendelssohn, Bocllman (Suite Gothique), Guilmant en een aantal improvisaties van de orszanist zelf. Na afloop zijn CD's en MC's te koop van de organist. ken en gevolgen van klimaatverandering, maar biedt ook oplossingen. De gevol gen worden ondermeer getoond in de diaserie 'Nederland onder Water': Schip hol en toeristische attrakties als de Efteling staan zijn daarin gezwicht voor een stijgende zeespiegel. Ook worden de gevolgen hoor- en zichtbaar gemaakt in een videoclip. De oplossingen worden ondermeer in tekst en beeld aangereikt met een touch-screen computer-pro- gramma, waarmee bezoekers middels zes stellingen hun mening over mogelijke oplossingen kunnen geven. Het verhaal van de tentoonstelling in een notedop: klimaatverandering leidt tot een ecologische, sociale en economische catastrofe. De oorzaak? Onze honger naar energie. Door de opwekking van energie met be hulp van kolen, olie en gas komt kool- dioxyde (CO;) in de dampkring. CO: is een broeikasgas: het houdt warmte vast. Daardoor stijgt de temperatuur op aarde en verandert het klimaat. Om klimaatverandering te voorkomen moeten we de CO:-uitstoot verminderen. Dat kan als we energie besparen en omschakelen naar schone en duurzame energiebronnen als zonne- en windener gie. Per persoon werden in Nederland vorig jaar 171 eieren gegeten. Dit was vrijwel evenveel als in de twee voorgaande jaren. Het verbruik lijkt zich, na een da ling in de jaren tachtig, nu te stabilisercri. Ongeveer 110 eieren werden thuis ge consumeerd. Het buitenhuishoudelijk verbruik, onder andere in instellingen en horeca, bedroeg 20 eieren. En daarnaast werden 40 eieren in verwerkte vorm gegeten. Er bestaan grote verschillen per regio en type huishouding. Hoogste eierconsumptie in Zeeland Per huishouden werden vorig jaar ge middeld bijna 200 eieren gekocht. De Limburgers en de Zeeuwen kochten meer eieren, rcspcktievelijk 226 en 234 per huishouden. Ook in de noordelijke provincies lag het huishoudelijk verbruik ipts boven het gemiddelde. In de Rand- 'stad en Gelderland was het wat lager dan gemiddeld. In Den Haag en Amsterdam weiden de minste eieren per huishouden gekocht, 160 per jaar. Een oorzaak van de lagere aankopen in de Randstad is het grote aantal een- en tweepersoonshuis- lioudens. Deze groep eet daarnaast vaker dan gemiddeld buiten de deur. Huishoudens met een huisvrouw of -man tussen de 40 en 49 jaar, kochten de meeste eieren, gemiddeld 273. Bij zo'n huishouden, bestaande uit vier personen, liepen de aankopen op tot 335 eieren. Ook tweepersoonshuishoudens waar de huisvrouw/-man tussen 30 en 39 jaar werden in 1993 gemiddeld 161 eieren gekocht. Scharrelei favoriet in Rusland Ruim 31'^f van de huishoudelijk aange kochte eieren in Nederland bestond in 1993 uit scharreleieren. Daarnaast bestond 49!- uit volière-eieren. In de drie grote steden werden minder eieren ge kocht dan het landelijk gemiddelde. Dat waren wel voor een groter deel scharrel eieren, ruim 40%. Koploper is Amster dam waar het aandeel scharreleieren boven de 30'^f uitkwam. Drenthe en Overijssel bleven met een aandeel schar releieren van ruim 20"^;^ achter bij het landelijk gemiddelde. Naannate de huis man of -vrouw jonger is en het hui.shou- den kleiner, is het aandeel van scharrelei eren hoger. Bij een alleenwonende onder de 30 jaar bestond ruim 33rf van de ge kochte eieren uil scharreleieren. Bij een vicrpcrsoonshuishouden met een huis- vrouw/-man ouder dan 30 jaar, was dit slechts 269r DINSDAG 9 AUGUSTUS 1994 Vanwege de grote belangstelling in de afgelopen maand, breidt de Ge zondheidswijzer het maandthema 'voetverzorging' in augustus uit. Naast het algemene informatiepak ketje kan men nu bij de Gezond heidswijzer ook gratis specifieke informatie over voetverzorging krijgen: over kinderschoenen, over lastige voetproblemen als lik doorns, wratten en zwemmersec zeem, en over voetverzorging bij diabetes. Dit informatiemateriaal kunt u ophalen of telefonisch aanvragen bij de Gezond heidswijzer in de GGD-vcstiging die het dichtst bij u in de buurt is: Middelharnis, Sportlaan 5, tel. (01870)86641. Ook kunt u in uw bibliotheek een boe- kententoonstelling over dit thema bekij ken. De Gezondheidswijzer Zuidhollandse Eilanden is het informatiecentrum van de GGD waar iedereen vragen kan stel len op het terrein van de gezondheid. In de Gezondheidswijzer kunt u op het gebied van ziekte, gezondheid en gezond heidszorg folders en artikelen vinden, maar bijvoorbeeld ook adressen van patii^ntenverenigingen of informatie over cursussen. Veel materiaal is kosteloos te verkrijgen. OUDDORP Uitslag van de wedvlucht vanuit Bergerac op 29 juli 1994. Gelost om 13.()5 uur. Wind: Zuid-oost. Deel name: 121 duiven. H. Kleijn 1,3, 10, 26; P. Mierop 2, 4, 14, 16, 28, 29: J. Akershoek 5: T. v. d. Bok 6, 9, 18, 19, 20, 30; L. Sperling 7, 8, 12. 22; Comb. Grinwis 11: A. Klijn 13, 23, 27; K. Breen 15; J. v. d. Berg 17; L. Tanis 21, 24; Comb. Kievit 25. In de krant van 8 april van dit jaar ging het in de vragenrubriek, om de identiteit van de veel bezongen Berend Botje uit Zuid laren. Het versje zegt van hem dat hij in Zuid laren 'nooit wêêrom' is gekomen en ter geruststelling van de kinderen voor wie 't versje werd gezongen werd bedacht dat'ie wel naar Amerika zou zijn gegaan. Via een abonnee in Nieuw Beijerland heeft een 80-jarige in Canada wonende oud Zuidlarense, geschreven wat zij uit haar jeugd over haar toenmalige plaats genoot Berend Bootje weet. Hij werd Berend Bootje genoemd omdat hij dage lijks met een platte open schuit door de vaarten langs de boerderijen trok om de volle melkbussen op te halen en de melk naar de fabriek te brengen. Hij moet een "akelige brompot' zijn ge weest die al van verre op een scherp fluitje floot om de boeren te laten horen dat'ie er aan kwam. De knechten en mei den hadden dan maar te zorgen dat de bussen 'op de stoep' langs het water stonden. Iedereen was blij toen deze Berend Bootje ermee stopte en er een jongere man voor hem in de plaats kwam."Die schafte overigens het bootje af en bediende zich voortaan van paard en kar. Het liedje moet een spotliedje zijn ge weest op de oude Berend die altijd maar mopperde en altijd maar een grote mond opzette. 4.l^l^l^l^J^J^^^]^l^J^J^l^l^l^J^,^l^4.l^l^i^^J^J^l^l^l^l^J^l^l^.l^]^.J^J^J^.^l^.]f.^t^^^.l^:t.Jt.lf jfj^j^^ifj^i^itit.ififit.ifif4.if:fjt^if.ififififtf4-***>^***¥************ 14- De PYank achtervolgt hem, luid roepend en bedreigend. Fel stuitert Fillcrts hart in zijn'borsl. Als hij maar nergens met dat vervelende touw achter blijft haken. „Een zwerfkei, pas op!", flitst het door hem heen. Tjoep, hij veert erover. „Ai, ai!", nu gilt Ellert. Hij is voorover geklapt. Oei, wat doet zijn voet een pijn. Vurig vlamt het door hem heen. Daar lag iels scherps op de grond. Was het een steen? Nee, een bijl. Welke sufferd heeft die hier laten liggen? De Frank is boven op hem gesprongen en rukt hem overeind. Dol is hij. Daar wou me zo'n heide nse Saks ontsnappen. Hij richt zich in volle lengte op en stoot mei kracht z'n vuist in de richting van Ellens neus, met de bedoeling om z'n slaaf eens goed te laten voelen wie er de baas is. Ellen bukt zich razendsnel. Mis! De vuist slaat in het luchtledige. Ellert schalen het uit en voelt dan weer aan z'n gewonde voel, waar hel bloed rijke lijk uitvloeit. De Frank is ziedend van boosheid. Hij trapt Ellert naar een boom, stompt hem on'der zijn keel en duwt hem tegen de stam aan. Daar windt hij het touw om de boom en legt er enkele stevige knopen op. Ellert staal nu machteloos, zakt bijna in elkaar van de voetpijn. De Frank stapt hoonlachend achteruit, ondoet zich van zijn leren broekriem met koperen gespen eraan. Tartend draait hij het ding een paar maal zwiepend boven zijn hoofd in de lucht. Straks zal hij die beroerde Saks in z'n gezicht ran.selen, tot dal hij hem om genade zal smeken en als een hondje achter hem naar Francic zal kruipen. De schouder van de Frank buigt al naar voren. In dodelijke angst ween Ellen met zijn handen af, boven zijn hoofd. „Heidaar", klinkt plotseling een hoge stem. „Lafaard, laattlal!" Vertwijfeld laat de Frank zijn rechterarm zakken. Achter hem staat... de man in het blauw. Zijn ogen fonkelen. „Maak dat ventje los. F"n gauw een beetje." De Frank weet niet hoe hij hel zt) gauw doen moet. Z'n knieën knikken van bangheid. Zenuwachtig friemelt hij de banden los. „Verzorg die Saks goed. 't Is er een met pit in z'n lijf. Die wil ik aan mijn hof hebben. We zullen eens kijken wat we hem kunnen leren. Denk erom dal je 'm niet laat ontsnappen. Anders laat ik je levend roosteren boven een kolenvuunjc." De Frank huivert, zelfs nog nadat zijn vorst weg gereden is. Ellert hinkelt mee, nog steeds aan het touw. Als de dag ten einde is, sluipen enkele Saksen naar de puinhopen van hiin lempelgebouwen, lopen eerbiedig om de gevelde Heelalboom. Een van hen maakt zich los van het groepje, blijft staan, sjokt naar zijn akker. Wat ziet hij daar? Het glinstert in de maneschijn. Hij tast, voorover op z'n knieën zittend, 't Is zwaar. He, een bijl. Maar... maar wat kleeft daar nu toch aan? Bloed! Misschien hebben ze zoonlief wel met m'n eigen bijl gedood. Dom, o wat dom, om die hier te laten liggen. Hevige ontsteltenis knijpt in zijn borst. Dit bloed... dat... dat roept om wraak. Die arme jongen heeft nog niet eens mee gedaan met die overval. In machteloze woede balt vader Wychert zijn vuist en als hij eindelijk weer overeind krabbelt, staat één ding hem duidelijk voor ogen: hij zal niet eer der rusten voor deze zaak betaald is. Met een woeste grauw strompelt hij naar huis, de bijl als een kostbare prooi met zich meenemend. Hoofdstuk 8 DE LEGENDE VAN DE HOORNBLAZER EN DE PIJLSCHIETSTER VAN PAVIA Laat in de avond zetten de Franken hun tenten op als nachtverblijf. Een oude .soldaat met een breed lachend gezicht hakt wat hout in molen om een vuur te stoken. Al gauw flikkeren oranje vuurton gen door de droge brandstof. De Franken scharen zich om hel vuur en warmen hun verkilde licha men. Sommigen wrijven behagelijk hun handen. De twaalf Saksische gevangenen zitten zielig op een hoopje gedromd, stevig vastgebonden en bewaakt door vier oplettende F'ranken. Ze weten dat ze terug mogen naar hun land, als de Saksen zich rustig gedragen en de achtergebleven bezet ting in Eresburg niet lastig vallen. Daar is heel weinig kans op, hun eigen volk kennend, vermoe den ze een felle vrijheidsstrijd. Nee, hun dierbare land zullen ze wel nooit meer terug zien. Mis moedig staren ze naar de groep Franken bij het knetterende vuur. „Onze koning heeft een goed werk verricht tloor die Saksen op hun vingers te tikken", bromt één van hen. „Ja", merkt een ander op, „God zal er zeker Zijn goedkeuring over geven. Dat heeft Hij eigenlijk al gedaan. Weten jullie nog dal we enkele dagen geleden zo'n ontzettende dorst hadden en nergens in de omtrek water konden vinden? Koning Karel zocht om zich heenkijkend, wellicht met een gebed in zijn hart en plotseling bruiste er voor de voeten van zijn paard water uit de grond, lien wonder van God! Nog groter als bij Willibrord in Hciloo, want die moest nou graven, onze Karel niet. O, o, wat hebben wc twn toch gedronken." De anderen knikken instemmend. Ze weten het nog maar al te goed. „Reken er maar op dat Karel die Saksen klein zal krijgen." Allen schateren hardop. Ellen knarsetandt, steekt z'n tong uit naar de rug van de dichtstbijzijnde wacht en denkt bij zichzelf: „Wie je ook klein krijgt, mij niet... nooit!" Koning Desidcrius staat voor het venster van zijn palcis in Pavia. Er ligt een vals glimlachje op zijn gezicht. Hij stoot hel vensterluik open om wat fris se lucht binnen te halen. Een kil avondwindje blaast naar binnen. Desiderius steekt zijn handen diep in de hennelijnen koningsmantel. Achter hem zit Gerberga, de weduwe van Karloman. op een leren poef. „Nu is de tijd gekomen om uw zwager Karel een hak te zetten", merkt hij op zonder zich om te draaien. „Stefanus is dood. de nieuwe paus Hadrianus zit pas op zijn stoel. Niemand weet van hem of hij voor de Longobarden is voor de Franken. Karel is op krijgstocht naar de Saksen, dus ik heb m'n handen vrij, vrouwtje." „Hm", zegt Gerberga. Ze legt haar handen afwach tend op haar schoot. „En wat wou u dan doen?" „Paus Hadrianus moet voor mij kiezen en uw zonen! Heus, ze hebben recht op de troon. Hij moet ze zalven." Vanuit de donkere zaalhoek klinkt de felle stem van Otker: „Als Hadrianus niet wil, dan zullen wc hem aanvallen. Ha, ha, wat moet hij beginnen zon der Karel!" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1994 | | pagina 2