EHIVI1DEf1-l1IEmi/5 n ï^lriE;^ (Bom Iko TORT MACLEOD' Prairie-stadje met uitersten NIEUWS Plechtigheid met icleindochter Roosevelt in Oud-Vossemeer jeugd- hoekje i^~ U- uit de kerken 1 _j 1 Monument vier vrijheden onthuld! van Oom Ko Juni-raadsel 2 Extra juni-raadsel B OPEN JEUGDWERK Tot slot Bewoners Sjaioom en Refugium namen afscheid van dr. J. Wieringa als teamarts Rommelmarkt Stichting 'Steun aan Israël' 4e Blad VRIJDAG 19 JUNI 1992 No. 6109 I Gewillig poseerde Laura D. Roose velt voor een horde fotografen in het Thoolse plattelandsdorpje Oud-Vos semeer. Even tevoren had ze in de geboorteplaats van haar voorouders een kunstwerk onthuld dat herinnert aan haar beroemde grootvader, de voormalige Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. „Op mijn negende mocht ik een keer een boot dopen door een champagnefles stuk te slaan, maar zo'n onthulling heb ik nooit eerder gedaan", zei de Ameri kaanse wat onwennig. Nieuwsgierig dromden groepjes inwoners van de Thoolse kern Oud-Vossemeer bijeen rond de kerktuin waar de onthulling plaatsvond. Op de eerste rang de Ameri kaanse Roosevelt-delegatie, het Thoolse gemeentebestuur en een afvaardiging van het Zeeuwse provinciebestuur. Een beschaafd applausje klonk toen klein dochter Roosevelt langzaam het doek wegtrok en een figuratie van vier vogels zichtbaar werd; vogels die de vier vrijhe den symboliseren die de voormalige Amerikaanse president Roosevelt voor stond. Vrijheid van meningsuiting, vrij heid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. Dat waren in de ogen van Roosevelt de wezenlijke waarden van democratie. Beste jongens, meisjes... en ieder die dit leest Om te beginnen kunnen we enkele prijs winnaars noemen: Arie de Winter, Anita Goedegebuure, Aagje de Boer, Matthijs Guijt. CNS Sommelsdijk: Hans, Johan en Patrick V. B. Alle zeven van harte gefeliciteerd. Nu we het toch over felicitaties hebben: Bedankt voor de felicitaties die we zelf ontvingen! Van Jolande v. d. Wende hebben we nog een Pinkster-raadsel Hggen. We plaat sen het alsnog en zij krijgt de extra punten. X X X X X X X Bijbelboek X X X X X Zoon van Abraham XXX Rivier X X X X X X X Hogepriester X X X X X X Koning X X X X X X Discipel X X X X X X Koningin X X X X Vrouw van Boaz X X X X Linkshandige richter X X X X X Bouwde de ark. We plaatsen nét zo'n trap-puzzeltje als vorige week. Jullie weten nog hoe het werkt hè? Trappuzzel 1. klinker 2. oude lengtemaat 3. bewoner van Letland 4. paar 5. meubel om op te zitten 6. plaats in de Betuwe 7. bewoners van Estland 8. voorzetsel, in 9. klinker Misstanden Laura Roosevelt greep de plechtigheid rond het kunstwerk van de Middel burgse kunstenaar Nico van den Boe zem dankbaar aan om te wijzen op de huidige misstanden in New York, waar zij vandaan komt. „De vrijheden komen daar ernstig in gedrang. Daklozen be volken in die stad de straten en er wordt honger geleden. Kinderen dragen wa pens naar school. En artiesten moeten vrijheid van werken ontberen omdat sommige mensen hun kunstwerken ongepast vinden". Kleindochter Roosevelt riep haar ge hoor op om alles te doen wat maar mogelijk is voor het behoud van de vrij heid. Daarbij verwijzend naar de vele duizenden mensen, die daarvoor dage lijks hun leven wagen. De band van de Roosevelts met de pro vincie Zeeland is hecht. Het was dan ook niet de eerste keer dat de familie Roosevelt het eiland Tholen bezocht. De Thoolse kern Oud-Vossemeer wordt verondersteld de geboorteplaats te zijn van de voorouders van de vermaarde president Roosevelt. De eerste Roosevelt die naar de Verenigde Staten vertrok, arriveerde rond het jaar 1649 in New York. Het is dan ook aannemelijk dat alle Roosevelts in Amerika nazaten van hem zijn. De familienaam is mogelijk afgeleid van de Rozevelts, een stuk land in de buurt van Oud-Vossemeer. Kleindochter Laura Roosevelt kwam naar Oud-Vossemeer aan de vooravond van de uitreiking van de Four Freedoms Awards in de Zeeuwse hoofdstad Mid delburg. Deze onderscheidingen van het Amerikaanse Franklin en Eleanor Roosevelt Instituut worden beurtelings in de Verenigde Staten en in Nederland uitgereikt. Het ene jaar in New York en het andere jaar in Middelburg. Het gaat om een eerbetoon aan die men sen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vrijheid. Dit keer gaan de awards naaroud-secretaris- generaal van de Verenigde Naties Jaq- vier Pérez de Cuellar (72 jaar), oud- politicus en topdiplomaat lord Peter Carrington (72 jaar), cellist en dirigent Mstislav Rostropovich (64 jaar), ex- gijzelaar Terry Waite (52 jaar) en eco noom Jan Tinbergen (88 jaar). NIEUWE TONGE Hallo jongelui, D.V. zaterdagavond 20 juni is er weer open jeugdwerk in Herv. Centrum 'Elim'. Dit is voor de jeugd van 15 jaar en ouder. Deze avond hebben we, dit seizoen voor het laatst, een open avond. Je kunt dus allerlei spelletjes doen, zoals sjoelen en pingpongen. Ook is er natuurlijk de voetbaltafel. Je kunt ook wat te drinken krijgen en er wat lekkers bij kopen. Deze avond kun je je opgeven, om als afsluiting van het seizoen te gourmetten. Dit is niet zoals in jullie programma staat 4 juli, maar 11 juli. We hopen dat jullie allemaal weer komen en je vrienden en vriendinnen ook meebrengt. Het wordt dan vast weer heel gezellig! De zaal gaat om 19.30 uur open. Tot ziens. Het JWC Jaco de Boer. Ook nu weer volgde ik vol spanning je judo-verslag. Je weet leuk te beschrijven hoe die jongen die eerste werd qua prestaties eigenlijk tweede had meoten worden en hoe die jongen die tweede werd (jij dus) misschien wel een plaatsje hoger waard geweest was... Aagje de Boer. Je bent al nèt zo sportief als je broer, maar dan op turn-gebied? Die cursus die jullie hond volgt, werkt die ook voor kinderen die lastig zijn? Hoewel onze kinderen erg lief zijn, heb ben ze ook wel eens erg veel moeite met luisteren... Matthijs Guijt. Leuk bedacht. Jij jouw geheim en ik het mijne. Heb je al veel huiswerk? En orgel spelen, lukt dat al aardig? Sylvia Goedegebuure. Je moet me toch eens uitleggen wat 'pergimano' precies is en hoe het werkt. En misschien ben ik heel lastig, maar hoe leerde je Reinier zonder steunwieltjes rijden? Als ik twee straten naast m'n zoontjes fiets heb gerend word ik héél ongeduldig, ga ik héél erg zweten en ben ik flink moe. Weet jij een betere manier? Anita Goedegebuure. Geeft niets hoor, datje een beetje laat was. Heb ik ook wel eens (vaak). Jullie leveren de laatste tijd keurig je oplossingen in, geautomati seerd. Alleen: wist de computer niets meer te verzinnen, toen je je briefje ein digde met „Nou, ik weet niks meer te vertellen"? Ilse Kattestaart. Dat er Ike i.p.v. Ilse in de krant stond komt waarschijnlijk door dat de zetter van de krant mijn hand schrift moeilijk lezen kon. Net als Sylvia en Anita (puzzelgenootjes) zal ik weer eens moeten gaan typen. Hopelijk blijf je trouw meepuzzelen! Elma Buscop. Van harte gefeliciteerd met je behaalde diploma! Heb je de vlag nog uitgehangen? Fijn dat je de verzor ging in wilt. Een mooie richfing! Mis schien dat we ook nog eens bood schappen bij AH Oude Tonge komen doen in de zomervakantie... De hartelijke groeten en bij-leven-en- welzijn tot volgende keer. Dat was het vooral, een afscheid van de bewoners. Ze waren samen met het bestuur en de leiding van de gezinsvervangende tehuizen naar het personeelsrestaurant van Her- nesseroord gekomen om afscheid te nemen niet alleen van een teamarts, maar zoals het later op de avond werd gezegd, vooral ook van een vriend. Na een dienstverband van bijna 25 jaar achtte dr. Wieringa de tijd gekomen om afscheid te nemen. Bij zijn binnenkomst wachtte hem en zijn vrouw al direkt een grote verrassing toen bleek dat ook zijn kinderen waren uitgenodigd om dit afscheid mee te maken. De heer Joppe, voorzitter van de Stich ting heette allen hartelijk welkom. Hij dankte hem hartelijk voor alles wat hij voor onze tehuizen had gedaan in de afgelopen 25 jaar. Het was met recht pio nieren geweest. „Toen in 1967 ons eerste tehuis geopend werd was er nog weinig ervaring met deze nieuwe zorgvorm, maar dokter Wieringa heeft een zeer waardevolle bij drage geleverd in de opbouw van de zorg voor onze mensen", zo waardeerde dhr. Joppe. Namens het bestuur overhandigde hij hem de ingelijste foto's van de te huizen. Ook de hoofden, de heren van Beek (Refugium) en Besuyen (Sjaioom) lieten hun waardering blijken voor de goede samenwerking. In het ABC-spel werd bij elke letter een woord gezocht wat kenmerken was voor de persoon Wieringa. Een aantal bewo ners vormden een woord waarin de dank aan dr. Wieringa werd verwoord. Namens de bewoners werd hem een album aangeboden, waarin elke bewo- Nu deze plaats naar aanleiding van het aangenomen beroep door ds. De Lange uit Sommelsdijk naar deze plaats, ook voor menige Flakkeeënaar enige bekendheid zal krijgen, wil ik u graag iets vertellen over Fort Macleod. In oktober vorig jaar heb ik deze plaats mogen bezoeken. Ligging van Fort Macleod De plaats ligt in de Provincie Alberta, tamelijk afgelegen, nl. 160 km. van Calgary, 48 km. van Lethbridge en 72 km. van Cardston. Dit zijn dan de dichtstbij gelegen plaatsen van enige betekenis. Het is een lichtglooiend gebied met een goede bezetting van Farms, in hoofdzaak veebedrijven. De stad is van historische betekenis en ligt op de kruising van de wegen 2 en 3 (de zgn. kraaienroute). Deze loopt in zijn geheel langs de Amerikaanse grens. Door het stadje stroomt de Old- man rivier. Historische plaats Het centrum Downtown is een van de oudste historische monumenten van de provincie 'Alberta'. Een variëteit van stenen en houten huizen van omstreeks 1890. Er wordt veel aan restauratie gedaan, om dit voor de nageslachten te bewaren. Fort museum In 1874 de noordwest Mounted Police (later de R.C.M.P. met hun rode jassen) vestigden zich hier en hadden hier hun eer ste verdedigingsfort Fort Macleod, dat nu een museum is geworden met op de binnenplaats oude huifkarren en wig wams, terwijl het geheel is omringd door een houten omhei ning, met schietgaten, waarin zijn zich snel konden terugtrekken bij overmacht van indianen. Het lilimaat De motelhouder waar wij mee spraken had het over ijzige koude winters, en warme tot hete zomers. Men leeft dan bij de airconditioning. De Buffalo jump In de onmiddellijke omgeving van Fort Macleod bevindt zich een van de grootste en oudste Buffeljumps van Noord Amerika. Een Buffeljump is een steile muur waar de india nen de buffels over heen joegen, moedwillig de dood in. Deze is een van de best bewaarde en valt nu onder bescher ming van de U.N.E.S.C.O. Kerken in Fort Macleod Er bevinden zich wel een stuk of 4 kerken in deze plaats. De kerkjes zijn meestal wit en zijn duidelijk te onderscheiden ook vanwege hun torens en bevindt zich ook een RK kerk in Fort Macleod, naast de protestantse Chr. Reformed Church waarnaar ds. De Lange zijn beroep heeft aangenomen is er ook nog een kerk van de Ger. Gemeente. Voor de rest weet ik van deze kerken echter niet veel te vertel len. Eén ding weet ik echter wel, dat de afstanden in dit deel van Canada enorm zijn en wanneer men op een van de Highways zijn kilometers achter zich laat, ziet men vaak links of rechts op de zijwegen (de zgn. Roedel Roads) een enorme stofwolk zich voortbewegen. Hiervoor bevindt zich dan een farmer of vrouw, die met hun Pick-up wagen bood schappen gaan doen in de stadjes. Dirksland A. J. V. d. Vliet ner vergezeld van zijn of haar foto op eigen wijze iets geschreven of getekend had om de gevoelens ten opzichte van dr. Wieringa tot uitdrukking te brengen. Namens de bewoners van Sjaioom voerde Kees v. d. Sluijs het woord; namens de bewoners van Refugium Wim Hagens. Tenslotte sprak dr. Wieringa woorden van afscheid en dank aan allen die bij de tehuizen betrokken zijn. Daarna kreeg een ieder gelegenheid om persoonlijk van dr. Wieringa afscheid te nemen. Een aantal bewoners had daar duidelijk moeite mee. Vooral zij die al lang in de tehuizen wonen. In zijn plaats is tot teamarts benoemd voor de tehuizen Refugium en Sjaioom dokter J. van Kempen te Sommelsdijk, verbonden aan Hernesseroord en 'de Samaritaan'. SINT MAARTENSDIJK De heer M. A. van Beveren werd honderddrie De heer M. A. van Beveren is zondag 14 juni in het verzorgingstehuis Sint- Maartenshof in de Thoolse kern Sint Maartensdijk 103 jaar geworden. Zaterdagmiddag werd er al een voor schotgenomen op de feestelijkheden die maandag plaatsvonden. Burgemeester H. A. van der Munnik en zijn vrouw kwamen op bezoek om hem met deze hoge leeftijd te feliciteren. Maandag was het de beurt aan de fami lie, de mede-bewoners en aan alle andere bekenden. Zij kwamen bijeen in Sint-Maartenshof, waar gezamenlijk de koffie met gebak werd genuttigd. De burgemeester, kwam, zoals gemeld, eer der omdat hij maandag verhinderd was. De jarige heeft zelf nooit kinderen gehad. Wel heeft hij een stiefzoon. Hij is geboren in de Thoolse kern Stavenisse, waar hij ook het grootste gedeelte van zijn leven gewoond heeft. In het jaar 1985 verhuisde de heer Van Beveren naar het verzorgingshuis Sint-Maartens hof, samen met zijn vrouw, die enige jaren geleden is overleden. De heer Van Beveren heeft tot aan zijn pensionering gewerkt als landarbeider. Hij bracht voor zijn werk ook nog een tijdje door in Engeland. Zijn inzicht in de aanleg van poldersloten konden ze daar goed ge bruiken. Hij hielp er ook met het rooien van bieten. De heer Van Beveren geniet nog van een goede gezondheid. Het heeft de hoogbe jaarde dan ook niet aan belangstelling ontbroken. MIDDELBURG Op zaterdag 4 juli a.s. organiseert de Zeeuwse Stichting 'Steun aan Israël' voor de achtste keer een groots opgezette markt van gebruikte artikelen. Deze rommelmarkt wordt zoals gebrui kelijk gehouden onder de Graanbeurs aan de Dam te Middelburg, van 9.00 uur 's morgens tot 15.00 uur. Meestal organiseert de Stichting een maal per jaar zon Rommelmarkt. De Stichting streeft ernaar goede en nog bruikbare spullen aan te bieden. Vaak zijn er vele artikelen aanwezig van antieke datum. Ook voor de verzame laars en snuffelaars is er wat te vinden, alsmede voor hen die gewoon spullen zoeken voor de caravan of de camping of misschien om hun hobby betaalbaar te houden. Door de ervaring hebben de vrijwillige medewerkers de spullen behoorlijk kun nen sorteren en zijn de prijzen billijk, overeenkomstig de kwaliteit. De Stich ting beschikt sinds enige tijd over tafels zodat de artikelen makkelijker aange boden kunnen worden op sta-hoogte. De Graanbeurs biedt tevens bescher ming tegen warmte en regen. De verkoop van de artikelen is ten bate van de opvang van Joden van buiten Israël, o.a. uit de voormalige Sowjet Unie en Ethiopië. Deze steun gebeurt in samenwerking met de Kollektieve Israël Aktie te Amsterdam_. Sinds 1990 heeft de Stichting 'Steun aan Israël' de baten van haar akties bestemd voor dit doel en is een bedrag van ongeveer 80.000,- over gemaakt naar Amsterdam. NED. HERV. KERK Beroepen te Putten (Gld.) (Nieuwe pred.plaats) J. Westland te Kampen; te Zwartebroek- Terschuur (toez.) J. van de Ketterij te Wezep; te Hoogeveen (toez.) J. Ouwen- dijk te Oudshoorn-Ridderveld; te Stap horst Tj. de Jong te Garderen; te Scheve- ningen J. Quist te Hendrik Ido Am bacht; te Nunspeet (toez.) H. Harkema te Onstwedde. Aangenomen naar Fort Macleod (Canada) A. de Lange te Sommelsdijk; naar Hillegers- berg P. J. Droogers te Werkendam. Bedankt voor Haaften (toez.) G. Wassinkmaat te Oene. Toegelaten tot de evangeliebediening W. Heeren-Jöhlinger; W. Jöhlinger. Toegelaten tot de evangeliebediening en beroepbaar J. C. Borst, Wildenberg 17, 2716 ND Zoetermeer, tel. (079) 51 53 00; T. van Bruggen, Cortgene 10, 2951 ED Alblas- serdam, tel. (01859) 1 84 45; M. K. W. de Geus-van Breda, Seringenstraat 32, 3319 TL Dordrecht; Joh. van Holten, Ploegveld 9,. 3993 GG Houten, tel. (03403) 7 75 03; B. G. Keizer, Graslaan 46, 6833 CK Arnhem, tel. (085) 21 33 64; G. B. J. Kozijn, Willem de Zwijgerstraat 48, 8606 EC Sneek, tel. (05150) 2 06 25; A. 1 Stein, Langs de Bogen 6, 8255 GG Swifterbant, tel. (03212) 22 08; E. van Veen, v. d. Does straat 11.2404 XJ Alphen aan den Rijn; H. Post-Knol, Fjildleane 17, 9047 JR Minnertsga, tel. (05187) 14 62; W. J. van Sintmaartensdijk, Ds. E. Kreikenlaan 12, 8124 AP Wesepe. GEREE KERKEN Beroepen te Eindhoven mevr. drs. J. J. van Zoelen Geslaagd voor opleiding schilderen Aan de C.S.G. 'de Vaan' te Rotterdam zijn twee Flakkeese leerlingen geslaagd voor het diploma LTS schilderen. Beide leerlingen moesten naar de Rot terdamse school uitwijken omdat op de LTS te Middelharnis de cursus schilde ren niet meer gegeven wordt. De geslaagden zijn Leendert van Brus sel uit Nieuwe Tonge en Kees v. d. Berge uit Oude Tonge. te Brouwershaven/Zonnemaire; te Har- denberg drs. W. J. W. Scheltens te Haren (Gr.); te Assen G. de Fockert te Makkum die dit beroep heeft aangenomen; te Mus- selkanmaal drs. W. M. Schut, kandidaat te Kampen, die dit beroep heeft aangeno men; te Harkema Jac. Griffioen te Klun- dert; te Hoogezand-Sappemeer W. Dok ter te Schoonrewoerd; te Amstelveen- Buitenvelder P.A. de Bres te Wouden berg; te Hoogeveen R. Pluim te Drach ten; te Oude Pekela R. F. H. Praamsma, kand. te Kampen die dit beroep heeft aangenomen. Bedankt voor Haarlem-Centrum T. Veenstra te Urk. Beroepbaarstelling W. M. Schut, Ie Ebbingestraat 40-5, 8261 Kampen, tel. (05202) 2 48 49; R. F. H. Praamsma, kand. te Kampen. GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Beroepen te Harkstede i.c.m. Overschild T. Bosma, kandidaat te Kampen; te Harlingen M. H. de Boer te Gramsbergen. Aangenomen naar Terneuzen P. L. Storm te Broek op Langedijk die bedankte voor Hasselt en voor Zeewolde. Bedankt voor Emmeloord en voor Bergentheim H. G. Gunnink te Schildwolde; voor Meppel G. F. de Kimpe te Axel. Beroepen te Culemborg K. Holwerdca, kandidaat te Winsum. CHR. GEREF. KERKEN Tweetal te Damwoude A. den Boer te Urk en J. P. Boiten te Schiedam. Beroepen te Nieuw-Amsterdam en te Beverwijk G. M. Bijkerk, kandidaat te Heemskerk; te 's-Gravenhage-Rijswijk D. Quant te Hoogeveen. Aangenomen naar Gouda P. van Dolderen te 's- Gravendeel. Beroepbaarstelling G. M. Bijkerk, Luxemburglaan 156, 1966 ND Heemskerk. GEREE GEMEENTEN Bedankt voor Klaaswaal M. Mondria te Waar denburg. 2 l. 5 6 7 8 9 NED. GEREE. KERKEN

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1992 | | pagina 13