DUIVELANDS MEUBELHUIS B.V. 4000 m^ meubelexpositie Kerstconcert te Middelharnis weekaanbiedingen Charollais Grand Cru KERST STAAF Biüfiag? Politieberichten Grobeka informatie-avond Bij Slager Rien y,d. Veer Ouderwets lekker en natuurzuiver rundvlees JMI de ambachtelijke slager hecrl ,od slaP^" Middelharnis Maatschapsvissers Uitslag verloting Bestel Uw visitckaartjcs Klaas Jan Mulder concerteert in de Singelkerk Gebeente van laatste tsaar gevonden? Steenfabriek dicht Twee Israël-avonden 7.98 7.98 1.75 1.38 INTERESSE IN A.M. RASSEN Dag van de rechten van de mens gewijd aan Aung San Suu Kyi Abonneert U op Eilanden-Nieuws DINSDAG 10 DECEMBER 1991 ,EILANDEN NIEUWS'^ TWEEDE BLAD Wilgenstraat 1, OOSTERLAND Poststraat 8, BRUINISSE Telefoon 01114-1213 1506 Telefoon 01113-1513 Rijden onder invloed In de nacht van dinsdag op woensdag werd een inwoner uit Middelharnis aan gehouden, omdat hij in een auto had gereden terwijl hij teveel alcoholhou dende drank had genuttigd. Bij een ademanalyse op het politieburo bleek het ademalcoholgehalte van de man 580 ug/1 te bedragen (ong. 1.3 promille). De man kreeg een rijverbod en verder wordt er proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Zaterdagavond omstreeks 20.30 uur werd een inwoner uit Sommelsdijk voor hetzelfde feit aangehouden. Zijn adem alcoholgehalte bleek 355 ug/1 te bedra gen (ong. 0.8 promille). Ook hij kreeg een rijverbod en een proces-verbaal. Doorrijden na aanrijding Een inwoner van Den Bommel kwam in de nacht van donderdag op vrijdag met zijn auto in een tweetal tuinen van plaatsgenoten van hem terecht. De man reed door zonder zich bekend te maken of de benadeelden te waarschuwen. Aan de hand van getuigenverklaringen en achtergebleven sporen konden de man en zijn auto de volgende dag opge spoord worden. Hij bekende het feit en tegen hem wordt proces-verbaal op gemaakt. Winkeldiefstal Een drietal jongens in de leeftijd van 16- 20 jaar werd op vrijdag jl. op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in een winkel in het centrum van Middelhar nis. Het drietal had het voorzien op handschoenen. De jongens, allen woon achtig in de gemeente Middelharnis, werden op het politieburo gehoord. Tegen hen wordt proces-verbaal op gemaakt. Auto-inbraken In de nacht van zondag op maandag jl. werd op het eiland een vijftal auto inbraken of pogingen daartoe gepleegd. De Maatschapsvissers (en dat is prak tisch het gehele personeel van de Neder landse kottervloot) kunnen per 1 januari a.s. kiezen voor het betalen van een hogere ziektekostenpremie. Daar staat tegenover dat bij ongeval of ziekte een hogere uitkering wordt gekregen. Bijna de gehele vergadering was voor, alleen de vissers onder om de Zuid van Goedereede, Stellendam, Ouddorp, Tho- len en Bruinisse kozen voor de lagere uitkering, Scheveningen en Volendam waren niet aanwezig ook zij blijven nu in de lagere klasse. OUDDORP Uitslag verloting jl. zaterdag 30 novem ber van de grote vogeltentoonstelling in Dorpstienden: Ie prijs nr. 2357; 2e prijs nr. 1853; 3e prijs nr. 1008; 4e prijs nr. 2361; 5e prijs nr. 2430; 6e prijs nr. 1533; 7e prijs nr. 1501 en 8e prijs nr. 1621. Prijzen kunnen worden afgehaald bij de secr. van de W 'De Putter', M. Verhage, Julianaweg 10 te Ouddorp. Alle leden en medewerkers aan deze tentoonstelling nogmaals hartelijk dank. bij Drukkerij Géhvs. de Waal Langewegl3 SOMMELSDIJK Over het algemeen had men het voor zien op autoradio's en of speakers. De toegebrachte schade is aanzienlijk. Woninginbraak Afgelopen zondag werd er in een wo ning in Middelharnis ingebroken. De dader(s) doorzochten de woning en namen een aanzienlijk geldbedrag, als mede vele waardevolle munten mee. De politie stelt een onderzoek in. Op D.V. zaterdag 14 december hopen de Chr. Oratorium Vereni ging 'Middelharnis' en het Randste delijk Begeleidings Orkest in de Grote Kerk te Middelharnis een uit voering te verzorgen van het eerste en derde deel uit het oratorium de 'Messiah' van G. F. Handel, aange vuld met het 'Hallelujah' koor uit het tweede deel en het 'Te Deum Lauda- mus' van H. Purcell. Aan dit concert werken mee: Marijke Nieuwenweg (sopraan), Myra Kroese (alt), Paul V. d. Bemt (tenor), Jelle Draijer (bas), Martine v. d. Meiden (orgel). De algehele leiding heeft Rinus Ver hage, dirigent van de C.O.V. Ofschoon men met reden vele oratoria van Handel roemt, is toch de 'Messiah' het onbetwiste hoogtepunt, zoals het dat ook was in zijn eigen appreciatie. De totale compositie is in de ongelooflijk korte tijd van 24 dagen tot stand geko men. Hij schreef er aan van 22 augustus tot 14 september 1741, werkte als een bezetene en soms - zoals hij later zei - met het gevoel, alsof hij over zijn eigen schouder stond toe te kijken hoe het werk ontstond. De tekst die voor de 'Messiah' is ge bruikt, werd uit het Oude en Nieuwe Testament verzameld door Charles Jen- nens en geeft in louter bijbelse bewoor dingen leven en zending van Christus weer; alle dichterlijke toevoegingen bij voorbeeld zoals in de aria's van Bachs passionen ontbreken hier geheel. De compositie bestaat uit 3 delen. Het eerste deel schildert met name vanuit het bij belboek Jesaja de toestand van de mens heid vóór de komst van Christus én de vervulling van het woord van de profe ten, met de komst van Christus in de kerstnacht: 'Glory to God in the highest'. In het tweede deel wordt het lijden en sterven van de Messias herdacht. Het verhaal gaat, dat toen de koning het 'Hallelujah'-koor van dit deel hoorde, hij de inzet zo magistraal vond, dat hij oprees uit zijn zetel en met zijn gehele hofhouding dit koor staande heeft aan gehoord. Het derde deel stelt de verdiensten van Zijn lijden aan het licht en geeft een toe komstbeeld van het laatste oordeel en van de eeuwige zaligheid. De eerste aria van dit deel, die begint met de woorden uit het boek Job 'I know that my Redeemer liveth' (Ik weet dat mijn verlosser leeft) is wellicht één van de hoogtepunten uit zijn totale oeuvre. Het getuigt van een juist begrip, dat zijn tijdgenoten in zijn grafmonument in Westminster Abbey, nadat Handel op de Goede Vrijdag van het jaar 1759 (8 dagen na zijn laatste optreden met een uitvoering van de 'Messiah') was overleden, de woorden van deze aria lie ten inbeitelen. Ingeklemd tussen deel 1 en het slotkoor van deel 2 in combinatie met deel 3 zul len koor, orkest en solisten het Engelsta lige 'Te Deum Laudamus' van Purcell ten gehore brengen. Het betreft een zeer feestelijke compositie waarin met name de trompetten een glansrijk aandeel hebben. Het 'Te Deum Laudamus' (We praise Thee, o God) is een van de oudste liturgische teksten. Het behoort tot de spaarzame resten van vroeg-christelijke hymnen die ons zijn overgeleverd. Een vrome legende vertelt dat Ambro- sius en Augustinus bij de doop van laatstgenoemde in 387 na Chr. samen het 'Te Deum' gezongen zouden heb ben, door beurtelings een regel van het lied te improviseren; vandaar de aan duiding 'Ambrosiaanse lofzang'. Hoe het ook zij, in elk geval heeft het 'Te Deum Laudamus' al in de vijfde eeuw een vaste plaats in de liturgie. Het rit misch proza waarin het lied geschreven is doet wat de vorm betreft denken aan de psalmen. De tekst bestaat uit 29 dub belverzen die in 3 stukken zijn in te delen: 1) Lofprijzing gericht tot de drieënige God, 2) Lofprijzing gericht tot Christus en 3) Lofprijzing bestaande uit een reeks psalmcitaten. Uiteraard staat Purcell als een van de grootste Engelse componisten garant voor een schitte rende toonzetting van deze ijzersterke tekst. Uitvoerenden: Marijke Nieuwenweg (sopraan), Myra Kroese (alt), Paul v. d. Bemt (tenor), Jelle Draijer (bas) zijn professionele zangers die reeds meerdere malen hun kwalitei ten hebben laten horen op ons eiland, evenals de organiste Martine v. d. Meiden. Het Randstedelijk Begeleidings Orkest met een bezetting van 19 uitstekende musici zorgt voor een schitterende be geleiding. Het concert begint om 20.00 uur. De deuren van de kerk gaan open om 19.30 uur. Tekstboekjes zijn a 1,- verkrijg baar aan de kerk. Toegangsprijs is ƒ15,- voor volwasse nen en ƒ7,50 voor 65-f-, CJP-houders en scholieren. Voorverkoop-adressen in Middelharnis zijn: het VVV-kantoor en Boekhandel Ariese. Organisatie is in handen van de C.O.V. 'Middelharnis' in samenwerking met de Stichting Kerkconcerten Goeree-Over- flakkee. RIDDERKERK - Het traditionele ad vent- en kerstconcert in de Singelkerk te Ridderkerk vindt plaats op zaterdag 14 december a.s. Dit is groot nieuws voor de vele honderden liefhebbers die deze concerten in de sfeervolle kerk be zoeken. Ook dit jaar is de organiserende kerk voogdij er weer in geslaagd dat Neder lands bekendste organist Klaas Jan Mulder het prachtige orgel in deze kerk hoopt te bespelen en de massale samen zang zal begeleiden. Klaas Jan Mulder zal zeer goed in het gehoor liggende orgelmuziek uitvoeren van Bach, Martini, Walond, Van Opstal, Callaerts, Widor, Pomper en Dupré (Variaties over 'Komt allen tesamen'). Daarnaast zal hij tijdens de voorspelen van de samenzang improviseren over bekende kerstiiederen. Na afloop is er gelegenheid om gezellig met elkaar wat na te praten in gebouw Obadja. Er is daar koffie en frisdrank te koop en bovendien is er een tafel met nieuwe cd's, boekjes en folders. Deze avond, die ongetwijfeld weer veel belangstelling zal trekken, begint om acht uur en de toegang is gratis! Unesco gevraagd: Zijn de botten van de laatste Russische tsaar ontdekt? De Unesco is gevraagd het antwoord te helpen vinden. De sovjet-academie van wetenschappen in de Oeral heeft een kist vol beenderen die de geoloog Aleksandr Avdonin heeft gevonden, niet al te ver van Sverdlovsk. Toen die stad nog Jekaterinenburg heette is daar in juli 1918 tsaar Nikolaas II met vrouw en kinderen omgebracht. Niet al te betrouwbaar zijn de rapporten over wat daarna gebeurde met de lijken. Volgens New Scientist vrezen de Russen in eigen land geen deskundigen te vin den die met zekerheid kunnen vaststel len of de gevonden beenderen inder daad stammen van de tsaar en zijn entourage. Of de Unesco dus maar wil helpen. Nederland produceert 300 miljoen bak stenen te veel. De produktie moet om laag van 1700 miljoen naar 1400 mil joen. Reeds sloten sinds maart 1991 11 bedrijven hun deuren, het twaalfde slachtoffer is de enige steenfabriek die Zeeland bezit, die te Aardenburg in Zeeuws Vlaanderen. Men produceerde tot dusver een goed bekend staand pro- dukt, speciale stenen in hand en waal- vorm. De kostprijs ligt te hoog en de fabriek is alleen rendabel als een hogere prijs dan de huidige kan worden bedon gen, nu dat niet mogelijk blijkt is slui ting het gevolg. Er wordt nog tot maart 1991 gewerkt, maar dan staat het perso neel incluis de direkteur op straat. Produktievermindering is in Nederland de enige mogelijkheid om uit de misère, waaraan de gehele bedrijfstak lijdt, te komen. En de sjofar zal klinken... Sinds een aantal jaren wordt de ver wachting van de wederkomst van Jezus Christus weer levend. Hoewel helemaal niet passend in dit tijdsbeeld staat het juist nu te ge beuren. Jezus zelf geeft de belangrijkste aanwij zing; de generatie die het weer tot bloei komen van de vijgeboom zal meema ken, zal ook zijn komst meemaken. De Bijbel leert, dat de vijgeboom het sym bool is voor Israël als natie. Dit is de reden, waarom hét gebeuren in het Midden-Oosten de wereldpolitiek be- invloedt en steeds meer op indringende wijze onze aandacht vraagt. Messias Jeshua - Jezus - komt terug! „Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde..." (Zacharia 14). Hierover zal mevrouw H. Stranders, zelf joodse, spreken. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van flanelbord en ander beeldmateriaal. Het onderwerp zal over twee avonden verdeeld worden, die één aaneensluitend geheel vormen. Breng a.u.b. een Bijbel mee. De datum is: donderdag- en vrijdag avond 19 en 20 december 1991 in het Groothandelsgebouw, 'Tollens' zaal, ingang Stationsplein 45 (nabij centraal station) te Rotterdam. Aanvang 19.30 uur. Op 10 december viert Amnesty Interna tional met haar inmiddels traditionele fakkelwakes de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Het is dan 43 jaar geleden dat de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aannamen. Dit jaar staat de Birmese oppositieleid ster Aung San Suu Kyi centraal in de aktiviteiten van Amnesty International. Vandaag (10 december) wordt officieel de Nobelprijs voor de Vrede aan haar uitgereikt. Zij zal zelf niet bij de uitrei king aanwezig kunnen zijn. Sinds juli 1989 wordt Aung San Suu Kyi onder huisarrest gehouden omdat de autoritei ten van Myanmar (v/h Birma) haar als een politieke bedreiging zien. Amnesty International, zelf in 1977 Nobelprijswinnaar, voert op 10 decem ber in heel Nederland aktie voor de vrij lating van Aung San Suu Kyi en andere gewetensgevangenen in Myanmar. Op deze dag pubUceert de organisatie een nieuw rapport over de mensenrechtensi tuatie aldaar. Daarnaast verschijnt op 10 december een vertaling van het door Aung San Suu Kyi geschreven boek 'Vrij van angst'. Deze publikatie kwam tot stand in samenwerking met uitgeverij Het Wereldvenster. De Al.-groep Goeree-Overflakkee orga niseert op vrijdagavond 13 december a.s. haar jaarlijkse fakkeloptocht. Wat de groep betreft mag het een enorme lange optocht worden. Loop mee: vrijdag avond 13 december. Start: Diekhuus- plein om 19.00 uur. Informatie: Ger van der Luit, Reiger 17, Sommels'dijk, tel. (01870) 47 55. Voor belangstellende boeren organi seert Grobeka woensdag 11 decem ber a.s. een informatie-avond over de teelt van vollegrondsgroenten voor de versmarkt. De bijeenkomst vindt plaats in Café de Kok in Som melsdijk. De aanvang is om 20.00 uur. Op de markt voor vollegrondsgroenten is ruimte voor een breder groente aanbod van Nederlandse bodem. De consument is in voor nieuwe soorten en smaken. Het succes van de broccoli is hiervan een bewijs. Om de produktie van nieuwe gewassen in het Zuidwesten te stimuleren is vorig jaar een groentebemiddelingskantoor opgericht: Grobeka. Grobeka (Baren- drecht) treedt op als schakel tussen pro ducent en consument. Men onderzoekt welke groentesoorten goed in de markt liggen, waarna men op zoek gaat naar telers. Om het voor boeren aantrekkelijk te maken, wordt gewerkt met mini mum garantieprijzen. Met name op akkerbouwbedrijven, waar men veelal arbeidsextensieve gewassen verbouwt, verdient de teelt van volle- grondsgroente een plaats. Veel akker bouwers zijn namelijk op zoek naar alternatieven voor de steeds magerder opbrengsten in de graan- en de suiker- sektor. Ook is er op akkerbouwbedrijven vaak een overschot aan arbeid. De teelt van een arbeidsintensief groentegewas zou daarom een interessante aanvulling kunnen zijn op het inkomen en de arbeidsbezetting op het boerenbedrijf. Op de informatie-avond op 11 december zal men met name aandacht besteden aan de teelt van knolvenkel, broccoli en radiccio rosso. De heer G. J. Kornet van Grobeka zal de werkwijze van het groentebemidde lingskantoor nader uiteenzetten. Boven dien wordt uitvoerig ingegaan op teelt- technische zaken, en mogelijkheden en risico's bij de teelt van vollegronds groenten. Van Cebeco-Zuidwest zullen een aantal teeltbegeleiders aanwezig zijn, waaronder H. Somer, R. Reemeijer, J. Maas en H. Bestman. Het bemiddelingsconcept van Grobeka is uniek. Ook het brede draagvlak van het kantoor is bijzonder te noemen. Zowel de standsorganisatie (ZLM), het toeleveringsbedrijf (Cebeco-Zuidwest), de landelijke coöperatie (Cebeco-Han- delsraad), als de veiling (CHZ) werken mee in dit gezamenlijke projekt, met als gezamenlijk uitgangspunt het belang van de akkerbouw. Voor meer informatie kan men kontakt opnemen met de heer G. J. Kornet, alge meen manager van Grobeka B.V. Het adres is Postbus 79, 2990 AB Baren- drecht. Telefoon (01806) 5 54 37 of 5 52 96. Ook kunt u bellen met Cebeco- Zuidwest, Dinteloord. Telefoon (01672) 29 90. Schouderkarbonade Kipfilet Kilo 500 gram Gehakt cordonbleu -^ Per stuk l./O Kip/Kerrysalade 100 gram Gebraden gehakt i 10 100 gram l.Jo Zeeuwsspek 100 gram ^Jè-.-^ ^-^ nr Dubbele Ring 2 Sommelsdyk Tel. 2727 Wij kunnen u namens Daalimpex en/of Meyer interessante kontrakten aanbieden van o.a.: Gloria Accent Liseta Gigant Bel ons voor informatie: (01877) 12 QO Ooi< leverancier voor andere rassen. De lekkerste: onze eigengebakken Met Ectite Boter en 100% Amandelspijs! Kommer Akershoek Een goede kombinatie van bedbodem en matras is van het grootste belang. Dit kombineren moet in alle rust kunnen gebeuren. Bel voor een afspraak: zodat wij u alle tijd en aandacht kunnen schenken die nodig is. Eventueel ophalen kan geregeld worden. Het meest komplete s/aapcentrum van het eiland! 01870 - 2467, SOMMELSDIJK ECHTE BAKKER stationsweg 15, 3253 AP Ouddorp Tel. (01878) 13 52

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1991 | | pagina 6