EIUVtlDEfl-flIEmiirS Grote Zuidhollandse campagne 'rij alcoholvrij' O.V.O. geeft 6x geldprijs Luxe teken- en schilderreis naar Tunesië van 3 tot 10 maart 1992 Kerstconcert Yierpolders Dam- en Schaakvereniging 'Ontspanning' te Ouddorp Hernesseroord gaat sociohuis bouwen in Oude Tonge Oliebollen-aktie Öoltgensplaat 13 december Bejaardenmiddag in het teken van Kerstfeest Exposities en wedstrijd bij theetuin 'De Bongerd' in Herkingen RBA Rijnmond breidt dienstverlening uit Ophalen oud papier 2e Blad DINSDAG 10 DECEMBER 1991 No. 6058 Uit een steekproef blijkt: Veertien procent van de gecontroleerde automobilisten in Zuid-Holland heeft alcohol gebruikt Zo blijkt uit een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onder zoek Verkeersveiligheid (SWOV). Dit toont duidelijk de noodzaak aan om de provinciale campagne 'Rij Alcoholvrij' te houden. Op 6 decem ber a.s. heeft in aanwezigheid van mr. J. Th. de Wit, hoofdofficier van justitie, de burgemeesters van Strij- en en 's-Gravendeel, de heren mr. S. W. van Schaijck en J. D. Nederlof de start plaatsgevonden. Tevens zal het projekt 'Alcohol anders' van de Regionale Projektgroep Verkeers veiligheid (RPV) Hoeksche Waard worden gepresenteerd. De Zuidhol landse campagne vormt een onder deel van de landelijke campagne, die tot en met carnaval 1992 wordt gehouden. Achtergrond Uit een meting van de SWOV in Zuid- Holland blijkt dat circa 14% van de 1625 gecontroleerde automobilisten alcohol had gebruikt. Een aantal van 5.4% had meer gedronken dan het wettelijk toege stane promillage (0.5). In vergelijking met het landelijk beeld scoort Zuid- Holland in negatieve zin. In Utrecht is door de SWOV gekonstateerd dat 3.1% van de gecontroleerde automobilisten meer gedronken had dan het wettelijk toegestane promillage. In Noord-Brabant ligt dit op 4.2%. Lan delijk gezien geldt een percentage rij ders onder invloed van minder dan 4%. Volgens de officiële registratie vergde in 1990 alcohol in het verkeer 500 gewon den, 14 doden. Volgens deskundigen is het werkelijke aantal slachtoffers onge veer drie keer hoger. Op 14 december a.s. verzorgt het jonge renkoor 'One More Voice' uit Goeree- Overflakkee in de Dorpskerk te Vier- polders een kerstconcert. De welbekende heer Leo Hans Koom- neef zal het orgel bespelen en de even eens bekende heer Roeland Kapaan zal als saxofonist zijn bijdrage leveren. Het geheel staat onder leiding van Wil lem Chr. Meyboom. Gezongen zullen worden: Cantate Do mino van Hassler - 2 delen Cantate 140 van Joh. Seb. Bach - Koorpastorale van Bach in een bewerking van Koos Bons - 3 delen uit The Messia van Georg Frie- drich Handel, te weten: Glory of the Lord - For unto us child is born en Hal leluja. Verder 2 stukken uit de Engelse kerkmuziek, o.a. Oh saviour of the World van John Goss en Oh Worship the Lord van Alfred Hollins. Aan het slot, zullen de bezoekers nog kunnen genieten van: - How beautifull upon the mountains van John Steiner; - There's a star in the east - nigro spiritual. - Marry had a baby van John Kolvers. - In Dulci Jubilo van Joh. Seb. Bach. De Dorpskerk is open om 19.30 uur. Aanvang van het concert is 20.00 uur. In de pauze wordt gratis koffie of thee geserveerd. De entreeprijs bedraagt/5,- (65-F en CJP-houders 3,50). Er wordt in Zuid-Holland gestreefd naar de zogenaamde nul-optie: niet meer drinken als men nog moet rijden. Deze campagne, die meerdere jaren gevoerd zal gaan worden, moet daaraan een steentje bijdragen. Strategie In december en januari wordt het publiek extra geattendeerd op het feit dat alcohol en verkeer en onverant woorde en a-sociale combinatie is. De campagne is opgebouwd uit voor lichting en politietoezicht, omdat deze combinatie het meest effektief geble ken is. Politiekorpsen houden extra controles. In het kader van voorlichting zullen fol ders, affiches, raambiljetten en radio spots ingezet worden. WN-promotie- teanis gaan gedurende twee maanden op stap om voorlichtingsmateriaal uit te delen in bijvoorbeeld winkelcentra en bij politiecontroles. Verder zullen zij stickers uitdelen met de tekst 'Ik rij alco holvrij'. Iedereen die deze sticker op zijn of haar auto plakt ipiaakt kans op een aantal prijzen. Geprobeerd wordt de sportverenigingen extra te betrekken in deze aktie. Tijdens de openingsmanifestatie zullen een aantal voorzitters van sportverenigin gen een informatie- en alcoholvrij dran kenpakket overhandigd krijgen. Verder wordt getracht de sportwereld aktief te betrekken bij de aanpak van de alcohol- verkeersproblematiek. Het Provinciaal Orgaan Verkeersveilig heid (POV) coördineert deze campagne voor Zuid-Holland. Vele organisaties doen aktief mee, zoals de politie, ge meenten, afdelingen van Veilig Verkeer Nederland, Centra voor Alcohol en Drugs en Gezondheidsdiensten. Uitslagen van 2 december 1991 Dammen: K. C. Hettich - G. Tanis1 - 1 J. van Koppen - A. MeijerO - 2 L. Moerkerk - P. van der Steen ....1 - 1 C. Tanis - J. P. ten HoveO - 2 C. Akershoek - J. WesthoeveO - 2 K. Tanis - J. W. Stoof2 - O P. van Dam - J. Moerkerk2 - O Schaken: R. Kickert - P. A Derrez1 - O Zeer verrassend. De heer Derrez zal nog moeten knokken om in het eerste team te komen. C. Wassenaar - A. C. BaasO - 1 De heer Wassenaar liet de winst glippen en zal nu waarschijnlijk met de heer Derrez moeten uitmaken wie naar het eerste team gaat. F. Troost - A. Akershoek1 - O WHM van Geelen - J. van HuizenV2 - V2 P. Westhoeve - A van Huizen1 - O De heer Westhoeve blijft maar winnen. Nog steeds ongeslagen zonder één punt verlies. J. W. Tanis - M. Breen1 - O De heer Breen kwam slecht uit de ope ning, liep steeds meer vast en verloor daarna pion op pion. P.v. d.Noordt-Wv. d.Meijden...V2 - Vi NAL V. Doorn - M. v. Damme1 - O Het centrum voor verstandelijk ge handicapten iq Middelharnis, Her nesseroord, gaat uitbreiden. Her nesseroord werd in 1973 geopend voor verstandelijk gehandicapten uit de provincie Zuid-Holland. Inmid dels wonen in Hernesseroord 363 bewoners. In 1987 heeft Hernesseroord een sprei- dingsplan bij de overheid ingediend voor het verzorgingsgebied Rijnmond- Zuid. In dit plan wordt uitgegaan van een aantal nieuwe vestigingsplaatsen voor centra van verstandelijk gehandi capten. De opzet daarbij is om meerdere kleinschalige voorzieningen te realise ren. Tevens wordt ernaar gestreefd om de verstandelijke gehandicapten een plaats te bieden in de nabijheid van zijn of haar woonplaats. Het Ministerie van WVC heeft dit plan inmiddels goed gekeurd. Eén van die plaatsen, waar een socio huis gebouwd gaat worden, is Oude Tonge. Het komt op de hoek van de Emmastraat/Doelenstraat. Een sociohuis is bedoeld voor verstan delijk gehandicapten, die redelijk zelf standig kunnen wonen, maar toch in de dagelijkse praktijk wel enige begelei ding nodig hebben. Hernesseroord is erg blij met,de door de Gemeente Oostflakkee toegewezen lo- katie in Oude Tonge. De aanwezigheid van winkels, het postkantoor en andere voorzieningen in de nabije omgeving van het sociohuis zal de integratie van de bewoners in het dorp zeker ten goede komen. Op D.V 13 december zal er een oliebol- lenaktie gehouden worden in Öoltgens plaat. De opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk van de Gereformeerde jeugd clubs. Er zal huis-aan-huis verkocht worden. Mocht u de verkopers gemist hebben, dan kunt u ook terecht in de Pieter Big- gestraat (bij de heer de Ruiter ach terom). De verkoop is vanaf 9.00 uur en de prijs voor 5 oliebollen is 3,00. Er komen 18 bewoners in het sociohuis te wonen. Het huis in Oude Tonge bestaat uit twee met elkaar in verbinding staande woningen. Aan de buitenkant zal het op normale woningbouw lijken, aan de binnenkant is het aangepast voor de bewoners. Alle bewoners zullen over eigen zit/ slaapkamer beschikken. Een aantal ruimten zal gemeenschappe lijk worden gebruikt. Er zullen ook voorzieningen getroffen worden voor vier minder valide bewoners. Vier bewo ners kunnen er zeer zelfstandig wonen. Het huis in Oude Tonge zal bewoond gaan worden door verstandelijk gehan dicapten uit de Gemeente Oostflakkee en uit de nabije omgeving. Er wordt rekening gehouden met een bouwtijd van 8-9 maanden. Als alles volgens schema verloopt ver wacht Hernesseroord het huis in Oude Tonge eind 1992 te kunnen openen. Inmiddels is mevrouw A Oudhof aan gesteld als leidinggevende van het toe komstige sociohuis in Oude Tonge. Gelijktijdig met de bouw van het socio huis in Oude Tonge zal Hernesseroord overigens ook gaan bouwen in Spijke- nisse, Oud Beijerland en Hellevoetsluis. Het International Art Centre organiseert i.s.m. Holland Intern, reis- buro een 8-daagse kunstreis naar Tunesië. Tunesië heeft als Arabisch land een totaal andere cultuur, heel boeiend dus om als gast in dit warme land te kunnen tekenen en schilderen. We verblijven in een luxe 3-sterren hotel met binnen en buiten zwembad, van alle gemakken voorzien op basis van ontbijtbuffet en een 3-gangen keuzen diner. DOEL van de reis is, zoveel mogelijk buiten te schetsen, het is er begin maart zo'n 20-22 °C, dus een prima buiten werktemperatuur. Onderwer pen zijn er genoeg, kamelen, de winkeltjes: tapijt-, souvenier, groente- en fruitkramen, keramiek uitstallingen en slagerijen in de oude hoog ommuurde medina, het centrum van Sousse, de haven en het tekenen en schilderen van prachtige arabische portretten. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van 7 tot 10 personen. Ieder groepje heeft zijn/haar eigen begeleidend docent, zodat er voor een individuele begeleiding wordt gezorgd. Zowel de beginner als gevorderde kan zich voor deze unieke reis inschrijven. We starten de dag na een ontbijtbuffet om 9.30 uur, schilderen door tot ong. 13.00 uur; 's middags bent u vrij en 's avonds krijgt u een uurtje kunst geschiedenis en wordt het programma van de volgende dag ingeleid. De kosten zijn 975,- incl. vlucht, luxe hotel HP, en cursuskosten (excl. reis- en annuleringsverzekering). Een degelijke afwisselende cursusweek dus, voor flexibele oudere en jon gere mensen die zich intensief met tekenen en/of schilderen willen bezig houden. U kunt zich inschrijven, met of zonder, al dan niet schilderende partner, VOOR 10 januari, door even langs te komen in de gallerie. U krijgt dan meteen uitgebreide dokumentatie mee. Wij zijn open di. t/m za. van 13.00- 17.00 uur en gesloten van 22 december tot 5 januari. Adres: Ring 40, 3241 CS Middelharnis, voor tel. info: (01870) 71 55. Opnieuw heeft de Ondernemers Vereniging Ouddorp zes prijswinners bekend gemaakt in de kassabon decemberakties. De prijzen bestonden uit 6 levensmid delenpakketten ter waarde van 50,- elk. Deze week vielen die ten deel aan: v.l.n.r. de dames de Ronde, van Poortvliet-Mannetje, Westhoeve, Breen-Mierop, Mierop, Tanis en nog de prijswinnaar van vorige week mevr. Mierop. Er volgen nog drie trekkingen met de laatste trekking de hoofdprijs, een vakantiereis ter waarde van duizend gulden, welke beschikbaar is gesteld door de plaatselijke Rabobank van Ouddorp. ÖOLTGENSPLAAT D.V. donderdag 12 december a.s. om 14.30 uur zal in 'Elthato' de maande lijkse bejaardensamenkomst gehouden worden, die in het teken zal staan van het naderende Kerstfeest. Het comité is druk in de weer om de bezoekers een aangename middag te bezorgen. Op uw komst wordt gerekend. De Provence De omgeving van Avignon in Zuid- Erankrijk heeft de onderwerpen gele verd voor een tentoonstelling van foto's van Ton Lohr. Schapen en Herders van keramiek door Els de Jong-Lorwa passen goed in de Kerstsfeer, waar de hele decoratie van het paviljoien in de Theetuin op afge stemd is. Mobile-wedstrijd Ter afsluiting van het 10-jarig jubileum jaar schrijft de Theetuin een wedstrijd uit in het maken van mobilen, onder de basisschool-jeugd in de gemeente Dirks- land (dus ook in Herkingen en Melis sant). Bijzonderheden over deze wedstrijd worden via de scholen aan de kinderen bekend gemaakt. Kinderen, die wél in de gemeente Dirks- land wonen, maar elders schoolgaan, kunnen deze gegevens in de Theetuin halen (tijdens het week-end). Ook voor het opdoen van ideeën kan men eens in de Theetuin gaan kijken, waar een kol- lekte zeer fraaie Deense mobilen te bewonderen is. De uiterste inleverdatum voor de wed strijd is 21 december a.s. De ingezonden mobilen worden in het paviljoen van de Theetuin opgehangen. Openingstijden De Theetuin is geopend van 10.30 tot 22.30 uur, tot de Kerstvakantie alleen in het week-end, na 21 december dagelijks behalve donderdags en beide Kerstda gen. In de bestuursvergadering van 27 no vember jl. heeft het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Rijnmond besloten om, door middel van een inten sieve aanpak, een start te maken met de begeleiding van werkzoekenden die lan ger dan een half jaar staan ingeschre ven. De begeleiding wordt ter hand genomen door een team van mentoren die zo ver spreid mogelijk in de regio aanwezig zullen zijn. In eerste instantie zal daar bij gebruik gemaakt worden van de bestaande wijk-werkcentra, waarvan er drie aanwezig zijn en vijf in voorberei ding. Een verdere uitbreiding wordt bepaald door de behoefte aan verdere spreiding enerzijds en de budgettaire mogelijkheid anderzijds. Dit honoreert de afspraken in het kader van maat werk. De uitstraling van de wijk-werkcentra, zoals deze thans in Rotterdam bestaan, zal de uitstraling van een RBA-vestiging moeten zijn. Daarom is gekozen om de wijk-werkcentra voortaan te noemen 'RBA Rijnmond Werkcentra'. In zoverre er in die lokaties, en dat is zeer gewenst, ook specialismen worden onderge bracht zijn deze inwonend, met name de GSD en bijvoorbeeld ook allochtonen- begeleiding. Door de invoering kan er een effektief werkoverleg en uitvoerig plaatsvinden. Het bestuur is er van overtuigd dat de begeleiding van langdurig werklozen met de inzet van mentoren en in samen werking met andere hulpverleners, maxi male mogelijkheden biedt om de lang durig werklozen terug te brengen in het arbeidsproces. Na de twee jaar zal mid dels een evaluatie vastgesteld worden of de gekozen begeleidingsmethode bijstu ring behoeft of niet. HERKINGEN Op woensdag 11 december a.s. wordt het oud papier weer opgehaald voor de Prins Johan Friso-school. Het ophalen begint om zes uur. Zet u het gebundeld aan de kant van de straat? De vorige keer werd er 5950 kg. opgehaald. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. - 11 - „Daar is t'ie!" schreeuwt hij met over slaande stem en meteen stormt hij de kamer uit naar buiten. Adriaan en Tonia verbleken. Even kijken ze als versuft voor zich uit, maar dan krijgt de jonge boer zijn tegen woordigheid van geest terug en holt de molenaar achterna, gevolgd door een sidde rende Tonia. Enkele seconden later staan ze buiten. Zij horen het knetteren van vlammen. „De hooiberg!" steunt Adriaan en er trekt een waas voor zijn ogen. Tonia kan geen woord uitbrengen van schrik. O, wat is het opeens raar in haar hoofd. Dan weet zij niets meer en valt... Adriaan weet niet wat hij eerst doen moet, maar gelukkig richt Tonia zich weer op. Dan stormt hij naar de hooiberg vlak achter de schuur. Hij ziet het direkt. Daar is niets meer aan te doen. Hoog laaien de vlammen op en in een minimum van tijd is de hooiberg één laaiende vuurzee... „De brandweer!" schreeuwt de molenaar. „Ik ga naar het dorp". Meteen holt hij weg en is weldra in het donker van de nacht verdwenen. Als versteend staat Adriaan bij de brandende hooiberg met een doodsbleke Tonia naast hem. Stormen zijn nu op de Vredenhof gekomen. Hoog laaien de vlammen op en vernielen alles wat zij tegenkomen. Er is geen houden meer aan. Vredenhof brandt... HOOFDSTUK 6 Het is stil in het dorp aan de Lek, de avond is gedaald, het wordt nacht. Op de rivier zijn de schepen voor anker gegaan en met gestreken zei len wachten zij op de nieuwe dag. De meeste dorpsbewoners zijn reeds lang ingeslapen als de torenklok twaalf slagen laat horen. Door de verla ten Dorpsstraat loopt een man, maar het schijnt wel alsof hij niet in het dorp thuishoort. Telkens kijkt de vreemdeling behoedzaam om zich heen en hij waagt het niet onder een van de weinige brandende straatlantaarns door te lopen, want met een grote boog loopt hij er omheen. Zijn hoed heeft hij dan ook tot ver over de oren getrok ken, want niemand mag hem herkennen. Het is de man, die de vorige nacht bij Adriaan van der Zande op Vredenhof in de hooiberg heeft geslapen en door de jonge boer 's morgens vroeg is betrapt, toen hij vier konijnen wilde stelen, om deze weer aan een of andere sjacheraar door te verkopen. Het was hem echter niet gelukt en de boer had hem er met een knuppel zó van langs gegeven, dat hij er bont en blauw van ziet. Alles doet hem nu nóg pijn en met bittere wraakgevoe lens is hij vervuld. Als de zwerver het renteniershuis in de Dorps straat passeert, hoort hij plotseling het geluid van zware voetstappen. In een minimum van tijd duikt hij in elkaar en springt, zo goed en zo kwaad het gaat, over het hek de tuin in. In elkaar gedoken wacht de man achter een struik in spanning af Hij hoeft niet lang te wachten, want enkele ogen blikken later loopt met langzame passen de dorpsveldwachter voorbij. Nee, deze kan niet ver moeden dat er achter een struik een man naar hem zit te loeren. Niets wijst er op, dat deze nacht het vreedzame Lekdorp zal worden opgeschrikt door een brand op een van de vele boerderijen. De zwerver grijnst. „Dat is een meevaller", sist hij tussen zijn tanden. Die kerel gaat precies de andere kant op en dat moet hij net hebben, want pottekijkers kan hij niet gebruiken. Voorzichtig kijkt hij de veldwachter achterna, die weldra om een hoek verdwenen is. Dan vervolgt hij zijn weg naar de Lekdijk. Zijn ogen beginnen te fonkelen van wraaklust als hij in het donker van de nacht het silhouet van de hofstee van Van der Zande ontwaart. Maar plotseling staat de nachtelijke wandelaar stokstijf stil. Geërgerd fronst hij zijn wenkbrau wen en verachtelijk spuwt hij op de grond. Nee, daar had hij helemaal niet op gerekend: de boer is nog op. Er brandt licht in de kamer. De zwerver loopt verder, maar staat dan weer besluiteloos stil. Jammer dat die lui nog op zijn. want nu moet hij het nóg voorzichtiger doen. Nog even kijkt hij om zich heen en dan schuifelt hij voorzichtig de dijk af en staat enkele ogenblik ken later op het erf van Vredenhof, waar alles rus tig is. „Wat zal het spul branden", grijnst hij. „Hij zal die boer wel krijgen. O, zijn wraak zal zoet zijn, branden zal heel zijn gedoe". Zo vlug mogelijk loopt de man naar de hooiberg en ondertussen haalt hij een doos met lucifers uit zijn zak. Opnieuw overtuigt hij zich of er geen onraad is, dan bukt hij zich voorover en steekt op vier plaat sen de nog tot over de helft gevulde hooiberg aan. Knetterend springen kleine vlammetjes om hoog. „Ziezo", grijnslacht de onverlaat. „Laat die boer nou maar lachen". Meteen zet de brandstichter het op een lopen en is weldra in het donker van de nacht verdwenen. Op veilige afstand kijkt hij naar het resultaat van zijn werk en dat het goed gebeurd is, ziet hij wel. Een enorme vlammenzee verlicht de omtrek en een huizenhoge rookwolk stijgt op en drijft weg over de weilanden. Dan loopt hij dwars door de weilanden verder, totdat hij bij een klein schuur tje komt. Hier blijft hij staan, totdat... In het renteniershuis in de Dorpsstraat is alles rustig. De oude boer en tante Marie zijn na het bezoek van Adriaan en Tonia direkt naar bed gegaan en het had niet lang geduurd, of beiden waren ingeslapen. Nee, zij hebben er geen vermoeden van, dat de vredige rust van de laatste jaren ernstig zou wor den-verstoord. Deze nacht zouden de boer en zijn zuster nooit meer vergeten. De hofstee die hen lief is zal in deze nacht een geblakerde puinhoop worden. Van der Zande ligt rustig te slapen, maar plotse ling wordt hij wakker. „Wat is dat?" De oude boer wrijft verschrikt zijn ogen uit. Hij hoort het driftig klepperen van de klok in de toren. Maar nee, dat kan immers niet, hij droomt! Het luiden van de klok gaat verder en Van der Zande hoort mensen door de Dorpsstraat hollen. Er is zeker iets gebeurd? Maar dan...! De oude boer is opeens klaarwakker en hij steunt als een gewond dier. „Nee, nee, dat niet!" klinkt het schor. Meteen stapt hij zijn bed uit en schiet zo vlug als het maar kan zijn kleren aan. (wordt vervolgd) INTERNATIONAL ART CENTRE i l^l^^l^4.I^l^l^4.l^J^4■***i^*******¥****4■*****************>^*¥****'^'^4■'^**4■4■¥*'^****4■4■*¥***4■4■

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1991 | | pagina 5