Z.C. 'De Gooye' wederom ongenaakbaar Jeugdigen houden huis in populierenaanplant, 31 gebroken Muziekschool De Hoop Kerstzangavond te Dirksland Politieberichten Nog oorlogsmijn gevonden Vismijn Goedereede liaalt record-omzet Opheffing winterstop Sinterldaas bedacht Kon. Fanfare 'Apollo' Visafslag IJmuiden dankt Zuidkotters Ledenvergadering IJsvereniging 'Voorwaarts' Goedereede Meester Dekker Solistenconcours Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten 64e Jaargang Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond De laatste competitiewedstrijd van 1991, een wedstrijd in de Vereni gingscompetitie, d.d. 30 november, is voor 'De Gooye' wederom een uit stekende wedstrijd geworden. De goede vorm van de laatste weken heeft men vast kunnen houden, ondanks, of juist misschien wel daardoor, het terugnemen van de trainingsintensiteit. Diefstallen Bedreiging met een vuurwapen Doorrijden na aanrijding STELLENDAM - Zaterdag 7 de cember j.l. is dit solistenconcours gehouden. De leerlingen werden gejureerd door Henk van Lijnschoo- ten, in de HAFABRA-wereld bekend als componist en voorzitter van de jury tijdens KNF-concoursen. Alle solisten werden aan de piano bege leid door Karin van Toor of Wim Soeters. De jury kende de navol gende punten toe aan: Jeugdconcert DINSDAG 10 DECEMBER 1991 No. 6058 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN KWARTAALABONNEMENT 13.00 JAARABONNEMENT 50,- ADVERTENTIEPRIJS 37 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 -^ Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 Wie het meest aansprekende resultaat heeft geleverd is niet te zeggen. Zowel Theo Jan Tanis, record op de 200 meter wisselslag, als Jacqueline Nelisse, weer ijzersterk op de 400 meter vrij dames met een flinke tijdsverbetering (5.18.4) en een eerste, bronzen, medaille bij de dames, komen daarvoor in aanmerking. Maar ook Paul Brinkman, met 2.57.5 voor het eerst, maar wel duidelijk onder de drie minutengrens op de 200 meter wisselslag, of Jobke Koningswoud die haar beste tijd op de 100 meter vlinder slag met maar liefst 7 seconden verbe terde komen daarvoor in aanmerking. Maar eigenlijk zou men iemand tekort doen als alleen dit vermeld zou worden. Wanda Jongejan opende de wedstrijd met een goede 400 meter vrij, die zij win nend aflefde in 4.50.8. Samen met Jac queline Nelisse leverde dit de nodige punten op. Petra van Doom, zwom 6.27.7. De 200 meter wisselslag werd een prooi voor Theo Jan Tanis, maar ook Mare Nederlof en Leon van Nimwegen verbe terden hun tijden (2.31.2 en 2.30.7). Peter van Gemert zwom op dit nummer 2.23.8. Reina Gijzen verbeterde zich op de 100 meter vlinderslag en de 100 meter schoolslag met maar liefst drie volle seconden (1.29.5), en ook Bernadette Visbeen bleef onder de magische 1.30 grens (1.29.8). Stefan Langbroek zwom een verbeten gevecht uit met Erik Fran- zen, wat hij tenslotte maar net in zijn voordeel wist te beslissen (1.26.5 en tweede om 1.26.6, voor Erik een flinke verbetering). Maroesja van Nimwegen won de 100 meter vlinderslag in 1.34.0, terwijl de reeds genoemde Jobke Koningswoud derde werd. Marco Franzen werd derde op de 100 meter rugslag, maar zijn tijd van 1.29.5 was bovendien een record. Wanda Jon gejan en Petra van Doom werden resp. 21 december a.s. hoopt de Chr. Gem. Zangver. 'Sursum Corda' o.l.v. Jaap de Geus, haar jaarlijks kerstconcert te geven. Tevens zal meewerken het Jeugd- koor 'Psallite Deo' o.l.v. Paul Kieviet. Als solisten zullen optreden de sopraan Wil Kerpel uit Sommelsdijk en de tenor Aren Grootenboer uit Stellendam. De koren en de solisten zullen begeleid worden door de pianist-organist Paul Kieviet. In het programma is veel samenzang verwerkt, zodat ook de bezoekers hun steentje kunnen bijdragen. De plaats van uitvoering is de Ned. Herv. Kerk aan de Ring te Dirksland. De toegang is gratis, doch ter bestrijding van de kosten zal een koUekte worden gehouden. Aanvang 19.30 uur. De visafslag Goedereede zal dit jaar de hoogste omzet in zijn bestaan behalen. Ter gelegenheid van dit heugelijk feit wordt voor de aanvoerders, afnemers en overige direkt betrokkenen een einde- jaarsreceptie georganiseerd. Die wordt gehouden op 21 december van 10.30 tot 12.30 uur op de bovenverdieping van het afslaggebouiw aan de Meester Snijder weg 5 in Stellendam. Tijdens deze bijeenkomst zullen tevens de prijzen voor de 'best verzorgde vis en garnalen 1991' worden uitgereikt. Ook zal aandacht worden besteed aan de transaktie tussen handelaar en visser waarmee het voorgaande record werd overschreden en wellicht het overschrij den van de magische grens van 100 miljoen. Hoewel de visserij-aktiviteiten ten einde lopen bestaat de reële kans dat deze mijlpaal zal worden bereikt. eerste en derde op de 100 meter school slag in 1.25.1 en 1.29.7. Theo Jan Tanis won en passant nog de 100 meter vlin derslag (1.00.1), maar de records kwa men wederom van Leon van Nimwegen (1.11.7) en Mare Nederlof (1.09.9). Peter van Gemert zwom 1.04.9. Op de 100 meter schoolslag meisjes was er nog een zilveren medaille voor Mir jam Nelisse in 1.31.2, terwijl het duel Paul Brinkman versus Marco Franzen dit keer in het voordeel van eerstge- noernde uitviel (1.11.6 om 1.13.1). Voor Reina Gijzen en Antoinette Mijn- ders komt de drie minutengrens op de 200 meter wisselslag wel heel dichtbij met 3.01.8 en 3.01.5 (derde plaats). De 50 meter vrije slag leverde wederom zilver en brons op voor resp. Stefan Langbroek en Erik Franzen (0.27.1 en 0.28.6). Flora Rozenbrand tenslotte ver beterde zich op de 100 meter rugslag met 1.33.8. Het afsluitende nummer op zo'n wed strijd, de estafettes, werd bij de meisjes een overwinning voor 'De Gooye', ter wijl de jongens tweede werden. Niet onvermeld mag blijven de resulta ten die tijdens de zogenaamde toege voegde nuinmers verzwommen werden. Hierin zwom de toekomst van 'De Gooye', en dat die toekomst er erg hoop vol uitziet moge blijken uit de resultaten. Debutante Maarije de Jong, slechts negen jaar jong, zwom in haar eerste wedstrijd 1.39.7 en dat was de snelste tijd door een debuterend meisje ooit ge zwommen. Jenny Jongejan, eveneens negen jaar, zwom liefst 10 seconden sneller dan daarvoor en werd derde in 1.38.1. Dit nummer werd gewonnen door de lO-jarig: Maaike Koningswoud in 1.30.7, alweer een record. Elza Rosen- brand zwom dit keer 1.43.6, maar ook zij is pas negen jaar. Bij de jongens was er ook een debutant in de persoon van Gert Jan Fokkema. Ook hij is negen jaar en hij zwom in zijn eerste wedstrijd voor de A-ploeg 1.56.5. Ingmar Brinkman, negen jaar oud, zwom in de voetsporen van zijn broer een flink stuk (8 seconden) van zijn tijd af (1.25.5). Christiaan Velgersdijk werd op dit nummer tweede in 1.20.2. Mis schien waren juist de tijden van deze 'jonkies' wel de meest aansprekende, zo niet de meest veelzeggendste prestaties van een middagje zwemmen. Moesten we u onlangs meedelen, dat het overbrengen van kleding, e.d. naar de Oostbloklanden vanwege de invallende winter nogal wat moeilijkheden ople vert, thans kunnen wij u berichten, dat de nood dermate groot is, dat er in januari toch weer een transport heen gaat. Het betreft in dit geval Bulgarije en vooral ook Albanië, het 'armenhuis' van Europa, het land, dat het langst onder de communistische knoet heeft gezeten. De nood is daar onbeschrijfelijk. De mensen sterven op straat van honger en ellende. Via een paar predikanten daar zal er een verdeling van kleding, levensmiddelen en bijbels plaatsvinden. Onze 'cel' ligt vol met keurig gesorteerde kleding, e.d. Die geven wij mee. We gaan ervan uit, dat er in het voorjaar wel weer zoveel nieuwe, goed bruikbare kleding binnengebracht zal zijn, dat we onze hulp aan Roemenië kunnen voort zetten. Na 1 januari hopen we weer op uw zeer gewaardeerde medewerking. Werkgroep Chr. Ger. en Herv. Kerk OOLTGENSPLAAT De jaarlijkse ledenvergadering van de IJsvereniging 'Voorwaarts' te Ooltgens- plaat zal gehouden worden vrijdag 13 december a.s. om 20.00 uur in de bene denzaal van Café-Restaurant 'De Hob belpaarden', Kaai 1. Na behandeling van de gebruikelijke jaarverslagen volgt er een bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is de heer J. Korteweg. Daar het bestuur thans uit 7 leden bestaat behoeft het geen aanvulling. Na de pauze volgen er eventuele mede delingen en is er een rondvraag. Het bestuur rekent gaarne-op uw komst. GOEDEREEDE Nu de echte Sinterklaas al weer naar Spanje is teruggegaan, was het een hulp- Sinterklaas, genaamd de 'Stichting Apollo te Goedereede', die de Kon. Fan fare een bezoek heeft gebracht. Dat gebeurde zaterdag 7 december in verenigingsgebouw 'Oostdam' te Goe dereede (het gebouw waar de fanfare 2x per week n.l. op donderdag- en zaterdag avond repeteert). Het bestuur van de Stichting overhandigde daar aan de voorzitter van 'Apollo' Marius Troost weer een aantal nieuwe instrumenten ter waarde van 25.000,-. Deze gift kon de Stichting doen doordat zij dit jaar zo'n 140.000 kg. papier in Goedereede en Havenhoofd inzamelde, en deze tendens is nog steeds stijgend, wat natuurlijk erg plezierig is voor de Stichting maar ook voor de gemeente Goedereede. Die heeft dit jaar 140.000 kg. huisvuil minder af te voeren naar de vuilverbranding. Zo snijdt het mes aan 2 kanten. Dus als u de Kon. Fanfare 'Apollo' en het milieu een warm hart toedraagt, bewaar dan het oud-papier voor de Stichting. Zij halen het ïx per maand op in Goedereede en Havenhoofd. Natuur lijk mag u het ook gebundeld bij de Gemeenteschuur aan de Doelweg in Goedereede brengen. Namens alle leden van de Kon. Fanfare 'Apollo' dankte voorziti er Marius Troost de Stichting voor hun. zo goed van pas komende sinterklaaskado's. De GO 22 van de firma Lokker zorgde er voor dat de omzet van de Visafslag in IJmuiden, die in 1990 108 miljoen gul den bedroeg, werd gepasseerd. Dit was aanleiding voor de mij ndirektie c.q. het bestuur van de N.V 2'eehaven IJmui den, de bemanning daeirvoor op bijzon dere wijze daarop te a'ttenderen. Vooral ook omdat het een vijftal Zuid kotters zijn, die wekeli jks de omzet van de afslag een flinke stimulans geven. De GO 22 had een overweekse reis gemaakt en bracht naast een hoeveelheid schol ook 2000 kilo tarbot aan wal. Voor topkwalllelt, goede service en voor: FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTE^I f^ C3 C3 FOTO-VIDEO-AUDIC Weststraal35 - Molerjweg 4 - Ouddorp - Teleloon 0UI78-t612 an 2120 Filleal Renesse: PrMshop - Hogezoom )72 - Teleloor.i 01116-2400 Filiaal Sommelsdllk- Westkrakeelstrasl 8 - Sommelsd.'lk - Teleloon 01870-6341 Vanuit een winkel in Ouddorp werden op 4 of 5 december twee damesmantels ontvreemd. De daders zijn spoorloos. Op 6 december zijn tussen twaalf uui' en half één 8 frontgewichten van een laird- bouwtraktor gestolen. De gewichten wegen ongeveer 37,5 kg per stuk. Twee jagers werden het afgelopen zater dag in Ouddorp oneens en raakten slaags. Eén van hen pakte daarop zijn jachtgeweer, laadde het en dreigde ermee in de richting van de ander. Tegen de dader wordt proces-verbaal opge maakt en zijn jachtgeweren zijn in beslag genomen. Hij loopt de kans dat ook zijn jachtakte ingetrokken wordt, omdat hij misbruik van het wapen heeft gemaakt. Op de Oostdijkseweg in Goedereede heeft zaterdagmiddag om 1 uur een automobilist een 43-jarige fietsende vrouw aangereden en is er daarna van door gegaan zonder zich om haar te bekommeren en zonder zijn identiteit bekend te maken. De vrouw liep hoofd letsel op en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw fietste samen met haar man op de Oostdijkse weg. Een tegemoetkomende vrouw wacht te achter een geparkeerde auto totdat de man met zijn fiets voorbij was. Daarna trok hij op en reed hij de vrouw aan. Van de auto is alleen bekend, dat het waar schijnlijk een mocco bruine Opel As- cona is met een benzinemotor. Ieder die aanwijzingen kan geven omtrent de dader, wordt verzocht om de politie te bellen: (01878) 12 44 (Ouddorp) of (01870) 24 44 (Middelharnis). Dhr. de Vos overziet de schade. Wim de Vos, onderhouds-opzichter van de afdeling Verkeer en Vervoer van de Provincie Zuid-Holland (de vroegere Prov. Waterstaat) heeft gisteren, maandag, als betrokkene en als wéldenkend mens, een verdrietige dag gehad en telkens, wanneer hij in de komende dagen opnieuw zal worden gekonfronteerd met wat z'n beplanting langs de Dirkslandse Staakweg werd aangedaan, zal hij een diepe teleurstelling in zich op voelen borrelen, welke gek dóet zoiets. Terwijl de bewusten onder ons zorg hebben om het milieu en behoedzaam met het schaarse groen omgaan, hebben jonge ren het zaterdagavond laat bestaan om op genoemde plek, bij de splitsing Prov.weg-Staakweg, 31 jonge populieren te vermoorden, door ze met domme kracht kapot te breken. De jonge bomen stonden in rij, onderdeel van een beplantings- plan zoals dat in '88, bij de ingebruikname van de nieuwe Prov.weg werd gerealiseerd. Al meerdere jonge boompjes zijn nadien vervangen omdat ze het door droogte niet haal den, maar wat zaterdagavond gebeurde kent z'n weerga niet. Het ware te wensen dat de identiteit van de daders alsnog bekend wordt. Dhr. de Vos weet dan wel een passende veref fening waaraan in elk geval een schop en een end hout te pas zou komen... Hij schat de financiële strop om de bomen weer te laten vervangen op 3.500,-. Hpt is wellicht jeugd geweest die zaterdagavond in DirVs- land een disco-avond heeft bezocht, kennelijk de laatste bus richting Melissant heeft gemist en zich daarom lopend naar de Prov.weg heeft begeven in de hoop op een lift. Wellicht zijn er weggebruikers die het tuig hebben gezien en de politie een signalement zouden kunnen geven? Ze zullen ongetwij feld stom dronken zijn geweest omdat moeilijk aan te nemen is dat iemand bij vol bewustzijn tot zo'n streek in staat is. Helaas is de gepleegde vernieling niet incidenteel. Ze komt vrijwel wekelijks voor. Vorige week waren het, eveneens langs de Staakweg, 7 jonge essen die het moesten ontgelden. Onbegrijpelijk dat knapen die ooit ferm en stoer zijn geweest zich aan dit spel overgeven, ze zouden 't eens met een flinke vent moeten proberen... Afdeling A: T Moricz48% pnt. M. Sloven421/2 pnt. J. Breen431/2 pnt. H. van Oudenaren Jzn431/2 pnt. S. V. d. Nieuwendijk43 pnt. E. Korthals48 pnt. M. Keijzer44 pnt. H. van Oudenaren Czn43 pnt. Winnares afdeling A: Trudy Moricz. Afdeling B: Cs. Koese en H. Tanis48i/2 pnt. K. Boelaars46 pnt. M. Grootenboer48 pnt. MELISSANT woensdagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse (bed. H.D.). lOIRKSLAND donderdagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse. H'ERKINGEN woensdagavond 7.30 uur ds. W. Harinck van Kapelle- Biezelinge. OOLTGENSPLAAT woensdag avond 7.30 uur student W. Visscher te Moerkapelle. INIE^.UWE TONGE heden (dins- clag)avond 7.30 uur ds. Th. van Stuy- venberg van Middelburg-Centram. Winnaressen afd. B duo Gonda Koese en Heleen Tanis. Afdeling C: M. Wycisk461/2 pnt. L Klink50 pnt. M. Grootenboer en W. Grootenboer521/2 pnt. F. V. d. Wende481/2 pnt. P. Bechtum..'49% pnt. L. van Oostenbrugge, M. Grootenboer, L. van Oudenaren en A. Keijzer.-.50% pnt. A. Boelaars, L. Klink en P. Bechtum50 pnt. Joh. Jansen, F. v. d. Wende, J. Groenendijk, P. Bechtum en J. van Oudenaren (koperkwintet)53 pnt. Winnaars afdeling C: het bovenge noemde koperkwintet. Afdeling D: W. Grootenboer55% pnt. Ie prijs met lof J. Groenendijk54 pnt. Ie prijs met lof Winnaar afd. D: Wilbert Grootenboer. De algeheel winnaar van dit 2e solisten concours is Wilbert Grootenboer. Ook het Ie solistenconcours is door Wil bert gewonnen. Jurylid Henk van Lijnschooten liet zijn waardering blijken voor Muziekvereni ging De Hoop. Stellendam, een dorp toch, waar een fanfare-orkest thuis hoort, dat in binnenland en zelfs in Europa bekendheid geniet. Hij wees erop, dat sukses een samengaan is van faktoren, die in juiste verhouding tot elkaar moeten staan, zoals enthou siasme, liefde voor de muziek, opleiders, dirigent en een aktief bestuur. Hij kent het seniorenorkest al jaren van concour sen en na dit solistenconcours was hij aangenaam verrast over de kwaliteit van de Hoop-jeugdopleiding. Burgemeester G. van Velzen was geko- Bij het z.g. afplaggen van terreinen in het met bomen en struiken beplante waterwingebied Oranjezon bij Oostka- pelle op Walcheren, stuitte men op een mijn, daar gelegd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog om de invasie tegen te gaan. Het afplaggen gebeurt met graafmachines, om de gevolgen van de zure regen tegen te gaan. De werkzaam heden werden onmiddellijk gestaakt. De mijnenvelden in het waterwingebied stonden op kaart, de mijnen staan afge steld op tanks en in 1946 heeft men de mijnenvelden gezuiverd van explosie ven. Nagegaan wordt nu eerst of nog meer vergeten mijnen of ander oorlogstuig kan worden opgespoord. Men zou echter tot een diepte van drie meter onder het maaiveld moeten gaan, om voor 100% zekerheid te hebben, dat er niets meer ligt. men om de 4 bekers en de Meester Dek ker wisseltrofee uit te reiken. In zijn toespraak haakte hij in op de lovende woorden van Henk van Lijnschooten. Hij liet blijken, dat B-ScW grote waarde ring heeft voor de inzet en mentaliteit bij De Hoop. Zaterdag 21 december a.s.. aanvang 20.00 uur. organiseert de muziekschool een bijzonder concert in het Haegse Huus te Stellendam. Voor de eerste maal in samenwerking met het kinderkoor 'De Zangvogeltjes' van Soli Deo Gloria. Deze avond treden op het jeugd- en leer- lingenorkest, blokfluiters, koperkwartet en solisten van De Hoop alsmede de Zangvogeltjes. Jonge mensen laten horen, wat zij muzi kaal met elkaar presteren. U en uw kin deren zijn van harte welkom. Toegang gratis. Tijdens dit jeugdconcert vindt de trek king van de Kerstloterij plaats.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1991 | | pagina 1