Predikbeurten Abram Bezuyen geslaagd voor 'uitvoerend musicus' Kurslsten exposeren hun teken- en schilderwerk in het I.A.C. Middelharnis Kursisten exposeren hun teken- en schilderwerk in het I.A.C. Middelharnis Wie helpt de familie Grinwis aan spullen? Israëireis 1992 Laatste oproep jubileum 'Prins Mauritsschoor HV Krammer Houten brug over het Zuiderdiep EO-Jongerendag Een stuk solidariteit Martin Verolme klopt Ruud van Hooff op de eindstreep! Wie stuurt een kaart Langeweg drukker dan werd verondersteld N.P.C, diplomarijden in manege Oostmoer Zangavond Chr. Mannenkoor 'Jubilate Deo' te Ouddorp Spoedige verbetering weg Tliolen-Sint Pliilipsland Ophalen oud papier Bladz.2 „EILANDEN NIEUWS" VRIJDAG 31 MEI 1991 Afgelopen dinsdag 28 mei behaalde Abram Bezuyen uit Stad aan "t Haringvliet, leer ling van A. J. Keyzer, z'n diploma 'uitvoerend musi cus' in de Grote Kerk te Dordrecht. Z'n zevenjarige studie voor orgel aan het Rotterdams Conservatorium sloot hij hiermee af. Met Abram is ons eiland weer een beroepsorganist rijker. 29 juni zult u in de gelegen heid zijn het examenpro gramma te beluisteren, n.l. in een concert voor de Stichting Kerkconcerten Goeree-Over- flakkee in de Grote Kerk in Middelharnis. Wie de schilderkunst bewondert en best ook zélf het penseel ter hand zou willen nemen, heeft in 't voorbije jaar, waarin in Middelharnis het lAC gevestigd is, een schone kans laten liggen. Anderen lieten zich bij het International Art Centre wél inschrijven voor een teken- of schilder- kursus en vanaf morgen is te zien tot welke produktie en tot wat een schildersvreugd dat al heeft geleid! Zaterdagmiddag 3 uur opent burg. mevr. Sleurink een expositie van het werk van de kursisten, tekenwerk uit de beginperiode en al wat gevor derd werk zoals ze dat na een halfjaar al maakten, met een ontwikkeld gevoel voor kleur en verhoudingen. De expositie is voor ieder interessant, zéker voor hen die tot dusver nog hebben geaarzeld zich als kursist in te laten schrijven; na de zomer vakantie bestaat opnieuw die gelegenheid. Bij de opening is ieder welkom, zoals dat ook geldt voor de hele duur van de expositie van (Je nog onbekende meesters, dinsdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur, tot de 12e juni, wanneer weer plaats wordt gemaakt voor een expositie van antieke Japanse houtdrukken. Wie de schilderkunst bewondert en best ook zélf het penseel ter hand zou willen nemen, heeft in 't voorbije jaar, waarin in Middelharnis het lAC gevestigd is, een schone kans laten liggen. Anderen lieten zich bij het International Art Centre wél inschrijven voor een teken- of schilder- kursus en vanaf morgen is te zien tot welke produktie en tot wat een schildersvreugd dat al heeft geleid! Zaterdagmiddag 3 uur opent burg. mevr. Sleurink een expositie van het werk van de kursisten, tekenwerk uit de beginperiode en al wat gevor derd werk zoals ze dat na een halfjaar al maakten, met een ontwikkeld gevoel voor kleur en verhoudingen. De expositie is voor ieder interessant, zéker voor hen die tot dusver nog hebben geaarzeld zich als kursist in te laten schrijven; na de zomer vakantie bestaat opnieuw die gelegenheid. Bij de opening is ieder welkom, zoals dat ook geldt voor de hele duur van de expositie van (Je nog onbekende meesters, dinsdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur, tot de 12e juni, wanneer weer plaats wordt gemaakt voor een expositie van antieke Japanse houtdrukken. Op 6 juli is het weer zover. De voor bereidingen voor de rommelmarkt aan de Dijkstelweg beginnen al weer op gang te komen. Ook dit jaar is de opbrengst voor het Deborah Retief Memorial Hospital in Botswana. Dat is het ziekenhuis, waar Dr. Tanis 7 jaar gewerkt heeft. Omdat hij naar Nederland is teruggekeerd om zich te specialiseren is zijn taak daar overgenomen door dokter Van den Dool. Een deel van de kosten van dit projekt komt voor rekening van Woord Daad. Als u wat spul len voor de rommelmarkt hebt, dan zou u de familie Grinwis een bijzon der groot genoegen doen deze even af te geven bij de bloemenkas, als u er langs komt. En is dat een pro bleem dan is men - na een telefoon tje - ook best bereid ze even bij u op te halen. Het ziekenhuis werd in 1932 gesticht. Het is eigendom van de uit het zendings werk ontstane Dutch Reformed Church. Het groeide uit van een kleine medische post tot een ziekenhuis van 130 bedden. Er worden jaarlijks 3000 a 4000 men sen verpleegd. Het ziekenhuis heeft een kraamafde- ling, een chirurgische afdeling, een interne afdeling, een t.b.c.-afdeling, een kinderafdeling, een grote polikliniek en een oogheelkundig centrum. Onder het ziekenhuis vallen 7 buitenkli nieken, 16 medische hulpposten en 41 stopplaatsen voor mobiele medische teams, die per jaar zo'n 50.000 mensen behandelen. Het Deborah Retief Memorial Hospital is het medisch centrum van een groot distrikt, terwijl het oogheelkundig cen trum het gehele land tot werkterrein heeft. Als het aantal opnamen zo groot is dat de bedden op zijn, dan worden de patiënten op de grond gelegd, zonodig zelfs in de gang. Bij de hulp krijgt ook de geestelijke zorg een plaats. ledere dag wordt er in de wachtkamer een dagopening gehouden, die via een geluidsinstallatie in het gehele ziekenhuis te volgen is. In die wachtkamer zit meestal een groot aantal patiënten van 's morgens vroeg tot laat in de middag te wachten. Zonder hulp van buitenaf kan het zie kenhuis niet bestaan. Woord Daad sprong in de afgelopen jaren regelmatig bij. Met een jaarlijkse Van 5 t/m 19 mei 1992 wordt er een reis naar Israël georganiseerd o.l.v. mevr. en ds. Bruining van de Exodusgemeente te Middelharnis-Sommelsdijk. Tijdens deze 15-daagse reis worden alle plaatsen die uit kultureel of godsdienstig oogpunt van belang zijn, bezocht. Zo wel de Middellandse Zee als de Dode Zee, alsook het Meer van Galilea en de Golf van Akaba staan op het pro gramma. We verblijven in Arad, Eilat, Jeruzalem, Netanya en Tiberias. De kos ten bedragen ongeveer 2.000,- per per soon. Risikovolle plaatsen zullen wor den gemeden. U kunt. geheel vrijblijvend, een infor matie-avond bijwonen op dinsdag avond 18 juni a.s. om 20.00 uur in de Exoduskerk te Sommelsdijk, Dorpsweg 97. Inlichtingen: ds. Sj. Bruining, tel. (01870)24 94. naar mevr. A. Groeneveld (87) Zij verblijft al ruim 2 maanden in het ziekenhuis en voelt zich dii(wijls erg eenzaam. Van Weel Bethesda ziekenhuis afd. Chirurgie, km. 29 Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland bijdrage voor het medisch werk, met de aanschaf van een nieuwe ambulance, met het zenden van medische hulpgoe deren, zoals couveuses, O.K.-instrumen- tarium, enz. Botswana ligt tussen Zimbabwe, Nami bië en Zuid-Afrika. He tland, dat bijna 800.000 inwoners telt, werd in 1966 onaf hankelijk. Het is een republiek. De pre sident is Dr. Seretse Khama. Om de armoede op het platteland te ont vluchten komen steeds meer mensen naar de steden. Velen zijn langdurig afwezig doordat ze in de Zuidafrikaanse mijnen werken, wat de situatie binnen het gezin weer niet ten goede komt. De helft van de veestapel is in handen van 5% van de bevolking, dat zijn de stamhoofden en de president. Onderzoeken hebben uitgewezen, dat de bodem diamant, koper, nikkel, kolen, asbest en uranium bevat. Bij de ontwik keling van mijnen werkt de regering nauw samen met Zuid-Afrika en enkele andere westerse landen. Ondanks dit alles leeft 80 tot 90% van het dunbevolkte land in grote armoede. Helpt u mee dokter Van den Dool en zijn vrouw, die de administratie van het ziekenhuis voert, het werken daar moge lijk te maken door hen te verrassen met de opbrengst van een geslaagde rom melmarkt? DIRKSLAND Het aantal reünisten dat zich reeds aan meldde voor de reünie van de 'Prins Mauritsschool' uit Dirksland nadert de duizend! Talloze oudere en jongere oud- leerlingen, uit alle oorden des lands, zul len elkaar D.V. op 29 juni, soms na jaren, weerzien. Oud-leerlingen, ook zij die de laatste jaren de schjool verlieten, kunnen zich nog aanmelden. De aan melding moet echer op 15 juni a.s. bin nen zijn. Aanmelden kan geschieden door 10,- per persoon over te maken naar bankrek. 31.41.23.881 t.n.v. de Jubi leumcommissie Prins Mauritsschool. Van het Jubileumboek, dat vooral een kijkboek geworden is, kan nog een beperkt aantal exemplaren gereserveerd worden. Kosten ƒ20,-. Reserveringen via tel. (01877) 21 45 of (01877) 29 60. Extra kerkdienst Ger. Gemeenten OUDDORP dinsdagavond 7.30 uur ds. R. Kattenberg, Arnhem-, MIDDELHARNIS Het Comité bewoners Langeweg heeft in de tweede week van mei een verkeerstel ling gehouden, waaruit gebleken is dat hun straat aanzienlijk drukker bereden wordt dan door de gemeente werd aan genomen. Het gemeentebestuur deed dat trouwens aan de hand van een ver- keers'studie' die november 1988 door het SIROV werd uitgevoerd; de jongste tel ling door leden van het verontruste Comité komt tot aanzienlijk hogere cij fers. Ging het SIROV in 1988 uitvan een etmaalgemiddelde van 3300 voertuigen, het Comité telde op een vrijdag, tot 9 uur "s avonds 7000 voertuigen! Het bewonerscomité, beducht voor een nog grotere drukte wanneer Middelhar nis" 'Westplaat' metterdaad tot ontwik keling zou worden gebracht, hebben hun gegevens aan het gemeente- en pro vinciebestuur overlegd. Het Comité meent dat de besluitvorming op onjuist cijfermateriaal t.a.v. de verkeersintensi teit is gebaseerd. Temeer benadrukt het Comité zijn zorg omdat de Langeweg veel door bromfiet sers en fietsers wordt gebruikt; 3300 op vorengenoemde vrijdag, onder wie vrou wen met jonge kinderen van en naar het winkelcentrum. Het Comité heeft voor de telling geen apparatuur gebruikt maar zich op eigen visuele waarne ming gebaseerd. Op zaterdag 22 juni 1991 zal door de hengelaarsvereniging 'Krammer" een zoetwater-koppelwedstrijd worden ge organiseerd. Deze wedstrijd is alleen bestemd voor leden van de HV Krammer en zal in de Vliegers te Middelharnis worden ge houden. Inschrijving kan tot en met 8 juni 1991 geschieden bij hier onder genoemde adres. Loting van de koppels zal plaatsvinden op zaterdag 22 juni 1991 in Café-Zaaijer te Middelharnis van 7.30 tot 8.00 uur. Vissen van 9.00 tot 12.30 uur. Tijdens deze wedstrijd zal er een pauze van een half uur worden gehouden. Prijsuitrei king na de wedstrijd in café Zaaijer. Voor opgave en eventuele informaties kunt u verkrijgen bij J. C. Volwerk, Plu vier 18, Sommelsdijk, tel. (01870) 62 83. Op zaterdag 25 mei j.l. was er diploma rijden in manege Oostmoer. Er gingen 40 combinaties van start, die beoordeeld werden door mw. Boertje. Allereerst werd de theorie voor het L- diploma afgenomen. De jury kreeg van één van de deelnemers te horen dat er ook een enkelvoudig zadel bestaat! Alle 40 combinaties slaagden voor het diploma. De diploma's werden uitgereikt door mw. Loosveld. Dit gaf aan deze dag een feestelijk tintje en werd dan ook door iedereen zeer op prijs gesteld. De geslaagden voor de B-dressuur zijn: Linda Bal. Michelle v.d. Stok, Marieke Boender, Paul Boekhoff Femke Rot- tiers. Wilco Kats, Kirsten Schamle, Helen v.d. Ouden, Claire Tetteroo, Viola Scbellevis, Karst Rijvers, Wouter Zwackhalen, Sanne van Ham, Kim de Jong, Monique Polder, Jeanine van Ast, Marlous Sloven, Judith Bijl, Dianne Stander. Miriam van Dijk, Jolien Steen- man, Ronald van Rij, Fabian de Groot, Brigitte Spreij, Claudia Nanninga, Monique van Weenen, Kasper Brug- geman. De geslaagden voor de L-dressuur zijn: Reinet Maas, Mariska van Dam, Renate Nanninga, Liesbeth Scheffer, Hendrik van Weezel, Bianca de Vogel, Angelique Groenheide, Ratih de Vos, Bonnie Steen- man, Jolieke v.d. Broek, Monique Note boom, Simone Zegers, Alexander Ze- gers. D.V. vrijdag 7 juni 1991 organiseert het Chr. mannenkoor 'Jubilate Deo" te Oud dorp een zangavond t.b.v. de stichting Friedenstimme Nederland te Gouda. Naast het Chr. mannenkoor 'Jubilate Deo" zal het Chr. Jeugdkoor 'Van Knop tot Bloem" uit Ouddorp enkele liederen ten gehore brengen. Beide koren staan onder leiding van de dirigent J. Bezuijen uit Ouddorp. Buiten koorzang zal de avond worden gevuld met samenzang en declamatie. Een vertegenwoordiger van de St. Frie- densdmme Nederland zal uitvoerig uit een zetten wat o.a. de opdracht en het werkterrein van vermelde stichting is en hoe wij als west-europeanen de slichting Friedenstimme daarbij behulpzaam kunnen zijn. In de pauze die gehouden zal worden is er o.a. gelegenheid Bijbels en andere Chr. lektuur te verkrijgen om die naar Rusland te versturen. De avond begint om 19.45 uur in het Ned. Herv. verenigingsgebouw 'Eben- Haëzer" te Ouddorp, Preekhillaan 3. De avond zal voor de kerktelefoonluis teraars behorend tot de Ned. Herv. Ge meente te Ouddorp op gebruikelijke wij ze worden uitgezonden. De toegang is vrij. Tijdens de samen zang zal een koUekte t.b.v. de stichting Friedenstimme worden gehouden. Zondag 2 juni 1991 OUDDORP Herv. Gem. Dorpskerk: 9.30 uur ds. D. Heemskerk, Openbare belijdenis en 18.30 uur ds. R. Veld man; Ehen Haëzer: 9.30 uur ds. R. Veldman en 18.30 uur ds. D. Heems kerk Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. Koekkoek en 18.30 uur kand. G. M. Franke Doopsgez. Gem. 9.30 en 18.30 uur (Dorpstienden) ds. J. Smink. GOEDEREEDE Herv. Gem. 9.00, 10.45 en 18.30 uur ds. F. Hoek, v.m. viering Heilig Avondmaal en nam. dankzeggin Heilig Avondmaal. STELLENDAM Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. J. Codée, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. dankzeg ging Heilig Avondmaal Ger. Kerk 10.00 en 18.30 uur drs. J. C. van Wes tenbrugge (H.A. en dankzegg.). MELISSANT Herv. Gem. 10.00 en 18.00uurds. A Vlietstra jr., v.m. voor bereiding Heilig Avondmaal en nam. N.G.B. art. 1-9 Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 en 17.00 uur drs. G. J. Smink. Schoon hoven Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND Herv. Gem. 10.00 uur ds. Joh. de Rijke en 18.00 uur ds. J. het Lam Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. T. E. van Spanje, Heid. Cat. zondag 40 Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. de Lange, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avondmaal Lukaskapel HDG 10.15 uur ds. W.H. van Kooten, bediening Heilig Avond maal en 15.30 uur Samenzangdienst Rem. Ger Gem. 10.00 uur ds. Knoppers Herv. 'Exodus' Gem. 10.00 uur ds. Sj. Bruining. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. ten Klooster en 18.00 uur ds. L. W. Ch. Ruijgrok Chr. Ger. Kerk 9.30 uur (voorber. H.A.) en 18.00, uur ds. A. Baars Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 uurds.A. v.d. Waaien 17.00uurds.F. Minnema Ger. Kerk (Vrijge maakt) 9.30 en 16.45 uur ds. L B. de Rijke. NIEUWE TONGE Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. A. Belder, v.m. voor bereiding Heilig Avondmaal Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. OUDE TONGE Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. P. J. Teeuw, v.m. bedie ning Heilige Doop Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. STAD aan "t HARINGVLIET Herv. Gem. 10.30 uur ds. A. Kastelein en 18.00 uur ds. Joh. de Rijke Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.00 en 16.00 uur ds. J. Maliepaard, Wilsum. DEN BOMMEL Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. Vos, voorbereiding Heilig Avondmaal Ger. Kerk 10.00 en 18.00 uur drs. A. Moolenaar, Ulvenhout. H.A. en dankz. OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. C. J. W. Verboom, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avond maal Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur drs. W. Venema, H.A. en dankz. LANGSTRAAT Herv. Gem. 10.00 uur kand. P. Janse, Middelburg. ZIERIKZEE Evang. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. A J. Allan, Heerien. SINT MAARTENSDUK Herv. Gem. 9.30 en 14.30 uur ds. J. G. van Loon Ger. Gem. in Ned. 3x leesdienst Oud Ger. Gem. 3x leesdienst. SINT ANNALAND Herv. Gem. 10.00 uur ds. Ir. W. C. Meeuse en 18.00 uur kand. W. P. Emaus, Tholen Ger. Gem. 9.30, 14.00 (H.D.) en 18.00 uur ds. L. Blok, Nunspeet Ger. Gem. in Ned. 9.45,14.15 en 18.15 uur leesdienst. Door de gemeente wordt op dit moment gewerkt aan de aanleg van een fietspad vanaf het sportterreinenkomplex aan de I uiderdiepstraatweg naar de binnenha ven te Stellendam. Het is daarbij nodig dat over het Zuider diep een brug wordt gelegd. Deze brug wordt in prefab-onderdelen aangele verd en moet ter plaatse gemonteerd worden. Bij deze montage wordt gebruik ge maakt van een bouwkraan. Deze tilt vanaf de huidige brug de elementen op zijn plaats. Gevolg hiervan is, dat dan alleen lang zaam verkeer van deze brug gebruik kan maken. Het autoverkeer zal omgeleid worden via de N57. Deze omlegging zal met bor den worden aangegeven. Ook de busroute wordt hieraan aange past, zodat de bushalte bij het zwembad tijdelijk buiten gebruik zal worden gesteld. Deze tijdelijke regeling zal gelden op 11, 12 en 13 juni 1991. SINT ANNALAND De werkzaamheden aan de weg Tholen- Sint Philipsland zullen in de komende maand juni een aanvang nemen. Pal naast de huidige verbinding komt er een nieuwe zeven-en-een-halve meter brede rijbaan. Fietsers en het langzame ver keer hebben straks de bestaande weg voor zich alleen. Vergroting van de verkeersveiligheid staat voorop. Daarmee zijn onder meer de schoolfietsers die dagelijks heen en weer pendelen tus.sen Sint Philipsland en de diverse Thoolse kernen. De uitvoering van het projekt zal onge veer een jaar gaan duren. De nieuwe rij baan, die de status van autoweg zal krijgen, komt net even ten westen van het huidige vier kilometer lange trajekt. De bestaande weg wordt in de breedte teruggebracht tot vier en een halve meter. Dat gebeurt door de verwijdering van de verbredingsstukken die destijds werden aangeplakt ter vergroting van de verkeersveiligheid. Alleen de Krabbekreekdam is te smal voor zowel een hoofd- als voor een vent- weg. Daar komt één kompleet nieuwe rijbaan. Kruisingen met bestaande land- bouwwegen blijven intakt. Ze worden bijna allemaal gelijkvloers uitgevoerd. Verder ligt het in de bedoeling om in de buurt van de zeedijk van de Van Haaf- tenpolder een landbouwtunnel te bou wen die het westelijk gedeelte van de Van Haaftenpolder zal ontsluiten. Het verkeer zal nauwelijks hinder onder vinden van de te verrichten werkzaam- Vertrektijden en plaatsen naar de jonge rendag te Utrecht op zaterdag 1 juni 1991. Ouddorp: VW-kantoor6.55 uur Goedereede7.00 uur Stellendam, busstation7.05 uur Dirksland, busstation7.05 uur Sommelsdijk, Dorpsweg7.10 uur Sommelsdijk, Krakeelstraat7.10 uur Middelharnis, Zandpad7.12 uur Middelharnis. W.C. Zuid...7.15 uur Oude Tonge, busstation7.20 uur Schaapsweg7.25 uur Eventuele nadere inlichtingen zijn ver krijgbaar bij fam. J. de Keizer, tel. (01870) 32 60. Bij de niet nader ge noemde plaatsen stopt de bus bij de ZWN-halte. In het land van onze oosterburen kun je soms verbaasd staan over de bijzondere offervaar digheid, "k Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de kerkelijke medewerkers/sters, inklusief de predikanten, in West-Duitsland. Men heeft dit nooit aan de grote klok willen hangen maar dezer dagen kon men dit lezen in de Evangelische Kirchenzeitung für Hessen und Nassau. Door genoegen te nemen met minder salaris spaarden ze gedurende 35 jaar elk jaar zes en een half miljoen Mark uit hun mond t.b.v. hun collega's in de v.m. D.D.R., die onder vaak zeer kommervolle omstandigheden hun werk moes ten verrichten. Ook de 65-plus medewerkers/sters deelden in deze offervaardigheid. Over solidariteit gesproken. A. HERKINGEN Op woensdag 5 juni a.s. wordt het oud papier weer opgehaald voor de Prins Johan Friso school. Er wordt begonnen om half zes. Zet u het gebundeld aan de kant van de straat. (De vorige keer werd er 5830 kg. opgehaald. Bij voorbaat har telijk dank voor uw medewerking. heden. De huidige weg is niet ver keersveilig en verkeert in een vrij slechte staat. Volgens de heer A. Lievense van de Pro vinciale Waterstaat: „Veel auto"s rijden daar te hard. Een fietser is nu zo onge veer een vogelvrij verklaard stuk wild"". Zoals bekend was het uit te voeren pro jekt eerst op een later tijdstip gepland. Het is naar voren geschoven omdat andere plannen moeilijk van de grond konden komen. In opdracht van de Pro vinciale Waterstaat voert het aanne mingsbedrijf de maatschappij G. van Herk uit het Zuidhollandse Nieuwer- kerk a.d. IJssel de werkzaamheden uit. De kosten, een bedrag van maar liefst ruim vijf miljoen gulden, zullen voor rekening komen van de provincie! Schaakkampioenschap van Goeree-Overflakkee 1991 Na vanaf de 3e t/m de 6e ronde alleen aan de kop van het peloton te hebben gelegen, is Ruud van Hooff in de allerlaatste ronde ingehaald en zelfs met banddikte geklopt! Op het moment dat Martin Verolme een gezonde pion leek achter te komen, en misschien wel voor remise zou moeten vechten, miste Ruud de sterkste voort zetting, en wikkelde vlot naar remise af voldoende voor het kampioenschap... als Martin niet zou winnen! Toen echter Bram Mourik, de tegenstan der van Verolme, de net veroverde pion op de verkeerde manier verdedigde, kostte hem dat een stuk en ondanks taaie tegenstand de partij. Ruud en Martin dus allebei op 6 punten, zodat de weerstandpunten (dat zijn de punten die de tegenstanders van een speler in totaal hebben gescoord), de beslissing moesten brengen. Even zag het er naar uit dat zelfs die score gelijk zou uitpakken, totdat Tony Douw er in slaagde de bakens te verzet ten, en Addy Visser de derde plaats af te snoepen. Martin Verolme voor de vijfde keer schaakkampioen van Goeree-Overflak kee. Hij mag de wisselbeker nu zijn eigendom noemen. De beker voor de - tweede plaats ging naar Ruud van Hooff en die voor de derde plaats naar Tony Douw. Ereplaatsen dus voor de schaakvereni ging 'Oostflakkee', waar de jeugd defini tief lijkt doorgebroken en zeker vooreen nieuw elan heeft gezorgd. De Roemeen Tivis werd in de eindrang schikking 7e, Ivo Lagendijk 8e, Michael van der Waal 9e en Martin Doornheim, de jongste deelnemer van het toernooi, 13e! De toekomst van het schaken op Goe ree-Overflakkee is aan de jeugd! Uitslagen van de laatste ronde, 27 mei gespeeld in Middelharnis: 1. C. Bakelaar-M. Doornheim....O - 1 2. J. van Genderen-W. Douw ...remise 3. J. Gottschal - J. W. TanisO - 1 4. R. van Hooff - T. C. van Prooijenremise 5. A.vanHuizen-D. E. Botma....O - 1 6. J. van Huizen - W. Knops1 - O Eindstand (na 7 ronden) 7. P.Lesuis-GJW.Zonneveld... .0 - 1 8. A. L. Mourik - M Verolme... .0 - 1 9. J. Noordijk - D. Hameeteman.. .0 - 1 10. W. J. van Rossum- -J. Boeter...! -emise 11. J. Santifort- F. Troost. I ■emise 12. H. K. Smit - J. L. Minnaar.... .0 - 1 13. E. Verbeek - I. La gendijk .0 - 1 14. A. Visser - A. Douw .0 - 1 1 15. MHR. V. d. Waal - C. V. d. Nieuwendijk .1 - 0 16. M. L. V. d. Waal - C. Tivis ..0 - 1 17. D. Wolfert - J. du Pree .1 - 0 18. K. W. Wijnands- R. van Doom -emise pt. w.p. S.B. 1. M. Verolme ...6 31,5 25,75 2. R. van Hooff ...6 30,5 25 3. A. Douw ...5,5 29 20 4. T. C. van Prooijen ...5 27 15,75 5. A. L. Mourik ...4,5 20,5 16 6. A. Visser ...4,5 27,5 14,25 7. C. Tivis ...4,5 26,5 15,5 8. I. Lagendijk ...4,5 26,5 15,25 9. MHR. V. d. Waal ...4,5 21 14 10. C. V. d. Nieuwendijk ...4 27 13,25 11. GJW. Zonneveld ...4 25 12,75 12. D. E. Botma ...4 24,5 12,75 13. M. Doornheim.... ...4 24,5 12,75 14. E. Verbeek ...3.5 27,5 9,75 15. R. van Doorn ...3,5 27 12,75 16. F. Troost ...3,5 26,5 10,75 17. J. Boeter ...3,5 25,5 12,5 18. M. L. V. d. Waal.. ...3,5 24,5 10,25 19. W.J. van Rossum ...3,5 23,5 11,75 20. J. Santifort ...3,5 22,5 10,25 21. K. W. Wijnands... ...3,5 20,5 9,5 22. C. Bakelaar ...3 28 10,25 23. P. Lesuis ...3 26 9 24. A. van Huizen ...3 28,5 10 25. J. L. Minnaar ...3 24 8.75 26. J. van Huizen ...3 23,5 6.5 27. J. W. Tanis ...3 23 6.75 28. D. Wolfert ...3 19,5 5 29. W. Douw ...3 19 7,5 30. J. Noordijk ...2,5 21 5,5 31. D. Hameeteman. ...2,5 17,5 3,75 32. J. du Pree ...2 25,5 7,25 33. W. Knops ...2 22 4 34. H. K. Smh ...2 20 4.5 35. J. Gottschal ...1,5 20,5 1.75 36. J. van Genderen ...0,5 20,5 1,5

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1991 | | pagina 2