Afscheidsdienst van ds. Rozeboom Oranie-concert tb.v. Israël In onze regenmantels zult u zeker kunnen slagen P.v. 'De Reisduif 'De Klup' zoekt vrijwilligers Bloemschikkursus Modehuis A L E M A N Oud papier Goede afsluiting volleybal-kompetitie Intermezzo P.V. 'de Luchtbode' 'Apollo' Goedereede Ned. kampioen middenklasse 1991 VVV-Oveillakkee gaat over tot automatisering Zwembad op 1 mei a.s. open Opnieuw verzoek reformatorische basisschool Dirksland Onderzoek biologische gevolgen mosselteelt Programma bejaardenavond 25 april 1991 P.V. 'Gevleugelde Vrienden' Flakkees damkampioenschap Bladz. 2 „EILANDEN NIEUWS'^ DINSDAG 23 APRIL 199] Stad aan 't Haringvliet Met Romeinen 15 vers 14-19a als tekst van de afscheidspreek heeft ds. Roze boom zondagmiddag j.l. afscheid geno men van Stad aan 't Haringvliet. In zijn verkondiging memoreerde de predikant dat we, als Jezus Zijn Geest ons gegeven heeft, ondanks het feit dat de wegen nu uit elkaar gaan, we niet alleen verder hoeven te gaan. We gaan immers met Christus als onze Leidsman! We zijn al gauw geneigd tegen anderen c.q. predi kanten op te zien. Doch in de Bijbel tref fen we geen geloofshelden aan, ieder heeft zo zijn tekortkomingen. Maar ondanks de tekortkomingen mogen we ons gesterkt weten door Gods genade. Hij neemt ons in liefde aan. We moch ten wekelijks in Gods huis zijn en Hem vragen: Leid mij op Uw pad. Veel in de wereld rondom begrijpen we niet, veel is er in de gemeente de laatste vier jaar gebeurd dat we niet begrijpen. We zijn weerloos, kwetsbaar en klein. Maar ons hart mag de woonplaats van Gods Geest worden. De Heer heeft ons gezien, daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig Leven hebbe. Loopjongen De gemeente van Stad aan 't Haringvliet heeft de laatste jaren met elkaar meege leefd en met en voor elkaar gebeden. Bidden is in wezen de hoogste vorm van werken. Ds. Rozeboom heeft zichzelf meer gezien als loopjongen van de Heer, dan als een herder. Christus is de Herder. Evenals Paulus in de brief aan de gemeente van Rome schrijft dat ze vol De VW-Overflakkee werd in het afgelo pen jaar gekonfronteerd met een ont wikkeling welke zich reeds in 1989 had ingezet: een grote toename van het aan tal verzoeken om informatie over de meest uiteenlopende zaken: evenemen ten, beurzen, braderieën, openingstij den van musea, vertrektijden van bus en trein, markten, etc. In het jaar 1990 werd het kantoor bezocht door 33.628 personen, waren er 12.647 inkomende telefoontjes, werd ruim ƒ300.000,- aan de bekende Ge schenkbonnen verkocht, en er werd voor meer dan 100.000,- aan theater/ concertkaarten verkocht. De toename van alle aktiviteiten deed de behoefte aan automatisering van de informatie verstrekking hoe langer hoe meer voe len, en wel om 2 hoofdredenen: de wachttijd voor de 'konsument' moest worden verkort, anderzijds laten de financiële middelen van de VW geen verdere uitbreiding van het personeels bestand toe. In 1990 kon worden overge gaan tot automatisering van het Thea- terbespreekburo. De beschikbare gel den waren echter niet toereikend om een verdere automatiseringt te realiseren. De Kamer van Koophandel in Dor drecht bleek bereid een eenmalige pro- jektsubsidie ter beschikking te stellen voor de verdere automatisering van de VW. Dit gelet op het ekonomisch belang voor de regio van een goed funk- tionerende VW. Hierdoor werd het mogelijk de benodigde hard- en soft ware aan te schaffen. De VW beschikt thans over een Olivetti PCS met 40 Mb, met diverse geavanceerde software pak ketten. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt met het pakket PROMIS, een pro gramma waarin informatie is opgesla gen over talloze zaken in de regio: markten, braderieën, campings, horeca bedrijven, adressen van verenigingen en klubs, aktiviteiten in de regio, etc. Door middel van het ingeven van een zoek woord wordt op eenvoudige wijze de gewenste informatie verkregen. Hier door kan zeer snel op een telefonische, persoonlijke of schriftelijke vraag wor den geantwoord. Ook informatie over aankomst en vertrektijd van treinen is in het systeem opgenomen. Daarnaast is de administratie van dona teurs geautomatiseerd, wordt gebruik gemaakt van een faktureringspro- gramma en is het bekende pakket Word Perfect geïnstalleerd. Met deze automa tisering van de informatieverstrekking heeft de VW Overflakkee opnieuw een stap gezet naar een professioneel opge zet kantoor. van goedheid is door de kracht van Gods Geest, kan ook de gemeente van Stad verder door Gods Geest. Hoewel de loopjongen weggaat, kunnen we gerust zijn: de Herder blijft. We moeten de kerkdeur openzetten, gastvrijheid tonen, de onderlinge liefde laten groeien. Dan kunnen we allen voort, dan wil de Heer in ons wonen. Dankwoorden Als eerste spreker kreeg ds. Venema van Ooltgensplaat het woord. Hij sprak namens zijn eigen gemeente, Den Bom mel, de Classicale en Provinciale Sy node. Naast het vele werk in de ge meente van Stad heeft ds. Rozeboom ook veel werk voor de synode gedaan, maar aangezien God ons roept tot de daad (ook elders), moeten we node onze vriend en collega laten gaan. Ieder gaat de weg die God hem wijst. Ds. Venema wenst ds. Rozeboom en zijn vrouw Gods zegen toe! De laatste spreker, voorzitter van de ker- keraad L. Diepenhorst, memoreert aan de tekst vazn ds. Rozebooms intrede preek in 1987: Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlie den. Jezus was dominees Bouwer, Leids man en Raadsman. Dat heeft ds. Roze boom ons als gemeente steeds voorge houden en van daaruit mogen we nu verder. Ouderling Diepenhorst roept een ieder op trouw te zijn in de dienst van de Heer en wenst ds. Rozeboom en zijn vrouw Gods zegen toe in zijn nieuwe gemeente Garderen. Medewerking in deze afscheidsdienst werd verleend door het kinderkoor 'Blij Geluid' o.l.v. mevrouw Rozeboom. OOLTGENSPLA_AT Op 1 mei a.s. zal het verwarmde open lucht-zwembad in Ooltgensplaat haar poorten weer voor het publiek openstel len. Er is enige verandering gekomen in de openingstijden. In de maand mei zal het bad 's morgens niet geopend zijn ter wijl in de maanden juni, juli en augustus het bad in de avonduren langer open zal zijn. De eerste helft van september wordt weer teruggevallen op de ope ningstijden van mei. In juni, juli en augustus zal het bad ook 's morgens een uur zijn geopend. Voor de preciese ope ningstijden verwijzen wij u naar het mededelingenbord in het zwembad. Ook zal er bij voldoende belangstelling weer zwemles worden gegeven, zowel aan volwassenen als kinderen. Gedu rende het gehele seizoen is het ook mogelijk gebruik te maken van het bad voor evenementen, zwemfestiviteiten e.d. Voor nadere informatie kunt u zich altijd in verbinding stellen met het personeel. SOMMELSDIJK Bovengenoemde postduivenvereniging nam op 20 april 1991 deel aan een vlucht vanuit Deinze. Afstand 96 km. In con cours waren 421 duiven, die om 10.00 uur met noordenwind gelost werden. De eerste duif arriveerde om 11.23.12 uur en haalde een snelheid van 1165.06 m.p.m. De uitslag is als volgt: J. van Alphen 1, 3,9,10,11,13,52,58, 85, 88,100,103; C. Vreeswijk 2,42,81; M. A. van Nimwegen 4,87,39,70,71,83,93; P. van de Geest 5,12,14,26,28,34,35,56,62, 76,82.86,99; J. Groenendijk 6,17,32,48, 66, 77, 90, 91; Gebr. Kieviet 7, 20, 50, 69, 101; A. de Gans 8, 33,45,96; P. van den Boogert 15, 22, 25, 37, 47, 63, 68, 92; A van Alphen 16, 30, 31, 36, 40, 46, 49, 51, 55, 80, 89,102,104; C. Vroegindewey 19, 54,57,61,64,72; J. v.d. Slik en Zn. 21,23, 97; J. de Blok 24,74,75,94,95,105; P. van Moort jr. 27,41,65,87; P. Verkerke 29,38, 43,44,53, 84; A Appel 59; G. Kieviet 60; M. Hoffmann 67; J. Vis van Heemst 73, 79; G. Meiaard 78; A Human 98. De Vereniging voor Christelijk Basison derwijs op Reformatorische Grondslag heeft opnieuw een verzoek aan de gemeente Dirksland gericht om een in Dirksland te stichten reformatorische basisschool op te nemen op het plan van nieuwe scholen voor 1992/1993 tot en met 1994/1995. Het is de derde opeenvol gende keer dat een dergelijk verzoek tot de gemeenteraad wordt gericht. In 1989 werd het verzoek door de gemeente afgewezen en de aanvraagster ging in beroep bij Gedeputeerde Staten. In 1990 werd het toen gedane verzoek wederom afgewezen door de Dirks- landse gemeenteraad en ging de Vereni ging voor Christelijk Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag wederom in beroep tegen het raadsbesluit. Van de zijde van de provincie heeft de vereniging nog niets vernomen over enige besluitvorming m.b.t. de beroeps chriften van 1989 en 1990. Een feit is dat de vereniging door de pro vincie gehoord moet worden, maar er is nog geen uitnodiging voor een hoorzit ting ontvangen. Het laatste verzoek van 27 maart 1991 is één van de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van donderdag a.s. Door het College van Burgemeester en Wethouders van Dirksland wordt voor gesteld dit verzoek in handen te stellen van het College zodat het College het kan voorbereiden voor behandeling in een latere raadsvergadering. HERKINGEN Op woensdag 24 april a.s. wordt het oud papier weer opgehaald voor de Prins Johan Friso school. Er wordt begonnen om half zes. Zet u het gebundeld aan de kant van de straat? De vorige keer werd er 5290 kg opge haald. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Afgelopen zaterdag stonden de laatste wedstrijden van het seizoen op het pro gramma. Het eerste herenteam speelde het team van Vovero uit Rozenburg. Na eenvoudig de eerste twee sets te winnen met duidelijke cijfers, viel het team van de vertrekkende coach Arie de Krey, terug. De derde set ging verloren met 10-15.Doorinde laatste set de 15 als eer ste te bereiken, werd de vierde plaats in de eindstand van de kompetitie zeker gesteld. Heren 2 moest de wedstrijd tegen w Kwiek winnen op p/d wedstrijden te ontlopen. Jammer genoeg slaagde Inter mezzo niet hierin, zodat op 4 mei in Rot terdam gespeeld wordt om in de tweede klasse van Distrikt 17 te blijven. Moge lijk kan een van de tegenstanders van Heren 2 het derde herenteam van Inter mezzo zijn. Heren 3 won van Volley Quick 1 in drie sets en nemen bezit van de tweede plaats in de eindstand die recht geeft op het spelen van p/d wed strijden. Dames 1 eindigt op de vierde plaats door de wedstrijd van Sliedrecht Sport 3 te winnen. In anderhalfuur tijd won het team van Durk Visser in vier sets. Het tweede damesteam zal een beslissings wedstrijd om het kampioenschap moe ten spelen tegen Spivo 3. Door de 3-0 winst van Dames 2 tegen Vovero 1 bezet ten Intermezzo en Spivo de eerste plaats. Zowel Dames 3 als Dames 4 nemen beslag van de zesde positie in de eind rangschikking van respektievelijk de derde klasse G en de vierde klasse F. Overige uitslagen: Dames 3 - Volley Quick 13 - O Dames 4 - Ibis 32 - 2 jongens BI - Volley Quick 13 - O jongens Dl - Vovero 13 - 1 jongens D2 - Ibis 10 - 3 meisjes Dl - Spirit 13 - O meisjes D2 - Vovero 23 - O mix El - Ibis 11 - 3 mix E2 - Bernisse 13 - O HERKINGEN Bovenstaande postduivenvereniging nam op 20 april 1991 deel aan een vvedvlucht vanuit Deinze. Afstand 90 km. In con cours waren 246 duiven, die om 10.00 uur met N.wind gelost werden. De eerste duif arriveerde om 11.18.42 uur en haalde een snelheid van 1144.30 m.p.min. De gedetailleerde uitslag luidt: J. de Boer: 1,4,5,8,9,13,14,15,19,20,21, 32, 34, 38, 41, 43, 50, 54, 59; Gebr. Log- mans:2,11,17,18,22,24,26,37,42,46,55; M. Huizer: 3,6,30; C. Logmans: 7,10,12, 25, 29, 33, 44; A J. A Volaart: 16, 35, 36, 45, 58; A. het Jonk: 23; J. Molenaar: 27, 39, 49; J. Kievit: 28, 48, 62; Molenaar en Zn.; 31; D. Kievit: 40, 47; M. Auperlee: 51, 56, 61; B. van de Ochtend: 52, 57; P. Hogewerf: 53; H. Kievit: 60. Vrijwilligers worden er vaak gevraagd en voor velerlei doeleinden. Ook 'de Klup' doet een dringend beroep op iedereen. 'De Klup' verzorgt aktiviteiten voor ver standelijk gehandicapten. Aktiviteiten die afhankelijk zijn van de medewer king van vele vrijwilligers. Naast een bowlingklup, een kookklup en een wandelklup organiseren wij soosavonden. De soosavonden heeft voor iedereen wat te bieden, want er is steeds een andere aktiviteit. De afgelopen periode stond er film, bingo, handvaardigheid en speurtocht op het programma. Wat 'de Klup' zoekt zijn enthousiaste mensen die ervaring hebben in het werken met verstandelijk gehandicap ten. Mensen die het leuk vinden om de deelnemers van de soosavonden te bege leiden en af en toe, samen met andere vrijwilligers, een avond willen organi seren. De soosavonden zijn lx per 14 dagen op vrijdag van 19.30-21.30 uur in Middel- harnis. Heb je belangstelling om vrijwilligers werk te doen bij 'de Klup' of wil je meer informatie, bel dan Jantine de Kuijper, telefoon (01870) 59 26 (na 17.00 uur). Op de vergadering van de mosselkwe- kersverenigingen in Zeeland (Bruinisse, Zierikzee, Yerseke), kon men de jaar lijks terugkerende klacht vernemen, dat de onderzoeken van het Rijks Instituut voor Natuurbeheer en andere onderzoe ken in het Noorden des lands maar niet opschoten. Het onderzoek ging dan over de biologische gevolgen van de mossel- teelt op het Oostelijk Wad. Men kon maar niet tot de conclusie komen dat mosselkwekerij in de Wad denzee nadelig zou zijn, een lachertje voor de kenners van het Wad, maar men wilde de uitkomsten blijkbaar niet pu bliceren om de gamalenvissers die het Oostelijk Wad als hun domein be schouwden, niet voor het hoofd te stoten. Het RIVO, Rijks Instituut voor Visserij- onderzoek, gevestigd in IJmuiden en Yerseke, heeft dat nu wel gedaan en men kwam tot de stelling, dat de mosselteelt weinig of geen nadelen meebrengt voor de garnalensektor (iets wat men in Zee land zonder dit onderzoek al lang wist). Onder de Noordelijke gamalenvissers heeft de uitkomst van het RIVO rapport, voor de nodige onrust gezorgd, de veel verdedigde en gehoorde stelling, over de nadelen van de mossel-visserij in de Waddenzee valt weg. Op 26 april over legt Johan Nooitgedacht, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, met de gamalenvissers van Zoutkamp en Har- lingen over deze zaak. Het andere argument tegen mosselvisse rij op het Oostelijk Wad, dat daardoor het scheepvaartverkeer intensiever wordt is niet door het Rivo behandeld en dat zal nu wel de troef worden die door de Noordelijke vissers zal worden uitge speeld, omdat ook de recreatieve vaart al is toegenomen en recreatieschepen, althans de zeilende charterschepen, niet op het Duitse Wad mogen komen. Het Oostelijk Wad bestaat voor tachtig pro cent uit droog vallende zandbanken en voor de rest uit zeer smalle vaargeulen. De Nederlandse Bond van Garnalen- vissende Kustvissers (tegenhanger van de Nederlandse Vissersbond en nog veel meer van ZEVIBEL (de Zeeuwse Vis sers) heeft nu al kontakt gezocht met datzelfde Zevibel, om tot overleg te komen, over een andere oplossing (an dere percelen op het Westelijk Wad). DIRKSLAND De oudere inwoners van Dirksland wor den uitgenodigd voor een gezellige avond in 'De Schakel' op donderdag 25 april 1991. Ook de bewoners van 'Salem' zijn van harte welkom. Aanvang 19.30 uur, de zaal is open om 19.00 uur. De heer A Mans uit Ooltgens plaat verzorgt een diaquiz van molens en kerken op Goeree-Overflakkee. Ieder een kan hieraan meedoen. Na de pauze staat natuurlijk weer de jaarlijkse gratis verloting op het pro gramma. De plaatselijke middenstand stelt ieder jaar vele mooie prijzen ter beschikking voor deze loterij. Zoals u van de Oranjevereniging ge wend bent, wordt er voor de inwendige mens goed gezorgd. Na afloop volgt een rondrit per luxe toe- ringcar door het versierde en verlichte dorp. De bewoners van Vroonlande, Gelders hof, Wemerflat en Margrietlaan worden voor deze avond per bius opgehaald, waarvoor u rechtstreeks wordt bena derd. Anderen die vervoersproblemen hebben, kunnen thuis worden opge haald. U kunt zich hiervoor opgeven bij C. v.d. Wijngaard, tel. 3541 (na 18.00 uur). Op D.V. 30 april (Koninginnedag) wordt in de Laurenskerk te Rotterdam een Oran jeconcert georganiseerd waarvan de baten ten goede komen aan het Shaare Zedek' ziekenhuis te Jemzalem. Massale samenzang van vaderiandse liederen staat op het programma, evenals koorzang door het Christelijk mannenkoor 'Jeduthun' uit Amersfoort, o.l.v. dingent Cees het Jonk. Verder werken mee: Arie Kortleven, transeptorgel, koorbegeleidmg; Herman en Henk-Jan Drost, trompet; Vincent de Vries, hoofdorgel en piano, orgel- soli, pianobegeleiding en begeleiding samenzang. Herman en Henk-Jan Drost zullen trompet spelen tijdens koor- en samenzang en ook samenspelen met Vincent de Vries aan het hoofdorgel. De voorzitter van de stichting 'Shaarde Zedek', drs. E. F. Vergunst uit Ridderkerk, is bereid gevonden de avond te openen en te sluiten en een appèlwoord te verzorgen. De financiële zorgen voor het 'Shaare Zedek' ziekenhuis zijn groot. Met uw aanwe zigheid in de Laurenskerk, op Koninginnedag, helpt u helpen waar hulp dringend nodig is! De stichting 'Shaare Zedek' is u bij voorbaat dankbaar. KOMT ALLEN!! AANVANG 19.30 UUR Zaterdag 20 april j.l. heeft de Kon. Fan fare 'ApoUo' uit Goedereede deelgeno men aan het topconcours voor basis- en middenklasse in het 'Musis Sacmm' te Arnhem. Onder leiding van haar diri gent Stephan Krekelberg bracht 'Apollo' het nummer 'The Pacemakers' van E. Gregson en J. Segers ten gehore. Dit werk werd door de jury gewaardeerd met 153'/2 punt, waarmee 'Apollo' de eerste plaats behaalde en zich kampioen mid denklasse 1991 mag noemen. Dit resul taat is voor de muzikanten van 'ApoUo' natuurlijk een geweldige opsteker, zeker omdat een groot aantal van de orkestle den uit jeugd bestaat. Dit belooft veel voor de toekomst. Hierait blijkt maar weer dat 'Apollo' met haar 105 jaar nog altijd een vereniging is waar volop muziek in zit. De jury bestond uit P. van Bmggen (voorz.), C. Vlak en B. Joosen. DIRKSLAND Bovengenoemde postduivenvereniging nam op 20 april deel aan de wedvlucht vanuit Deinze. Afstand 95 km. In con cours waren 195 duiven. De eerste duif arriveerde om 11.21.25 uur. Met een snelheid van 1162.49 m.p.m. De uitslag is als volgt: P. de Jong 1,21,22,44; Comb. Nagtegaal 2,3,12,16,17,48; L. S. v.d. Baan 4,39,40, 41,42; L. C. IJzelenberg 5,6,9,33,43,46, 47; J. Kleijenberg 7, 8, 26, 28, 36; K. de Jong 10,14,15,20,30,34; J. C. Roodzant 11, 19, 23, 24, 31, 32, 35, 38, 45, 49; Hameete-Hoekman 13, 18, 37; A Bolle- man 25; J. J. Doin 27, 29. Wijkvereniging 'De Zwaluw' organi seert weer een bloemschikkursus. Deze wordt gegeven door bloemsierkunst Vis- kil. De data zijn 14 mei, 21 mei, 28 mei, 4 juni en 11 juni. Deze avonden beginnen om 20.00 uur en de kosten zijn 12,50 per avond. Wilt u aan deze kursus deelnemen, bel dan vóór 7 mei naar Annemarie Knape (01870) 5945. Ook zijn we weer gestart met de koffie ochtend en wel op de woensdagmorgen. Wilt u gezellig wat kletsen, etc. onder het genot van een kopje koffie, kom dan 's woensdags tussen 9.30 en 11.00 uur naar wijkvereniging 'De Zwaluw', Sperwer 5, Sommelsdijk. Tot ziens Uitslagen woensdag 3 april te Middelhamis P. Leroy - A v.d. Veer2 - O J. Visbeen - H. Koese2 - O J. Dekker - J. Looy1 - 1 P. V. Dam - B. Visbeen1 - 1 K. Vis - T. Goedegebuur2 - O K. Tanis - J. v. Hoorn1 - 1 H. V. Heukelen - A KnapeO - 2 C. Polder - C. v.d. Groef2 - O J. Non - K. Voogd-TanisO - 2 I. Mackloet - J. LodderO - 2 A Verolme - C. v. Welie2 - O A Meijer - A. Krijgsman1 - 1 M. Klink - L. Koese2 - O I. Koese - W. I. Peeman1 - 1 G. M. Koese - J. v. Koppen2 - O R. Jacobs - H. de Munck2 - O M. Luijendijk - A v. Rossum2 - O Na de vierde ronde gaat P. Leroy aan kop met 8 punten, gevolgd door J. Vis been met 7 en J. Dekker en K. Vis met 6 punten. Merken zoals: Marcona, H. M. Hucke, Ravens, Valmeline e.a. geven de toon aan van modern tot stijlvol klassiek. U vindt ze allemaal bij: Boompjes 15,3253 AC OUDDORP, Tel. (01878) 12 77

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1991 | | pagina 2