Ook raad Middelharnis stemt in met fusie Emgo-RED Plaatwerk En daar ging ze, zuster Aat Bom, in de VUT Schooi met de Bijbel 'Kon. Beatrix' te Ouddorp lieeft Poien weer goed bedaclit AGRARIËRS 395r VERWERS auto's Garage Knöps B.V. flomi^eman De Open Deur 32tb a C hwhretMse uit alle delen van de wereld demonstreren 3 december a.s. in Brussel Distrlkt Flakkee en Zuid De lofstem' viert jubileum met concert Citroen-Hesselink alle merken Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Open jeugdwerk - Bingo 63e Jaargang VRIJDAG 30 NOVEMBER 1990 No. 5956 POSTBUS 8 - 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 Op maandag 3 december 1990 wordt er een massale protestdemon stratie in Brussel gehouden tegen de te ver gaande voorstellen voor libe ralisering van de handel in land- bouwprodukten, zoals die bij de GATT-onderhandelingen op tafel liggen. Deze voorstellen bieden on voldoende perspektief voor de land en tuinbouw. De boeren en tuinders zijn dan ook zeer ongerust over de gevolgen, zowel in Europees verband als wereldwijd. Aan de demonstratie nemen daarom naast Europese boeren en tuinders ook agrariërs deel uit onder andere Japan, Zuid-Korea, de Scandinavische landen. Canada en de Verenigde Staten. Er worden in totaal ruim 20.000 boeren in Brussel verwacht, waaronder 1.500 Nederlanders. De 3 Centrale Land bouworganisaties (3 CLO) coördineren het geheel voor Nederland. COPA de overkoepelende landbouworganisatie voor de EG, is de algehele coördinator. De 3 CLO stellen zich geheel achter het COPA-standpunt dat het zeer wenselijk is dat er tijdens de lopende onderhande lingsronde een overeenstemming wordt bereikt. Ze stellen zich echter te weer tegen het teleurstellende aanbod van de EG voor de GATT. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de landbouw en de leefbaarheid van het platteland in de EG. De EG moet tijdens de onderhandelin gen de basisdoelstellingen van het ge meenschappelijk landbouwbeleid ver dedigen en van de andere onderhande lingspartners gelijkwaardige concessies eisen. Daarnaast moet de EG met bege leidende maatregelen komen in het kader van het markt- en prijsbeleid dat voor de boeren de basis van het inko men vormt. In een ochtendvergadering stellen de in Brussel aanwezige landbouworganisa ties een manifest op, dat na afloop van de demonstratie aan de GATT-onder handelaars zal worden overhandigd. De bezinning rond het thema van de najaarskonferentie wordt afgesloten met een distriktsbijeenkomst op D.V. 8 december. Het thema waarover ds. A. J. Gunst deze avond zal spreken is: Echt geloof blijft. Na de pauze zal de spreker op vragen van jullie ingaan. De distriktsbijeenkomst wordt gehou den in de kerk van de Ger. Gem. te Goes. We hopen veel jongeren uit de regio te ontmoeten. De avond begint om 19.30 uur. Allemaal hartelijk welkom en tot ziens in Goes. DEN BOMMEL Het Christelijk Dameskoor 'De Lof- stem' bestaat 10 jaar en wil dit heu gelijke feit feestelijk herdenken met een concert in de Ned. Hervormde Kerk te Den Bommel D.V. op zater dag 8 december a.s. Het eerste gedeelte zal bestaan uit liede ren uit het repertoire van de afgelopen tijd en het tweede gedeelte zal in het teken staan van Advent en Kerst. Medewerking zal worden verleend door de Weleerwaarde heer ds. A. Vos, die een korte meditatie zal houden en de ope ningen sluiting van de avond zal verzor gen en door de op Flakkee alom be kende musicus, de heer Rinus Verhage. Hij zal het orgel bespelen als solist. Het geheel staat onder de bekwame lei ding van onze dirigent de heer P. H. Wessels. Het koor hoopt op een grote belang stelling. De aanvang is om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar er wordt na afloop wel een kollekte gehouden ter dekking van de onkosten. Na het concert is er gelegenheid een kopje koffie te drinken in het N.H. Ver enigingsgebouw 'Bij de Bron'. U bent allen heel hartelijk welkom. Dirksland, 01877 - 1357 Ook de gemeenteraad van Middelharnis heeft - in zijn vergadering van dinsdagmiddag - desgevraagd met het fusievoornemen van de EMGO met het RED te Dordrecht ingestemd. Het was overigens geen moeilijke keus, in de wetenschap dat de ondernemingsraad akkoord-, en een betrouwbaar sociaal statuut aanwezig is en er meer pleit voor een fusie met het RED dan met het DNB te Middelburg als mede-geüiteresseerde. Ruim 9 miljoen komt er voor Middelharnis uit het aandelenbezit vrij, 9.641.000,- om pre cies te zijn. Vanuit alle frakties op één na, t.w. lijst Hoogzand, instemming, want dhr. Hoog- zand vroeg zich af of de raad óók zo'n 'enorme dosis passiviteit' aan de dag zou hebben gelegd wanneer de fusie niet geld zou opleveren, maar daarentegen geld zou kosten! In dat geval zou er voor de gemeenten geen groter goed te verdedi gen zijn geweest dan de Emgo, veronderstelde dhr. Hoogzand. Nu verbaasde dhr. Hoogzand zich over 't gemak waarmee de gemeentebesturen tot over dracht, c.q. overgave van de Emgo besluiten. Zijn fraktie was dan ook niet voor nemens met de fusie in te stemmen; de bestuurlijke inbreng in het RED bestuur wordt te gering-, en de zekerheid op bestendiging van de werkgelegenheid te onzeker geacht. De belangstelling van de zijde van de twee potentiële fusiepart ners vond dhr. Hoogzand zo verbazend niet; „dat heeft te maken met de dege lijkheid van de werknemers en de gezondheid van het bedrijf', verzekerde hij. Géén instemming daarom met de fusie; „...wij houden vast aan de Emgo, wij hebben vertrouwen in het bedrijf', liet lijst Hoogzand weten. De fusie werd wel goedgevonden door achtereenvolgens de SGP/RPF fraktie, het CDA en de PvdA fraktie. Ook dhr. Rijvers (VDB) maakte zijn instemming kenbaar, „wanfzei hij; „we kunnen nu vrijwillig fuseren, als we de wettelijke verplichting hadden zouden we veel minder goede voorwaarden hebben. Kwa liteit en hoogwaardige dienstverlening wist dhr. Rijvers voor de toekomst verzekerd. Niemand pleitte voor fusie met de PZEM, nu samen met de WMZ tot het Delta Nuts Bedrijf gefuseerd. De manier waarop van die zijde was overlegd werd - door dhr. Villerius - meer als een vorm van marchanderen gezien. Uit de beantwoording van weth. Koppelaar bleek dat de mogelijkheid zelfstan dig te blijven, dat mocht de Emgo van de comm. Brandsma, terdege was onder zocht, maar gebleken was ook dat dat in de toekomst toch problemen zou kunnen geven waarom in alle vrijheid tot de fusie met het RED werd voorge steld. De aandeelhoudersvergadering en de Commissarissen van de Emgo zien in de fusie geen nadelen; de voorwaarden die werden gesteld zijn door het RED ingewilligd. Uitgangspunt is geweest dat de Emgo een zo groot mogelijke zelf standigheid blijft behouden. Drie leden van de fraktie Hoogzand stemden tegen. De raadsmeerderheid was voor. ERRES TR8829 O^/yüU Een portable Stereo radiorecorder met CD-speler. Adviesprijs 569,- NU Een aanbieding waar de Sint maar wat van opkeek! Voor alle TAXATIES, Agrarische bemicjdeling Beleggingen Autobedrijf A. J. van Rumpt Middelharnis Telefoon 01870-2222 ITOIIi*!!*) AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Peugeot/Talbot dealer RENAULT-dealer voor 1662 C. Breen, 01878 - 2496 J Verkoop Service 01871 J Verkoop na 17.00 uur: Zo kon het gebeuren dat die avond, tegen zevenen de ver pleegkundigen in door lampions verlichte optocht naar de zusterflat "t Is Holdert' trokken om daar Zr. Aat op te halen voor 't afscheidsfeest dat haar die avond werd bereid. Een prima ontmoeting is dat geworden en al wimpelde ze 't in bescheidenheid maar liever af, toch kreeg zr. Aat daar te horen hoezeer ze gewaardeerd is geweest en hoezeer ze met haar grote inzet als aller voorbeeld heeft gediend. Als een harde werker, die zich voor 200% heeft gegeven, zo werd ze afgetekend. Ze treedt weliswaar als Hoofd van de Interne Afdeling terug, op haar zestigste wordt het haar graag gegund het wat rustiger aan te kunnen doen, maar ze zal nog enkele dagen per week bij het Ziekenhuiswerk betrokken blij ven. Zr. Aat verlaat binnenkort haar zusterflat om zich in Ooltgensplaat te vestigen. MIDDELHARNIS - SOMMELSDIJK Voor a.s. zaterdagavond 1 december hebben we een grote Bingo georgani seerd. Zoals je bekend is, is ook van deze bingo-avond de opbrengst bestemd voor een goed doel, nl. het schoolbus-projekt Hongarije van de Pr. Mauritsschool. De middenstand van Middelharnis- Sommelsdijk liet ons ook deze keer niet in de kou staan en zorgde voor vele mooie prijzen. We doen aan jullie allemaal een oproep, deze avond naar 'de Hoeksteen' te komen en door je spel mee te doen aan deze aktie. De aanvang is 19.30 uur. Kom allemaal en neem gerust je vrienden en vriendin nen mee. GOEDEREEDE D.V. zaterdagavond staat de Open Deur in het teken van 'het Milieu'. Hoe gaan wij als christenen om met de schepping, en wat zegt de Bijbel over het milieu? Heb jij ook wat over voor onze aarde, kom dan langs in 'de Ark' in Goede- reede, vanaf half 8. Tot ziens. Vorig jaar werd op de 'Kon. Beatrix', de Ouddorpse School met de Bijbel, al een aktie gehouden, maar bij die ene keer zou het niet blijven, zo bleek woensdagmorgen toen voor de schooldeur een bestelwagen voorreed die met tientallen Kerstpakketten voor Polen kon worden geladen. Juf Wilma Coenradie uit Herkingen, op de foto staat ze boven, links, is de gangmaker van de aktie geweest. Van haar zwager Fred Coenradie die vorig jaar voor Jan Gebraad een lading Kerstpakketten in Polen bracht, had ze begrepen hoe schrijnend de omstandighe den zijn in een Verpleeghuis als het P.D.P.S. in Suwalki, en daar gaat het overgrote deel van de pakketten dan ook naar toe, voor de bewoners, voor het personeel en naar de Evangelische Kerk die in de pakketten ook lekker snoep goed voor de kinderen van de Zondagsschool aan zal tref fen. De pakketten zullen een deel van de lading vormen die Ewout Gebraad en Henk Huizer net voor de Kerst in Suwalki zullen brengen. Ze krijgen daarvoor de beschik king over een nieuwe Mercedes vrachtwagen van Ver maat uit Hellevoetsluis. Het Polen depot van Jan Gebraad uit Nieuwe Tonge neemt graag van ieder die ze maar geven wil. Kerstpak ketten in ontvangst om in Suwalki en omgeving, op win terse dagen een bar oord, dicht tegen de Russische grens, de komende feestdagen wat te kunnen veraangenamen. vooraOe zékerhetd VINGERUNG 3-f^lDDELHARNlS-TEI, 01870-:5'8 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 FOTO - FILM - flEPORTAGE - C3 CU C3 CJ (=3 878-'6'? en 2!20 Peugeot Talbol Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - Tel. (01870) 30 94 In optocht ging het naar de afscheidsreceptie. DIRKSLAND De verpleegkundigen en al haar nicde- werk/sters in het Ziekenhuis te Dirksland, wetend met hoeveel liefde en ambitie ze - al sinds 1964 - haar werk heeft gedaan, vonden dat voor 'Zuster Aat' Bom, Oolt- gensplaatse van origine, de VUT pil die ze woensdag avond te slikken kreeg wat feestelijk verguld moest worden. vooraan Zr. Aat. geflanlieerd door Zr. Hoogendijli.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1