Rode Kruis Middelhamis in nieuv\f uniform De 'darmenfabriek' te Sommelsdijk gaat nog dit jaar tegen de grond VERKOPING htubredttse VERWERS auto's flonii^emaH Voor een schoolbusje in Hongarije blijft HAVO Idas 5 een hele nacht bij de les 5~C ;n.B!8l [■e Open brief aan de inwoners van Ouddorp, met name ouders van leerlingen van Basisschool Kon. Beatrix te Ouddorp PHILIPS VR6585 Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Citroen-Hesselink No. 5952 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Ouddorp, 13 november 1990 Ondergetekende wil met deze open brief de aandacht vestigen op gebeurtenissen in de school te Ouddorp die de toets van rechtvaardige kritiek niet kunnen door staan. Wat is het geval? Op maandag 12 november 1990 werd aan de leerlingen van groep 5b van de Basisschool Kon. Beatrix te Ouddorp een brief uitgereikt, bestemd voor hun ouders. Middels deze brief werd aan de ouders van de/e leer lingen medegedeeld, dat aan de leer kracht van die groep m.i.v. 12 november de toegang tot de schoolgebouwen werd ontzegd. Een feitelijke schorsing dus. Volgens het bestuur zou deze leerkracht zich ontoelaatbaar hebben gedragen ten opzichte van de direktie en het bestuur van de school. Op geen enkele wijze wordt middels de brief duidelijk ge maakt waaruit het ontoelaatbaar ge drag bestaat. Echter het feit dat de betreffende leer kracht feitelijk is geschorst, doet ver moeden dat hij een zeer ernstige mis daad heeft begaan. Niets is minder waar! Deze leerkracht is één van de leer krachten die gedurende de afgelopen maanden herhaaldelijk de direktie en het bestuur heeft gewezen op misstan den binnen de school. Bij het wijzen op deze misstanden is niet steeds de juiste toon aangeslagen en dat is jammer. Dat deze leerkracht en met hem anderen, op misstanden hebben gewezen is echter niet meer dan hun plicht. Noch de direktie, noch het bestuur hebben tot op heden op een juiste wijze op geuite klachten gerea geerd. Deze starre houding van direktie en bestuur heeft geresulteerd in een ver scherping van de tegenstellingen bin nen de school. Het is echter pertinent onjuist dat deze verscherping in tegenstellingen wordt gewroken op een leerkracht, nadat deze voor te impulsief gedrag zijnerzijds, excuses had aangeboden voor de wijze waarop één en ander is gezegd. Dit naar alle belanghebbenden toe in een daarvoor belegde bijeenkomst. Dit geldt temeer daar deze leerkracht, na meer dan 13 jaar zijn beste krachten aan de school te hebben gegeven, mede i.v.m. de ontstane problemen, reeds elders heeft gesollici teerd. Nog slechts enkele weken en dan zou hij niet meer aan de school verbonden zijn. Kon het nu die paar weken niet anders dan op deze manier? En zijn dan nu alle problemen opgelost? Sollicitaties blijven echter uit omdat in onderwijskringen de school niet als aan trekkelijk overkomt. Niemand wil ken nelijk aan problemen beginnen. Nu doet men het voorkomen als zouden die moeilijkheden veroorzaakt worden door enkele personeelsleden. Daarbij gaat men eraan voorbij dat die perso neelsleden reeds jaren goed funktio- neerden. Is het bestuur voornemens om op deze wijze 'schoonmaak" onder het personeel te houden? Zo ja, dan zal deze brief wel licht resulteren in een volgende ontzeg ging van de toegang tot de school voor één van de leerkrachten. Door nog maals direct het zwaarste geschut in stel ling te brengen zou in elk geval blijken: het gebrek aan overredingskracht van het bestuur. Zo nee, dan ligt voor de hand dat het bestuur persoonlijke grie ven ondergeschikt maakt aan het belang van de leerlingen. Het belang van de leerlingen is niet gebaat bij zomin mogelijk leerkrachten. Het belang van de leerlingen is zeker niet gediend met het op staande voet uit een klas verwij deren van een leerkracht. Het belang van de leerlingen is wel gediend met een school waar, door een voldoende aantal leerkrachten aandacht aan de kinderen kan worden besteed. Daarvoor te zorgen is één taak van het bestuur. Een andere niet minder belangrijke bestuurstaak is open oor te hebben voor rechtvaardige klachten van personeelsleden en die klachten serieus te behandelen. Met dank voor plaatsing, J. D. van Oostenbrugge Duinkerkerweg 7 3253 AJ Ouddorp SOMMELSDIJK De Ned. Herv. Vrouwenvereniging 'Lief de vindt werk" te Sommelsdijk, hoopt op D.V. woensdag 21 november haar jaar lijkse verkoopdag te houden in 'Vita Nova'. De openingstijden zijn van "s morgens 10.00 uur tot 's avonds 19.00 uur. Er is weer van alles te koop: mooi hand werken, droogbloemen, oliebollen enz. En niet te vergeten de overbekende krüükplaetjes. Men kan een kopje koffie of thee drin ken met iets erbij, en voor de kinderen is er limonade. U bent allen hartelijk welkom. Mogen we op veel belangstelling rekenen? XSpeciale t aanbieding I van een Verkende vakzaak HiFi-stereo audio-video-recorder, met 4 koppen, die automatisch het begin of einde van de opname opzoe ken. Een droom van een machine en dan voor die prijs. Adviesprijs 1875,- 1499. 3 JAAR volledige GARANTIE* AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Autobedrijf A. J. van Rumpt Enkele jaren geleden werd door het Nederlandse Rode Kruis besloten, de sterk verouderde grijze unifor men voor leden van het Korps te ver vangen, door moderne representa tieve blauwe uniformen. Naast het praktisch nut en hygiëne is de voornaamste funktie van dit uni form de herkenbaarheid, men kan zien dat de drager ervan behoort tot dat deel van het Nederlandse Rode Kruis, dat zich bezig houdt met medisch-verzorgende hulpverlening. Voor de vervanging van het 'oude grijs' door het 'nieuwe blauw' werd door het Rode Kruis een termijn gesteld van vier jaren, de kosten van deze vervanging moesten echter door de plaatselijke Korpsen zelf worden gedragen. Na diverse akties door leden van het Korps om de benodigde gelden bij elkaar te brengen was het dan vorige maand zover, voor alle 34 leden kon het nieuwe uniform worden aangeschaft, waarvoor de bevolking van de Gemeente Middel hamis nogmaals hartelijk wordt be dankt, zonder uw steun was dit niet mogelijk geweest. J.I. zaterdag werd (uiteraard in het nieuwe uniform) voor de tweede achter eenvolgende maal door een tiental leden op uitnodiging van de Koninklijke Kring Reserve-officieren van de Belgi sche stad Gent deelgenomen aan een evenement aldaar. Een prijs, beschikbaar gesteld door het Belgische Rode Kruis viel hen ten deel. De kontakten met het Rode Kruis van de stad Gent, zullen verder worden uit gebouwd, hierbij wordt gedacht aan uit wisseling bij hulpverlening. Geen fraaie naam, die van 'darmenfabriek', maar Flakkee heeft het bedrijfs pand van de fa. van Hessen aan de Sommelsdijkse Dorpsweg nooit anders genoemd. In 1957 kwam het en nog in 1990 gaat het, want nog dit jaar zal het gebouw worden afgebroken. Dat is overigens geen nieuws meer voor de omgeving omdat de Gemeente zo vriendelijk is geweest de omwonenden een informatieve brief te schrijven waarin de afbraak wordt aangekondigd. De jeugd had daar trouwens al een begin mee gemaakt, want geen ruit is er meer heel in het sinds jaar en dag leegstaande bedrijfspand dat aan het eind van de tachtiger jaren werd gesloten. De gemeente heeft het in die brief dan ook goed geraden dat zo'n leegstaand fabriekspand de omwonenden geen ple zierige aanblik bood. De laatste jaren vreesden de omwonenden zelfs erger, omdat gebleken zou zijn dat van bo demverontreiniging sprake zou zijn, maar gelukkig. In de gemeentelijke brief kon worden verzekerd dat voor de volks gezondheid geen enkel gevaar aanwezig is. Van de zijde van Van Hessen was dat ook niet gevreesd omdat het door de jaren heen gebruikte 'schoonmaakmid del' niets anders dan water en zout was geweest. Wel zijn er wat verontreinigde plekken aangetroffen waar zich onder grondse olietanks voor de verwarming hebben bevonden en waar frequent vrachtwagens voor de aan- en afvoer van het produkt hebben gestaan. Een en ander is vastgesteld in een onder- RENAULT-dealer voor Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Dirksland, 01877 - 1357 Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen In Urk handtekeningenaktie voor oud AID'er In Urk wordt een handtekeningaktie gehouden om oud-AID'er Jan Bonthuis benoemd te krijgen tot waarnemend direkteur van de Visafslag. Vorige week waren er al 160 handteke ningen. Bonthuis werd veroordeeld voor schending van de ambtseed, omdat hij een visser uit Urk een seintje had gege ven dat in Kornwerderzand een AID- controle op komst was. Bonthuis kreeg ontslag en is nu zonder baan. zoek dat volgde op het zgn. indicatief bodemonderzoek zoals dat door de Pro vincie wordt verlangd wanneer bedrij ven worden gesaneerd. Van verontreini ging met 'minerale olieën en vluchtige aromaten' blijkt sprake te zijn, maar dat is zeker niet verontrustend. Dat is 't mis schien alleen voor de bedrijfsportemon- nee van de fa. van Hessen, waarvan de beheerder trouwens loyaal aan de bo demsanering meewerkt. Het bedrijf S. van Hessen Zn. heeft inmiddels opdracht tot sloop van het bedrijfspand gegeven. Het werd, nadat het bedrijf al een viertal jaren in een proefruimte draaide, in 1957 gebouwd en op 11 september van dat jaar feeste lijk in gebruik genomen, zelfs geopend door de toenmalig Minister van Land bouw, Visserij en Voedselvoorziening, dr. S. L. Mansholt. De moderne opzet van het bedrijf werd toen een toonbeeld en model voor dergelijke industrieën in heel Europa genoemd en zo'n honderd flakkeese krachten hebben er hun werk gevonden, met 'hoog loon en premie toe slag, met prima sociale voorzieningen, met 14 dagen betaalde vakantie en vakantietoeslag, met gratis werkkleding, een zeer prettige werkkring en een mooie cantine', zo beloofden de perso neelsadvertenties die ook in ons blad wekelijks werden geplaatst. De uitgebroken varkenspest en de strin gente bepalingen en beperkingen van het vervoer van de dierlijke produkten heeft in '77-'78 tot sluiting van het Som melsdijkse bedrijf en verplaatsing van alle bedrijfsaktiviteiten naar Rotterdam geleid. Nóg pendelt elke dag een perso neelsbusje van Flakkee naar het bedrijf in Rotterdam. Door fa. van Hessen wordt bevestigd dat ze ter verkoop van de 5000 m^ grond in onderhandeling is met een projektont- wikkelaar, Rijnhof b.v. die met Jac. Hermans in onderhandeling is over de stichting aldaar van een nieuwe super markt met een aantal dagwinkels. MIDDELHARNIS U herinnert het zich misschien nog uit de eigen schooljaren hoe graag u en uw mede-scholieren 's middags om half 4 het schoolgebouw verlieten, op weg naar de vrijheid, wég van de lessen...! De leerlingen van HAVO 5 van de C.S.G. 'Prins Maurits' zullen op donderdag 22 november zeker ook die behoefte hebben, maar die dag en zelfs de daarop volgende avond en nacht blijven ze op school, niet om wat te lan terfanten maar gewoon om gedegen les te ontvangen, tot aan de vrijdag morgen. Een 24 uurs-marathon wordt dat, met uiteraard de meest spontane medewerking van de leraren die heel bijzonder sympathiseren met het goede doel, de aanschaf van een VW-personenbusje voor een collega-school in Hongarije. Die bus verricht daar al z'n uitstekende dien sten door leerlingen in vér afgelegen woningen op te halen en weer thuis te brengen waardoor hen de gelegenheid wordt geboden niet te hoeven ver zuimen. Echter..., er moet nog een aanzienlijk deel van het aankoopbe drag worden betaald en dat hebben scholieren niet zomaar in hun 'vestzak'. Aan bedrijven en aan particulieren wordt daarom gevraagd de lesmarathon te sponsoren, enerzijds ter stimulering van de aktie maar veel méér nog terwille van het goede doel, want de bus kunnen ze daar in Hongarije niet meer missen, geen dag! Bij de Rabobank is een rekening geopend op nr. 34.20.08.145 t.n.v. 'Aktie bus Hongarije'. Het kontakt met deze Hongaarse christelijke school is trouwens tot stand gekomen via het Schoolkoor van de Prins Maurits dat nog kortgeleden een bezoek aan haar Hongaarse vrienden heeft gebracht. Tijdens de lesmarathon zal de school niet gesloten zijn, maar bestaat er voor sympathisanten met de aktie gelegenheid een gift in een gereedstaande bus te deponeren. Mis schien is er wel een bedrijf die het geheel wil sponsoren, dat zou al een aar dige opschieter zijn en dan nog een helebpel giften van andere bedrijven en particulieren... Dat dóen we toch als flakkeeërs? Nadere informatie is te verkrijgen via tel. (01877) 10 19 (Marco Tieleman) of (01870) 34 82 (Jan de 'Waard). VINGÈRLING 3-ViDDtLHARNIS-TEL Ol870-r5!8 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Peugeot Talbot Peugeot/Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - Tel. (01870) 30 94 stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 Verkoop Service 01871 - 1662 ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs Tel. (01877) 13 09 N. A. van Kempen Tel, (01877) 26 14 FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER ^B.I.'.|.|IJ«ii>| C3 CD C=l C3 CJ isnop - Mope/oom i':" TeMoon 0ni6-3i00 Een archiefopname uit de krant van 1957 toen het fabrieksgebouw nagelnieuw in gebruik werd genomen

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1