DUIVELANDS MEUBELHUIS 6.V. 4000 m^ meubelexpositie Maak eens 'n wenskaart van je feeste lijkstefot li 1 Slagerij Floresteijn E ZONNEBANKKUUR uon Zinvol nieuws? Eilanden Nieuws! muilen en pantoffels BEUNGRIJKE VEILING TE OUDDORP Bij Slager Rien y.d. Veer weekaanbiedingen Ouderwets lekker en natuurzuiver rundvlees CharoUais Grand Cru n I de ambachtelijke slager aduLjLam I De jaarlijkse griepvaccinatie 1 Ruilverkaveling Flakkee Verkoopsters-Verkoper De bomen al kaler... J. V. d. Bok-Mierop Zn. Schoonmaken leidingnet van 22 oktober tot en met 9 november 1990 Spanning tot in allerlaatste minuut f IR. P. van Rijswijk steuendam i rnnnHHHHHni -| Uit eigen mesterij Uit eigen slageri^ 1 Rundvlees-week: Sportcomplex 'De Gooye' |A J J Hoveniershedrijf VOOQCl j De winter nadert dus nu warme... Ophalen oud papier DINSDAG 30 OKTOBER 1990 „EILANDEN NIEUWS" TWEEDE BLAD Wilgenstraat 1, OOSTERLAND Poststraat 8, BRUINISSE Telefoon 01114-1213 1506 Telefoon 01113-1513 Presto Print. Ongelooflijk goed in kleur. wordt dit jaar gegeven op woensdag 1 7 november I U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente. s gemeente DIRKSLAND openbare zitting In een op 1 november 1990 in het gemeentehuis te houden openbare zitting van de vaste commissie van advies voor de bezwaar-en beroepschriften zal aan de orde worden gesteld: 19.00 uur: Bezwaar van mr. M. Westerduin, na mens de heer en mevrouw Den Hollander, tegen het verlenen van ver gunning aan de heer J. Tieleman voor het bouwen van een hondenkennel op het perceel Beukelaar 5 te Melissant. 19.15 uur: Het naar aanleiding van bovenge noemd bezwaar horen van het college van burgemeester en wethouders. 30 oktober 1990 1 Al ons Rundvlees is afkomstig 1 uit eigen mesterij Deze week: 1 kilo J Mager RUNDERGEHAKT 10.9 1 1 kilo RIBLAPPEN 15.9 1 1 kilo BORSTLAPJES 14.9 1 TARTAARTJES 5 halen 4 betalei 1 BIEFSTUK 100 gramNU 2.5! J Wij bezorgen ook in Herkingen en Nieuwe Tong 5 op woensdag- en vrijdagmiddag e 1 1 Telefoon (01878) 13 48 1 1 AKTIE J^7&;=^ De Landinrichtingscommissie voor de ruilver- kavehng Flakkee maakt bekend, dat in ver band met het aanbrengen van een kunstwerk in de Kranendijk te Oude Tonge ten behoeve van Waterlopen Oost H, deze dijk gedurende de periode van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 30 november voor alle doorgaande ver keer is gestremd. Voor nadere informatie kunt u zich vervoegen bij de Directie Heidemij Adviesbureau te Nieuwe Tonge, telefoon (01875) 22 95. De Landinrichtings commissie voor de ruilverkaveling Flakkee. P. C. H. Noordermeer, voorzitter. Mevr. T. M. Draper-de Graaf, secretaris. voor ±3 mnd. J ^Tt Steek ook uw tuin eens M in een nieuw jasje! J AP"JJ**'^Sf\ Wij maken graag een ontwerp Dorpsweg 5 Telefoon (01878) 14 77 J OUDDORP 1 van: ROHDE ROMIKA BLENZO SPAANSE SLOFFEN In diverse prijzen en modellen NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederiand (WMZ) Waarschuwing aan alle bewoners van de gemeente Nieuwe Tonge en Oude Tonge VEILINGBEDRIJF OLYMPIC Benedictushof 13, Vianen, tel. (03473) 7 27 83 Magere speklappen Kilo b,yo Gepaneerde snitsels -. ^o 100 gram l.OO Kip cordonbleu Per stuk l,o5 Ei-salade Gekookte krab Pork 100 gram 1.48 100 gram 1.68 100 gram 1.38 Dubbele Ring 2 SommelsdUk TeL 2727 Afgelopen zaterdag speelde Good-Luck op het neutrale terrein van Korvo in Oude Tonge de beslissingswedstrijd tegen All-Ready. De strijd tegen de ploeg uit Zierikzee ging om een plaats in de promotie- of degradatieklasse voor volgend veldseizoen. Beide ploegen zijn zo aan elkaar ge waagd dat er in de kompetitie nog geen beslissing was gevallen, dus was deze wedstrijd noodzakelijk. Er stond vandaag een keiharde wind over het veld wat het korfballen heel moeilijk maakte. Good-Luck begon aanvallend maar de wind speelde zo om de korf dat alle schoten en een strafworp mis gingen. All-Ready deed dit iets beter en zij namen een 0-2 voorsprong. Good-Luck was niet voor niets gekomen en maakte via 2 doorloopballen van Anneloes Vroegindewey en Anton Mol gelijk. De wind had heel veel vat op het spel. Men had heel wat geluk nodig als er een schot gelost werd. Ondanks het veldoverwicht van Good- Luck had All-Ready dat beetje geluk en namen een kleine 2-3 voorsprong. Bij deze stand kreeg Johan v. d. Made een strafworp mee, maar bij deze ongeluk kige botsing met tegenstander en bal barstte zijn vinger open en moest het veld verlaten om deze te laten hechten. In z'n plaats kwam Bennie Vis het veld in. Leo v. d. Made verzilverde de straf worp en weer was het gelijk, 3-3. Het bleef een gelijk opgaande strijd tus sen 2 hard werkende ploegen. Voor het eerst nam Good-Luck een voorsprong d.m.v. een mooie doorloopbal van Di- neke du Pree. Met deze 4-3 stand ging men rusten. In de tweede helft maakte All-Ready weer gelijk en even later 4-5. Nu moest Good-Luck een achterstand wegwer ken, wat Anton Mol deed door van dichtbij raak te schieten. Na de reguliere speeltijd was het dus nog steeds gelijk, 5- 5, er moest vandaag een beslissing val len dus kwam er een verlenging. In deze twee keer een kwartier durende verlenging schoot Jan van Oudenaren naar 6-5, maar weer werd er gelijk gemaakt. Nog kon het inmiddels ver kleumde publiek niet naar huis want alle 24 spelers en speelsters moesten om de beurt een strafworp nemen om de beslissing te krijgen. In de wedstrijd wer den 7 strafworpen gemist dus dit werd een zware klus, zeker met deze wind. All-Ready begon, eerst alle dames waar bij ook nu de stand gelijk opging. De tussenstand was 4-3 toen de heren vanaf tweeën een halve meter aan moesten leggen. Good-Luck had de zenuwen beter on derbedwangen de op een na laatste heer van Good-Luck kon de beslissing bren gen. Hij deed dat goed zodat Good-Luck uit eindelijk aan het langste eind trok. Zij gaan na de nu komende zaalkompetide in de promotieklasse spelen om daarin uit te maken wie van die 4 teams distrikt mag gaan spelen. HERKINGEN op woensdag 31 oktober a.s. wordt het oud papier weer opgehaald voor de Prins Johan Friso school. Er wordt begonnen om half zes. Zet u het gebun deld aan de kant van de straat. (De vorige keer werd er 5510 kg. opgehaald). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. VOOR GEHANDICAPTENZORG afd. Goeree-Overflakkee De jaarlijkse verkoping die op 29 sep tember j.l. ten behoeve van bovenge noemde Stichting is gehouden is zeer succesvol gebleken. De netto-opbrengst van de verkoping, inklusief de opbrengst van de intekenlij sten waarmee kinderen van groep 8 van een aantal christelijke scholen en ook kinderen buiten schoolverband meege daan hebben, heeft het mooie bedrag van 16.530,- opgebracht. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken! Per dorp/school waar kinderen met inteken-lijsten geld ingezameld hebben voor ADULLAM is voor het kind dat het hoogste bedrag bij elkaar zou bren gen een prijs (boekenbon) in het voor uitzicht gesteld. Voor alle andere kinderen was er een troostprijsje. De boekenbonnen zijn beschikbaar gesteld door verschillende bedrijven op Goeree-Overflakkee. Hieronder volgen de namen van de kin deren die in hun dorp/school het hoog ste bedrag ingezameld hebben: Martine Berkenbosch, Den Bommel Appolonia Doorn, Nieuwe Tonge Huiberta van de Boom, Sommelsdijk Mariska Bazen, Herkingen Petra de Klerk, Dirksland Janneke Klepper, Ouddorp Carolien van de Klooster, Ouddorp Niet alleen de met name genoemde kin deren, maar alle kinderen die meege daan hebben willen wij vanaf deze plaats hartelijk bedanken! De ploeg van coach Weydema; Anne loes Vroegindewey, Carolien Mourik, Anton Mol, Michael de Ruiter, Heleen V. d. Made, Dineke du Pree. Leo v. d. Made, Johan v. d. Made, Bennie Vis, Diane Slui, Petra v. d. Valk, Dick Boeter, Jan van Oudenaren, Margie Bakker, heeft samen een prima prestatie ge leverd. Op 10 november start de zaalkompetide waarin Good-Luck 1 na de promotie van vorig jaar in de eerste klasse afde ling gaat spelen. Ze spelen dan in De Staver om 19.00 uur tegen H.K.C. 3. (9®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® f 50.- in de maand november Wij zoeken enkele part-time Liefst met ervaring. Voor een tel.af spraak (01870) 25 96 Postbus 13, 3240 AA Middelharnis Modehuis m - Weststraat 10, Ouddorp, Tel. (01878) 15 44 Anth. Fokkerstraat 8 4462 ET GOES De NV Watermaatscfiapplj Zuid-West-Neder land (WMZ) gaat beginnen met het schoon maken van het buizennet in boven omschre ven gebied. In principe zal het werk plaatsvinden de hele week van maandag tot en met vrijdag en zo nodig een enkele maal 's nachts. De bewo ners van de straten in genoemd gebied waar op een bepaalde dag de leidingen worden schoongemaakt zullen hiervan door middel van een huis-aan-huis bezorgde brief per soonlijk op de hoogte worden gebracht. Gebleken is dat bij een dergelijke schoon maak van het leidingnet ook omliggende stra ten last van bruin water kunnen krijgen en dat plaatselijk de druk lager kan worden. De bewoners van het genoemde gebied wordt derhalve aangeraden voor alle zeker heid een kleine voorraad schoon water bij de hand te houden tijdens de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de kans aan wezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan achterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voor zichtig te zijn met het wassen van wasgoed en in geval van bruin water het water te laten doorstromen tot het weer helder is. Voor informatie kunt u terecht op het distrikts- kantoor te Middelharnis, telefoon (01870) 36 00. WMZ doet al het mogelijke om de bewoners geen last te bezorgen, maar kan incidenteel bruin water niet voorkomen zo lang de werken duren. Hiervoor onze oprechte ver ontschuldigingen. WMZ heeft getracht bedrijven en instellingen ook individueel te waarschuwen. WMZ aanvaardt geen enkele vorm van aan sprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instel lingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) ir. P. Stoter, direkteur. Op zaterdag 3 november a.s. zal door veilingbe drijf Olympic, t.o.v. de weledelgestrenge heren Groen en van Kampenhout, gerechtsdeurwaar ders te Brielle bij opbod worden geveild: EEN PARTIJ GEREEDSCHAPPEN w.o. diverse handgereedschappen en elektrische, w.o. boormachines, lastravo's, tafelboormachlnes, lintzagen, slijpmachines, Go2 lasapparaten, com pressoren, diverse luchtgereedschappen enz. enz. verder een PARTIJ NIEUWE T.V.'S EN VIDEO'S een partij stereo-apparatuur, w.o. prachtige stereo combinaties met CD, losse CD-spelers, stereo boxen, transistorradio's, wereldontvangers, auto radio's, enz., enz. verder een PARTIJ ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE GEBRUIKSVOORWERPEN w.o. stofzuigers, magnetronovens, koffie-appa- raten enz., enz. tinnen en koperen siervoorwerpen, delftsblauw aardewerk, horloges, klokken, régula teurs, verlichting, een partij eiken kleinmeubelen, dekbedden enz. enz. Alle artikelen worden per stuk geveild en onder volledige garantie. De velling wordt gehouden in M.F.C. Gebouw Dorpstienden, Dorpstienden 2 te Ouddorp. Kijkuur: 12.30 uur; aanvang veiling 13.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 6