PRIJSKNALLERS! {[am^Mum (BURlEYl 3266 öxff- Team Consult adviseert Emgo fusie met Delta Nuts Bedrijf soooi Politieberichten J. V. d. Bok-Mierop Zn. enkele groepsleerkrachten (m/v) Voorstel aan raad Dirksland tot aankoop opstallen fa. Bif'^heuvel Flakkeese hulpverleners troffen in-trieste situatie in Poolse ziekenhuizen Bevestiging en intrede ds. de Rijice Geref. Kerl( Vrijgemaaict, M'harnis fiomiSemoH MINOLTA DYNAX Schrijfgroep Flakkees Personeel gevraagd voor: fa. J. Maliepaard en Zn. Sluiting Oosterscheldekering Geen PvdA-aktie meer voor tolvrije Zeelandbrug Abonneert U op Eilanden-Nieuws Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Voorlichtingsavond verzet Middelhamis No. 5937 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Een historische en een feestelijke dag. Dat was zondag 23 september voor de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk te Middelhamis. Na 43 jaar is de gemeente niet langer vakant. In de ochtenddienst op de afge lopen zondag mocht kandidaat J. B. de Rijke worden bevestigd tot Dienaar des Woords. De voorganger in deze bevestigings- dienst, die in verband met de benodigde ruimte werd gehouden in het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Koningin Julianaweg, was ds. J. F. de Haan, predikant te Arnhem. De tekst van de prediking werd gevormd door de verzen 5 en 6 van Lukas 17. Ds. de Haan ging daarbij allereerst in op de vraag van de apostelen om méér geloof, en vervolgens op het antwoord van de Heere: de opdracht tot een dienend geloof. Hierna werd de 29-jarige kandidaat de Rijke bevestigd tot predikant van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk van Middelhamis, in combinatie met die van Bergen op Zoom. Na de bevestigingsdienst volgden twee intredediensten: om 3 uur te Bergen op Zoom en om 7 uur te Middelhamis. Ds. de Rijke deed zijn intrede met een preek over Jesaja 41:8-13; de HEERE troost Zijn volk met de belofte van Zijn hulp. Na afloop van de dienst werden ge meente en predikant toegesproken door De bezorgdheid die de Ondernemingsraad van de WMZ enkele weken geleden via onze krant kenbaar heeft gemaakt over een evt. fusie van de Emgo met DNB (Delta Nuts Bedrijf), dan wel met de RED (Reg. Energiebedrijf Dordt) is voor Team Consult Nederland b.v. aanleiding geweest een gesprek te hebben met de Emgo- directeur dhr. ir. D. A. la Fleur. In het gesprek waaruit bleek dat de besluitvorming met de RED te fuseren in een vergaand stadium ver keert, heeft Team Consult gewezen op het feit dat een samengaan met het Delta Nuts Bedrijf een veel evenwichtiger spreiding van Nutsbedrijven te zien zou geven. De Emgo fuseren met het Dordtse bedrijf zou een verdere concentratie van bedrijvigheid geven in de toch al overbelaste Randstad. Team Consult heeft aan de hand van het Emgo jaarverslag 1989 geconstateerd dat bij de DNB de gemiddelde loonkosten per werkne mer per jaar ca. 10.000,- hoger Hggen dan bij de Emgo het geval, waaruit mag worden opgemaakt dat de salariëring bij de DNB een aanzienlijk betere is. De binnenkort te nemen fusie-beslissing is aan de vier eilandelijke gemeentebesturen. 1-|-Ill|-I'l*"*) enkele sprekers. Namens de kerkeraad sprak de prae^es. br. J. de Bruijne, woor den van dankbaarheid uit. Daarbij werd ook een terugblik gemaakt naar de historie. Voorts woorden van welkom aan het adres van de vele aanwezige gasten, waaronder vertegenwoordiging van de plaatselijke overheid in de persoon van wethouder mevr. Van Eck-Knape en diverse vertegenwoordigers van plaatse lijke kerkgenootschappen. Hierna spraken nog ds. de Hullu, als consulent en tevens als afgevaardigde van de genabuurde kerk te Rozenburg en de classis Hoogvliet, en tenslotte ds. de Haan, die in de ochtenddienst was voorgegaan. Als afsluiting van deze bijzondere zon dag was er voor gasten en gemeentele den gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken en zowel de predikant en zijn vrouw .als de gemeenteleden te felici teren. De intelligente autofocus reflex die uw creativiteit de ruimte geeft. Camera met 35-80/3,5-4,5 zoomlens ^AA van 1399,- NU ^WT MINOLTA DYNAX 3000i van 999,- NU 314i FLITSER 179-- OUDDORP heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. S. v. d. Net van Dordrecht. NIEUWE TONGE donderdagavond 7.30 uur ds. A. Bac van Bodegraven. MIDDELHARNIS Door omstandigheden zal de voorlich tingsavond van de Stichting 'Ontmoe ting', die gehouden zal worden op donderdag 27 september a.s. niet door gaan. Zo mogelijk zal dit op een later bekend te maken datum plaatsvinden. Vindt u het leuk om gedichten of verha len te schrijven, met name in het Flak kees (spelling Heerschap), dan bent u van harte welkom op donderdag 4 okto ber in het Dienstencentrum aan de Doe- tinchemsestraat te Middelhamis, aan vang 19.30 uur. De schrijfgroep komt om de 14 dagen bijeen. Heeft u interesse? Kom gerust een kijkje bij ons nemen of bel voor meer informatie naar Jan Bosma, tel. (01870) 33 93. Aanrijding Op het Schelpenpad te Dirksland kan telde vorige week woensdagavond een landbouwtraktor met aanhangwagen omdat aan de bestuurder geen voorrang werd verleend door de bestuurster van een personenauto. De traktor met aan hangwagen liepen hierdoor aanzien lijke schade op. De rijbaan was zo doende geruime tijd gestremd. Winkeldiefstal Een tweetal malen werd er de afgelopen week aangifte gedaan van winkeldiefstal bij verschillende winkels te Middelhar- nis. Die personen zijn in eerste instantie door personeel van die winkels opge houden in afwachting van de komst van de politie. Hierna zijn zij voor verhoor en proces-verbaal overgebracht naar het bureau. Diefstal vanuit een woning Een inwoner van Nieuwe Tonge deed afgelopen week aangifte dat vanuit een keukenkastje diverse zaken, zoals een portemonnee (inhoudende ong. ƒ45,), rijbewijs, kentekenbewijs, paspoort en autosleutels wa^en ontvreemd. Dit moet 's morgens vroeg tussen 08.00 en 08.45 uur gebeurd zijn. De achterdeur is tus sen die tijdstippen wel dicht geweest maar niet op slot. Openbare dronkenschap Donderdagavond werd een stomdron ken manspersoon op het Spuiplein te Middelhamis, bij zijn auto, aangetrof fen. Hij maakte verder geen aanstalten om te gaan rijden, daar zouden trou wens onherroepelijk ongevallen van gekomen zijn. Nadat hem een proces verbaal voor openbare dronkenschap werd gegeven, is hij thuis afgeleverd. De volgende dag belde hij naar het bureau omdat hij zijn auto niet meer kon vin den, hem is toen aangeraden om maar eens op het Spuiplein te gaan kijken. Geweldpleging Zowel zondag als gisteren, maandag, zijn twee verdachten van geweldpleging tegen de politie aangehouden en voor onderzoek ingesloten. In vereniging met anderen, bezoekers van een bar aan het Vingerling hadden zij zaterdagnacht verzet gepleegd tegen twee in burger patrouillerende politiemensen toen die, na zich te hebben gelegitimeerd, aan merkingen maakten op het gedrag, van een knaap die op straat een bierglas stuksmeet. De agenten in burger werden weliswaar door meerderen belaagd, maar de twee aangehoudenen gelden als de hoofdverdachten. los- en telmachinewerk traktorchauffeur en pellers(sters) Stad aan 't Haringvliet, Boomgaarddreef 15 Tel. (01871) 14 76 (01870) 61 67 Weststraat 10, OUDDORP, Tel (01870) 15 44 OUDDORP (Goeree-Overflakkee) Het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel voor basisonderwijs op Gereformeerde Grond slag te Ouddorp vraagt m.i.v. heden voor haar 19-klassige basisschool, de School met de Bij bel 'Koningin Beatrix' voor de groepen 1 (instroom), 4 en 8 Onze school is gehuisvest in een mooi gebouw, dat in een landelijke omgeving staat Ons leermiddelenbestand is eigentijds en zeer gevarieerd Wij streven naar verantwoorde onderwijs vernieuwing met inachtneming van identiteitsgetrouwheid Onze school is aangesloten bij BGS en VGS. Gegadigden dienen als meelevend lid te beho ren tot de Ned. Herv. Kerk (Ger. Bondsrich ting), Ger. Gem. dan wel tot de Chr. Geref. Kerk. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij: - De heer P. van Oosterom, directeur, tel. (01878) 23 06 (school of (01878) 32 71 (huis) - De heer A. J. Nelis, adj. directeur, tel. (01878) 23 06 (school) of (01878) 10 53 (huis). Sollicitaties worden ingewacht binnen 14 dagen na verschijning van dit blad en die nen te worden gericht aan de secretaris van het bestuur. Wittestraat 14, 3253 XM Ouddorp. In de a.s. donderdagavond te houden raadsvergadering, onder leiding van loco burgemeester A. J. Schouten, zal de raad worden voorgesteld voor een bedrag van 400.000,- de grond en opstallen aan te kopen van de fa. Biesheuvel en Zn. b.v. aan de Nieuwstraat te Dirksland. Het timmerbedrijf staat in die omgeving als milieu-hinderlijk te boek wegens geluidsoverlast en omdat herhaaldelijk gebruik moet worden gemaakt van de openbare weg. Het zou in de uitvoering van het dorpsvernieuwingsplan bijzonder passen wanneer het bedrijf van daar zou verdwijnen, en (oud) burg. Oversier heeft daarover met de heren Biesheuvel overeenstemming bereikt. Zij hebben erin bewilligd hun bedrijf naar het Spui te verplaatsen waar ze zich in een van de bedrijfsmimten van de fa. Leune zullen vestigen, alwaar van het bedrijf geen enkele milieu-overlast te verwachten is. B en W vinden trouwens dat de bewoners van de om de Spuikolk staande woningen er recht op hebben de verpaupering van de Spuikolk te voorkomen; recentelijk hebben zich dan ook een aantal niet milieu-hinderlijke bedrijven gevestigd en aan de sanering van de in de Spuikolk gevestigde autosloperij wordt gewerkt. De van de fa. Biesheuvel aan te kopen opstallen zullen plaats maken voor o.a. een parkeergelegenheid waaraan, in de omgeving van het gemeentehuis, de grootste behoefte bestaat. In de nacht van woensdag op donderdag 19 op 20 september kwam het water op de haven te Bruinisse weer op het haven- plateau te staan en het liep bijna weer in de aan de haven gevestigde machinefa brieken en jachtwerf. Wel schade en ver traging van werkzaamheden betekende het bij de werkzaamheden die verricht worden bij de scheepswerf, waar een nieuwe helling in aanbouw is. Een bouwput liep vol ener spoelde nogal wat zand weg. Voor de zoveelste keer moest worden geconstateerd, dat met de belan gen van Bruinisse en de daar gevestigde industrie bij de sluiting geen rekening wordt gehouden. Vrijdagmiddag was men gelukkig wijzer geworden en werd de stormvloedkering van 3 uur tot plm. 8 uur gesloten. Men voorspelde toen een storm van wind kracht negen. Het gewest Zeeland van de PvdA heeft haar in 1987 gedane verkiezingsbelofte dat in 1990 zou worden gestemd voor opheffing van de tolheffing op de Zee landbrug tot grote woede van de af gevaardigden van Schouwen-Duiveland ingetrokken. Bij de ingebruikneming van de brug in 1965 werd beloofd dat in 1978 de brug tolvrij zou zijn. De staten van Zeeland kwamen die belofte niet na omdat de afschrijving nog niet geheel was ge schied. Nu dit in 1990 wel het geval is voert men de hoge onderhoudskosten ten tonele om opnieuw de afschaffing van tolheffing uit te stellen. Niet alleen door PvdA maar ook door het CDA en het geeft eveneens een con troverse tussen Schouwen-Duiveland en overig Zeeland. Maar de Schouwen-Duivelanders zijn de tolheffing wel beu. Men overweegt nu deze tolheffing voor de bewoners Van Schouwen-Duiveland te halveren. Veel erger nog dan in het Westen van Polen, waartoe ze tot dusver hun akties beperkten, hebben Rien en Cock van Dijk uit Oude Tonge, van de 'Stichting Flakkeese hulpgoederen Polen' die situatie in het Oosten van Polen aange troffen. „Intens triest", zo beschreven ze die toen we hen gisterochtend vroegen naar de ervaringen die ze vorige week in het oostelijk deel van Polen, dichtbij de Russische grens, hebben opgedaan. Niet alleen vanwege de misère die ze er hebben aangetroffen, met name in enkele ziekenhuizen maar ook door een hen overkomen diefstal zijn de flakkeese hulpver leners wat aangeslagen. Terwijl hen 's nachts in een logeergelegenheid van een gezondheidscentrum onderdak werd geboden werd hun gehuurde Ford Transit bus opengebroken; levensmiddelen, de thermosflessen met koffie, babyvoeding en de autoradio werden gestolen. De Poolse politie heeft daarover proces-verbaal opge maakt, maar voor de hulpverleners was het een diepe ontgoocheling die hen er ove rigens niet van zal weerhouden hun hulpakde voort te zetten, naar het zich laat aanzien méér toegespitst op de behoeften in de gezondheidszorg waarin de omstan digheden elke beschrijving tarten! De reis di^ heen en terug zo'n 3200 km lang is geweest voerde langs ziekenhuizen in Chefm en tocise. Een volgeladen oplegger van transportbedrijf van Rumpt uit Stad was de begeleiders die maandagochtend vertrokken al zaterdags vooruit gegaan waardoor de chauffeurs van dit transport zo'n voorsprong hadden dat ze in de twee voornoemde plaatsen al hadden gelost terwijl de flakkeese begeleiders nog in aan tocht waren. Die hebben het moment van de aanbieding van de goederen weliswaar gemist, maar niettemin de enorme blijdschap geproefd die de royale giften, aan vooral medicamenten en zelfs een röntgen apparaat hebben teweeggebracht. Dezer dagen hoopt een van de Polen-gangers een reisverslag gereed te hebben waarvan we u weer graag in kennis zullen stellen. FOTO - FILM - HEPORTAGE - VIDEO - COMPUTEH CD C=I C=3 C3 CJ CJ CU lU 'eieiaonO<8?a 1612 Teleloon 01870 êSJI INCL. 35-80 MM ZOOM LENS 314i FLITSER COMBI J GESPREIDE BETALING JJ^Hh MOGELIJK OC :<^^^^^H PER MAAND O^T JWmlU^^ Spiegelreflexcamera met veel intelligentie: Autofocussysteem Automatische belichting- en flitsersysteem Motorisch filmtransport Sluitertijd tot 1/1000 sec Voor topkwaliteit, goede service en voordelige pnizen: FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER Weststraat 35 - Molenweg 4 - Ouddorp - Telefoon 01878-1612 en 2120 Filiaal Renesse. Pnntshop - Hogezoom 172 - Telefoon 01116-2400 Filiaal Sommelsdiik Weslkrakeelstraat 8 - Sommelsdiik - Telefoon 01870-6841 Het bedrijf van de fa. Biesheuvel 'aan de Nieuwstraat

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1