EIÜVriDEfl-IIIEÜWS NIEUWE BOEKEN Teuntje van Dam uit Stellendam; min 51 kilo! De Wacht aan de lijn P.v. De Snelpost Jan Knape Mzn Kinderkoor gaat weer beginnen Brilcentrum Keuvelaar heeft een schitterende kollektie speelse, vlotte, leuke, gekke, oersterke, maffe, modieuze, flitsende, fleu rige, kleurige kinderbrillen. Kom kijken bij Keuvelaar. ^CENT/?^ Zandpad 56 Middelharnis Tel. 01870-3437 Nu de Stellendamse Teuntje van Dam-Keijzer maar liefst éénen vijftig kilo is afgevallen en haar bovenwijdte -, haar taille wijdte -, en haar heupwijdte met resp. 33, 38 en 43 centimeter zijn afgeno men, nu mag 't van haar wel in de krant dat ze jarenlang maat 60 heeft gedragen. Het waren jaren waarin ze zich hoogst ongelukkig heeft gevoeld waarom ze zich met de moed der wanhoop, maar steeds zonder blijvend resultaat, van de ene naar de volgende afslankkuur sleepte. Totdat ze vorig jaar augus tus bij mevr. Wilmsen van EGA Nederland terecht kwam en bij haar is 't gelukt. Teuntje van Dam is een ander mens geworden, een blijer mens, zij én mevr. Wilmsen zijn daar gelukkig mee...! VERVOLGVERHAAL - 8- Niet uitgegeven manuscript, beschikbaar gesteld door M. A. Knape 2e Blad DINSDAG 28 AUGUSTUS 1990 No. 5929 Drs. P. J. Verhagen, Depressiviteit en depressie. Een christelijke hand reiking. Uitgeverij J. J. Groen en Zn., Leiden. Paperback. 109 pag. Prijs 18,50. In de serie Praktisch en Pastoraal ver scheen een derde deel. Na een boek over het omgaan met dementie en één over de hulpverlening rond suïcide nu een publikatie dat de problematiek rond depressiviteit behandelt. De schrijver is afgestudeerd theoloog; tevens studeerde hij medicijnen. Hij is als psychiater ver bonden aan onder meer de instelling De Poort te Schiedam. Het boekje wordt gepresenteerd als een christelijke handreiking. Een handrei king vanuit de Bijbel dus. Geboden zowel aan patiënten als aan hulpverle ners. Wat is depressie? Wat is depressivi teit? Wat is de invloed op het geestelijke leven? Hoe ermee om te gaan? Deze en andere vragen worden in dit boekje behandeld. In zijn voorwoord legt de schrijver er nadruk op dat de lezer niet moet verwachten in dit boekje het ver lossende woord te vinden. Wie hulp nodig heeft, kan dat überhaupt niet uit een boekje halen. Dat neemt niet weg dat tekst en uitleg een bijdrage kan leve ren aan het overwinnen van schroom om hulp te zoeken. Mede daartoe kan dit systematisch opgezette geschrift be hulpzaam zijn. Bij dit onderwerp gaat het om een brede in de samenleving tastbare nood. Dat bepaalt het belang van boekjes als dit. Met name de hoofdstukken 6 en 7 (Omgaan met depressiviteit en depres sie. Omgaan met eigen depressie en depressiviteit) geven veel praktische aanwijzingen. Het boek besluit met de vermelding van enkele hulpverlenings adressen alsmede van de voornaamste literatuur voor verdere geïnteresseer den. O— Ds. H. J. Hegger, Oog in oog met jezelf. De geschiedenis van 47 jaar zelfontlediging. Uitgeverij Boekencentrum te 's-Gra- venhage. Paperback. 143 pag. Prijs 21,90. Voor velen zal ik de schrijver niet behoe ven te introduceren. Wie „Hegger" zegt, zegt „Stichting In de Rechte Straat" - de stichting die zich beijvert het getuigend gesprek met Rome te voeren en te bevor deren. Wist u dat ds. Hegger tevens mede-oprichter was van de Evangeli sche Omroep, van de Stichting Woord en Daad alsmede van de Stichting De Bijbel in elk huis? Ds. Hegger vertelt in dit boek heel open hartig hoe hij gedurende de periode van enkele tientallen jaren stelselmatig zelf- ontleding beoefende, zulks op advies van een psychiater in 1940 toen hij zwaar overspannen was. Hij schreef dit boek (dat in eeste ontwerp heel wat omvangrijker was, zo vertelt hij) in de hoop dat het kan bijdragen tot het weg nemen of althans verzachten van het psychische lijden waaronder velen ge bukt gaan. Wellicht dat deze of gene door dit boek geholpen wordt in het ver staan van zichzelf met als gevolg meer geduld met en aanvaarding van zichzelf en van anderen. Ds. Hegger zou er oprecht blij mee zijn. „Zulk een boek over zelfanalyse is nog niet eerder verschenen", zo meldt de uit gever op de omslag. Dat zou best eens het geval kunnen zijn, denk ik. Wie ds. Hegger kent, weet dat hij een geheel eigen toon en aanpak heeft. Warm, doorleefd, meeslepend af en toe - en heel existentieel. Hij laat zijn hart mee spreken. In die zin is ook dit geschrift van hem weer wat ik zou willen noemen „bevindelijk" van inhoud. Overigens - wie durft er op deze wijze een heel stuk van zijn zieleleven bloot te leggen?! Ds. Hegger schroomde niet zich heel kwets baar tegenover zijn lezerspubliek op te stellen. Het eerste deel van het boek is gewijd aan de ervaringen van de schrijver. Het is een verhaal over spanningen, schuld gevoelens, minderwaardigheidsbesef en geldingsdrang. De wortels van dit alles ligt in 's schrijvers vroegste jeugd. Mede door gedurige en consequente zelfana lyse is hij na vele jaren dit complex van psychische verwikkelingen te boven gekomen. In de tweede helft van het boek komen de dingen meer gestruktu- reerd aan de orde. Met name wat ds. Hegger schrijft over het onderbewust zijn in de hoofdstukken 5 en 6 is leerzaam. Het kan niet anders - door heel het boek heen klinkt door uit welke bron de schrijver leeft. Expliciet komt dat in het laatste hoofdstuk aan de orde. Het enige en werkelijk bevrijdende antwoord op het minderwaardigheidsgevoel, op het schuldgevoel, op de faalangst, op de een zaamheid en op het wantrouwen is slechts te verwachten van de HEERE die in Christus de Zijnen vrij maakt. Alhier in beginsel en in hopew; hierna geheel en volmaakt. Ik citeer de slotali- nea op pag. 141. Zelf ben ik opgegroeid met ontzettende angsten voor God, angsten voor de eeu wige hel waarmee men mij bedreigde. Ik heb die angsten kunnen overwinnen toen het God behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren. Toen heb ik geziea dat God liefde is en dat Hij juist wil wonen bij hen die van een verbrijzelde en nederige geest is en die beeft voor Zijn Woord. Hij is een genadige Vader in Christus voor de Zij nen; Christus heeft, niet aan de mensen met geweldige wilsprestaties maar aan de eenvoudigen die in Hem geloven, beloofd: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. O— P. C. Kuiper, Ver heen. Verslag van een depressie. Uitgeverij SDU te 's-Gravenhage. Gebonden. Geïllustreerd. 168 pag. Prijs 30,-. Het derde boek in deze aankondiging dat „depressie" tot onderwerp heeft. Met de twee eerdergenoemde heeft het ge meen dat het geschreven is met de hoop dat het andere depressieve mensen tot hulp man zijn. Evenals het boek van ds. Hegger is het een weergave, een verslag van een depressieve periode in het leven van de schrijver. In een bepaald opzicht is het boek van Kuiper echter geheel uniek. Professor doctor P. C. Kuiper is emeri- tus-hoogleraar in de psychiatrie en bekend door zijn alom gebruikte leer boeken „Hoofdsom der Psychiatrie" en „(Nieuwe) neurosenleer". Een autoriteit in zijn vak en erkend tot ver over de grenzen. Welnu - déze man die met zoveel gezag over zijn vak sprak en schreef deze psychiater moest naar de psychiater. Wel vier jaar was hij onder NIEUWE TONGE Op D.V. donderdagavond 30 augustus, om half 7, gaat het kinderkoor „Bid en zing" weer beginnen met de wekelijkse repetities in het verenigingsgebouw „Elim". We hopen op de komst van alle leden. Ook nieuwe leden uit Nieuwe Tonge en omgeving van harte welkom. behandeling vanwege toenemende ang sten en waanideeën; lijdend aan een ernstige vorm van psychotische depres sie. Zoals het er naar uitzag: definitief Mede door behandeling in een psychia trisch ziekenhuis en een gerichte thera pie genas hij tenslotte. En na lang aarzelen vertrouwde Kuiper het verhaal van dit deel van zijn leven aan het papier toe. Voor de moed die daartoe nodig was, mogen we hem dankbaar zijn. Ook voor de wijze waarop hij zijn tocht door dit diepe dal verhaalt: gede tailleerd, eerlijk en op die wijze bemoe digend voor anderen. „Niets van wat hij van zijn ziekte beschrijft, is overdre ven!", zo schrijft in het „Ten geleide" dr. Nolen, de psychiater die hem tijdens zijn ziekte behandelde. De godsdienstige traditie waaruit de schrijver stamt (waarvan hij zich overi gens verwijderd heeft) - wijlen ds. I. Kie vit te Baarn! - spreekt in dit boek mee. De naam van zijn inmiddels eveneens overleden zoon, ds. L. Kievit, komt er meermalen in voor. In de angsten en wanen van Kuiper klinkt deze achter grond duidelijk door. De angst niet ver koren te zijn, was wellicht zelfs Kuipers diepste nood. Helaas blijkt uit dit boek niet dat hij mét zijn genezing ook een recht zicht op de bijbelse notie dienaan gaande heeft verkregen. Integendeel zelfs. Aan het eind van het boek lezen we over bevroren takken die in een wan- hoopsgebaar ten hemel zijn geheven; „tot wie? Tot een lege kosmos met zin loos bewegende hemellichamen en een complete eeuwige stilte of toch tot iemand? Waar is God dien Gij ver wacht? Op Hem hopen kan je. Zijn afwezigheid afdwingen niet. Mocht Hij er zijn, dan komt Hij en gaat Hij op door Hem zelf vastgestelde tijden..." Toch is dit een heel leerzaam boek. Ook nu weer: voor hulpverleners en patiën ten beide. Uitgeverij SDU gaf het een keurige uitvoering. JK Mevr. Wilmsen is al vijf jaar aktief met de Eerste Goudse Afslank- en begeleidingsclub en al die jaren heeft ze mevr. Van Dam in 't oog gehad en vastgesteld dat 't haar bij die anderen maar steeds niet lukte, maar vorig jaar augustus kwam ze. helemaal eigener beweging en daar had mevr. Wilmsen op gewacht. Donderdagavond kreeg ze bloemen van een dólgelukkige mevr. Van Dam, als dank voor de gekregen begeleiding en de bemoedi gingen als 't wel eens moeilijk was. „En nou gaan we door want nooit meer word ik zo dik als ik al die jaren geweest ben. nooit meer!!", neemt mevr. Van Dam zich heel kordaat voor. Ze kan weer wandelen en winkelen en verrukkelijk vindt ze het, als bijna elke vrouw kleding van een normale maat te kunnen passen, maat 45 en 's middags gaat ze niet meer uitgeput naar bed. integendeel. „Ik heb weer alle energie!" vertelt ze verrukt en ze werkt weer plezierig in de tuin, een ander leven heeft ze gekregen. „Ik ben op m'n 54e fitter als ik ooit geweest ben!" De EGA club waarvan ze deel uit maakte, noemt mevr. Van Dam een „gigantisch gezellige" club met een prima sfeertje en een onderlinge onder steuning die ook mevr. Van Dam bij zonder ten nutte is geweest. Door omstandigheden heeft ze de periode van eenjaar met drie maanden onder broken, zodat het haar zelfs in negen maanden gelukt is haar streefgewicht te bereiken. Nu gaat ze door met maandelijkse kontrole van haar ge- Mevr. Van Dam demonstreert de wijdte van haar vroegere maat 60 jas: nu kan zelfs schoondochter Sandra er bij! Bloemen voor mevr Wilmsen. Welverdiend vond Teuntje van Dam. wicht en mevr. Wilmsen zal haar ook dan begeleiden omdat het voedings patroon steeds wat kan worden ver ruimd. Mevr. Van Dam kan niet zeggen dat ze daar nou veel behoefte aan heeft, ze mag. met mate uiteraard, eten wat ze wil maar ze wil zeker niet meer die hoeveelheden en die handjes drop die ze voorheen consumeerde. De eerste avonden van de kursus heeft ze zich behoorlijk akelig gevoeld, maar daar heeft ze zich dapper door heen gebeten, op peentjes en op radijsjes en 't is haar warempel gelukt. Of haar leven niet saaier is geworden nu ze wel eens wat meent te moeten laten staan? ..Saaier? Veel en veel aan genamer is het geworden, ik heb weer energie!" En ze vertelt dat ze die dag weer een dorpsgenote was tegengeko men toen ze net een winkel uitstapte. Terwijl ze mevr. Van Dam van top tot teen monsterde en haar mond bijna openviel van verbazing, zei ze: „Teun tje, bin joe 't echt. bin joe zo ofge- valle!" „Ja", heeft Teuntje toen geglimlacht, „ja, eindelijk!" DIRKSLAND Wedvlucht vanaf Stronbeek zaterdag 25 augustus 1990. Joh. van Rutten, 1, 10, 11, 16. 20. 26, 27, 35,36,42.61.72,81.93.94,99,101; B. van Es 2,41, 5,6, 7. 9, 12, 17, 18, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 38, 41, 45,46,48, 52, 53, 59. 60, 63, 64, 66. 69, 76, 86, 87, 88, 95, 98, 113; Jac. Guldemeester 3,19,21,44,78; A. Rozen- daal 8.32,49,68, 71,91; L. Arensman 13. 22, 54, 55, 79, 102; A. A de Lange 14. 15, 37,40,50,67. 83, 89,96,110; J. du Pree 23, 43, 77. 109; A. Zoon 29. 34, 57, 58, 62, 97, 100, 105, 107; H. KLlink 39, 70, 84, 90, 108: Doorn zn. 47, 73. 75, 104; A M. van der Kroon 51. 103; L. Tijl 56. 82. 111; A Bestman 65, 74, 85; J. M. Feleus 80; D. Klootwijk 92, 114; G. Bakker 112. Wedvlucht vanaf Orleans zaterdag 25 augustus 1990. B. van Es 1. 7. 10. 22, 30.47. 50. 52, 55, 56. 61.62,63; A. Zoon 2,6,23,24.29,49; Joh. van Rutten 3,4.5,12,13,14.15,25.26,28. 33, 34, 35, 36. 40,42, 43, 48, 57. 58, 59. 65. 70.60; A. A. de Lange 8; Jac. Guldemees ter 9, 20; Doorn zn. 11.46.51,54.67,71; A P. de Vogel 16,17,45,44; A. van GuHk 18, 27, 69; A Bestman 19, 41; L. Arens man 21,38,53.66; L. Tijl 31; H. Klink32; A M. van der Kroon 37, 64, 68; J. M. Feleus 39. SINT ANNALAND Aardappelveiling van vrijdag 24 augustus 1990. Doré gewone: 0,32 -ƒ0,37. Doré drielingen: 0,08. Première gewone: 0.17. Première bonken: 0.25. Pre mière drielingen: 0,08. Première kriel: f 0,65. Gloria gewone: f 0,11. Gloria bonken: 0,28. Gloria kriel: 0,35. Bin tjes gewone: 0,18 -ƒ0,21. Bintjes bon ken: 0,38 - 0,40. Bintjes drielingen: 0,09 - 0.11. Bintjes kriel: 0.60 - ƒ0.70. Ottena gewone: 0.26. Eigenhei mers gewone: 0.20 - 0,22. Bildstar gewone: 0.19'-ƒ0,22. Aardappelprijs per kilogram. Aanvoer 142 ton. ^^^^^^^^^^^^^;^^^^^i^^if,j^jf,^j^,^if,j^^if.^^if.^.,f.:f.if.:^,f.,f.^i^if.^^^^)f.:f.if.:f.^if.;:f.^if.]f.]f.lf.if.i^if^^^ En ze wachten vervolgens op de gouden dagen, die moeten komen volgens het spreekwoord, dat de geschiedenis zich herhaalt. Volop werk, hoge lonen, en de boer met zijn petje in de hand op de stoep voor hun deur... De geschiedenis herhaalt zich, zegt een spreek woord, dat misschien al eeuwen oud is. En het houdt natuurlijk een grote onwaarheid in, zoals dat met meer spreekwoorden het geval is. Maar de mensen van Oosthoek en Omstreken leiden uit de volgende gebeurtenissen af dat de dagen van de vorige oorlog inderdaad gaan terugkeren. Er komt een paardenvordering! De boeren vinden dat minder prettig, ze zijn niet graag hun dieren kwijt. Over het algemeen houdt een boer meer van zijn paarden dan van zijn arbeiders. Ik heb nooit recht de reden daarvan begrepen; volgens mijn gedachte moest het andersom zijn, want als de paarden niet werken moet hij ze toch te eten geven, maar zijn arbeiders stuurt hij in dat geval naar de steun. Een boer doet wel eens meer de dingen verkeerd, dieper zullen we niet in de zaak trachten in te dringen. De boeren worden tevreden gesteld met flinke vergoedingen. Ze gaan naar huis met bezorgde gezichten, want zonder zo'n gezicht zou een boer geen boer kunnen zijn. „Hoe moet al dat paarde- werk op tijd klaar komen! En dan van 't najaar!"... De boerin zegt: „Zeg dat wel, man"... Maar ze bemoedigt nochtans: „Komt tijd, komt raad, het is nog geen najaar. De vorige oorlog waren er ook zoveel bezwaren, en kijk eens wat er van terecht gekomen is... Alles vrij van hypotheek, en nog, geld in de kas!"... De Regering is met de paarden alleen niet tevre den. Na de paardenvordering komt er al dadelijk een autovordering. Vrachtwagens en luxe wagens. Sommige boeren raken hun mooie wagen kwijt. die ze in de crisisjaren gekocht hebben. Ze zijn jaloers op hun buren van wie de auto afgekeurd is; die hiilitairen nemen alleen puike waar! Ook zoeken ze er wat achter: een boer denkt nu een maal dat voor geld de hele wereld te koop is als je de rechte man maar weet te treffen. Ze foeteren tegen zichzelf dat ze het deze keer dan beroerd slecht getroffen hebben. Ze ondergaan deze autovordering als een groter gemis dan de vorde ring van hun paarden. Een mooie, glinsterende auto, die geruisloos door de velden schiet, geeft zoveel cachet aan de zaak! Maar foeteren helpt niet. En er zijn alweer hoge vergoedingen. Als ze er een borrel op gedronken hebben voelen de gedupeerden zich in het geheel niet meer gedu peerd. Ze krijgen soms meer voor de auto dan ze er voor gegeven hebben! De mensen hebben na eeuwen ondervinding nog steeds de rechte kijk niet gekregen op wat geld eigenlijk is. De paardenvordering en de autovordering bren gen veel vertier in de dorpen. Het heeft er veel van of er een bijzonder drukke markt gehouden wor den. De mensen gaan er naar kijken of het een kermis is. De winkels maken goede zaken, want het gebeurt zelden, dat er zoveel boeren uit de pol ders tegelijk naar het dorp komen om inkopen te doen. Ambachtslui krijgen opdrachten: de schoen maker, de wagenmaker, de timmerman; de smid heeft het druk met het beslaan van paarden, die niet voor vordering in aanmerking zijn gekomen. Men moet leven en laten leven!" Tenslotte worden al deze vermakelijkheden in de schaduw gesteld door een luchtbeschermingsoe- fening op grote schaal. De oefening duurt twee volle uren, ze begint met het invallen van de duis ternis en het is al twaalf uur geslagen als men zo hier en daar nog motorbrandspuiten hoort puf fen. Oude mensen ondergaan deze oefening met enige bekommering. Dit wijkt af van het pro gramma zoals ze het zichzelf hebben voorgesteld. Een luchtbeschermingsoefening! Ze hebben het nog nooit meegemaakt en diep in hun ziel komt er een onrust kruipen, dat dez eoorlog wel eens heel anders zou kunnen verloepe dan ze hebben gedacht. Ze gaan vroeg naar bed, want het ver duisteren van vensters geeft veel tobberij, en ze lopen gevaar om een proces-verbaal te krijgen als het niet goed gebeurd. De schooljeugd wil niet naar bed; de jongens en meisjes zijn door geen tien politiemannen van de brandspuiten van daan te houden, tussen licht en donker maken ze er een spelletje van om door de spuitende water stralen heen te lopen. Voor vrijende paartjes is deze luchtbeschermingsoefening al een bijzon dere attraktie waarvan ze zeggen: „Dat moesten ze meer doen!" Er worden die avond laat heel wat standjes uitgedeeld. De officiële rapporten gewagen van een prachtig geslaagde luchtbeschermingsoefening. De werkloosheid, waaraan zoveel knappe kop pen jarenlang gedokterd hebben, is - voor wat het platteland betreft - althans voorlopig door de oor logsgebeurtenissen opgelost. Alle arbeiders heb ben nu werk, de lonen gaan zelfs iets naar boven als gevolg van de omstandigheid, dat de boeren zich ongerust maken van 't najaar zonder arbei ders te zullen zijn. Ze zeggen: „Jaap, ik doe d'reen kwartje op een dag bij als je tot December bij me blijft". En in plaats, dat Jaap nou zegt: „Maak d'r twee kwartjes van, baas", hapt-ie dadelijk toe, want hij is bang, dat Kees hem een loer zal draaien: „Ik wil 't wel voor drie stuivers op een dag doen, baasje". En gelijk heeft hij, want Kees is tot zulke lagen streken in staat. Maar zo komt het, dat de arbeiderslonen niet in die mate naar boven gaan als sommige optimistische arbeiders heb ben verwacht. Ondertussen wordt de oogst zonder bijzondere ongemakken binnengehaald. Er blijken handen en paarden genoeg te zijn. De economen onder het arbeidersvolk staan er een beetje raar van te kijken, ze zeggen tegen elkaar: „Het komt wel goed, 't is nog maar het begin!" De winter stelt hen voor een nieuw raadsel. De werkloosheid leeft weer op! Hoe dat mogelijk is kan geen mens verklaren. Nu staan er zóveel jon gens in dienst! Maar een feit is het en het brengt wel enige bezorgdheid. Als nu alle jongens eens thuis waren dan was de werkloosheid zó groot als ze nog nooit geweest is. In wat voor wereld leven we toch tegenwoordig! De winter brengt veel kou. De mensen schamen zich rondom de kachel om de krant te lezen, die veel interessant nieuws bevat. De radio brengt uit zendingen van O- en O-avonden voor de solda ten. De mensen leven met de jongens mee. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 5