Politieberichten Raad Dirksland voteert meer dan miljoen voor riolering/bestrating Secretarieweg Ter gelegenheid van l\/lonumentendag (8 sept.) praclitige posters van Goedereede Auto opgedregd 3lLb C Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Bewoners geëvacueerd door bommelding Kennisgeving voor het wegverkeer Abonneert U op Eilanden-Nieuws Reinigingsrechten Goedereede omlioog (27%) Open dag Computer Hobby Club „Oude Tonge" Concert Amicitia in 'De Samaritaan' 63e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Middelharnis Autoinbraken Verkeersongeval met dodelijke afloop. Slopen van pand (voorm. darmenfa- briek v. Hessen, Dorpsweg, Som melsdijk). Doorrijder na aanrijding. Lood-diefstal. Parkeren recreatievoertuigen. Getik Met de vernieuwbouw van het Ziekenhuis heeft de naastgelegen Secretarie weg het nogal te verduren gehad, maar naarmate de ziekenhuisbouw z'n vol tooiing nadert komt ook de voorgenomen reconstructie-, de riolering-, en de herbestrating van de Secretarieweg naderbij. In de meerjarenbegroting '90/ '91 werd al met een kapitale uitgave van een miljoen rekening gehouden en in de donderdagavond gehouden raadsvergadering werd de raad gevraagd dat voornemen te honoreren, met spoed nog wel... Om de zuurstofaanvoer naar het Ziekenhuis niet te belemmeren dient het werk voor 15 november gereed te zijn. Beheerskosten „de Gooije" Planningslijst nieuwbouw fTTït11li*ir' Goerees' Open Monumentendag Comité heeft zich ook dit jaar weer ingespannen om de Nat. Monumen tendag, volgende week 8 september, een prachtige invuUing te geven om de bezoekers aan het stadje Goe dereede en het dorp Ouddorp een mooi programma te kunnen bieden. Bejaardenreisje Alleen maar als 't echt niet anders kan zal het Goereese college belasting voorstellen doen, maar m.b.t. de reinigingsrechten is het moment van een noodzakelijke verhoging aangebroken. Per 1 jan. 1991 moeten de tarieven- met 27% omhoog, zo luidt hun voorstel aan de gemeenteraad die a.s. don derdagavond zal vergaderen. DINSDAG 28 AUGUSTUS 1990 No. 5929 Tel. POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 In de nacht van 23 op 24 augustus 1990 werden uit een drietal personenauto's te Stad aan 't Haringvliet de autoradio cassetterecorders gestolen. Door het for ceren van de portierramen werd de toegang tot het interieur van de voertui gen verschaft. De auto's stonden allen bij elkaar in de buurt geparkeerd. Ook een vierde auto werd op dezelfde wijze opengemaakt, echter de autoradio heeft men laten zitten. Bij een ongeval op de kruising Provin- cialeweg - Dorpsweg te Sommelsdijk op 19 augustus 1990 raakte een bejaarde inwoner van Dirksland, de 84 jarige weduwnaar Cornells Klink, zwaar ge wond toen hij met zijn fiets de Provin- cialeweg over wilde steken en daarbij aangereden werd door een personen auto. Op zaterdag 25 augustus 1990 over leed het slachtoffer alsnog aan zijn verwondingen. Diverse personen hebben al ongeveer twee jaar lang de nodige vernielingen gepleegd aan het inwendige van de dar- menfabriek. Namens de eigenaar werd de afgelopen week melding gedaan van het feit dat de sloop nu wel ernstige vor men begon aan te nemen. Het dak is op diverse plaatsen zover vernield dat er gevaar bestaat voor instorting van ge deelten van het dak. Ouders die weten dat hun kinderen daar regelmatig spe len wordt aangeraden hun kinderen daar weg te houden. In de hoop dat de bevoegde instantie(s) spoedig tot meer deskundige sloop zullen overgaan. Een automobilist die t.h.v. het Diekhuus te Middelharnis tegen een muurtje was gereden had daarbij zijn auto zodanig beschadigd dat hij een spoor van koel vloeistof en enkele auto onderdelen ach terliet. De auto bleek bij natrekking van het kenteken niet verzekerd te zijn. proces-verbaal tegen de eigenaar is opgemaakt. Vanaf de in aanbouw zijnde bungalows aan de Olympiaweg en het dak van de School met de Bijbel te Sommelsdijk zijn de afgelopen weken behoorlijke hoeveelheden lood ontvreemd. Hierbij werd ook nogal wat schade aan met name daken toegebracht. In totaal gaat het om een schadepost van enkele dui zenden guldens. Nu het vakantie-seizoen er voor de meesten weer opzit, zullen caravans, kampeerwagens, trailers (al of niet bela den met een boot) vermoedelijk niet meer of nauwelijks nog gebruikt wor den. De politie wijst er in dit verband op dat het ingevolge de plaatselijke politie verordening (A.P.V.) niet is toegestaan om die voertuigen langer dan op drie achtereenvolgende dagen te parkeren op of aan de openbare weg. Het verzoek is dan ook om die voertuigen alvast in de winterstallingen onder te brengen, zodat overlast voor buren en omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen. Brand in zeiljacht De eigenaar van een zeiljacht die las- werkzammheden aan zijn boot had ver richt, kwam na drie kwartier to de ontdekking dat zijn boot in brand stond. De brandweer van Middelharnis was snel ter plaatse maar kon niet voorko men dat de boot inwendig geheel uit brandde. De technische recherche heeft onderzoek gedaan. OUDDORP woensdagavond 7.30 uur, ds. R. Boogaard van Leiderdorp. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur student C. de Jongste te Gouda. HERKINGEN donderdagavond 7.30 uur ds. A. F. Ilonkoop van Zwijn- drecht. MIDDELHARNIS heden dinsdag avond 7.30 uur ds. W. Hage van Kruinineen. GOLTGENSPLAAT heden dinsdag avond 7.30 uur ds. C. A. van Dieren van Stolwijk. DEN BOMMEL Ongeveer der tig gezinnen uit de omgeving van de Prins Willem Alexanderstraat zijn geëvacueerd. De oorzaak was het vermoeden van een explosiefin een personenauto. Pas diep in de nacht konden de bewoners weer terug naar hun woningen. Er werd geen explosief gevonden. Rond 23.15 uur hoorde de eigenaar van een personenauto, dhr. V., toen hij na een visite bij zijn ouders naar huis wilde gaan. een vreemd „getik". De gealarmeerde politie sloot na het getik te hebben geconstateerd, een explosief in de auto niet uit, om: al eerder tegen de (geschei den) man bedreigingen waren geuit. Om alle risico's uit te sluiten werd het Explosieven Opruiming Com mando geïnformeerd. Dit gaf op dracht de buurt te ontruimen en af te zetten. De gezinnen, waaronder kleine kinderen, werden opgevan gen in het verenigingsgebouw „De Bommelstee". 'Wel werden de deu ren van de woningen afgesloten, maar de ramen werden zoveel mogelijk opengezet. Het onderzoek aan de auto, waarbij gebruik werd gemaakt van een robot, leverde geen explosieven op. Het E.O.C, en de rijkspolitie gaan uit van een technisch mankement aan de auto. Vermoedelijk heeft een relais in de auto door een stroom storing staan tikken. De geëvacueerde bewoners die rond half vijf in de ochtend weer naar hun woningen konden, hebben waarderend gesproken over de goe de opvang die ze in „Bommelstee" hebben genoten. Die waardering geldt ook voor het optreden van o.a. politie en brandweer zowel als voor de familieleden, die een aantal van hen spontaan gastvrijheid hebben geboden. Na een doorwaakte nacht hebben meerdere werknemers zich bij hun baas afgemeld. Het werk omvat de aanleg van een riool gemaal, een bergingskelder onder het parkeerterrein van het Ziekenhuis, de aanleg van een nieuw betonriool in de Secretarieweg, het aanbrengen van een nieuwe betonklinkerverharding in de Secretarieweg en de aanleg van een par keerterrein op het Ziekenhuisterrein, waarvan de totale kosten door de Gront- mij op 1.166.600,- zijn geraamd. Instemming van de raad met de te betrachten spoed en de aanbesteding al op 4 september, maar het was dhr. L. van Prooijen (Gemeentebelang) die nogal wat bedenkingen opriep. Hij meende dat de bestemming nog niet voldoende is geregeld zomin als de vaststelling van het zakelijk recht, reden voor hem en z'n fractiegenoot een maand uitstel voor te stellen zodat dat alsnog geregeld zou kunnen worden, terwille van de duide lijkheid. „We hebben onze verantwoor delijkheid tegenover onze burgers", propageerde dhr. van Prooijen alsof het College dat niet begrepen zou hebben. Weth. Eshuis deed dan ook z'n bovenste beste dhr. van Prooijen ervan te overtui gen dat er met het Ziekenhuisbestuur al afspraken zijn gemaakt en dat de raad het in de volgende vergadering allemaal ter tafel krijgt, maar dhr. van Prooijen volhardde in z'n verzoek het voorstel een maand in te trekken:als het werk dan niet voor 15 nov. gereed komt dan gaan we maar met zuurstofflessen op onze rug het Ziekenhuis bevoorraden", suggereerde hij, maar toch.... Na gevraagde schorsing verklaarde dhr. van Prooijen niet meer de vrijmoedig heid te hebben tegen het voorstel te zijn wel hoopte hij een signaal te hebben afgegeven dat een gedegen informatie bij de voorstellen wordt verlangd. In een pogen de voortdurende stijging van de exploitatietekorten van het sport complex „de Gooije" te stoppen wil de raad graag weten of er structurele bezui nigingen kunnen worden gerealiseerd, waarom een krediet van 15.168,- werd gevoteerd tot het laten instellen van een onderzoek door een accountantsburo. Het voorstel daartoe was een uitvloeisel van de vorig jaar door het College gedane toezegging aan de raad. Overi gens heeft de raad weinig hoop op een verrassende uitslag de vijftien mille wer den toch maar ingezet, al vond dhr. Koningswoud (S.G.P.) het geld bij voor baat weggegooid omdat het bestuur niet eens de moed heeft het entreebedrag met een kwartje te verhogen. Weth. Schouten noemde dat overigens niet een zaak van moed maar van bere kening, omdat rekening wordt gehou den met de entreeprijzen die in gena- buurde baden. De jaarrekening 1989 van het Sportcom plex sluit met een nadelig saldo van 307.495,- van welk bedrag bijna 345.000,- voor rekening van het zwem bad komt. In de komende streekplanperiode zal de gemeente Dirksland 32 woningen per jaar mogen bouwen, en zo werd dat ook in de planningslijsten nieuwbouw '9! t.m. '95 ingevuld, maar bezwaar maakte dhr. G. Robijn (P.v.d.A.) tegen de toe lichting van het College dat het duide lijk zal moeten zijn dat een groot deel van de woningen in de ongesubsi dieerde sector zal dienen te worden gebouwd, te meer omdat niet over al te veel ruimte voor sociale woningbouw wordt beschikt. „Bovendien", zo voegen B. en W. daar aan toe „is het niet verstandig gebleken de markt met koopwoningen te over voeren". Dhr. G. Robijn nam de vrijheid daar heel anders over te denken; hij voorziet dat door de stijging van de hypotheek rente de lijst van gegagdigden voor een soc, woning zal stijgen, waarom hij ervoor pleitte ten allen tijde grond voor de bouw van soc. woningen beschikbaar te houden zodat op de gerezen vraag kan worden ingespeeld. Zelfs pleitte dhr. Robijn ervoor als 't moet soc. woningbouw te realiseren op grond die daar aanvankelijk niet voor was aange wezen, maar zo.n bestemmingsoverhe veling zal moeilijk te realiseren zijn, verzekerde weth. Eshuis. Dhr. Eshuis geloofde echter niet dat de soc. woningbouw in het gedrang zal komen, ook hij zou dat een „tragische zaak" vinden waarom daar tegen zal worden gewaakt. Vöo' lüpkwaiileil goeOe service er\ voordelige pnizen FOTO FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER 1=3 C=3 i=p t=] C3HniÉÉIM]^SiJ£ MIDDELHARNIS Doordat een zandschipper er op vast- voer is gisteravond gebleken dat zich op de bodem van het Middelharnisse ha- venkanaal een personenauto bevond. Met assistentie van de brandweer werd de wagen, nadat het schip er van losge komen was, gelicht door een kraan van de fa. G. Mackloet. Naar alle waar schijnlijkheid is het de wagen, een uit '78 daterende Opel Ascona, waarmee vrij dagavond met veel bravour door het dorp werd gereden en die op het Zand pad het bazalten dijktalud schampte maar vervolgens doorreed en verdween. De politie onderzoekt de herkomst van de wagen, waarvan het kenteken niet ten name van een inwoner van Flakkee was gesteld. Als centraal thema is dit jaar „de Delta" genomen; Goerees' Gemeenteblad was al met allerlei wetenswaardigheden omtrent de Delta gevuld en op Monumentendag zal daar, in de schuur op Bekaf, een vervolg op worden gegeven met o.a. een lezing over de betekenis van de Delta. De bekende expo- sitiepunten „Delta Expo" en Haringvlietexpo zullen in Goe dereede eveneens voorlichting geven en voorts is er in het stadje een uitgebreid muzikaal gebracht door het baroken- semble „Rianti Musicaldi", de boerenkapel van „Apollo", de stadsbeiaardier Jan Bezuyen (van 12 tot 13 uur) en door de organist van de Ned. Hei'v. Kerk. Voor de kleuters zal er een rondwandeling worden georgani seerd, voorde schooljeugd is er- evenals vorig jaar- fotoher- Het Open Monumetendag heeft prachtige posters laten vervaardi gen (38,5 X 30 cm) die voor slechts f 1,50 te koop zullen zijn. De posters brengen - in lileur - enkele karakteristieke boerderijen en. met een prachtige kleurenfoto, ook enkele karakteristieke Goe- reese woningen in beeld. Behalve in Goedereede zijn de posters te koop hij „Ixora" te Stellendam en de VWte Ouddorp. kenningswedstrijd en voor ieder zal het mogelijk zijn onder leiding van een gids een wandeling door het stadje te maken tijdens welke men van de geschiedenis van de meest mar kante punten op de hoogte zal worden gebracht. Ook kan een bezoek worden gebracht aan de molen, waar pannekoeken kunnen worden gegeten. Het is voor het eerst dat Ouddorp op Monumentendag inhaakt.Daar zal het museum geopend zijn en kan een bezoek worden gebracht aan de korenmolens „De Hoop" en „de Zwaan". Ook zal de dorpstoren beklommen kunnen worden Monumentendag wordt 's morgens 10 uur met het hijsen van de gemeentevlag geopend en 's middags om 5 uur met het strijken van de vlag afgesloten. De Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zuid- Holland te Rotterdam brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in verband met wegwerkzaamheden het verkeer op de Rijksweg 59 (N59) tussen km. 46.9 op de Hellegatsdam en het kruispunt Schaapsweg nabij km. 43.4 er rekening mee moet houden, dat de hoofdrijbaan in beide richtingen voor het verkeer is afgesloten. Dit zal zijn in de periode van 3 september 1990 tot en met 7 september 1990, of zoveel langer dan nodig of zoveel korter als mogelijk is, op werkda gen van 's avonds 19.00 uur tot 's mor gens 05.00 uur. Gedurende de afsluiting zal het verkeer over de parallelweg worden omgeleid, waarbij rekening moet worden gehou den met langzaam verkeer op de pa rallelweg. Tevens geldt een breedte beperking van 2.50 m tijdens de werkuren. Fietsers uit beide richtingen zullen, om veiligheids redenen, met een bus of per auto met Op zaterdag 1 september a.s. willen wij bij de opening van ons nieuwe seizoen een open dag houden in d' Ouwe School, Schoolstraat 28 te Oude Tonge. Openingstijd van 13.30 tot 16.30 uur. Hierbij zullen een aantal van onze vaste bezoekers hun systeem demonstreren en indien nodig hierbij uitleg geven. Tevens zullen enkele bedrijven van Goeree en Overflakkee op het gebied van computers, computerbenodigdhe den, tijdschriften en boeken, aanwezig zijn. OUDDORP Op D.V. dinsdag 4 september wordt weer het jaarlijkse reisje gemaakt. U kunt zich opgeven tot 30 augustus bij: Jobje Hoek, tel. (01878) 17 80. Laat het ook weten als u een suikervrij dieet volgt, dan houden wij er rekening mee en kunnen dit voor u bestellen. Wij vertrekken 's morgens om 8.00 uur, u kunt opstappen bij 'de Vliedberg' of 'Dorpstienden'. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Graag tot ziens. aanhanger naar het andere punt worden gereden. Bij nadering van de afzettingen zijn afpellende maximumsnelheden van 70 km en 50 km/uur van kracht en geldt er een inhaalverbod. Gedurende deze afsluitingen zal de omleiding worden aangegeven door middel van oranje borden met zwarte tekst. Woensdag 29 augustus geeft muziekver eniging Amicita uit Dirksland een con cert in het verpleeghuis 'De Samaritaan' te Sommelsdijk. Elke woensdagmiddag of -avond is er een aktiviteit in het verpleeghuis welke georganiseerd wordt door de welzijns zorg van 'De Samaritaan'. Deze aktivi- teiten zijn voor een ieder toegankelijk. Zowel de bewoners binnen de HDG als mede belangstellenden van buiten het verpleeghuis zijn a.s. woensdagavond van harte welkom voor het concert van Amicitia. Deze muziekavond begint om half acht. De toegang is zoals altijd vrij. 't Is schrikken van de komende verhogingen van de A.V.R. tarieven, nu (1990) vraagt de A.V.R. nog 45,- per te verwerken ton, maar voor volgend jaar wordt het tarief verdubbeld naar 90,- terwijl het tarief voor de jaren '92 en '93 zelfs tot 120,- per ton zal worden verhoogd. Goedereede accepteert een jaarlijks tekort op de reini gingsrechten van 705.000,- maar inclusief de tariefsverhoging zal voor '91 dat tekort op 1.205.000,- te becijferen zijn. Het college acht een tariefsverhoging van 27% op z'n plaats om het voor gemeenterekening te nemen tekort tot 705.000.- te beperken. 'Te vrezen is dat ook voor 1992 het tarief met 27% zal moeten worden verhoogd. Alleenstaanden die nu 89,50 betalen gaan in '91 114,- betalen; huishoudens van twee of meer personen zien hun tarief van nu 98,50 voor'91 tot 125,- verhoogd. Recreatiewoningen nu 89,50 wordt 114,-; Ie minicontainerbedrijfsvuil nu 235,50 wordt 300,- en 2e minicontainer bedrijfsvuil nu ƒ386,50 wordt 490,-.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1