Snuif nu al de sfeer op van Sail De Delta Flora: een sprookjestuin NIEUWS Het bedrijfsleven vraagt dringend... Rommelinarkt Politieberichten Oud papier GZB uit de Kerken Dag van het dier te Ooltgensplaat Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Geen paraffine meer op de kust 22,66 6-C Ophalen oud papier Handig programma-pakket nu verkrijgbaar! Middelharnis Oud-inwoner overleden Orgelbespelingen Renesse ^iamAemojA^ VISITEKAARTJES Gebr. De Waal No. 5921 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Het bedrijfsleven heeft dringend be hoefte aan praktisch opgeleide informa tici op middelbaar niveau. En die onbalans tussen vraag en aanbod neemt nog steeds toe. Doordat het aantal zake lijke PC-gebruikers nog steeds snel toe neemt - en dat zal nog wel een aantal jaren aanhouden - groeit ook de vraag naar specialisten die meer in hun mars hebben dan een cursus WordPerfect, dBase IV en Lotus 1-2-3. Sla de dag- en weekbladen en de vacatu- regidsen er maar op na: de praktisch deskundige man of vrouvv die voor het PDI (Praktijk Diploma Informatica) studeert is een veelgevraagde en goed gewaardeerde kracht. Zekere toekomst De PDI-cursist kan zijn of haar toe komst in vrijwel elk bedrijf zekerstellen; overal waar één of meer PC's staan is altijd behoefte aan gespecialiseerde des kundigheid in het omgaan met compu ter en programmatuur, in het beheren van programma's en bestanden, in het servicen en preventief onderhouden, in kennis van datacommunicatie en net werken, in het vaardig omgaan met besturingssystemen en in wat al meer. Een PDI-er kan terecht als operator, programmeur, beheerder, begeleider, verkoper, technicus en nog veel andere funkties en beroepen. En die lijst wordt nog dagelijks langer omdat het aantal PC-toepassingen nog dagelijks toe neemt. OUDDORP T.b.v. Muziekver. 'Concordia' 9 augus tus op de Toeristendag t.o. de Rabobank. Heeft u nog oude spulletjes, wij halen ze graag maandag 6 augustus bij u op, bel naar D. C. Melissant, tel. (01878) 10 21 tussen 12-13 en 18-19 uur. OOLTGENSPLAAT Heden dinsdagavond vanaf 6 uur komt de oud papier ophaaldienst voor de zen ding van de Geref. Gemeente weer bij u langs. Vriendelijk verzoek alles vroegtij dig, liefst in dozen of gebundeld gereed te zetten. Met dank voor de mede werking. Diploma MBO-Informatica rijkserkend Ieder met minimaal een MAVO- of LBO-opleiding kan met gerede kans op succes aan de PDI-studie beginnen. De cursussen worden 's avonds gegeven met een les van drie uur per week. Halverwege de studie kan een deelexa- men worden afgelegd dat bij gunstig resultaat het diploma PDTl oplevert. Het diploma PDI is Rijkserkend en daarmee in Nederland het enige offi ciële diploma in de Informatica op mid delbaar niveau! Praktisch leren in korte tijd Doordat tijdens de lessen aan elke cur sist een computer ter beschikking wordt gesteld, is het niet nodig dat cursisten zelf een PC aanschaffen. De nodige praktische ervaring wordt tijdens de les sen opgedaan. In Rotterdam beginnen de avondlessen weer in de week van 17 tot 21 september. De inschrijving voor deze najaarscur sussen sluit 14 september. Alle informatie over het PDI, zoals stu dieduur, cursusinhoud, lesgeld, tege moetkoming studiekosten enz. is be schreven in de nieuwe PDI-brochure die op aanvraag omgaand wordt toe gezonden. Meer informatie Meer informatie, aanmelden en aanvra gen PDI-brochure: Stichting Neder lands Technisch Studiecentrum NTS, Van Diemenstraat 164,1013 CN Amster dam. Telefoon (020) 20 41 28. SOMMELSDIJK Benoemd - De heer H. M. J. Mackloet, sinds 1977 onderwijzer aan de Groen van Prinstererschool te Middelharnis is per 1 augustus a.s. benoemd als direk- teur van de Chr. basisschool 'Eben- Haëzer' te Kamerik. OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. J. J. Tanis van Lisse. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabbendijke. MIDDELHARNIS donderdagavond 7.30 uur ds. G. Mouw van Gene muiden. NIEUWE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. Th. van Stuyvenberg van Middelburg-Centrum. Sail 90 belooft een fantastisch spektakel te worden! Naar schatting 4,2 miljoen mensen zullen tussen 9 en 14 augustus dit unieke 'waterfeest' in Amsterdam bezoeken. Om te kijken naar het schouwspel van historische schepen en te genieten van de zo bijzondere 'Sail-sfeer'. Wat valt er veel te zien en te beleven! Als u straks in de Amsterdamse U-haven staat, duizelt het u wellicht een beetje. U doet er goed aan om al vóóraf te kijken wat er op het programma staat. Waar is de vlootschouw, waar ligt de Amster dam, het vlaggeschip van Sail, waar is de tentoonstelling 'Sail in de Tropen'? U zult ongetwijfeld méér van Sail 90 genieten als u goed beslagen ten ijs komt. Om u wegwijs te maken in de fascinerende wereld van Sail 90, heeft de Stichting Sail Amsterdam een pakket samengesteld waarmee u tijdens Sail alle kanten op kunt. Het bevat een rijk geïllustreerd programmaboek, een handige overzichts- kaart van het komplete Sail-terrein, een fraaie Sail-poster, Sail-button en Sail- stickervel als aandenken. En een leuke zonneklep, die nog weleens goed van pas zou kunnen komen! Dit schitterende pakket met alles erop en eraan, is verkrijgbaar op alle postkan toren voor tien gulden. En als straks de eerste schepen het IJ opvaren, zult u in elk geval niets van Sail 90 missen! Veel plezier bij Sail! Vernieling jonge aanplant Aan de Staakweg te Dirksland hebben enkele jeugdige personen wat jonge aanplant vernield. Ver moedelijk zijn ze tijdens hun werkzaamheden gestoord, want toen de politie ter plaatse kwam waren de vogels reeds gevlogen. Inbraak in woning In Melissant werd de afgelopen week ingebroken in een woning. Men had zich de toegang verschaft door de gefor ceerde achterdeur. Meegenomen werd een portemonnee inhoudende een bank biljet van 100,-, een byouterie-doosje met daarin enkele sieraden en een aan tal horloges. Diefstal buitenboordmotor Vanuit de haven van Herkingen is de afgelopen week een buitenboordmotor van een boot gehaald en ontvreemd. De bevestigingspunten van de motor waren met hangsloten aan elkaar verbonden, echter de hangsloten werden doorge knipt. Vermoedelijk is de diefstal ge pleegd vanaf het water. Geluidsoverlast Al eerder is geschreven dat er tijdens het mooie zomerweer regelmatig klachten binnenkomen over geluidsoverlast. De afgelopen week zijn er weer enkele mel dingen geweest. In de meeste gevallen toonde de veroorzaker begrip voor het feit dat een ander niet van zijn muziek houdt of deze veel te luid vindt. In één geval is overgegaan tot het inbeslagne- men van de geluidsapparatuur. Vechtpartijtjes In de buurt van een horeca-gelegenheid in Middelharnis gingen, van vrijdag op zaterdagnacht, twee jongens met elkaar op de vuist, er werd ook nog met een mes gedreigd. Nadat één van de jongens door ons bij zijn auto werd gebracht is de zaak toch gesust en is het verder rustig gebleven. Rijden onder invloed Op de Langeweg te Middelharnis werd de bestuurder van een personenauto gecontroleerd die alcohol genuttigd had. Een ademanalyse gaf 925 ug/1 aan, dit is meer dan het viervoudige van wat wette lijk nog is toegestaan. Na het opmaken van een proces-verbaal en het opleggen van een rijverbod voor de tijd van 11 uren, is die persoon heengezonden. Vernieling ruit Aangifte werd gedaan van het feit dat tussen vrijdag 27 juli en zondag 29 juli 1990 van Scholengemeenschap 'Prins Maurits' een dubbel glazen ruit werd ingegooid. De 200 m' paraffine die begin juli 1990 op de kust van Noord- en Zuid-Holland en Zeeland was aangespoeld, is nu overal van de kust verwijderd. De vermoedelijke oorzaker, het schip 'Stephanie', afkomstig uit Panama, is op Curagao aan de ketting gelegd. De kosten van het opruimen en verwer ken van de paraffine, maximaal 2 mil joen gulden, worden op de eigenaar verhaald. OUDDORP Op zaterdag 5 augustus wordt GEEN oud papier opgehaald in verband met de vakanties. De eerstvolgende ophaal is D.V. zater dag 1 september. U mag het zelf wel brengen aan de Duinkerkerweg 6. Daar is een container beschikbaar voor oud papier. De zendingscommissie OOLTGENSPLAAT Na een ernstige ziekte is zaterdagavond, 28 juli 1990 op de leeftijd van 72 jaar overleden, de heer Cornells Willem Dullemond Andr.zn., echtgenoot van mevrouw S. Tuk, wonende Mijlweg 56 te Dordrecht. De begrafenis zal plaatsvin den donderdag 2 augustus a.s. Met de evacuatie in februari 1944 is de heer Dullemond naar Dordrecht/Dub beldam vertrokken. Hij vond daar werk in de landbouw, huwde aldaar met mej. S. Tuk en bleef altijd op het adres: Mijl weg 56 wonen. STELLENDAM - Vanmorgen is de 33ste Delta Flora geopend door Legien Kromkamp, bekend radio- en t.v. pre sentatrice. Na maandenlange voorbereidingen is de gemeentelijke visafslag in een sprook jestuin veranderd. Het thema dit jaar luidt: sprookjes. Arrangeur is Dick Baelde uit Hazerswoude (zie „in gesprek met" op een van de pagina's). Dhr. A. Struik, voorzitter van de Delta Flora, en daarnaast nog vele funkties in de bloembollenwereld bekleedt, zegt in zijn voorwoord van de katalogus onder meer: „Hoewel de teelt van gladiolen de laatste tijd verre van sprookjesachtig is verlopen, hebben we als stichting Delta Flora toch voor het thema 'Sprookjes' gekozen. Problemen in de akkerbouw hebben er toe geleid dat men bloembol len, dus ook gladiolen, in het teeltplan ging opnemen. Gevolg: slechte prijzen door te grote aanvoer van bollen. „Maar de boer, hij ploegde voort". Legien Kromkamp vindt dat de organi satoren van de Delta Flora een dank bare taak hebben. „In een wereld waar de harde feiten de toon aangeven, creë ren zij een feest van bloemen. Dit jaar onder het thema: Sprookjestuin. Zo voelen bezoekers van bloementen- toonstellingen zich ook vaak: figuran ten in een verhaal dat mooier is dan de werkelijkheid. Vormen, kleuren en geu ren helpen de bezoeker afstand te nemen van het dagelijks bestaan waar schoonheid maar al te vaak onderge schikt wordt gemaakt aan economie. Het toeven in een sprookjestuin kan ook tot gevolg hebben datje ineens weer oog krijgt voor die andere kant van het dage lijks bestaan. Want niet alleen op Delta Flora en al die andere tentoonstellingen zijn mooie bloemen te zien. Ze zijn overal. Als je zelf geen tuin hebt, zijn er parken om door te slenteren, als het buiten koud is zijn er bloemen om het huis op te fleu- j ren. Zelf gebruik ik tentoonstellingen I om nieuwe ideeën op te doen. Een 1 bekende bloem in een andere, nieuwe kleur wordt weer bijzonder, nieuwe 1 variëteiten maken datje weer'trek' krijgt in bloemen waar je een beetje op was I uitgekeken. I Zo blijft het sprookje niet beperkt tot I Delta Flora, maar neem ik het mee naar j huis. Dan wordt ieder boeket een i sprookje". I In de enorme tent op het terrein van de I visafslag zal het consumentengebeuren I weer plaatsvinden. De organisator hier van, dhr. L L. de Lignie, heeft de inde ling weer met grote zorg samengesteld. Meer dan 100 deelnemers brengen een Deze bespelingen worden gegeven door een groot aantal organisten, die gerea geerd hebben op een oproep in diverse bladen. Daarbij zijn zelfs meldingen van ver buiten de regio binnen ge komen. Tijdens de opening van de kerk (op dinsdag- en donderdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur) kan men naar orgel muziek luisteren, waarvoor een pro gramma met de verschillende orgel- werken beschikbaar is. Men kan voorts de kerk bezichtigen en een kleine expositie van oude kerkelijke gebruiksvoorwerpen bekijken. Er is tevens deskundige leiding aanwezig om tekst en uitleg te geven en er is een uitge breide boekentafel. Een brochure met de geschiedenis en een beschrijving van het orgel en een andere over de kerk zijn ook aanwezig. Belangstellenden voor het orgel kunnen tijdens onderbrekingen van de bespe ling bij het orgel een kijkje nemen. Gezien de belangstelling die getoond is voor het bespelen van het orgel te Renesse, zullen in augustus twee open middagen voor (amateur)-organisten worden georganiseerd en wel op zater dag 4 augustus en op zaterdag 18 augus tus a.s. van 14.00 tot 17.00 uur. Een ieder, die graag eens een echt ker- korgel wil bespelen - of het nu een inge wikkeld stuk van Bach is of een een voudige psalmzetting - kan op die dagen in de Hervormde Kerk te Re nesse terecht. Onder leiding van organist Prosper Sevestre zal een ieder zo veel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om op het prachfige in 1882 gebouwde en in 1986 gerestaureerde Oberlinger-orgel te spelen. Adverteren in Eilanden Nieuws betel<ent dat uw advertentie ook buiten de bebouwde l<om wordt gelezen. NED. HERV. KERK Beroepen te Langerak M. van Duijn, kand. te Kat wijk aan den Rijn; te Epe W. Blanken te Voorschoten; te Uddel P. J. Teeuw te Moordrecht (deelgemeente Bethel). Aangenomen naar Hasselt A. van Herk te Sint Anna- land; naar Amstelveen-Buitenveldert (nieuwe predikantsplaats) L Maas te Zetten-Andelst. GEREF. KERKEN Beroepen te Rijswijk (Z-H) drs. J. C. Donner, pre dikant aldaar voor het vormings- en toe- rustingswerk (part-dme). Aangenomen naar Rijswijk (Z-H) drs. J. C. Donner, predikant aldaar voor het vormings- en toerustingswerk (part-time). GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Beroepen te Garrelsweer i.c.m. Ten Post en te Hoek (Z) drs. J. Schoemaker, kand. te Kam pen. NED. GEREF. KERKEN Beroepen te Alphen aan den Rijn (full-time) M. Janssens te Alphen aan den Rijn (part- üme) en Rotterdam-Overschie (part time). Aangenomen naar Alphen aan den Rijn (full-time) M. Janssens te Alphen aan den Rijn (part time) en Rotterdam-Overschie (part time). Beroepbaarstelling drs. C. P. Kleingeld, Loenhorst 49, 2402 LV Alphen aan den Rijn, tel. (01720) 3 35 62. gevarieerd aanbod van verkoop, show en voorlichting. De kleinveetentoonstelling laat u geit jes, biggetjes en kippetjes zien. In een nagebootst duin huppelen konijntjes vrolijk rond. Als extra attraktie voor de kinderen is er de prijzenloop met mar motten. De Delta Flora is geopend van 31 juli t/m 4 augustus in de gebouwen van de gemeentelijke visafslag, aan de voet van de Haringvlietsluizen. Zaterdag 4 augustus a.s. organiseert de heer H. Kamerman van 'de Fruitmand" weer een dag van het Dier in de Plaat. Tussen 10.00 en 11.30 uur kunnen de kinderen met hun huisdier gratis op de foto. Verder is er een geitenkeuring en veel andere aktiviteiten. Het evenement vindt plaats aan de Beneden Molendijk, waar ook oude ambachten zich presenteren. Voor nadere inlichtingen: Dierenspe ciaalzaak 'de Stoof, tel. (01873) 14 68 en Groenten- en Fruithandel 'de Fruit mand', tel. (01873) 25 68. Bestel Uw bij DrukJcerij Langeweg 13, SOMMELSDIJK CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Zaandam D. Dunsbergen, kand. te Apeldoorn. Aangenomen naar Bussum J. Bos, kand. te Urk. Bedankt voor Ulrum i.c.m. Lutjegast J. Bos, kand. te Urk. GEREF GEMEENTEN Beroepen te Aalburg J. Karens te Opheusden. Bedankt voor Aagtekerke en voor Hamilton J. J. van Eckeveld te Zeist; voor Wolphaarts- dijk A. Bac te Bodegraven; voor Bos koop C. Harinck te Oostkapelle; voor Katwijk aan Zee M. Mondria te Waar denburg; voor Scherpenzeel J. Koster te Dirksland; voor Urk J, Karels te Rijssen. Arrangeur Dick Baelde aan het werlc tijdens de opbouw van de Delta Flora. FOTO - FILM - REPOnTAGE - VIDEO - COMPUTEI ^i|.|..|.||J«iiS C3 C3 C3 m C3

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1