Extra controle bespuitingen Plaatwerk Topdrukte in Ouddorp aan Zee Verkeershinder Haringvlietbrug Apotheek 'St. Joris' geopend Stijging ongevallen met skateboards IwSbreéMse Citroen-Hesselink Garage Knöps B.V. Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Ondernemersvereniging organiseerde Toeristendag 3'2bb 6 CL Mercedes-Benz alle merken 63e Jaargang No. 5920 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 GOEREE-OVERFLAKKEE - In het kader van de aktie 'Werk mee aan een schoon Goeree-Overflakkee' gaat de politie op dit eiland samen met de Alge mene Inspektie Dienst en het zuive ringsschap Hollandse Eilanden en Waar den extra controleren op vliegtuig- bespuitingen en letten op het gedrag bij vulplaatsen voor sproeiwerktuigen. Vliegtuigbespuitingen Voor het verspreiden van bestrijdings middelen wordt op Goeree-Overflakkee ook gebruik gemaakt van vliegtuigen, waarbij zich in het verleden incidenten hebben voorgedaan. Volkstuinen, auto's, huizen en mensen werden geraakt door spuitvloeistof. Dit is uiteraard onge wenst en tevens verboden. Voor vliegtuigbespuitingen bestaan wet telijke regels. De toegepaste middelen mogen in principe niet buiten het te behandelen perceel komen. Verder is het verboden te spuiten met een wind snelheid van meer dan 5 meter per seconde. Er zijn onder andere regels over de temperatuur en de luchtvoch tigheid. Tevens geldt er een verbod voor het spui ten op een afstand van 50 of 100 meter (afhankelijk van de wind) van be bouwde kommen, natuurgebieden, kampeerplaatsen. Vulplaatsen Water voor het aanmaken van de spuit vloeistof wordt vaak op vaste, gemakke lijk bereikbare plaatsen aan water gangen ingenomen. Op deze plaatsen is het risico groter, dat bestrijdingsmidde len in het oppervlaktewater terecht komen. Enkele momenten van niet goed opletten kunnen voldoende zijn om de tank van een sproeiwerktuig te laten overlopen. De bestrijdingsmiddelen wetgeving eist zorgvuldigheid van men sen, die met bestrijdingsmiddelen wer ken. Opzettelijke lozingen van restanten spuitvloeistof zijn altijd verboden. Extra toezicht Personeel van het Zuiveringschap, de A.I.D. en politie zal de komende tijd extra controleren op deze bepalingen. De bevolking k9n incidenten met spuit- vliegtuigen of bij vulplaatsen melden bij de plaatselijke politie. De politie zal dan zelf of samen met de Algemene Inspek tie Dienst nader onderzoek instellen. Overtredingen worden geverbaliseerd. Voor vragen kunt u terecht bij het Coör dinatiepunt Milieu, Postbus 25,3255 ZG Oude Tonge, telefoon (01874) 12 44 (J. Kievit). SOMMELSDIJK - Maandag 23 juli is apotheek 'St. Joris' aan de St. Jorisdoel- straat 34-36 in gebruik genomen. Het voormalige slagerijpand werd in korte tijd omgetoverd tot een volwaardige en schitterende apotheek, ingericht naar de laatste normen op dit gebied. De initiatiefnemer, drs. J. Slager, tevens eigenaar van apotheek 'Menheerse' aan de Voorstraat te Middelharnis: „Op deze wijze hebben we het ook de bevolking van Sommelsdijk wat gemakkelijker gemaakt. De plannen voor een tweede apotheek bestonden bij ons al geruime tijd, maar door omstandigheden zijn ze nu wat versneld uitgevoerd". Meditheek De beherend apotheker, drs. M. K. J. van Ede uit Brielle, heeft grootse plannen met de zaak. Met name de thuiszorg zal een grote rol gaan spelen in het be drijfsbeleid. Binnen afzienbare tijd zal dan ook gestart worden met de oprichting van een meditheek. De heer Van Ede: „Een meditheek is eigenlijk in de eerste plaats een advies centrum. Patiënten die uit het zieken huis worden ontslagen, krijgen tegen woordig een recept mee voor verdere thuismedicatie. Vaak echter blijven zij met veel praktische vragen zitten. Bij de meditheek kunnen zij gemakkelijk even binnenlopen voor een deskundig ad vies. Verder heeft een meditheek een volledig programma incontinentie- en stoma- produkten in haar pakket. Ook denken wij aan speciale spreekuren door b.v. een diëtist, mondhygiënist, fysiotherapeut of wijkverpleegkundige. Kortom, een forse uitbreiding op de bestaande service-verlening, waarvoor het personeel dan ook een speciale opleiding krijgt". De Hoofdingenieur-Direkteur van de Rijkswaterstaat in de directie Zuid- Holland te Rotterdam brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in verband met werkzaamheden t.b.v. de renovatie van de geleiderailkonstruktie op de Haringvlietbrug op beide hoofdrijba nen verkeershinder op zal treden in de periode van 6 augustus tot en met 15 sep tember 1990 of zoveel langer dan nodig of zoveel korter als mogelijk is. Tijdens de werkzaamheden, op werkda gen tussen 08.30 en 15.30 uur is op elke hoofdrijbaan slechts een rijstrook be schikbaar met een breedte van maxi maal 3.50 meter. Deze renovatie wordt in 2 fasen uitge voerd, waarbij telkens de helft van de brug wordt gerenoveerd, beginnende vanaf de Noordzijde van de brug. Bij nadering van de afzettingen en in de omleidingen geldt een maximumsnel heid van 70 km/u. Voor onderhoud van uvj Autobedrijf A. J. van Rumpt Voorlichting aan skaters noodzakelijk Ondanks de algemene dalinkg van het aantal privé-ongevallen met 8 procent, komen er in ons land steeds meer onge lukken met skateboards voor. In 1984 kwamen ongeveer 500 skaters in het zie kenhuis terecht. Het aantal is de laatste jaren opgelopen tot 3.500 slachtoffers in 1989. Dit gege ven is afkomstig uit het Privé Ongeval len Registratie Systeem (PORS) van Stichting Consument en Veiligheid. Ongeveer de helft van de slachtoffers is tien tot vijftien jaar. Frakturen en hoofd wonden vormen de meest voorko mende letsels. Drie procent van de slachtoffers moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Nader onderzoek van de PORS-gege- vens geeft inzicht in de omstandigheden waaronder skate-ongevallen ontstaan. Het niet dragen van beschermingsmid delen, risicovol stuntwerk en een be perkte skate- en valtechniek zorgen ervoor dat skaters in het ziekenhuis belanden. Veel van deze ongevallen zijn te voorko men door skaters goed voor te lichten. Stichting Consument en Veiligheid start daarom met een voorlichtingsaktie ge richt op skaters van 10 tot 15 jaar (de groep waarin de meeste slachtoffers val len). Deze voorlichting moet er voor zor gen dat skaters het verband zien tussen het ontstaan van ongelukken en het eigen gedrag. Tevens zal de voorlichting het dragen van beschermingsmiddelen moeten be vorderen. Amerikaanse jongeren te gast bij Youth for Christ Tholen In de week van 4 t/m 11 augustus zijn 12 Amerikaanse jongeren bij YFC-Tholen te gast in het kader van een culturele uit wisseling. In deze week zijn er zeer veel aktiviteiten o.a. met andere Thoolse jeugdverenigingen gepland. Ook zijn er open aktiviteiten, te weten: Zondag 5 augustus een tweetalige (Engels en Nederlands) kerkdienst. 17.00 uur in de Ichtuskerk, Doelweg 7, Tholen. Donderdag9 augustus GREAT MEA- TING. Ontmoeting met verschillende Amerikaanse en Nederlandse uitwisse- lingsgroepen in sporthal 't Onderdak in Zierikzee. Met een volleybaltoernooi, burgerbash en gospelduo Double Check, kosten 20,-. Vrijdag 10 augustus rondvaarten en Gospel-drive-in show Flex vanaf 14.00 uur tochtjes met het binnenvaartschip Res Nova vanuit de haven in Sint Anna- land. 20.00 uur Gospel-drive-in show Flex op het binnenvaartschip. Zaterdag 11 augustus THE FINAL, sport en spelmiddag, pannekoek en pof fertjesmaaltijd en een echte US-night. 14.00 uur Oesterputten, Tholen. Kosten ƒ2,-. OPGERUIMD STAAT NETJES Profiteer mee van de keiharde aanbiedin gen in deze opruiming. Wij maken schoon schip. Dat betekent ruimte voor onsen voordeel voor u. Voor alle TAXATIES, Agrarische bermiddeling Beleggingen Dirksland, 01877 - 1357 ^-|I|.,|.|IJ«I1«) Middelharnis Telefoon 01870-2222 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Peugeot/Talbot dealer RENAULT-dealer Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Er vielen leuke koopjes te halen Ieder jaar opnieuw blijkt, dat de Toeris tendag in Ouddorp bij het publiek geweldig aanslaat. Afgelopen woensdag was het in dit dorp 'tian zee weer geweldig druk. Ongeveer 25.000 a 30.000 mensen bezochten de braderie. In het centrum kon je over de hoofden lopen. Veel winkeliers hadden hun artikelen speciaal voor de Toeristendag aantrek kelijk geprijsd. Er vielen leuke koopjes te halen. Er stonden maar liefst 120 kra men en stands opgesteld. Ook aan de kinderen was gedacht. Op het terrein van Nelisse aan het eind van de Weststraat konden ze zich o.a. op een groot springkussen uitleven of meedoen aan een wedstrijdspel. Volgende week donderdag, 9 augustus wordt de tweede Toeristendag gehou den, die zal worden afgesloten met een groot vuurwerk. Dit tafereeltje trok veel bekijks Bij de lam. vVitte aan de Kelderweg in Ouddorp zijn voor de tweede maal binnen één jaar geitjes geboren. Vol gens dhr. Witte is dit een hele bijzonderheid; reden om van de familie geit een foto te maken. Links ziet u de moeder geit, daarnaast de geit uit de eerste worp en rechts de twee pasgeboren geitjes. Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871 - 1553 voor oBe xeiserheid VlNGERLirJG 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs Tel. (01877) 13 09 N. A. van Kempen Tel. (01877) 26 14 FOTO FILM - HEPOHTAGE - VIDEO COMPUTER cr3 c=3 C3 CU tm en C3 CD Peugeot Talbot Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - Tel. (01870) 30 94 voor 4- l^.,^l^l^l^l^l^*l^4■l^.J^.l^i^l^4.l^l^lfl^^*t^lfl^.l^t Lente in de zomer '■'■»^ï>tC

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1