lVIF-3100 serie, vernuftige koplopers V.V.V. Ouddorp maakt een turbulente drukte door MERCEDES Ford Fiesta valt weer in de prijzen hmbrethtse Het Blauwe Huus zal de nodige ruimte bieden Citroen-Hesselink Ramoco b.v. VERWERS auto's flomeSieniaH Ophokplicht voor postduiven in Zuid-Holland In Ouddorp medicijnen zoele Oud-inwoner overleden Twee Ouddorpers behalen Ingenieurstitel l Goeree-Overflakkee Ophalen oud papier VRIJDAG 13 JULI 1990 No. 5916 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Een inwoner van Ouddorp, bewo ner van de Preekhillaan, heeft bij de politie aangifte gedaan van de vermissing van medicijnen. Die zouden woensdagmorgen tussen acht en half negen uit de woning zijn verdwenen terwijl de bewoner in het huis aanwezig was. Zo er al aan een insluiper gedacht moet worden is het er een geweest met een merkwaardige voorkeur omdat er niets anders uit het huis is meegenomen. Hoe het ook zij, de,politie acht het raadzaam te waarschuwen tegen het gevaar van de medicijnen als die in handen van kinderen zouden komen. Het gaat om de middelen Mono Cedocard, Renitec, Digoxine en Sindrommitix. OOLTGENSPLAAT Op de leeftijd van bijna 88 jaar is op woensdag 4 juli 1990 in zijn slaap over leden, de heer Daniël Donkersloot C.zn., echtgenoot van mevrouw Maria Aagje Donkersloot-Lems en wonende Huize 'Dorpsveld', Kamer 139, Ekster straat 51, 3083 XA Rotterdam. De crematie heeft maandag 9 juli in besloten kring plaatsgevonden. De heer Donkersloot was een zoon van Cornells Donkersloot, kleermaker en barbier en Elizabeth Kagchelland, wo nende aan de Molendijk te Ooltgens- plaat. De overledene was van beroep timmerman. Hij leerde zijn vak bij de Plaatse aannemers Joh. Korteweg en H. C. de Ruiter. Hij verhuisde naar Rotter dam in de twintiger jaren en was als tim merman werkzaam bij de Fa. Mossel man en Korteweg, die naast een vesti ging te Ooltgensplaat ook te Rotterdam een bedrijf had. De heer Donkersloot was als timmer man-opzichter betrokken bij de bouw van kerken, het politiebureau en andere grote bouwwerken in en rondom Rotter dam, die door de Fa. Mosselman en Kor teweg werden uitgevoerd. Twee inwoners van Ouddorp, de heren A. van Huizen (Schansweg 2) en J. A. van Oostenbrugge (Hazersweg) hebben hun schriftelijke studie bij de P.B.N.A. bekroond met het halen van het H.T.S. diploma, wat hen rechtigt d ewettelijk beschermde Ingenieurstitel te voeren. De heren volgden een hogere technische opleiding waartoe het Opleidingsinsti tuut PBNA de mogelijkheid heeft ge opend, daarin gebruik makend van de studiefaciliteiten die de Noordelijke Hoogeschool te Leeuwarden te bieden heeft. Het was daar waar aan alle 24 geslaagden het begeerde diploma werd uitgereikt. Duitse 'Autoprijs 1990' voor beste stadsauto Een nieuwe onderscheiding voor de Ford Fiesta: in Duitsland hebben lezers van de 'Nieuwe Revue" hem als beste stadsauto gekozen en hem de 'Autoprijs 1990' toegekend. Ook in de categorieën 'Gezinsauto' en 'Vrije-tijdsauto' scoorde de Fiesta goed. Aan de voorverkiezing namen meer dan 100.000 lezers van dit tijdschrift deel. De tien meest genoemde typen in elke categorie zijn vervolgens door hun eige naars beoordeeld. Doorslaggevende fak- toren bij de beoordeling waren veilig heid, brandstofgebruik, comfort en pres taties. Een vakjury, die uit milieu- experts en ingenieurs van de TUV en de Dekra bestond, heeft met haar stem het oordeel geveld. Het is reeds de vierde keer dit jaar dat de Fiesta een prijs wordt toegekend. De lezers van het vakblad 'Auto Zeitung' verkozen hem tot 'de pittigste kleine auto' en het alom bekende blad 'auto, motor und sport' zelfs tot 'de beste auto ter wereld' in zijn klasse. In Spanje is hij tot 'Auto van het jaar 1990' gekozen. De Fiesta heeft daarnaast nog voor een ander record gezorgd: in de eerste twaalf maande na de introduktie zijn er meer dan 500.000 exemplaren van verkocht. Dat is de beste start, die een auto ooit in Europa heeft gemaakt. GESLAAGD? M De kans om je stereo-installatie t kompleet te maken.... V^ VRAAG een CD-speler PHILIPS midi compactdisc-speler CDllO Microprocessor gestuurde, programmeerbare CD-speler, display voor nummer 070 en tijdaanduiding J vlï7F Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Massey Ferguson is reeds lange tijd wereldmarktleider in de landbouwtraktoren-branche. Om deze positie nog verder te versterken is men na een lange periode van research en tests in 1986 begonnen met het in pro- duktie nemen van een nieuwe range traktoren. Deze week werd bij M.F. Dealer Jac. Barendregt b.v. te Oude Tonge de Massey Ferguson 3100 serie geïntroduceerd waar door de nieuwe range geheel kompleet geworden is. De nieuwe serie is voorzien van een nieuwe motor, de 'Perkins Quadram'. Deze motor munt uit in kracht, reserve en uitlaat gas emissie (i.v.m. nieuwe milieuwetten). De versnellingsbak is een modale concept en wordt geleverd met snelheden van 0,5-40 km/u voor- en achteruit. Door het modale concept is het mogelijk de versnellingsbak aan te passen aan de wensen van de klant, ook na de ingebruikname. De hefinrichting is uiteraard elektronisch geregeld en het hefvermogen is met 6800 kg. imposant. Diverse funkties wor den elektronisch geregeld en gecontroleerd, zelfs de wielslip is programmeerbaar en wordt automatisch gekorrigeerd. Zo is er een komplete range traktoren van 65-180 pk, die qua mogelijkheden en prestaties onvergelijkbaar zijn. Dat deze traktoren populair zijn blijkt uit het feit dat Massey Fergu son in Nederland is opgeklommen vanuit een middenmoot positie naar de top van de trekkermarkt. Voor uitgebreide informatie en demonstratie kunt u terecht bij Jac. Baren dregt b.v. te Oude Tonge, waar service en begeleiding in goede handen zijn. Om de service nog verder uit te breiden is tijdens deze dagen ook het nieuwe tankstation geopend. Hier kan de automobi list via een credit-card systeem 24 uur per dag tanken tegen zeer aantrekkelijke prijzen. De credit-card dient tevoren bij de fa. Barendregt te worden aangevraagd. We hebben het - beleeflieidshalve - maar met een half oor beluisterd, maar wanneer Mirna Boogert uit Stad, administratrice van de VW te Ouddorp, een teleurstellende mede deling moet doen, doet ze dat niet strikt zakelijk af, maar legt ze warempel een intonatie van spijtbe tuiging in haar stem, „wat jammer nou.." 't Zal de bellers naar nu nog een vakantiewoning in Ouddorp het aangenaam gevoel geven dat ze in de gemeente Goedereede beslist heel welkom zouden zijn geweest, 't Is tegenwoordig trouwens het beeld scherm dat alle informatie daarom trent paraat heeft, de computer heeft ook bij de VVV Ouddorp z'n intrede gedaan... VW dir. Kees Hameeteman herinnert zich nog maar al te goed hoe het vroeger toeging; aanbieders van zomerhuisjes of van logies schreven dat op een briefje dat ten YW kantore ter inzage werd gelegd. Daar konden al die Ouddorpse briefjes gelezen worden en daar kon de keus worden bepaald, al was ook tóen al een snelle beslissing geboden, want zó was 't weg, wat je graag had willen heb ben. Niet meer briefjes zijn het, maar het beeldscherm is het waarop alle informa tie te lezen valt, snel en bijzonder actu eel omdat elke wijziging gelijk wordt verwerkt. De eerder genoemde Mirna is de nieuwe full-time medewerkster van VW Ouddorp. Janneke Plomp-Meijer die jarenlang als vaste kracht heeft gewerkt neemt wat gas terug en staat nu als part-timer te boek. De in 1932 opgerichte VW maakt jaar na jaar een grotere drukte door. Het hui dige kantoor aan de Hofdijksweg wordt de Ver. dan ook te krap maar verbetering is aanstaande omdat - ieder zal 't inmid dels weten - het historische boerderijtje 'Het Blauwe Huus' de nieuwe VW stek wordt. Wanneer dat na de op handen zijnde restauratie weer te pronk staat zal in het woonhuis, dat zo oorspronkelijk mogelijk zal worden gerestaureerd, de directeurskamer worden onderge bracht, met nog een ruimte om te verga- deren en een ruimte voor het archief, maar het 'VW gebeuren zal zich afspe len in de schuur die zal worden her bouwd. De over verscheidene jaren beschikbare cijfers maken de drukte die de VW jaar lijks, zeg maar dagelijks, doormaakt aanschouwelijk. In 1985 bezochten goed zevenduizend mensen het VW kantoor, vorig jaar waren dat er twaalfduizend, terwijl er 4100 telefoontjes werden afge handeld en 1330 schriftelijke vragen werden beantwoord. Uit het aantal aan vragen van januari t/m mei blijkt dat de meeste aanvragen, 28,2% afkomstig zijn uit de Provincie Zuid-Holland, gevolgd door Wfst Duitsland met 27% en een opvallend grote is dan nog Gelderland met 12,8%. Het aanbod van zomerwoningen, cara vans en campingplaatsen is jaarlijks te vinden in een VVV brochure, maar die gaat, met name ook qua formaat veran deren, de afmeting wordt nu A4, kon- form alle overige 'VW brochures in den lande. De aanbiedingen zullen dan met een afbeelding kunnen worden onder steund. Overige bezigheden van de VW-post Ouddorp is het runnen van het TBB, het Theater Bespreek Bureau, waarin ook de computer van absolute betekenis is, terwijl de VW ook aktief is in het orga niseren van evenementen die het ver blijf in Ouddorp extra plezierig kunnen maken, zoals de komst van de clowns Bassie en Adriaan op 26 juli en o.a. de Sprietloopwedstrijd over het Ouddorpse haventje op 28 juli. Kees Hameeteman is er door de jaren heen druk mee geweest, maar met het bestuur is hij inmiddels overeengeko men dat hij z'n laatste jaren draait. Wan neer in januari 1992 het nieuwe kantoor in "t Blauwe Huus' in gebruik zal kun nen worden genomen zal niet meer dhr. Hameeteman daar resideren. Die eer laat hij dan graag aan z'n opvolger over. Voor Kees is 't dan mooi genoeg geweest, in de 16 jaar waarin hij in 't huidige kan toor werkte (dat komt trouwens te koop) en in de jaren daarvoor waarin het maar behelpen was. Zelfs deed'ie het nog een poos thuis in de Emmaweg. Wanneer hij afzwaait zal dhr. Hameeteman de 25 jaar bij de VW hebben volgemaakt. Dirksland, 01877-1357 RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 - 1662 t C. Breen, 01878 - 2496 Verkoop na 17.00 uur: fTTI11li'*ir' Vooral tijdens de inzaaiperiode hebben landbouwprodukten, maar met name peulvruchten een grote aantrekkings kracht op verwilderde duiven. De scha de die van deze 'bezoeken' een gevolg is kan groot zijn. Daarom zal de grondge bruiker jacht maken op de verwilderde duif Om te voorkomen dat hierbij ook Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt STELLENDAM Op zaterdag 14 juli wordt door de finan ciële commissie van het open Herv. Jeugdwerk weer oud papier opgehaald. Wij beginnen om 8.30 uur op de Molen kade en zo vervolgens om 9.00 uur in de Nieuweweg en Eendrachtsweg. Zet u uw oud papier tijdig en gebundeld gereed. postduiven worden geraakt is in Zuid- Holland een ophokplicht voor postdui ven in het voorjaar vastgesteld. Daar naast bestaat een ophokregeling gedu rende de zomermaanden in verband met schade tijdens het oogsten. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben, na overleg met de betrokken instanties, een periode van dertien da gen als tijdvak voor het opgesloten hou den van postduiven gedurende de zo mermaanden vastgesteld: de periode 23 juli t/m 23 augustus 1990 Dit houdt in dat gedurende deze periode de postduiven zodanig moeten worden opgesloten dat uitvliegen op of over gronden van anderen wordt verhinderd. Deze verplichting geldt echter niet op werkdagen voor de tijd gelegen tussen 6.00 en 8.00 uur 's morgens en tussen 18.00 uur en een halfuur na zonsonder gang. Zij geldt bovendien niet op zater dagen na 12.00 uur alsmede op zon dagen en algemeen erkende feestdagen. In het belang van de postduivenhouders en de landbouwers dringen de Neder landse Postduivenorganisaties en het Landbouwschap er met de meeste klem op aan zich strikt te houden aan boven genoemde afspraak, hetgeen dus in houdt dat de landbouwers zich tussen 6.00 en 8.00 uur 's morgens en na 18.00 uur 's avonds, zaterdags na 12.00 uur en op zondagen moeten onthouden van be strijden der duiven, terwijl voorts in geen geval mag worden geschoten op overvlie gende postduiven of vluchten van overvlie gende postduvien. Postduivenhouders moeten zicli hou den aan de ophokplicht. Bij schade aan hun gewassen veroor zaakt door onder andere duiven dienen de landbouwers dit in eerste instantie te melden aan hun jachthuoder in de regio. 4 Indien schade van grotere omvang blijkt op te treden kunnen de agrariërs dit mel den bij de secretaris van de Wildschade- commissie Zuid-Holland, tel. (070) 3 62 46 11, bij voorkeur tijdens kantoor uren. voor aOe z^ierhesd VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-IEL 01870-2518 ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 Het huidige VW-lcantoor aan de Hofdijtcsweg: het zal te koop worden aangeboden. 4 Klinkerlandseweg 9 - 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! FOTO FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER EZ3 CZl tZJ C3 Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1