Nieuwe vestigingsplek voor Garage van Splunter Geen aktie uit de verpleging, maar bedden voor Polen Of de burgemeester er nog'aan denkt.... Predikbeurten Bloemstuk voor 'miljonair' Huizer Anjerkollekte 1990 Braderie-concert te Middelharnis Raad Middelharnis: Orgelbespeling in Ned. Herv. Kerk Oud-Beijerland Fietsverkoop stijgt weer naar rekordhoogte Ophalen oud papier Eind juli 6e Strandloop Kokhanenvisserij wacht een slecht jaar Zesde Haamstede predikantenkonferentie Kollekte Epilepsiebestrijding 3' Bladz. 2 .EILANDEN NIEUWS" VRIJDAG 6 JULI 1990 Wat de gemeenteraad van Middelharnis betreft kan Mitsubishi-dealer garage van Splunter zich vanuit de Donkereweg te Middelharnis verplaat sen naar de hoek Sperwer-Dorpsweg te Sommelsdijk. Weliswaar groeien daar nog de aardappels van o.a. SGP/RPF raadslid C. Quist, maar veron dersteld moet worden dat de rooitijd ai ruim voorbij zal zijn, als 't daar werkelijk tot bouwen komt. De raad, minus de fraktie VDB, zette met het nemen van een voorbereidingsbesluit de eerste stap om garagebouw aldaar planologisch mogelijk te maken. De raad werkte graag aan het voorstel mee, temeer omdat de vrijkomende grond aan de Donkereweg zal worden ingepast in de oppervlakte die nodig is ter reali sering van een complex van 42 bejaardenwoningen. De enige bedenking die er was kwam van de zijde van Vooruitstrevend Dorps belang namens welke fraktie dhr. v. d. Berg opperde dat er te voorbarig wordt gehandeld omdat er met dhr. van Splunter nog niet echt overeenstemming is bereikt, maar weth. mevr. van Eek legde dat anders uit. Om tot overeenstemming te komen zal dhr. van Splunter een plaats tot hervesti ging moeten kunnen worden geboden. Desgevraagd verklaarde mevr. van Eek dat het niet de bedoeling is dat er bij de nieuwe garage benzinepompen zullen komen; de ingang van de nieuwe garage wordt aan de Sperwer-, en niet aan de Dorpsweg gedacht. Voorbereidingsbesluit Donkereweg Ook voor de hoek Donkereweg-West Achterweg te Middelharnis werd een voor bereidingsbesluit genomen die de bouw (door de Woningbouwvereniging) van het bovenbedoelde complex bejaardenwoningen planologisch mogelijk moet maken. Uit onze krant van j.l. dinsdag had dhr. v. d. Ketterij begrepen dat de daarin opgenomen bouwvan een dienstencentrum (door de gemeente) geen doorgang zal vinden en hij vroeg thans naar de reden daarvan. Die bleken, uit de beantwoording door mevr. van Eek, van financiële aard. „Het is de gemeente onmogelijk een gemeenschapsruimte te behappen zoals de maquette die laat zien", maakte ze duidelijk. Meer had de gemeente bedoeld een kleinere verjaardagskamer of ontmoetingsruimte en tot die proporties zal de in de maquette opgenomen voorziening dan ook worden teruggebracht. Het heeft overigens de plezierige bijkomstigheid dat daardoor één woning meer zal kun nen worden gebouwd. Op D.V. zaterdag 14 juli a.s. zal voor het vierde achtereenvolgende jaar de be kende organist Everhard Zwart een orgelbespeling verzorgen in de mooie Nederlands Hervormde Kerk te Oud- Beijerland. In 1987 was Everhard Zwart voor de eer ste maal te gast op het Van Oeckelen- orgel en gaf toen een herdenkingscon cert ter gelegenheid van het feit dat zijn grootvader, de legendarische Jan Zwart, vijftig jaar geleden overleden was. In middels is hij een jaarlijks terugkerende gast. Naast de bespeling in Oud-Beijer land is Everhard Zwart het hele jaar zeer aktief als concerterend organist. Vele grote en historische orgels heeft hij al mogen bespelen, en ook in het buiten land is hij geen onbekende. Zo was hij in februari dit jaar te beluiste ren in Duitsland, in juni jl. bespeelde hij nog het orgel van de bekende cathedral in het Engelse Coventery en dit najaar hoopt hij voor de derde maal een concert-tournee te maken naar de Ame rikaanse Staat Califomië. Een Internationaal bekend organist die voorliefde koestert voor de Hollandse Koraalmuziek, vandaar dat de werken van grootvader Jan Zwart (overleden op 13 juli 1937) tijdens de bespeling op 14 juli a.s. centraal zullen staan. Tevens speelt hij werken van Bach (het Adagio in Es-dur, een orgelarrangement In 1989 zijn 157.000 fietsen meer verkocht dan in 1988. Dit cijfer heeft dan betrekking op nieuwe fietsen. Dit blijkt uit een recent door de Nederlandse Stichting voor de Statistiek in opdracht van de RAI uitge voerd onderzoek. In totaal werden in 1989 in Nederland 1.177.000 nieuwe fietsen ver kocht en dat betekent in vergelijking met het voorafgaande jaar een stijging van 15,4%. Deze gunstige ontwikkeling wordt voor een deel toegeschreven aan het fraaie zomerweer in het'afgelopen jaar en daar naast aan de toenemende belangstellinga voor sportieve en aktieve vrijetijdsbeste ding, terwijl ook het feit dat de fiets het meest milieuvriendelijke vervoermiddel is - 'Alle fietsen zijn groen" - steeds meer gewicht in de schaal gaat leggen. Ook op het ogenblik blijkt de vraag naar fietsen bijzonder groot te zijn. zodat voor 1990 weer een stijging van de verkoopcijfers wordt verwacht. van Feike Asma), Mendelssohn (An dante met Variaties), Samuel de Lange (Finale uit zijn 3e orgelsonate) en Ch. M. Widor (delen uit Symfonie 4). Geopend en gesloten wordt met samen zang. De aanvang van het concert is, in afwijking van eerdere jaren, om 20.15 uur. De toegang bedraagt ƒ5,- met redukfie voor 65-plus en kinderen. HERKINGEN Op woensdag 11 juli a.s. wordt het oud papier weer opgehaald voor de Prins Johan Friso school. Er wordt begonnen om half zes. Zet u het gebundeld aan de kant van de straat? De vorige keer werd er 5030 kilo opgehaald. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. MIDDELHARNIS - Dhr. Maas Huizer die vorige week per abuis 2.750.000,- op z'n girorekening kreeg bijgeschreven, maar die vergissing direkt aan de Post bank doorgaf, heeft dezer dagen van dat adres een prachtig bloemstuk gekregen. Met dank voor de snelle melding. De fam. Huizer heeft, het geschenk in dank aanvaard. De Reddingsbrigade Ouddorp en Sport vereniging De Kriekel, willen op vrijdag 27 juli 1990 voor de zesde keer een strandloop organiseren. De afstanden zijn 5 en 10 kilometer. Het inschrijfgeld bedraagt 5,- per persoon. Inschrijven van 16.00 tot 16.30 uur. Start is 18.00 uur naast de ingang van het par keerterrein Noorderstrand te Ouddorp. De desastreuze gevolgen van de voor- jaarsstormen voor de mosselkultuur, zijn al diverse malen in de pers ge noemd. Mosselvisserij wordt beoefend op percelen, die van te voren zijn bezaaid en mosselen liggen onder water min of meer op de bodem. Onderzoekingen wijzen uit, dat ook de kokhanenvisserij slechte resultaten zal geven. Kokhanen of kokkels komen in het wild voor en vormen zich tot ban ken, maar de kokhaan zit in het zand wel aan de oppervlakte, maar ook dit schelpdier heeft het niet kunnen bolwer ken, toen door de stormen de zeebodem in beweging kwam. Op de Waddenzee zal op de daarvoor geijkte plaatsen nauwelijks mogelijk zijn rendabel te vissen, bovendien wil Minister Braks diverse gebieden sluiten ten behoeve van de zeevogels wier menu grotendeels uit dit schelpdiertje bestaat. Voor de Oosterschelde zullen ook plaat sen worden aangewezen waar niet mag worden gevist, om een herhaling van vorige jaren te voorkomen. Als alle zesendertig schepen die op kok hanen vissen, dit tegelijkertijd doen in de beperkte oppervlakte die de Ooster schelde toch eigenlijk is, zal veel worden vernield, wat men juist in stand wil hou den, de mogelijkheid om jaarlijks te kunnen vissen op daartoe aangewezen plaatsen en banken. Een al te inventieve visserij kan deze plaatsen wel niet voor goed vernielen, maar wel voor enkele jaren. In de 45 visdagen die eind augustus beginnen, zal het moeilijk worden, vol doende kokkelflees te produceren, de export zal waarschijnlijk niet aan de vraag kunnen voldoen, omdat niet genoeg kan worden gevangen. Toen dezer dagen voor het Polen-depot van Jan Gebraad te Nieuwe Tonge een stapel ledikanten groeide - het zouden er ruim zestig worden - hebben de passanten daar meerderlei uitleg aan gegeven, maar dhr. Gebraad heeft de meeste veronderstellingen weg kunnen wimpelen, 't Was niet een aktie van ontevreden verpleegkundi gen, zo kon hij verzekeren, maar de ledikanten, afkomstig uit „De Samaritaan" gaan naar een verpleeginrich ting in Polen, waar ze bijzonder welkom zijn. SOMMELSDIJK Neede meiden en jongens die enkele maanden geleden aan burgemeester mevr. Sleurink van Middelharnis verzochten zich sterk te maken voor een skate-baan, weten best dat mevr. Sleurink op dat moment geen toezeggingen heeft gedaan aan de club skaters die zich voor 't gemeentehuis had verzameld, maar 't is alweer een poosje geleden en ze hebben nog niks gehoord. Ze zal 't toch niet vergeten zijn?, vragen de jongelui zich nu af. Een paar van hen, fervente skaters, vroegen ons van hun eigen baantje een foto te maken en die in de krant te zetten. Een geïmproviseerd baantje van niks eigenlijk, maar 't is tenminste nog wat. De mogelijkheid tot een vrije val ontbreekt want dan belandt je pijnlijk tussen de fietsen. Een échte baan, daar kijken ze naar uit in Menheerse..! Zondag 8 juli 1990 OUDDORP Herv. Gem. 9.00 en 15.30 uur ds. W. van Vlastuin, Wouters- woude en 11.00 en 18.30 uur ds. D. Heemskerk. Woensdag 11 juli: 19.30 uur ds. D. Heemskerk Oer. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst Ger. Kerk 9.00. 10.30 en 18.30 uur ds. P. Ravensbergen Doopsgezinde Gem. 9.30 uur (H.A.) en 18.30 uur (Dorp- stienden) ds. J. Smink. GOEDEREEDE Herv. Gem. 9.00, 10.45, 17.00 en 18.45 uur ds. F. Hoek. STELLENDAM Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. J. Codée; kollekte bij stand pastoraat Ger. Kerk 10.00 uur ds. H. J. Douwes en 18.30 uur leesdienst. MELISSANT Herv. Gem. 10.00 en 18.00uurds.A.Vlietstrajr.,D.L.V14; extra kollekte vrije zitplaatsen. Vrij dag 13 juli: 14.45 uur ds. A. Vlietstra jr., kerkelijke huwelijksbevestiging Sjaak van Veen en Marleen Melis sant Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND Herv. Gem. (gebouw Ger. Gem.) 9.00 uur kand. J. v. d. Kolk, Ede en 15.30uurds. J. hetLam; extra kollekte Onder de Wiek. Vrijdag 13 juli 1990: 15.45 uur ds. J. het Lam, kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk van Bram Kieviet en Jolanda Schaaf Ger. Gem. 11.00 en 18.00 uur ds. J. Koster. HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur kand. A J. v. d. Herik, Strijen en 18.00 uur ds. W. H. van Kooten; extra kol lekte onderhoudsfonds Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. de Lange; extra kollekte kerkvoogdij. Vrijdag 13 juli: 15.00 uur ds. A de Lange, huwelijks bevestiging bruidspaar van Gurp- van Moort; kollekte kerkvoogdij Lukaskapel HDG 10.15 uur ds. H. Jongebreur Rem. Ger. Gem. 10.00 uur ds. G. Bloemendaal, Delft Herv. 'Exodus' Gem. 10.00 uur ds. Sj. Bruining. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 10.00 uur ds. L. W. Ch. Ruijgrok, bediening Heilige Doop en 18.00 uur ds. J. E. de Groot, Gorinchem; extra kollekte kerk Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. A. Baars Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 uur ds. V. d. Hoek en 17.00 uur ds. Groen Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur Prof Dr. F. v. d. Pol en 14.30 uur ds. B. Gratz. NIEUWE TONGE Herv. Gem. 9.30 en IS.OOuurds.A.Belder; lekollekte: kerkvoogdij en 2e kollekte: onder grondse kerk Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. OUDE TONGE Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. Westerhout, Zeist en 18.00 uur kand. A. J. v. d. Herik Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. STAD aan 't HARINGVLIET Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. Joh. de Rijke; kollekte: kerk Bijbelvertaal werk Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. P. Rozeboom en 18.00 uur ds. T. Wever. DEN BOMMEL Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. Vos Ger. Kerk 10.00 uur drs. W. de Vries, Rotterdam en 17.00 uur drs. L. J. Lingen, Willem stad. OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 9.30 uur kand. C. C. J. van der Dussen, De totale opbrengst van de onlangs in de gemeente Middelharnis gehouden Anjerkollekte bedraagt ƒ5430,15. De opbrengst per woonkern is als volgt: Middelharnis/Sommelsdijk 3272,15 Nieuwe Tonge1243,00 Stad aan 't Haringvliet915,00 Totaal ƒ5430,15 Éénderde deel van dit bedrag wordt ver deeld over de verenigingen in de ge meente welke aktief aan de kollekte hebben meegewerkt. Het betreft de vol gende verenigingen: Middelharnis/Sommelsdijk: Kon. Fan fare „Sempre Crescendo", Majoretten- korps „De Somi GirlsT, Dameskoor „Toonkunst", Chr. GélÜP Koor „Mid delharnis". Nieuwe Tonge: Muziekvereniging „Apol lo", Gem. Zangvereniging „Apollo". Stad aan 't Haringvliet: Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Tweederde deel komt ten goede aan het Anjerfonds, dat financiële steun ver leent aan verenigingen, stichtingen en andere organisaties ter bevordering van allerhande kulturele aktiviteiten. Ook in Middelharnis zijn/worden in dat kader door het Anjerfonds regelmatig finan ciële bijdragen verstrekt. Voor de konferentie, die D.V. 4, 5 en 6 september a.s. in 'De Burght' te Burgh/ Haamstede zal worden gehouden, is het programma als volgt samengesteld: Drs. A G. Knevel: Media en Achtergronden. Ds. C. Harinck: De Verzoening. Ds. P. den Butter: Gods souvereiniteit (2 lezingen). Drs. E. F. Vergunst: Petrus (2 lezingen). Drs. P. de Vries: Archibald Alexander: Religious Experience. Drs. A de Reuver: Luthers Kruistheologie. Ds. A. Beens zal de konferentie openen; ds. C. G. Vreugdenhil zal het slot woord spreken. Eventuele inlichtingen worden verstrekt door ds. K. ten Kooster (01870-2529) en ds. C. G. Vreugdenhil (01184-78498). Nieuwerkerk a/d IJssel en 18.00 uur ds. C. J. W. Verboom; extra kollekte quotum. Vrijdag 13 juli: 15.45 uur ds. C. J. W. Verboom; huwelijksbevesfi- ging Arie van der Veer en Marileen van der Giessen Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 uur dhr. P. Bout, Poortugaal en 18.00 uur dhr. J. H. van Lambalgen, Schie dam. LANGSTRAAT Herv. Gem. 10.00 en 14.30 uur ds. C. J. W. Verboom, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avondmaal. ZIERIKZEE Evang. Lutherse Gem. geen dienst. SINT MAARTENSDIJK Herv. Gem. 9.30 en 14.30 uur ds. J. G. van Loon Ger. Gem. in Ned. 3x leesdienst Oud Ger. Gem. 3x leesdienst. SINT ANNALAND Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Groenendijk, Som melsdijk en 18.00uurds. A. vanHerk Ger. Gem. 9.30,14.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Gem. in Ned. 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst. De kollekte voor het Nationaal Epilep- ie Fonds „De Macht van het Kleine", ie van 25 juni tot 1 juli 1990 gehouden werd, heeft in de gemeente Ouddorp ƒ3768,70 opgebracht. In Middelharnis was de opbrengst 3173,80. Dankzij deze kollekte kan veel gedaan worden aan wetenschappelijk onder zoek, voorlichting en aktiviteiten voor mensen met epilepsie. In samenwerking met de Middenstand vereniging Middelharnis verzorgt de Stichting Kerkconcerten Goeree-Over- flakkee een feestelijk braderie-concert op vrijdag 13 juli aanstaande in de Rooms Katholieke Kerk te Middelhar nis. De concertgevers zullen een tweetal 'Eilanders' zijn, te weten de organist Paul Kieviet en de trompettist Ren Bra- ber. Gelet op de programmakeuze zal het heel ontspannen zijn om na de drukte van de braderie - die deze avond op en rond 'd'n diek' gehouden wordt - een kleurrijk klassiek concert bij te wonen in een sfeervolle ruimte met een uitstekende akoestiek. De muziek voor deze avond bestaat voornamelijk uit werken voor trompet en orgel aangevuld met een aantal solo stukken voor orgel. Het programma wordt geopend met de bekende 'Trum pet Aria' van Henry Purcell en aanslui tend de 'March' van Handel. Ook zal een werk van Paul Kieviet te beluisteren zijn gecomponeerd in de barokstijl. Verder noemen wij u nog de componisten Haydn (Andante uit Trom petconcert in Es) en Mozart (Concert- ronde in F) waar werken van vertolkt worden dit naast Vierne, Reinken en Bach (Praeludium en Fug in a BWV 543). Al met al een zeer feestelijk programma. De trompettist Ron Braber - die eigenlijk de cQrnet bespeelt - heeft zijn muzikale vorming ontvangen bij de Koninklijke Fanfare 'Sempre Crescendo' uit Middel harnis en het Fanfare-orkest 'Vooruit' te Oude Tonge en is regelmatig te beluiste ren bij de koffie-concerten van Wim Soeters en heeft ook al eens eerder mee gewerkt aan een braderie-concert in deze vorm. De organist Paul Kieviet behoeft nauwe lijks introduktie hier op het eiland. Hij heeft zich na zijn conservatoriumstudie geprofileerd als een uitstekend musicus/ componist met een omvangrijke les praktijk - is ook verbonden als muziek theorie-docent aan de Muziekschool Goeree-Overflakkee - en daarnaast aktief als koordirigent en organist van diverse kerken. Ook als concertgever wordt hij door heel het land veel ge vraagd, verzorgde ook verscheidene bespelingen voor de radio. De aanvang van het concert vrijdag 13 juli is 20.30 uur, de entreeprijs bedraagt ƒ5,- (scholieren, CJP en 65+ betalen ƒ3.-).

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 2