EIÜVIIDEII-niEUWS ingespuekmet:... yanDrongelen Z/ Martin Mans improviseert aan het orgel van de Martinikerlc te Bolsward Grijsoordse Schetsen: (sioo EHBO cursus Glasbakgebruik weer gestegen GLASBAK 25-jarig Trans World Radio Nederland en België houdt jubileumconcert Nieuwe CD/MC: Titia Dijkstra te Goedereede Op verzoek van de PvdA onderzoek naar verhuisredenen inwoners Tholen Opbrengst koUekte HET KIJKVENSTER Herdenkings-bijeenkomst Oranjevereniging Middelharnis, 4 mei Plantjes voor het orgelfonds een huis verkopen... Makelaar Tamboer Oud-inwoner overleden Ophalen oud papier Wijziging ophalen huisvuil De 10e Avonddriedaagse in Ouddorp Uitslag 'Gevleugelde Vrienden' Stijging 8,5% in 1989: Jong geleerd 3e Blad VRIJDAG 1 JUNI 1990 No. 5905 blik op kerk en samenleving - Zigzag-beleid - Sterreclame op zondag? Dat de regering-Lubbers een beleid voert waarbij zij voortdurend achter de feiten aanloopt, kan voor ieder die enigszins politiek-geïnteresseerd is, dui delijk zijn. Het reiskostenforfait, de paspoorten-affaire, en vooral de telkens nieuwe verkeersplannen van Mevrouw May-Weggen zijn er de bewijzen van. Nauwelijks is een principe-besluit geno men, of een ander, nieuw besluit wordt aangekondigd. We onderschatten zeker niet de moeilijkheid van regeren in deze chaotische tijden, maar een kabinet dat zo vaak op eigen beslissingen terug komt, kan geen aanspraak maken op de kwalificatie 'beleid'. Neem vervolgens de kwestie van de Ster reclame op zondag. Tot nog toe is ons dat gelukkig bespaard. Het is al verve lend genoeg na elke uitzending van de nieuwsdienst te worden geconfronteerd met wéér een nieuw wasmiddel, en wéér een beter soort tandpasta, en wéér een lekkerder limonade. Het is een voor recht wanneer je klok of horloge precies de tijd aangeeft, zodat je op de klokslag van 8, 1 of 6 uur je radio kunt inschake len, dan hoef je niet naar die stupide Ster-boodschappen te luisteren. Maar er gingen stemmen op om ons zelfs die éne rustige dag per week te ont nemen. Geen wonder, want kennelijk brengt die aether-reclame, èn bij de ondernemers, èn bij de media, toch behoorlijk wat geld in het laadje. Er moest dus nodig op zondag Ster-re clame worden uitgezonden. Maar geen nood, premier Lubbers voel de er niet voor. Als rooms-katholiek had hij uiteraard geen principiële bezwaren, maar aan zijn hele CDA-achterban kon hij natuurlijk niet verkopen vóór re clame op zondag te zijn. Bij het pro- testants-christelijke deel van zijn partij zou dat niet goed vallen. Maar de gestadige drup holt de steen uit, en enkele maanden later bleek Lubbers al een beetje overstag te zijn gegaan. Wikkend en wegend verklaarde hij in een t.v.-uitzending, het idee niet geheel te verwerpen. De zondag? Over welke zondag hebben we het dan? Over het bezinnende deel van die dag, 's morgens voor 1 uur? Of over het sportieve deel, waarin nu toch al zoveel reclame wordt gemaakt, wanneer bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd wordt uitgezonden? Dan is er toch ook al reclame zichtbaar, op shirts, en langs de tribunes. Enfin, als duidelijk bleek dat de omroep het geld echt nodig had, dan zou hij zich tegen Ster-reclame op zondagmiddag niet verzetten... Als het niet zo ernstig was, dan was het bijna vermakelijk hoe juist de zoge naamde 'neutrale' pers het zigzag-beleid van de premier aan de kaak stelde. Eerst mordicus tegen, toen aarzelend vóór... En nu waren we al een beetje voorbe reid. Op den duur moest het er wel van komen. Straks Ster-reclame op zondag... En zie, nu melden de kranten: een Kamermeerderheid is tegen! Het CDA vindt het voorstel een bedrei ging van de zondagsrust. Dat SGP, GPV en RPF tegen zouden zijn lag voor de hand. Maar ook D'66 en Groen Links verzetten zich tegen elke uitbreiding van de reclame-zendtijd. En zelfs een deel van de PvdA heeft grote moeite met het kabinetsvoorstel, omdat het karakter van de zondag, als dag van rust en bezinning wordt aangetast... Is het eigenlijk niet een beetje bescha mend dat een geluid als het laatstge noemde gehoord wordt in socialistische kringen, terwil het voorstel tot uitbrei ding komt van een kabinet waarin men sen zitten die zich christenen noemen? Het ene offer na het andere wordt gebracht aan de tijdgeest. Wat we nodig hebben is de Heilige Geest Die op de Pinskterdag is uitgestort. En niet nóg meer reclame-boodschappen, maar de bevrijdende boodschap van het Evan- Waarnemer Na de dodenherdenking op 4 mei, vond erin de aula van de LTS te Middelharnis een herdenkings-bijeenkomst plaats, georganiseerd door de Oranjevereni ging Middelharnis. Na afloop van deze goed bezochte en zinvolle bijeenkomst werd er gekollek- teerd voor een goed doel. Het goede doel was dit jaar Amnesty International. De koUekte bracht 505,- op en werd aan de kontaktpersoon van de A.I. groep Goeree-Overflakkee overhandigd. De melding van dit nieuws veroorzaakte een warm applaus in de laatste Groeps vergadering. Heel hartelijk dank. De A.I. groep Goeree-Overflakkee Trans World Radio Nederland en België bestaat dit jaar precies 25 jaar. Al deze jaren heeft zij deel uitgemaakt van de wereldwijd werkende radiozendingsor- ganisatie Trans World Radio Internatio nal. Om dit feit te gedenken en te vieren is er een Zang- en Samenzangavond gepland in Concertgebouw 'de Doelen', Kruis- plein 2 te Rotterdam. Het concert zal plaatsvinden op 6 okto ber 1990 en aanvangen om 19.30 uur. Medewerkenden aan deze avond zullen onder meer naar verwachting zijn: Dr. Paul Freed, Oprichter en Presi dent van Trans World Radio Inter national. Kinderkoren van Jennifer van de Hoek uit Ridderkerk e.o. Koor 'Deo Cantemus' van Arie Pronk (of Arie Pronk zelf dirigeert is door zijn recente ziekte nog onzeker). Jacob Jambazian, de Armeense pro ducer voor TWR, in een muzikale bijdrage. Hans van der Steen, oprichter en oud- directeur van TWR Nederland en België. Toegangsprijs 16,50. De opbrengst van het concert zal wor den bestemd voor kinderprogramma's van TWR naar de Sowjet-Unie en Roemenië. Kaarten vanaf heden te bestellen bij: Trans World Radio Postbus 61 3740 AB BAARN. OUDDORP Zaterdag 2 juni komen er kinderen bij u langs de deur met plantjes ten bate van het Orgelfonds van de Ned. Herv. Kerk. Stel hen niet teleur. Bent u niet thuis, ze zijn ook verkrijgbaar als u belt, dan wor den ze thuis bezorgd (01878) 13 27. De plantjes zijn geleverd door firma M. Grinwis. met optimaal resultaat Tel. 01870-3477 INVMi 'MAK£LAARI OOLTGENSPLAAT Op de leeftijd van 74 jaar overleed plot seling op zaterdag 26 mei 1990, de heer Marinus Pipping Jst.zn., echtgenoot van mevrouw J. Pipping-Troost en wonende Pampuspad 40, 8304 DT Emmeloord. De crematie heeft plaats gehad woens dag 30 mei om 12.00 uur in het cremato rium 'Ölandhorst' te Lelystad. Op veler verzoek is onlangs door STH Records te Hoevelaken een orgelop name gemaakt van deze organist. Het betreft een improvisatie-CD op bekende psalmen en gezangen. Totaal 72.30 minuten! Als opnamelokatie is gekozen voor de Martinikerk te Bolsward met haar mo numentale drieklaviers Hinz-orgel. Als improvisator is Martin Mans geen onbekende meer in de regio. Reeds eer der verschenen opnamen van hem van uit o.a. de Bovenkerk te Kampen en de Evangelisch Lutherse Kerk te Den Haag. Ook zijn improvisaties tijdens zang- en orgelavonden hebben er toe geleid om 15 psalmen en gezangen op CD en MC vast te leggen. Het zou te ver voeren de stukken alle afzonderlijk te bespreken. Luistert u zelf maar! Gezegd mag worden dat de orga nist erin geslaagd is er iets moois van te maken. In zijn eigen bekende stijl laat hij het orgel juichen in bruisende toc cata's en mediteren in warme koraalbe werkingen. Steeds weer in nieuwe vor men, vol afwisselingen in spel en registratie. Het is een opname geworden, waarvan de muziek een ieder zal aanspreken, ook de niet-kenner! Deze - graag gelezen - rubriek zou tot in lengte van dagen hebben kunnen voortbestaan als niet de anonieme schrijver ervan. Bram Fase uit Oude Tonge uit het leven was weggeroepen, niet onverwacht, maar tengevolge van een ernstige ziekte waaraan hij wist te zullen overlijden. Eervorige week was er voor hem die ontmoeting waarop hij zich een 76-jarig leven lang had voorbereid, in hope. Bram, hij leek even weerbarstig als het polderland waarin hij was opge groeid en over een deel waarvan hij rentmeester mocht zijn; die betrok kenheid op de natuur, op de schepping, maar bovenal op de Schepper had van dhr. Fase een denker gemaakt. Voor zijn overpeinzingen zocht hij publiek en dat vond hij, via z'n rubriek in de vele lezers van ons blad. Z'n stukjes blonken uit in eenvoud, want vertellen kon'ie. Over 't vele wat hem en anderen overkomen was en daarom zagen we hem graag op ons kan toor verschijnen, in z'n boerenoverall want boer was hij en dat wilde hij weten, 't Gesprek was dan snel geboren, nooit zomaar oppervlakkig over de vele aardse beslommeringen maar steeds die gedachtenwisseling over het geloof en het ene nodige, want daarover te spreken was hem in het hart gelegd. We hebben hem zeker niet in zichzelf-, maar evenmin ooit in enig mens horen roemen. Bram, een weerbarstig man met een blanke pit, een gelouterd en karakter vol mens, die ons en anderen een onuitwisbare indruk heeft nagelaten. Bram, a Dieu. We laten onderstaand voor u het programma volgen: 1. Inleidend koraalspel Ps. 141:2 „Mijn beê met opgeheven handen 2. Aria, Toccata en Finale .Jeruzalem en „Het Israëlische Volkslied". 3. Fantasie „Stilte over alle landen" 4. Marche Triomphale „Rijst op, rijst op voor Jezus" 5. Variaties op twee kinderliedjes a. „Hoger aan de blauwe luchten" b. Weet gij hoeveel sterren blinken?" 6. Intro, Toccatine, Finale en Koraal Ps. 72:11 „Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen 7. Variaties en koraal „Daar ruist langs de wolken 8. Psalm 87:5 „Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen 9. Psalm 116:1 en 11 a. „God heb ik lief, want die getrouwe Heer' b. „Ik zal met vreugd' in 't huis des Heeren gaan 10. Aria naar W. A. Mozart ,,Stay with me till the morning". 11. „Eens zal op de grote morgen". 12. „Heer ik hoor van rijke zegen". 13. Voorspel en koraal Psalm 124:1 „Dat Israël nu zegge, blij van geest". 14. Koraalbewerking „Beveel gerust uw wegen 15. Intrada en koraal Ps. 24:5 ,,Verhoogt, o poorten, nu den boog". U kunt de CD/MC bestellen bij het verkoopsecretariaat: I. E. V. d. Meer Emelissedijk 91 3079 HA Rotterdam Tel. (010) 4 82 82 17 Prijzen: CD 39,95 en MC 22,50. Nogmaals... Warm aanbevolen! HERKINGEN Op woensdag 6 juni wordt het oud papier weer opgehaald voor de Prins Johan Friso-school. Er wordt begonnen om half zes. Zet u het gebundeld aan de kant van de straat (de vorige keer werd er 5070 kg. op gehaald). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Bij het lezen van de naam Titia Dijkstra, zult u zich mis schien afvragen waar u die naam eerder hebt gelezen. Ik zal u uit de droom helpen: Haar naam staat onder meer op de hoes van de L.P. "s Even luustere' en op die van de pas ver schenen CD. (en cassetteband) Dirre Dom Deyne', beiden m.m.v. het Prins Mauritskoor. Ze was daarbij de steun en toeverlaat van Mar van der Veer, de leider van het koor. Titia is van beroep zangpaedagoge. Ze is verbonden aan de Zeeuwsche Muziekschool, waar ze full-time werkt. Wat houdt dit beroep eigenlijk in? „Het oefenen van de stem om zo de kunst van het zingen meester te worden. Daar komt veel techniek bij kijken zoals het zingen van toonladders en het beheersen van een juiste ademhaling. Titia heeft klassieke zang gestudeerd aan een conservato rium. Ze heeft daarna bewust voor het lesgeven gekozen. Want wil je als zangeres carrière maken, moetje een buiten gewoon goeie stem hebben licht ze toe. „Wilde je als kind al in de zangkunst verder gaan?" ,,Nee, ik wilde altijd lerares aan een huishoudschooal wor den. Dat leek me enig. Maar het liep anders. Ik had vanaf mijn 7e jaar al pianoles. Toen ik 14 was, kreeg ik een andere pianoleraar. Hij stimuleerde mij om naar het conservato rium te gaan „Muzikale opvoeding", schiet het door me heen. En alsof ze mijn gedachten raadt, vertelt ze dat er vroeger bij haar thuis vaak gezongen werd. In de auto, als ze naar familie in Fries land reden, of onder de afwas. Het liefst tweestemmig want dat klonk zo mooi. Ook op de lagere school waar ze zat, werd veel gezongen. Volgens Titia krijgt daar het vak zingen tegen woordig te weinig aandacht. „En dat vind ik erg jammer", zegt ze, „er zou meer tijd voor moeten worden vrijgemaakt. Sinds de t.v. zijn intrede heeft gedaan wordt er bij de meeste kinderen thuis toch al minder gezongen Zingen, t.v. en kinderen. Vanzelf denk je dan aan de play- backshows waar kinderen bekende zangers en zangeressen nadoen. Hoe vindt Titia dergelijke programma's? „Ik hou er niet zo van. Als dit op een feestje of zo gedaan wordt, vind ik het wel grappig. Zelf speelde ik als kind een rol in een musical op school Dat is natuurlijk anders; dat is echt". Van tijd tot tijd werkt ze als soliste (alt) mee aan een concert, zoals laatst met Piet Westhoeve en Rinus Verhage. Daar geniet ze erg van. Gevraagd naar haar lievelingscomponis ten, noemt ze: Bach, Schumann, Handel en niet te vergeten Brahms. (,Maar ik kan ook van moderne muziek ge nieten hoor"). Om iedere avond ergens op te moeten treden, is niets voor Titia. „Nee hoor, onderstreept ze nogmaals, „mijn man en ik zijn graag thuis. Frank heeft als leraar ook een drukkebaan. Hij werkt in Rotterdam en gaat 's morgens, net als ik' al vroeg weg. We hebben veel dieren en die zijn onze grote hobby. Kom maar eens mee naar de tuin dan kun je met ze kennis maken Dat laat ik me geen twee keer zeggen! De zon schijnt en het voorjaar is nu op z'n mooist. De omgeving van de Oostdijkse- weg is een plaatje. Het rood van de klaprozen lijkt hoog tusen het gras op te spatten. Ook in de tuin, met al die dieren, is het volop voorjaar. Miep, de geit, hapt gretig van het malse gras. Verder zijn er konijn tjes, kippen, kuikens, een pony. Een lust om naar te kijken. In en om het huis toeven drie poezen. Titia vertelta dat ze hier drie jaar wonen. Tot die tijd woonden ze vanaf 1979 op het Havenhoofd. „Frank's oma woonde hier in de buurt. Het was altijd onze wens om ook in deze omgeving te wonen. We vinden het heer lijk hier". Ik kan me voorstellen dat ze 'lekker thuis' verkiest boven het avond-aan-avond optreden als zangeres. „Dat kan alleen funktioneren als ook je man zo'n beroep heeft", zegt ze op besliste toon. Eenmaal in de auto, weer op weg naar huis, denk ik daar nog even over na. Dan stelen de klaprozen weer mijn aan dacht en ze worden in woorden geschikt: Gekreukte blaadjes van pas open klaprozen - de zon 'strijkt ze glad (YkaFrijlink) Teunie Knöps OOSTFLAKKEE In verband met Pinksteren wordt in Oostflakkee het huisvuil inplaats van maandag 4 juni op woensdag 6 juni opgehaald. Gelieve hiermede rekening te houden. SINT ANNALAND De gemeente Tholen wil onderzoeken wat de beweegredenen zijn van mensen die uit één van de kleine Thoolse kernen vertrekken om zich in een andere kern, meestal Tholen (stad), te vestigen. Bur gemeester en wethouders spraken die bereidheid uit in antwoord op de alge mene beschouwingen op de begroting voor het dienstjaar 1990 van de PvdA- fraktie. Het college van burgemeester en wet houders voegt er wel aan toe dat het wei nig vertrouwen stelt in de uitkomsten van het onderzoek en de vraag of de gemeente daar beleidsmatig iets aan kan doen. De PvdA-fraktie ziet een onderzoek naar de werkelijk beweegredenen van diverse verhuizers als een belangrijk instrument om te komen tot een doel treffend kleine-kernen beleid. In antwoorden houden burgemeester en wethouders onverkort vast aan het standpunt dat het hele eiland Tholen de status van regionale kern moet krijgen en niet alleen het stadje Tholen, zoals gedeputeerde staten tot nu toe hebben voorgestaan. Het college haalt scherp uit naar de WD-fraktie die het gemeente bestuur in haar algemene beschouwin gen min of meer voor gek verklaart als het de aanwijzing van Tholen niet met beide handen aanpakt. Burgemeester en wethouders blijven echter van mening dat over hun pleidooi voor de aanwijzing van het eiland als een gebied waar migratoire groei kan plaats hebben, niets aan duidelijkheid te wensen overlaat wat betreft de invul ling van het begrip 'Tholen'. Provinciale Staten hebben dit pleidooi onderschre ven. Het is dan ook voor Tholen bittere noodzaak om het hele eiland als regio nale kern aangewezen te krijgen omdat het gemeentebestuur dan naar believen voorzieningen over het eiland kan sprei den. Met de toch al zo eenzijdige groei van het oostelijk deel van het eiland zouden op de langere termijn proble men kunnen ontstaan met de leefbaar heid in het westelijk deel. De kernen Stavenisse en Scherpenisse hebben al te kampen met een, op de langere termijn verontrustend vertrekcijfer. Komptete woninginrichting Oottgensplaat Tj 01873-1437 Op dinsdag 12 juni, woensdag 13 juni en donderdag 14 juni organiseert Sportver eniging De Kriekel voor de 18e keer een avonddriedaagse. Deelnemers van vo rige jaren weten dat dit een wandeling is door de mooie omgeving van Ouddorp. Reserveer nu alvast deze avonden. NIEUWE TONGE De kollekte t.b.v. het Astmafonds, ge houden in de week van 14 t.m. 20 mei heeft in Nieuwe Tonge 2.755,45 op gebracht. Het Ned. Astmafonds bedankt alle gevers en geefsters en in het bijzonder de koUektanten die hiervoor hun vrije tijd beschikbaar hebben gesteld om dit grote bedrag op te halen. Bij voldoende deelname start de Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Sommelsdijk EPU dit najaar weer een cursus EHBO. Inlichtingen en aanmelden bij mw. Kos ter, Steneweg 33, Middelharnis, tel.nr. (01870) 70 66. SINT ANNALAND - Aardappelveiling van dinsdag 29 mei 1990 - Doré gewone 1,25 - 1,97. Doré drielingen 0,69 - 1,13. Doré kriel 1,56 - 1,62. Première gewone 1,31 - 1,35. Première drielingen 0,60. Première kriel 1,70. Aardap pelprijs per kilogram. Aanvoer: zes-en- vijftig ton. DIRKSLAND Chartres, 413 km, 216 duiven. Ie duif 13.13 1105 m.p.m. J. Kleynenberg: 1,9,10,14.16,27,54; J. C. Roodzant: 2,3,4, 5,6, 8,11,13,15, 17, 18, 20, 23, 26, 28, 29, 35, 36, 43, 49, 51; L. C. IJzelenberg: 7,19,32, 33,34,40,47, 53; L. S. V d. Baan: 12,42,50; Comb. C. Nagte- gaal: 21, 31, 37, 38,46, 48, 52; W. Nieuw- land: 22, 25, 39, 44; Comb, de Jong- Tieleman: 24; KI. de Jong: 30, 41, 45. Het gebruik van de glasbak is het afgelo pen jaar wéér gestegen en wel met 8,5%. In 1989 werd in ons land in totaal 244.000 ton glas via de glasbak ingeza meld, 19.000 ton meer dan in 1988. Dat is ruim de helft (55%) van de ca. 440.000 ton eenmalig verpakkingsglas dat per jaar in Nederland wordt verkocht. In 1988 was dat 52%. Per hoofd van de bevolking steeg de hoe veelheid ingezameld glas naar 16,6 kilo, waarmee wij de titel 'Wereldkampioen Glasbakgooien' ruim behouden. Deze cijfers zijn bekendgemaakt door de Stuurgroep Promotie Glasbak, een sa menwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven. In de grote steden blijkt het glasbakge bruik nog steeds iets achter te blijven. Evenals het jaar daarvoor treft men bui ten de grote steden in het Noorden en het Westen van ons land het hoogste glasbakgebruik aan, maar in het Zuiden is nu ook een duidelijke toename waar neembaar. Dat ouderen wat meer glasbakbewust zijn dan jongeren was reeds bekend. De Stuurgroep voerde het afgelopen jaar een intensieve campagne uit vooral erop gericht de jongeren naar de glasbak te krijgen. Onder het motto 'Jong geleerd, oud gedaan' gaat de Stuurgroep Promotie Glasbak de campagne gericht op de jeugd continueren en die gericht op de basisscholen zelfs intensiveren.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 9