EIÜVriDEtl-IIIEUWS Henk Coolen sneuvelde één maand na de oorlog vanDroii^elen Paul Kieviet geeft concert in Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam INGSSPREKMET... Pinksterfeest in de Geref. Kerk Dit kunt u zelf doen om waterverspilling te voorkomen Orgelreis V.V.O. mevr. A. van Zwoll te Dirksland Jeugdwerk MEDISCHE DIENSTEN Stóokseizoen 1989-1990: flinke meevaller voor de gezinnen Een miljoen extra voor Oosteuropese bijbels No. 5903 Eén maand na het eind van de Tweede Wereldoorlog, op 5 juni 1945 kwam in Ooltgensplaat nog een Nederlands soldaat, de bijna 23- jarige Henk Coolen om het leven. Hij was oorlogsvrijwilliger, inge deeld bij de Jagers die direkt na de bevrijding in Middelharnis gelegerd werden. Op 4 mei 1985 hielden de Jagers hun reünie in Mid delharnis. Henk Coolen was één van hen die ontbrak..., betreurd door z'n maats die hem graag hadden gemogen en die in juni '45 had den gedeeld in de verbijstering over dat ellendige ongeluk. Baby Broderie Boetiekjes van vrijdag 25 mei 1990 t/m zondag 27 mei 1990 WEEKEND-DIENST ARTSEN Middelharnis - Sommelsdijk: 06-11 3e Blad VRIJDAG 25 MEI 1990 Immers waren het geen oorlogshandelingen meer die de jonge Coolen het leven kostten, maar een verborgen explosief, een booby-trap die explo deerde toen hij in Ooltgensplaat, nabij de Galathese haven de deur van een bunker wilde openen. Henk Coolen verbleef in die omgeving omdat hij met een Duitse stormboot een veerverbinding onderhield naar Dintelsas. Pri mair bedoeld voor het transport van manschappen, maar ook werden bur gers meegenomen. Coolen had, samen met een collega, de boot in de Stellendamse haven opgehaald om in Ooltgensplaat daarmee goede dines- ten te bewijzen. Met de boot die hij bevaren had, werd het stoffelijk over schot van Jager Coolen, bedekt met de Hollandse driekleur, naar Dintelsas gevaren om vandaar naar Tilburg te worden gebracht om daar ter aarde te worden besteld. Graag hebben we voldaan aan het verzoek van één van de betrokkenen dat - en daarmee Henk Coolen - nog eens in herinnering te roepen. MIDDELHARNIS Op zondag 4 juni vieren wij als ge meente het pinksterfeest in de Gerefor meerde Kerk te Middelharnis. Voor ganger in beide diensten is ds. W. J. van den Hoek. Aanvang 9.30 en 17.00 uur. U vindt de kerk op de hoek van de Kon. Juliana weg en de Langeweg, een ieder is er van harte welkom! Het thema van de Pinkstermorgen- dienst is Verbonden in geloof en leven. In deze feestdienst zullen verschillende mensen uit onze gemeente hun geloof in ons midden belijden. Ook met de Evan- gelisch-Lutherse kerk in Thalheim in Oost-Duitsland weten wij ons verbon den in deze dienst vanwege het bezoek van enkele gemeenteleden van onze kerk op deze dag in Thalheim. De middagdienst zal zijn in de vorm van een avondgebed, waarin het thema zal zijn De overvloed van de Geest. Centraal in dit avondgebed is de lezing uit het boek Joel, waarin hij schrijft de genade van God als zijn volk berouw toont voor zijn zonden en Gods oproep beantwoord met geloof Joel spreekt ook over een ophanden zijnde bloeitijd en over een gezegende tijd die verder reikt dan de nabije toekomst. Die bloeitijd vinden we ook terug in Psalm 104: de Geest waardoor alles op aarde lijkt nieuw te worden. voor kleding, kussens en kado's Oranjestraat 8, Sommelsdijk Tel. (01870) 52 71 NIEUWE TONGE D.V. zaterdag 26 mei is er door omstan digheden GEEN jeugdwerk in „Elim". We hopen op zaterdag 9 juni elkaar weer te ontmoeten. Tevens kan een ieder zich dan opgeven voor de gourmet-avond die we op 23 juni hopen te houden. De kos ten voor deze avond bedragen 12,50 p.p. Allemaal de groetjes van ons zessen en tot ziens! Het J.W.C. Wij zijn in Nederland vrij zuinig met ons leidingwater, tenminste in vergelij king met de landen om ons heen. Toch moeten we het gebruik van drinkwater in de hand houden om ons miHeu te,, beschermen. Hoe kunnen we dat doen? Vorig jaar leverden de waterleidingbe drijven met elkaar 1274 miljoen m' water. Als we zo doorgaan zou dat vol gens de beroeps-voorspellers in het jaar 2000 maarliefst 1364 miljoen m' zijn. Zij komen aan dat cijfer o.a. door de stij gende lijn van de afgelopen tien jaren door te trekken. We gebruiken steeds meer water om ver schillende redenen. Er worden bijvoor beeld nieuwe huizen gebouwd met nieuwe en betere sanitaire voorzienin gen en met tuintjes die besproeid kun nen worden. Ook worden er huizen in oude stadswijken gerenoveerd, waar door de bewoners eindelijk kunnen genieten van een warme douche en andere gemakken. En tenslotte heeft de gezindsverdunning (steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens) ook een ver hoogd watergebruik tot gevolg. Voor de afwas van twee personen bijvoorbeeld, heeft u net zo goed een teiltje water nodig als voor de afwas van vier per sonen. We moeten echter bedenken dat er gren zen zijn aan de groei en dat we een onge remde toename van het drinkwater- gebruik moeten bijsturen. Anders zijn we niet goed bezig met de bescherming van ons milieu. Maar hoe doen we dat? Hier volgen een aantal tips: 1. Repareer lekkende kranen en stort- bakken. 2. Laat de kraan bij wassen en (tan- den)poetsen niet langer lopen dan strikt noodzakelijk is. 3. Neem vaker een douche in plaats van een bad, dat scheelt meer dan de helft aan water. 4. Zorg dat de (vaat)wasmachine vol is voordat ie wordt aangezet, dat scheelt ook heel wat water (en energie). 5. Gebruik perlator-kranen waar dat kan: ze geven minder water maar u merkt het nauwelijks. 6. Installeer eens een waterbesparende douchekop. Hij halveert het water- en energieverbruik. 7. Plaats bij vervanging van de oude stortbak een nieuwe met dubbele spoelknop: voor de kleine boodschap is half zoveel spoelwater nodig als voor de grote boodschap. 8. Zie erop toe, dat warmwatertoestellen als (keuken)geisers en boilers zo dicht mogelijk bij de tappunten wor den geplaatst; dat spaart energie en water. Komplete woninginrichting OoHgensplaat VJ Tj 01873-1437 op D.V. zaterdag 2 juni zal er in de Rotterdamse Laurens kerk een concert worden gegeven door de organist Paul Kieviet uit Middelharnis. Het betreft hier het eerste con cert in de zaterdagmiddagserie. Tijdens dit concert zullen twee van de drie orgels die de Laurenskerk telt, worden bespeeld: het koororgel en het hoofdorgel. Het concert begint het twee werken op het koororgel: - als eerste de variaties die J.P. Sweelinck (1562-1621) schreef op het bekende „Est-ce Mars", in zijn tijd een Frans volkslied. De melodie van dit lied is bij ons nog steeds bekend als „Wie gaat mee, gaat niee over zee?"; - vervolgens de Fuga in g van J.A. Reinken (1623-1722), een wat minder bekend componist uit de Noordduitse school. Deze fuga is een heel „licht" stuk met een vrolijk thema. De rest van het programma zal op het hoofdorgel worden uitgevoerd: - drie psalmbewerkingen van de concertgever, alle in 17e eeuwse stijl gecomponeerd (Psalm 139, 80 en 9); - de Vierde Sonate in Bes van F. Mendelssohn (1809- 1847); - het zangrijke en enigszins galante werk van César Franck (1822-1890), wiens honderdste sterfdag we dit jaar gedenken: Prélude, Fugue et Variation; - tenslotte de machtige Fantasia en Fuga in g (BWV 542) van J.S. Bach (1685-1750). De fantasia, opgezet als een uiterst grillig stuk, vol retorische figuren, wordt gevolgd door een heel vrolijke, opgewekte fuga, waarvan Bach - volgens de overlevering - het thema van Reinken heeft overgenomen. Grappig is bovendien, dat het thema van Bach's fuga en die van Reinken (zie no. 2) aan elkaar ver want zijn. Het koororgel van de Laurenskerk én het hoofdorgel zijn beide gebouwd door de deense orgelmaker Marcussen. Het koororgel in 1959 (in een fraaie oude kas); het hoofd orgel in 1973, met 85 stemmen het grootste orgel van Nederland. De organist Paul Kieviet (1964) studeerde de hoofdvakken orel, kerkmuziek en theorie der muziek aan het Rotter dams Conservatorium. In 1985 werd hij winnaar van het Leidse Orgelconcours voor conservatoriumstudenten. Bovendien studeerde hij improvisatie en gemeentezang- begeleiding bij de nu onlangs overleden organist Klaas Bolt. Hij concerteerde op vele orgels in Nederland en inci denteel West-Duitsland. Op Flakkee geniet hij bekend heid als organist (Hervormde Kerk te Sommelsdijk en te Dirksland), docent orgel, piano en muziektheorie (dit laat ste aan de muziekschool), dirigent en uitvoerend musicus. De aanvang van het concert is 15.00 uur. Toen ze op 1 februari 1961 voor het eerst voet aan wal zette op Flakkee, had ze er geen vermoeden van dat dit eiland eens een thuis voor haar zou worden.... „Ik had gedacht hier hooguit 5 jaar te blijven. Het eerste jaar was erg moeilijk voor me. Ik had geen huis en geen kantoor ruimte. Ik had wel terug willen .kruipen naar Sassenheim, waar ik voor het laatst gewerkt had. Mevr. Van Zwoll was door kerk en gemeente op West- Flakkee aangesteld om het maatschappelijk werk van de grond te krijgen. Een funktie waarvoor veel durf. doorzet tingsvermogen, wijsheiden takt nodig was. Want anno 1961 was op dit terrein nog nauwelijks een stap gezet De diakonie zorgde voor de allerarmsten én er was een begin gemaakt met de gezinsverzorging. Door de Stichting Gezinsverzorging werd bij de hulpverlening vaak voorrang verleend aan ker kelijk meelevenden. Dat kwam omdat verschillende diake nen op West-Flakkee deze stichting in het leven hadden geroepen. „De vrouw van de dominee en de vrouw van de schoolmeester vervulden in het verleden grotendeels die taken vertelt mevr. Van Zwoll, „zij genoten een bepaald aanzien. Maar in die tijd was het nog zo, dat de mensen niet over hun moeilijkhe den spraken. Die hielden ze voor zichzelf. Alles werd diep weggestopt. Het was voor mij in het begin erg moeilijk om hun vertrouwen te winnen. Toen dat er eenmaal was had ik een basis om vanuit te werken. De spreuk: ..Geduld is een schone zaak", gold zeker voor mevr. Van Zwoll Hoewel ze uit een christelijk milieu kwam (haar broer was predikant), duurde het lang voor ze als „ovcrkantse" werd geaccepteerd. Toch waren er in die beginperiode ook leuke dingen. Er waren hele trouwe diakenen. Eén van hen belde me eens op en zei: ,.Ik kom met wijsheid naar u toe". Eén van zijn gemeenteleden worstelde met een probleem waarbij hij „het maatschappelijk werk" wilde halen. „Ik heb vaak moeten zeggen: ik ben door jullie gevraagd. Dat ik een lastige was, wisten ze natuurlijk niet", grapt ze er achteraan. Mevr. Van Zwoll zit deze middag echt op haar praatstoel Ik probeer voorzichtig het onderwerp aan te snijden waarover ze de redaktie van Eilanden Nieuws een briefje had gestuurd, namelijk het reactiveringszwemmen in zwembad „De Gooye". Vanwege haar rheuma neemt ze hier zelf ook aan deel Ze vindt dit zó fijn en heeft zóveel lof voor de vrijwilligers die dit begeleiden, dat ze er graag iets over wil vertellen: „Om te beginnen vind ik de onderlinge sfeer heel gezellig. Vooral 's woensdags, als we na het zwemmen ook met elkaar koffie drinken, heb ik het daar erg naar mijn zin. In het begin heb ik er heus wel tegenop gezien hoor. Ik heb grote bewondering voor de leiding en de vrijwilligers die er werken. Het prettige vind ik, datje nooit wordt betutteld. Er wordt wél goed op je gelet Ook van de medicijnen die je gebruikt, wordt notie genomen. De oefeningen die we doen,, zijn precies uitgekiend. Je probeert watje kan: je hoeft niet mee te doen als je iets niet kan, dat wordt trouwens ook niet van je verwacht. Als ik niet ging zvt'emmen, zou ik veel vaker naar de fysiotherapeut moeten. „De mensen die aan het reactiveringszwemmen deelnemen, zijn dat voornamelijk rheumapatiënten?" „Ik zou het niet weten want we praten niet over onze ziektes. Het is goed dat we juist de positieve dingen tegen elkaar zeggen. Rheuma, de stille pijn, las ik laatst in een advertentie. Woor den om over na te denken.... Mevr. Van Zwoll zegt hierover: „Ik ben nu 71 jaar. De mensen zeggen vaak tegen me Wat zie je er nog goed uit. "Mens als je eens wist wat voor pijn ik hebdenk ik dan. Natuurlijk leer je er mee leven. De ene dag is het erger dan de andere maar minder wordt het niet. Weer op weg naar huis is me één woordje bijgebleven, name lijk „heil". Heil: uitkomst, welzijn, baat, toevlucht en nog veel meer.... Ik wens mevr. Van Zwoll nog een heilzaam leven toe. Teunie Knöps van zaterdagmorgen 8.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur dokter Van Kem pen, tel. (01870) 2710. Dirksland - Herkingen - Melissant: van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 8.30 uur de doktoren H. O. Zoon, tel. (01877) 1262. Stellendam - Goedereede: van vrijdagavond 17.00 uur tot zondag avond 24.00 uur dokter P. J. Bulthuis, tel. (01879) 1367. Ouddorp: W. J. Bron, A J. Jansen, O. Nieuwland- seweg 27, tel. (01878) 1312. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur dokter G. C. A. M. van Hattem, tel. (01874) 1259. Stad aan 't Haringvliet - Den Bommel - Ooltgensplaat: van vrijdagavond 18.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur dokter Nijhof-de Morée, tel. (01873) 1201. Natuurgeneeskundige M. L. C. MASTENBROEK Middelharnis. Tel. (01870) 6459 (zaterdagochtend van 11.00 tot 11.30 uur) APOTHEEK „MENHEERSE" Telefoon (01870) 3666 Zaterdagen van 10.30 tot 11.30 uur en 17.30 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Spoedrecepten kunnen via de dienst doende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. APOTHEEK„OUDDORP" Boompjes 3-5, tel. (01878) 3789 Geopend 8.30-12.00 uur en 13.00-18.00 uur. Zaterdag 12.00-13.00 uur. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tand arts Van Ramshorst, Keyzerstraat 16b, Stellendam, tel. (01879) 1050 (van 11.00 tot 11.30 uur). DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R. J. M. Schilder, Oude Tonge, tel. (01874) 2441; L. Tjebbes, Middelharnis, tel. (01870) 2966; W. J. Vink, Sommelsdijk, tel. (01870) 2897. WIJKVERPLEGING Achthuizen..(01873) 1440 Den Bommel(01871) 1312 Dirksland(01877) 1500 Goedereede(01879) 1267 Herkingen(01876) 224 Melissant(01877) 1234 M'harnis/S'dijk(01870)2300 Nieuwe Tonge(01875) 1390 Ooltgensplaat(01873) 1310 Ouddorp(01878) 1321 Oude Tonge(01874) 1289 Een gezin met een gemiddeld gasverj- bruik van 2300 m^ per jaar betaalt over de afgelopen winter 172,- minder stookkosten in vergelijking met de nor male winter. Dit blijkt uit cijfers die de VEGIN, de Vereniging van gasbedrijven in Nederland, aan het einde van het stóokseizoen bekend heeft gemaakt. Deze meevaller voor de consument wordt veroorzaakt door de relatief hoge temperatuur tijdens de afgelopen zes maanden. Het is het derde jaar op een rij, dat de consumenten door een zachte winter bij de stookkosten op een meeval ler kunnen rekenen. Stad a/h Haringvliet(01871) 2301 Stellendam(01879) 1296 Stichting MAATSCHAPPELIJK WERK Telefoon (01870) 5166 Buiten kantooruren telefonische hulpdienst, telefoon (01880) 25952. Stichting KRAAMCENTRUM „Haringvliet" Telefoon (01883) 10000 Stichting Gezinsverzorging „Dirksland",tel. (01877) 2478 „Middelharnis-Sommelsdijk", tel. (01870) 2884 „Goeree-Overflakkee" (Nieuwe Tonge, Stad en Oostflakkee) tel. (01874) 1044 Stichting Bejaardenwerk „MIDDELHARNIS" Tel. (01870) 3366. St. Welzijnswerk voor Ouderen „OOSTFLAKKEE" Tel. (01871) 1545 OPVANG van SLACHTOFFERS BIJ MISDRIJVEN en VERKEERSONGEVALLEN Postbus 273, MIDDELHARNIS Telefoon (01870) 3555 Ned. M.S. Stichting afd. Goeree-Overflakkee Contact-Coördinator: K. M. Schippers-Berghuis tel. (01879) 1815 Vertrouwenstelefoon Ned. Patiënten Vereniging (01870) 2174 (01878) 3149 Alarmering Brandweer, Politie, Ambulance „Geen spoed? bel het plaatselijke nummer'. ALCOHOLPROBLEMEN Bel AA (Alcoholicus Anonymus) voor hulp en inf tel. (01887) 3685 Ver. Reumapatiënten Goeree-Overflakkee e.o. Tel. (01879) 2488 Het Nederlands Bijbel Genootschap heeft besloten ruim een miljoen gulden extra uit te trekken voor bijbels ten behoeve van kerken in Oost-Europa. Eind vorig jaar had het reeds zijn jaar lijkse bijdrage aan het werk van vertalen en verspreiden van de bijbel in de wereld met een half miljoen gulden ver hoogd tot 4,5 miljoen. De verhoging was in het bijzonder bedoeld voor bijbel hulp aan Oost-Europa. In januari trok het bijbelgenootschap nog eens 625.000 gulden uit voor de aan koop van papier voor bijbelprodukties in Hongarije, Tsjechoslowakije en Roe menië. Daarvan zullen 30.000 Hon gaarse, 50.000 Tsjechische en 100.000 Roemeense bijbels gedrukte kunnen worden in respectievelijk Boedapest, Praag en Boekarest. Deze extra bijdrage was mogelijk dankzij vele giften, het grote aantal nieuwe leden dat vorig jaar toetrad en dankzij het feit dat veel leden hun jaarcontributie voor 1990 verhoogden. Op D.V. zaterdag 9 juni hoopt de V.V.O. (Vereniging Van Orgelvrienden) weer haar jaarlijkse orgelreis te houden. Ditmaal is de blik op het zuiden gericht: een bezoek zal worden gebracht aan de basiliek te Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) en de St. Salvatorkathedraal te Brugge (België). In beide gebouwen bevinden zich orgels, 'die zeer de moeite van het bekijken, beluisteren en bespelen waard zijn. Ook u die (nog) geen lid van de V.V.O. bent, kunt met ons mee. Het bestuur heeft met opzet de prijs van deze dagex- kursie zo laag mogelijk gehouden om deze dag zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Voor een bedrag van 25,- (voor leden) of/ 30,- (niet-leden) kunt u het volgende verwachten: - u wordt in een luxe bus via Hulst naar Brugge (en terug) gereden; - tweemaal vaart u de Westerschelde over; - u krijgt een demonstratie van het orgel te Hulst en van het orgel te Brugge. - onder geleide van een gids wordt u de St. Salvatorkathedraal rondgeleid. Kortom, een boeiende, muzikale en gezellige dag. Bovendien een gelegen heid om eens met het werk van de V.V.O. kennis te maken. Iedereen, die belangstelling heeft voor het orgel en de orgelmuziek, wordt hier toe van harte uitgenodigd! U kunt zich (graag vóór 6 juni!) opgeven bij: - Paul Kieviet: 01870-6319, of - Kees Villerius: 01870-7039. Het bestuur

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 9