Herdenkingsbijeenkomst 60 jaar 'Prins liAaurits': Dankbaarheid en bezinning Honderden oud-leerlingen beleefden onvergetelijke reünie 32^6 6-C Jaarvergadering Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten. Conservatorium-examen Hugo Verweij in Grutterswei Oude Tonge fiatneSienuui Zonnebloem Hellevoetsluis Uitslag prijsraamspel Rabobank Ooitgensplaat houdt maandag 21 mei Algemene Vergadering 60 jaar 'Prins Maurits': Een tuimelaar voor de Brouwersdam Jeugdbowlen in 'de Staver' Ophalen spullen rommelmarkt te Dirksiand 62e Jaargang DINSDAG 15 MEI 1990 No. 5900 Tel POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 Wie vorige week langs het gebouw van de Chr. Scholengemeenschap 'Prins Maurits' te Middelharnis kwam, kon er niet omheen: de vele vlaggen maakten duidelijk dat er wat te vieren was. Drie dagen lang waren leraren, leerlingen en andere betrok kenen aktief in verband met het 60- jarig bestaan van de school. Vrijdagavond was de officiële herden kingsbijeenkomst in de aula van de LTS. Nadat dhr. Quist namens de organise rende commissie de leiding van de avond had overgedragen aan de voorzit ter van het schoolbestuur, dhr. van Put ten, opende deze de avond met gebed en het lezen van psalm 145 ('Geslacht van geslacht zal Uw werken roemen'). Dhr. van Putten riep de vele aanwezigen op tot dankbaarheid. Hij herinnerde aan de offers, de volharding en het ver trouwen van de oprichters van de school. Een aardig detail in dit verband was dat ds. Van der Zee, die later de eerste voor zitter van de schoolvereniging zou wor den, op de tweede oprichtingsvergade ring niet aanwezig was: hij achtte het benodigde aantal van 24 leerlingen niet haalbaar. Ook anderen betwijfelden of de school er wel zou komen. Alleen door Gods hulp kregen kinderen op Goeree- Overflakkee de gelegenheid op hun eiland christelijk voortgezet onderwijs te volgen. Dhr. van Putten sprak ook zijn blijd schap uit over het feit dat de 'Prins Mau rits' in die 60 jaar een school mocht zijn voor kinderen uit de gehele gerefor meerde gezindte. Voor de toekomst van de school is evenals bij de oprichting vertrouwen, volharding en in de eerste plaats gebed nodig. Na een muzikaal intermezzo (zang door Annemarie van Wijck en Caroline Grootenboer) sprak Prof. Dr. W. H. Velema over 'Verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding'. Dit onder werp blijft actueel, aldus Prof Velema, we hebben het immers nooit 'onder de knie'. Voortdurende bezinning blijft noodzakelijk om in de toekomst te kun nen werken in het verlengde van wat de stichters wilden. Met grote nadruk wees Prof Velema erop dat de godsdienstige opvoeding de kern van de gehele opvoe ding moet zijn. Deut. 6 is wat dat betreft duidelijk genoeg: „gij zult ze uw kinde ren inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat..." De kern van de godsdienstige opvoe ding is het geloof, volgens de catechis mus een kennen (met het hart!) en een vertrouwen, een zich door genade leren toevertrouwen aan God. Naast die twee in de catechismus genoemde aspekten vroeg Prof. Velema ook aandacht voor de daad, het is immers het geloof dat door de liefde wérkt (Gal. 5:6 en de brief van Jacobus). Volgens een godsdienst pedagoog is 'nabootsen' een zeer be langrijke leervorm. Juist daarom is het voorleven van de opvoeders zo belang rijk. Als wij alleen met woorden onze Ingezonden: 24 april j.l. hebben we onze jaarlijkse boottocht gemaakt. Onder een stralend zonnetje voer onze boot langs het mooie eiland Flakkee naar Dordrecht, en via de Rotterdamse havens terug. En de grote verrassing was bij terugkomst in Hellevoetsluis. Mensen van de 'Visaf- slag Stellendam' wachtten ons op met een lekker gebakken visje. Via deze weg willen wij 'Visafslag Stel lendam' en 'Vishandel de Molen' harte lijk danken voor dit leuke gebaar. „Je boft als je van vis houdt" is de slogan van het Produktschap voor Visserij. Wij zeggen: je boft met zo'n Visafslag Stellendam. Zonnebloem afd. Hellevoetsluis NIEUWE TONGE De uitslag van het door assurantiekan toor V. d. Valk op Koninginnedag geor ganiseerd 'Prijsraamspel' is 694,80. De winnares is Anouschka van Alphen, Klinkerlandseweg 7 te Nieuwe Tonge. kinderen opvoeden, dan hebben wij eigenlijk een 'leeg testament'. Christelijke opvoeding zet het hiernu- maals in het perspektief van het hierna maals. Godsdienstige opvoeding heeft eeuwigheidswaarde. Er mag variatie zijn in opvattingen, maar als bovenge noemde zaken niet meer funktioneren, is desintegratie het gevolg: „Dan haalt de school de 100 jaar niet!". Na deze ernstige waarschuwing sloot Prof Velema zijn lezing af met de opmerking dat hij blij was dat op deze avond een predikant had mogen spre ken, ondanks dat bij de oprichting van de school een dominee het (even) had laten afweten. Het tweede muzikale intermezzo (dwars fluit door Karin de Bruijne) luidde de pauze in, waarna de aanwezigen moch ten afdalen van het hogeschoolniveau naar het ULO-niveau, althans, zo begon dhr. Haeck (oud-adjunktdirekteur) zijn verhaal over de ULO-tijd. Zich niet sto rend aan de tijdsindeling van de be kwaam organiserende commissie, ver gastte hij het publiek op een gezellig ver haal over smoesjes van ouders die kin deren thuishielden om op het land te werken, over de basis van de ULO, nl. klas 7 en 8 van de lagere school, waar de leerlingen leerden boodschappen doen voor het hoofd, over het piepkleine ULO'tje van 4 lokalen, over salarisjes van 62,50 per maand, over een direk- teur wiens stemvolume omgekeerd even redig was aan zijn mate van woede, over schoolmeesters die in de letterlijke zin van het woord i\^g leerkrachten waren enz. enz. Een turbulent stukje xylofoonmuziek (Wilbert Grootenboer) leek al te voor spellen dat de volgende periode van de school, belicht door oud-direkteur Van Hoorn, woeliger zou zijn. De mammoet wet bracht ingrijpende veranderingen. De MULO werd MAVO, de naam werd 'Prins Maurits'. De school had toen zo'n 200 leerlingen en 9 leerkrachten. Verzoe ken om de school met een HAVO- afdeling te mogen uitbreiden, werden keer op keer afgewezen. Pas in 1977, 23 jaar na de eerste pogin gen om een Chr. H.B.S. te krijgen, werd er door de overheid groen licht gegeven. Het werd als een wonder ervaren: God neigde de harten. Na de inspanningen in verband met de uitbreiding van de school gememoreerd te hebben, riep dhr. van Hoorn op tot waakzaamheid en gebed, want 'de vloedgolf van seculari satie dreigt slachtoffers te maken". Deze vloedgolf kunnen wij niet in eigen kracht keren: „'t Is Isrels God, die krach ten geeft". Els van Splunder en Petra Koote (oud- leerlingen) verzorgden het laatste muzi kale intermezzo, waarna dhr. Boot, de huidige direkteur, ieder bedankte die op enigerlei wijze aan de avond had meege werkt. Hij sprak de wens uit dat de spreuk 'de school leidt op voor het leven' gezien zou worden in het licht van 1 Joh. 5:12: „Die de Zoon (van God) heeft, die heeft het leven". Dhr. Boot besloot daarna deze avond met dankgebed. MELISSANT De verenigingen der Gereformeerde Gemeente hopen D.V vrijdagavond 18 mei a.s. hun gezamenlijke jaarvergade ring te houden in de kerk. Als spreker is uitgenodigd de heer J. Mastenbroek, bibliothekaris van de Theol. School, welke hoopt te spreken over het onderwerp 'Van de kerk...'. Aan vang 7.00 uur (niet half 8 zoals in Kerke lijk Nieuws werd vermeld), ledere belangstellende is hartelijk wel kom. OUDDORP - donderdagavond 7.30 uur ds. F. Harinck van Rotterdam-Zuid wij k. MIDDELHARNIS donderdagavond 7.30 uur ds. M. J. van Gelder van Geldermalsen. NIEUWE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. H. Paul van H. I. Ambacht. Maandagavond 21 mei a.s. houdt de Rabo bank Ooitgensplaat in het verenigingsge bouw 'Het Trefpunt' in Stad aan 't Haring vliet haar Algemene Vergadering. Tijdens die bijeenkomst, die om 19.30 uur begint met een openingstoespraak door voorzitter Jac. van Nieuwenhuijzen, wordt een toelich ting gegeven op de jaarcijfers van de bank. Uit de jaarrekening blijkt, dat vorig jaar de baten 2.438.943,- bedroegen tegenover 2.213.198,- in 1988. De lasten stegen van 1.570.923,-tot/ 1.609.672,-. Van deze post namen salarissen, pensioen- en sociale las ten 833.392,- voor hun rekening. In 1988 was dat 834.470,-. Na aftrek van de post Toevoeging Voorziening voor Algemene Risico's en verrekening van de belastingen, resteerde een winstsaldo van 78.855,- dat is toegevoegd aan de algemene reserve. In 1988 bedroeg het winstsaldo 80820,-. Het balanstotaal verminderde met 803.138,- tot 73.716.237,-. De spaargelden daalden van 35.940.014,- tot 35.113.497,- en de deposito's van/ 13.118.525,-tot/ 8.574709,-. Bij de bestuursverkiezingen is de heer J. Wagner, die aftredend is, niet herkiesbaar. Voor de vacant geworden zetel stelt het bestuur de heer A. J. van Rumpt, thans lid van de Raad van Toezicht, kandidaat. Indien hij wordt gekozen, wordt door de Raad van Toezicht de heer P. J. Grinwis kan didaat gesteld. Voor de heer L. C. Korteweg, die niet herkiesbaar is, stelt de Raad van Toe zicht de heer S. Breure kandidaat. De heer P. Kagchelland van de Raad van Toezicht, die eveneens aftredend is, is wel herkiesbaar en wordt dan ook als kandidaat voorgedragen. Op het gebied van de kredietverlening is enerzijds door de hoge rente en anderzijds doordat er weinig nieuwbouw in beide woonkernen wordt gerealiseerd, een stabili satie opgetreden. Een stabilisatie verwacht de Rabobank ook bij de verkoop van reizen, terwijl met betrek king tot verzekeringen, mede als gevolg van de fusie met Interpolis, op een stijgende lijn wordt gerekend. Wat het sparen betreft, moe ten nieuwe produkten tot een verhoging van het spaartotaal leiden. Al met al zal de winst door krappe marges onder druk komen te staan. Met het oog op de economische situatie in het werkgebied zal de Rabobank de land bouw, die onder druk staat, proberen te blij ven steunen. Op woensdagavond 6 juni aanstaande vindt er een voor Goeree-Overflakkee unieke gebeurtenis plaats in de Grut terswei te Oude Tonge. Op die avond wordt het praktijkexamen Ha-Fa-Bra- directie (Harmonie, Fanfare, Brass band) van Hugo Verweij afgenomen. Verweij heeft het theoretische examen dan al achter de rug, evenals de prakti sche en theoretische examens voor het diploma Docerend Musicus Tuba. Medewerking aan dit gebeuren wordt verleend door het Fanfare-Orkest 'De Hoop' uit Stellendam. In de examencommissie hebben onder andere zitting: - Jan van Ossenbruggen, inspecteur der militaire muziek en docent directie aan de conservatoria van Enschede en Tilburg (tevens docent van Hugo Verweij); - Kees Schoonenbeek, componist en docent instrumentatie en compositie aan het Brabants Conservatorium te Tilburg; - Andries Clement, directeur van het Brabants Conservatorium te Tilburg. De avond begint om half achta met het eerste examen-onderdeel, de repetitie techniek. De kandidaat moet ongeveer een half uur repetitie aan het orkest geven over een compositie die de orkest leden onbekend is. De commissie be oordeelt de kandidaat dan op repetitie techniek en de omgang met het orkest. Daarna moet de kandidaat een werk dirigeren, wat hij in de afgelopen tijd met het orkest heeft ingestudeerd. Hier bij wordt de kandidaat beoordeeld op zijn dirigeertechnische kwaliteiten. Dit werk zal zijn: The Prizewinners van Philip Sparke, een werk met vele ritmi sche moeilijkheden voor het orkest en de nodige voetangels en klemmen voor de dirigent. Hierna trekt de examencommissie zich terug voor het beraad over de uitslag van Vroeger..., ja vroeger, dan pakten ze al in 't vroege morgen-uur hun tas, met boeken en brooddoos, en peddelden ze vanuit alle flak- keese dorpen naar 'Menheerse'. Als de afstand te groot was namen ze het trammetje en dage lijks vulde zich ook de chr. ULO met jongens en meisjes, nog aan 't begin van 't leven, levendig en vol verwachtingen... Zaterdag waren ze er weer, ouder, grijs en wijs geworden, soms al wat stram in de benen, want voor sommigen was 't bijna zestig jaar geleden dat ze zich op de ULO op hun toekomst voorbereidden. En wat die toekomst heeft gebracht vertelden ze elkaar, mooie en kwalijke verhalen, want het leven zou niet altoos zorgloos blijven, zo was hen verteld en zo zouden ze ervaren. 't Was heerlijk elkaar na al die jaren wéér te zien en te horen dat 't goed is gegaan. Dat meisje terug te zien van wie je een fotootje bij je droeg, datje uit 't oog verloor en nu in een woordeloos moment weer terug mocht zien. „'t Jonge... da's lang geleden" zei je dan, en wat een mooi moment. Zaterdag zijn er duizenden van die mo menten geweest toen honderden oud-leerlingen het schoolgebouw van de Chr. Scholengemeen schap 'Prins Maurits' bevolkten. Niet meer zo'n streng leraren- regiem van vroeger, maar er nu lekker ontspannen kunnen zijn, volwassen, groot geworden en groot worden wilde je toch, toen al, weg van die schoolbanken? Weg van die banken waren ze allemaal geweest, jarenlang, maar ze waren elkaar niet verge ten. Fijn dat die reünie er was. In de namiddag ging ieder weer naar huis, vol herinneringen. Gewel dig die middag te hebben mo gen beleven. Welbedankt, leden van het Comi té '60 jaar Prins Maurits' voor het vervuilen van veler hartewens, elkaar terug te zien: Bedankt heren Quist, Douw, Hameete- man, de Regt, Schouten, Slootweg en van de Weerd. Een 10 met een griffel, van alle reünisten en een zoen van de juf frouw. Dat zij zich melde! Het examenjaar 1936. met v.l.n.r.: Annie Hoogeweg, haar zus Rie Hoogeweg (toen Stad. nu resp. Bergen en Velp). zittend Jana Bouwman (toen Stellendam. nu Oud Beijerland). J. L. Vetter (toen de Langstraat, nu Ooitgensplaat), C. Mijs, Den Bommel: M. de Groot (toen Middelharnis, nu Herkingen). A. C. van Rossum, Melissant. Onderwijzer C. Quist gaf een herhalingsles aan z'n vroegere leerlingen. De 1937'ers v.l.n.r: (achterste rij) Nel van Kassei, Wil Buth. Bertha Kievit. Jana Melissant, Tint Wielhouwer, Tanny Mans. Onderste rij: Lijn Vogelaar. Flip Melissant. Hester de Boer Bep v. d. Slik en Juuk de Fockert. het examen. Fanfare-orkest 'De Hoop' speelt dan nog enkele werken onder lei ding van hun vaste dirigent Arie Stolk, om het geheel een (hopelijk) feestelijk tintje te geven. Op verzoek van de kandidaat Hugo Ver weij wordt dit openbare examen op het eiland gehouden om de volgende rede nen. Verweij is werkzaam op het eiland als docent en dirigent. Door dat werk ontmoet hij nogal wat mensen die niet precies weten wat blaasmuziek nu eigen lijk inhoudt. „Velen denken kennelijk nog aan hoem- pamuziek als het over blaasmuziek gaat. De Nederlandse blaasmuziek in het algemeen, maar de Flakkeese blaasmu ziek in het bijzonder, staat echter op een erg hoog peil. Veel orkesten op dit eiland barsten van het jonge talent, maar een groot deel van de bevolking is zich daar om een of andere reden niet van bewust. Nu heeft een ieder de gelegenheid zich te overtuigen van het feit dat de blaas muziek kwalitatief niet onder hoeft te doen voor welk ander genre dan ook", aldus Hugo Verweij. Iedereen die Hugo Verweij moreel wil steunen wordt hierbij uitgenodigd woens dagavond 6 juni aanwezig te zijn in de Grutterswei te Oude Tonge. De zaal is open om zeven uur, aanvang is half acht, entree gratis. Al sindsdien een viertal weken houdt zich voor Ouddorps kust. aan de Brou wersdam, een zgn. 'tuimelaar' op, een dolfijnachtige vis die in vrijwel alle wereldzeeën voorkomt, maar sinds de zestiger jaren niet meer in de Noordzee is gesignaleerd. De tuimelaar valt als bedreigde dier soort onder de Natuurbeschermingswet, wat betekent dat het dier zeker niet mag worden gevangen en zelfs niet mag wor den verontrust. Gehoopt wordt dat de tuimelaar die zich voedt met vis en voor de mens totaal ongevaarlijk is zich voor Ouddorps kust prima thuis blijft voelen en zelfs zo tam wordt dat ze zich door zwemmers en duikers laat benaderen. As. zaterdag 19 mei heeft de jeugd - mogelijk adspirant leden van de bow- lingver. Middelharnis - weer gelegen heid te bowlen in 'de Staver', van 10 tot 12 uur. Inlichtingen: (01877) 33 20. SSS^g) Op donderdag 17 mei a.s. komen de leden van muziekvereniging 'Amicitia' te Dirksiand weer bij u langs voor spul len voor de rommelmarkt. Op 25 en 26 mei hopen wij die spullen dan te kunnen verkopen ten bate van de vereniging. Onze leden kunt u verwachten vanaf 19.00 uur. Wij hopen dat wij ook dit jaar weer vele spullen bij u op kunnen halen. Bent u op donderdag 17 mei niet thuis en u hebt wel spullen voor onze rommel markt, dan kunt u ons altijd bellen. Wij komen de spullen dan alsnog bij u ophalen. Voor inlichtingen kunt u bellen naar de heer J. Lodder, tel. (01877) 20 38 of de heerA. E. v. d. Linde,tel. (01877) 35 66. Tot ziens op donderdag 17 mei a.s.! Wij rekenen op uw medewerking! •^^1^l^'>^^'^,^iu^'v^v,^^^^^^^^v t^>t^K^M^M^M.^«^%«.^X.^> FOTO - FILM - HEPOflTAGE - VIDEO - COMPUTER CJ C3 CZl I - Ouddorp - Teleloon 01873-161! en 21! Hogeioom 172 - Telefoon OU i6-24Q0 alieelslr^ai 3 - Sommelsdijk - Telefoon Oi.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1