TARA, met d'r 19 jaar de oudste flakkeese hond Mij dorst Paasfeest Schrik in IVliddelliamis; bijna een sexbedrijf in Sommeisdijl( fiome^iemaH MERCEDES OJW-Dirksland Namen nieuwe wethouders bekend Massieve meubels! Pau vraagt brillen...! hutbrecMse KIEVIT WARMTE Ramoco b.v. De heer J. Visbeen opnieuw daml(ampioen Citroen-Hesselink 32()b B-C l Goeree-Overflakkee Milieuveilige verwerking scheepsafval No. 5892 Tel. POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 Drie weken na de raadsverkiezingen hebben de raadsfrakties in alle flak- keese gemeentebesturen overeenstem ming bereikt over de College-vorming. In de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraden, te houden op dinsdag 1 mei, zullen de wethouders gekozen worden. In Goedereede zal de coalitie tussen SGP en CDA in stand blijven en zullen weth. L. Visser (CDA) en J. Klepper (SGP) hun wethouderspositie prolon geren. In Dirksland is overeenstemming bereikt tussen CDA en PvdA, met steun van de WD. Voor het CD A zal dhr. J. A. Schou ten wethouder worden; voor de PvdA dhr. E. Eshuis. 't Zal duidelijk zijn dat de jarenlange coalitie CDA/SGP daarmee ten einde is. In Middelharnis hebben SGP/RPF, het CDA en de PvdA overeenstemming over een coalitievorming bereikt. Geko zen zullen worden J. H. Koppelaar (SGP), mevr. van Eck-Knape (CDA) en A. Tiggelman (PvdA). De WD levert z"n wethouderszetel in. In Oostflakkee zullen de heren P. v. d. Ree (WD) en C. L. M. de Wit (CDA) als wethouder worden gekozen; een en ander met steun van lijst 5 (Heintjes). De PvdA wethouderszetel, ingenomen door dhr. Poortvliet vervalt daardoor. In de vergaderingen van 1 mei hopen we de argumenten te vernemen die tot bovengenoemde samenstellingen zul len hebben geleid. Opbrengsten koliekten Ned. Hartstichting Dirksland4.511,15 Herkingen1.321,15 Stad a.h. Haringvliet1.878,35 Alle medewerkenden heel hartelijk dank. Ingezonden: Redactie, Mag ik via uw krant uw lezers, c.q. alle goedgelovige consumenten waarschu wen tegen een misleiding zoals die vrij wel zeker weer op meerdere Paas-meu- belshows zal worden gepleegd? Het publiek leeft in de veronderstelling, en zo deden wij een aantal jaren geleden-, massieve waar voor z'n geld te krijgen, maar wij hebben anders geleerd. Onze massief eiken tafel bleek eiken gefi neerd, en niet bestand tegen de schuur- machine, terwijl we meenden nog centi meters tot onze beschikking te hebben, 't Bleken slechts millimeters, hép dus. Een advies: laat een verkoper die het 'massief in de mond neemt dat schrifte lijk, op de nota verzekeren, dan hebt u later een been om op te staan; wij heb ben dat nu niet omdat we te goedgelovig zijn geweest. Mevr. Grinwis-Roozemond uit Goede reede die eind deze maand haar in de Nigeriaanse bush werkende echtgenoot Pau gaat bezoeken, heeft van hem het meest nadrukkelijke verzoek gekregen zoveel mogelijk gebruikte brillen mee te brengen...! Pau is op het werk. waar hij door alleen maar Nigerianen omgeven is, als enige in 't bezit van een bril, maar die heeft hij maar zelden tot z'n beschik king omdat dan de een en dan weer de ander ermee op z'n neus loopt. Pau kan hen 't gebruik moeilijk weigeren omdat hij weet dat bij meerderen 't gezichtsver mogen te wensen overlaat, maar 't zou geweldig zijn wanneer hij z'n medewer kers een bril zou kunnen geven. Dat wordt uiteraard passen en meten, maar mevr. Grinwis zegt bij dezen toe een aantal foto's van de brillenparade mee terug f''. yi;llen brengen. Haar adres, waar de brillen kunnen wor den afgegeven: Jongkoenstraat 8 te Goedereede. Heel waarschijnlijk is Tara, de bijna 19-jarige Duitse Staander van de fam. A. Bienefelt uit Middelharnis, de oudste hond van heel Goeree- Overflakkee. Dierenarts Tjebbes, buurman van de fam. Bienefelt kent in elk geval geen leeftijdgenoten van z'n bejaarde buurhond, die het overigens nog redelijk wél maakt, al hebben zich door de jaren heen wel wat probleempjes aangediend, met het zien, het horen en het lopen. Tara kwam als pup het gezin Bienefelt binnen, fel begeerd door zoontje John die hem, als laatste uit een riest hondjes had ontdekt. Mamma Bienefelt-Nagtegaal smeedde met zoontje John een complot zodat Tara al knus in een mandje lag toen pappa Bram zich in de keuken vertoonde; hij zou het niet gewaagd hebben die kleine nog buiten de deur te zetten...! Bijna negentien jaar later is ze er nóg, de inmiddels oud geworden Tara. In haar jongere jaren, toen de bakkerij nog in Sommelsdijk gevestigd was, was ze een plaatselijke bekendheid. Eigener beweging ging ze naar de sla ger, deed de deur zélf open en ging weer als ze iets lekkers gekregen had. Zo deed ze ook in de friteszaak en thuis, in de bakkerij, schoot er nogal'es wat voor Tara over, al heeft haar hoofdmaaltijd altijd uit grof-volkoren- brood bestaan. Tegenwoordig past mevr. Bienefelt Tara's voedsel aan om dat het hondegebit niet meer is wat 't geweest is; geen nood, Tara mag op alle zorg rekenen, op de oude dag van een leven waarin ze het gezin veel plezier heeft gegeven. 20x programmeerbaar, weergave in willekeurige volgorde, herhalen van zélf vast te stellen gedeelte, enz. Incl AQQ afstandsbediening J wwv" Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen Sanitair Centr. verwarming 01870 - 2609 l-|.|..|.||Jaii«] Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt RENAULT-deaier voor Verkoop Service 01871 t Verkoop na 17.00 uur 1662 C. Breen, 01878 - 2496 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER „Mij dorst" - Gods Zoon die sterven gaat Hij, Bron van alle leven. Een wereld die Hem heeji versmaad voor hen wil Hij zich geven. God heeft Zijn rauwe klacht gehoord. Hij is te hulp gekomen De Levensbron werd aangeboord die d'eeuwen door blijft stromen Hij waadde door de wateren van de hel De duisternis van d'aarde had Hem gans verslonden Hij was gehoorzaam aan het Goddelijk bevel als Borg en Middelaar droeg Hij des werelds zonden. Hij nam de zure edik aan om onze dorst te drenken O wonder van ontferming, liefde en gena Zijn Borgtocht wil ons eeuwig leven schenken De Levensbron ontspringt aan 't kruis van Golgotha. Dit is het feest feest van het Lam die onze zonden op Zich nam. Het Lam dat ons de redding bracht We huiv'ren, kunnen er niet bij Toch maakt het ons ontzaggelijk blij. Nooit zou het feest zijn, werkelijk feest was 't Lam van God er niet geweest. Wie zou dan onze schuld betalen? We zouden in het donker dwalen We konden niet voor God bestaan en moesten, eeuwig ondergaan. Nu kan het feest zijn, elke dag Hoe zwaar het leven wezen mag, Het feestlicht schijnt door alles heen Door 't Lam van God, door Hem alleen. Hij heeft ons onuitsprekelijk lief Ons feest heeft hemelperspektief LANERTA Al vele jaren is de heer J. Visbeen de onbetwiste kampioen bij de dammers in Ouddorp. In het zojuist beëindigde sei zoen 1989/1990 wist hij opnieuw beslag op de titel te leggen en deze dus te pro longeren. Moest hij de kampioensstrijd vorig jaar uitvechten in een beslissings wedstrijd tegen de in het verleden vele jaren kampioen geweest zijnde Jac. Westhoeve, nu moest hij in de laatste ronde opnieuw tegen de heer Jac. Wes thoeve aantreden. Zoals vorig seizoen had de heer Visbeen nu ook voldoende aan remise. Deze wist hij ook te behalen, maar vraag niet hoe. De vrij rustige partij leek zonder schok kende wapenfeiten naar remise te lopen. Aan het eind toch nog vuurwerk. De heer Westhoeve liep via een combinatie naar dam. Ook de heer Visbeen kon naar dam lopen, maar hij liet zijn stuk instaan. Westhoeve kon dit stuk nu zowel met zijn dam als met een stuk slaan. Hij sloeg met zijn stuk en dat betekende remise voor de heer Visbeen. Hij kon de dam nu vangen en zonder stukverlies ten opzichte van de heer Westhoeve werd de partij zonder meer remise gegeven. Had de heer Westhoeve met zijn dam geslagen dan had de heer Visbeen deze terug kunnen winnen maar dat zou rnet stukverlies gepaard zijn gegaan en daar door zou hij volgens de dammers de partij vermoedelijk hebben verloren. Toch dus nog een sensationeel einde met een gelukkige afloop voor de heer Visbeen. Proficiat. Deze week heeft Rijkswaterstaat bij de Volkeraksluizen en in de haven van Stellendam een nieuw inzamelsysteem voor scheepsafval in gebruik genomen, waarbij het gewone huishoudelijke af val wordt gescheiden van chemische restanten. Niet langer zal het scheepsaf val ongesorteerd in een container wor den gestort. Dat leidde steeds meer tot problemen bij een milieuhygiënische verwerking. Met de gescheiden verwerking van che misch en huishoudelijk scheepsafval worden bodem, lucht en oppervlaktewa ter ontlast van verontreinigingen. De nieuwe werkwijze is wel duurder, name lijk 250.000 gulden per jaar in plaats van 150.000 gulden voorheen. Bij de Volkeraksluizen en in Stellendam zal de scheepvaart voorlichting krijgen over het afgeven van het afval. Zaterdagavond, 14 april hebben wij een gast in ons midden, die ons wat wil laten horen en zien van het werk van Amnesty International. Het belooft een erg indrukwekkende en interessante avond te worden! Komen dus! Om 19.45 uur gaan de deuren van 'Onder de Wiek' weer open en zorgen wij dat de koffie bruin is. O ja, schrijf gelijk even in je agenda dat er zaterdag 28 april' weer een film avond is! Tot ziens, het OJW-team MIDDELHARNIS-SOMMELSDIJK Kollekte Ned. Hartstichting De kollekte voor de Nederlandse Hart stichting heeft opgebracht: In Sommelsdijk5.557,05 In Middelharnis7.268,65 Totaal 12.825,70 Namens de Nederlandse Hartstichting gevers, kollektanten en alle andere medewerkers hartelijk dank! Allen lieten hun hart spreken en dankzij hun inzet mogen wij dat mooie be drag overmaken. Cymbolisch hebben allen een gouden hart verdient. C. Kroos-Vijfhuize Een ordinair, in rood licht gevat sexbedrijf, midden in 't hartje van oud- Sommelsdijk, met beneden een sexshop en boven een ontvangstruimte met dames van 'dat' soort vermaak, een bordeel dus, fantasie...? 't Is op het randje af de toekomst geweest van het pand in de St. Joris Doelstraat waarin boekhandel Human gevestigd is. Onder het voorwendsel er een lingerie zaak te willen beginnen had een Rotterdammer een mondelinge huurover eenkomst getroffen met de Middelharnisse huizenverkoper-bemiddelaar O. Toen die, door anderen geattendeerd op de onwaarschijnlijkheid dat zich op die lokatie een textielbedrijf zou vestigen, een nader onderzoek instelde naar de identiteit van de potentiële huurder, bleek die in de exploitatie van de Rotter damse sexwereld aktief te zijn. Inmid dels had zich een Middelharnisse koper voor het pand aangediend met wie zaken werden gedaan; het pand werd aan hem verkocht. Burgemeester mevr. Sleurink werd van een en ander op de hoogte gesteld en zij reageerde heel slagvaardig. Woensdag avond was de gemeenteraad al in spoe deisende vergadering bijeen om, met onmiddellijke ingang een wijziging in de Alg. Politieverordening op te nemen krachtens welke het de eigenaar/beheer dervan een inrichting verboden is ande ren gelegenheid te geven daarin prosti tutie te bedrijven of prostitutie uit te lok ken. Onder 'inrichting' wordt ten dezen verstaan een gebouw-, of een voer- of vaartuig. De met haast bijeengeroepen gemeente raad kreeg een modelverordening ter vaststelling voorgelegd, zoals opgesteld door de juristen van de VNG (Ver. Ned. Gemeenten). De in de verordening opgenomen bepalingen zijn in overeen stemming met de meest recente juris prudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, 't Gaat in dezen om het belang van de openbare orde, de volksgezondheid en de bescherming van het woon-, en leefklimaat. De raad stelde de Verorde ning vast en al gisteren (donderdag de 12e) is die van kracht geworden: ....er mag in Middelharnis geen gelegen heid tot prostitutie worden gegeven, Dirksland, 01877 - 1357 geen sexartikelen openlijk ten toon wor den gesteld en het is verboden een inrichting te gebruiken als sexclubs, als sexbioscoop of als sexautomaten-hal, ontucht mag niet worden uitgelokt en de openbare zedelijkheid mag niet wor den gekwetst. De raad - waaraan alleen de heren Kers- bergen en Quist ontbraken - was het er unaniem mee eens dat in dezen de grootste spoed geboden was, en una niem werd dan ook ingestemd met 's burgemeesters mening dat de vestiging van zo'n sexbedrijf waar dan ook in de gemeente volstrekt ongewenst zou zijn. Omdat de indruk bestaat dat sex- exploitanten 'ijverig zoeken' naar vestl- gingsmogelijkheden ten plattelande heeft burg. Sleurink ook haar flakkeese collega burgemeesters gealarmeerd. Ook heeft ze de makelaars en bemidde laars in de verkoop van woningen en panden van een en ander op de hoog te gesteld. De raad toonde woensdagavond z'n grote waardering voor die slagvaardig heid. Dhr. Hoogzand gaf dat te kennen, gevolgd door mevr. Vernooij. dhr. v. d. Ketterij en mevr. van Eek. Ook dhr. Rij vers prees het slagvaardig beleid waar door inrichtingen als bedoeld buiten de gemeente kunnen worden gehouden. Zouden ze al hebben bestaan dan zou het moeilijk zijn ze te sluiten en zouden ze moeten worden gedoogd. „Ik kan trouwens niet begrijpen hoe iemand het in z'n hoofd krijgt hier zo'n 'bedrijf te willen beginnen", verbaasde zich mevr. Vernooij. „Bedroevend dat we hierom bij elkaar moeten komen", oordeelde dhr. v. d. Ketterij, anderzijds blij dat de VNG een handvat geeft om snel op te kunnen treden. Om alle mazen te sluiten zullen ook in de bestemmingsplannen maatregelen ter voorkoming van ongewenste inrich tingen worden opgenomen. Mevr. Bienefelt met TARA. de hond waar ze volgens haar man „nog gek op is!" txforaOezaierheidi VINGERLiNG 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK REPORTAGE - VfDEO COMPUTER t=> C3 C=| era CU czi C3 Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 l■4■•f•n^•^•^4■¥■'^*'^■'^■'^■'^>f■'^'^^^•nn^•^i^**^^ Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1