Open brief aan het Gemeentebestuur c.q. de Raad van Dirksland C.D.A.-verkiezingsbijeenkomsten in Stad en Middelharnis Biddag Geladen ponton al dagenlang vast op Ouddorps Noordzeestrand Leerlingenconcert fluit en piano Twee 2e prijzen voor Slagerij Buth Apollo Nieuwe Tonge 70 jaar Ophalen oud papier Helaas - we doen het niet!! Bladz. 2 „EILANDEN NIEUWS" DINSDAG 13 MAART 1990 De straat waarover jaarlijks zo'n 20.000 bussen passeren, 374 per week en 58 per werkdag. Dirksland, 9 maart 1990 Geacht College, Al jarenlang is het gemeentebestuur op de hoogte van de overlast c.q. schade, veroorzaakt door de trillin gen die het verkeer in het algemeen en de bussen van het streekvervoer in het bijzonder teweeg brengen, door dat wegdek en fundering van de Winterstraat en de Stationsweg totaal ongeschikt zijn voor deze verkeersdruk. Aan de hand van deskundige adviezen is door de Raad der gemeente gekonsta- teerd dat de fundering van deze wegen niet geschikt is voor de mate en de wijze van het gebruik dat er van wordt ge maakt. Des te vreemder is het daarom dat bij het inhalen van achterstallig onderhoud aan de wegen juist de Winterstraat/Sta tionsweg is blijven liggen. Verzoek om de trillingen die door het verkeer teweeg gebracht worden te laten meten, zijn door het College van Burge meester en Wethouders stelselmatig afgeschoven. Reeds in februari 1985 is door het Col lege tegenover de buurt en tegenover de Raad gekonstateerd dat schade aan de huizen door de trillingen niet uitgeslo- gen mag worden geacht. Toch heeft het gemeentebestuur het tot februari 1990 laten duren voordat een besluit werd genomen waardoor de bus route verlegd zou kunnen worden. In de tussenliggende 5 jaren heeft het gemeentebestuur - ondanks veelvuldige verzoeken van de buurt en van raadsle den - niets effektiefs gedaan om de situatie van de Winterstraat/Stations weg te verbeteren. Pas nu zijn daadwerkelijke pogingen aangewend om aan de onhoudbare toe stand iets te gaan doen. Hoewel nu door de Raad is besloten tot aankoop en sloop van het Tramstation voor het maken van een nieuwe bus halte slaat daarmee nog niet vast dat de busroute inderdaad verlegd wordt. Zou het verleggen van de busroute werkelijkheid worden, dan is dat - gelet op de benodigde procedures - niet op korte termijn. Verbetering van het wegdek komt pas na het verleggen van de busroute aan de orde. Echter, zoals alle partijen - zowel poli tiek als bestuurlijk - het er over eens zijn: zo kan het niet langer. Als de bus door de Winterstraat/Sta tionsweg rijdt springen in aanliggende woningen deuren spontaan open, rin kelt het serviesgoed in de kasten, vallen spullen van de planken, raken klokken van slag. kraken de balken, knarsen de Dinsdagavond, 6 maart, hield de C.D.A.-afdeling Middelharnis in „Het Anker" te Stad aan 't Haring vliet een openbare verkiezingsbij eenkomst met als thema: Christen democratische gemeentepolitiek in een verantwoordelijlie samenle ving". Onder dit motto presenteerden de eerste drie C.D.A.-kandidaten het gemeente lijk verkiezingsprogramma. De heer Hutink sprak over de uitgangspunten van het C.D.A. Als richtsnoer voor het politiek handelen gaat het C.D.A. uit van het Evangelie, samengevat in de vol gende kernbegrippen: - gerechtigheid; - solidariteit; - gespreide verantwoorde lijkheid; - rentmeesterschap. In het belang van de burgers zijn er naast de gemeente vele maatschappe lijke organisaties en instellingen werk zaam ten gunste van de inwoners. Een gemeente moet deze partikuliere initia tieven ruimte bieden en bevorderen. Burgers en bestuurders zijn Samen Ver antwoordelijk voor het welzijn in de gemeente. Vervolgens kwam de heer M. v.d. Boog- ert aan het woord. Hij spitste het vooral toe op de woonkern Stad aan 't Haring vliet. Het C.D.A. is er altijd voorstander van geweest om de jachthaven in Stad te verwezenlijken. Dit om de leefbaarheid te bevorderen. In dit kader wil het C.D.A ook de bouw van huizen stimule ren. Dat komt zowel de middenstand, als de rest van de Stadse gemeenschap ten goede. De ontsluiting van het z.g. ruilverkave- lingsbos zal zo goed en zo goedkoop mogelijk geregeld moeten worden, dus niet, zoals eerder gepland, via het Dijk- hof, maar langs de openbare school „De Molenvliet". Daar is nog een stuk grond van de gemeente beschikbaar. Het C.D.A. zal er alles aan doen om te voorkomen, dat op de begraafplaats te Stad oude graven worden verwijderd om plaats te maken voor nieuwe. Als derde spreker kwam mevrouw Van I Eck-Knape, de C.D.A.-lijsttrekker, aan het woord. Zij betoogde, dat de gemeen telijke overheid niet alles kan en dat de burgers niet alles van de overheid mogen verwachten. Het C.D.A tracht de individuele verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar te stimuleren. De bevolking van Stad en de rest van de gemeente Middelharnis zal daarbij kunnen blijven rekenen op de steun van het C.D.A Verschillende vormen van cultureel-maastschappelijk leven moe ten in elke dorpskern mogelijk blijven. I Nu de ijsbaan door bouwaktiviteiten zal verdwijnen, zal het C.D.A. alles in het werk stellen om hiervoor in het ruilver- kavelinsbos te Stad een nieuwe plaats te creëren. De diverse verenigingen zullen blijvend een beroep op het C.D.A kun nen doen. Mevrouw Van Eek herinnerde vervol gens aan de medewerking van het C.D.A aan de verbetering van de Mo lendijk en het tot stand komen van het fietspad van Den Bommel naar Mid delharnis. Als rentmeester van de samenleving zal het C.D.A. initiatieven van de gemeente lijke overheid ter verbetering van het milieu zeker ondersteunen. Zo zal bij voorbeeld het afval nog meer geschei den moeten worden opgehaald. Jammer is het, dat het inzamelen van oud papier minder wordt gesubsidieerd. Deze sub sidiëring was destijds een initiatief van het C.D.A. Wij zullen blijven proberen om deze subsidies weer te verhogen, aldus mevrouw Van Eek. Ook het inleve ren van glas moet nog worden verbeterd. Het verkleint de afvalberg, spaart het milieu en verlaagt de kosten van de afvalverwerking. ruiten en zitten bewoners op hun stoel te trillen. Huizen rammelen in al hun voegen en de grens van het inkasseringsvermogen van mensen en woningen is bereikt c.q. overschreden. Steeds meer en steeds groter bussen den deren door onze straat waarvan wegdek en fundering ongeschikt en niet goed onderhouden zijn. Het verkeer bezorgt de bewoners daar door onaanvaardbare geluidsoverlast, gedreun en schade. Velen liggen er letterlijk en figuurlijk wakker van. Op 20 januari en 7 februari jongstleden is aan het College van Burgemeester en Wethouders nog eens verzocht om een buurtonderzoek op grond van de Mi lieuwet. We willen dit verzoek graag als agenda punt in de raadsvergadering van 29 maart 1990 behandeld zien en verzoe ken de Raad te besluiten tot het laten meten van de trillingen in de vorm van een buurtonderzoek, waardoor de bewo ners de schade die hen is en wordt aan gedaan vergoed kunnen krijgen en een regeling kan worden getroffen tot beper king van de geluidsoverlast die door de trillingen veroorzaakt wordt. Hoogachtend, bewoners Winterstraat/Stationsweg Dirksland HERKINGEN Op woensdag 14 maart wordt het oud papier weer opgehaald voor de Prins Johan Friso school. Er wordt begonnen om half zes. Zet u het gebundeld aan de kant van de straat? Bij voorbaat harte lijk dank voor uw medewerking. Herhaald verzoek géén papier te plaat sen bij de fam. Coenradie aan de Nieuw straat, maar op het terrein van dhr. L. J. van der Velde aan de 1 Februariweg. Het C.D.A. kiest voor een politiek, die dicht bij huis tot stand komt, een poli tiek voor mensen en door mensen, die het aangaat. Vooral de zwakkeren in onze samenleving behoren onze grote aandacht te hebben. Zo zullen bijvoor beeld de ouderen onder ons en de werk lozen zeker niet vergeten mogen wor den. „Met uw steun en de steun van velen met u kunnen wij die politiek met z n drieën straks, na 21 maart, waar maken in onze I gemeente", zo besloot mevrouw Van Eek j haar inleiding. In Middelharnis wordt op donderdag- avond 15 maart de volgende verkie- zingsavond gehouden. Deze openbare j bijeenkomst wordt gehouden in „Het j Dienstencentrum" aan de Doetinchem- 1 sestraat en begint om 20.00 uur. j Behalve de lijsttrekker, mevrouw Van j Eek, zal het C.D.A.-Tweede Kamerlid de j heer F.J. van der Heijden, het woord voeren. De heer Van der Heijden zal zijn toespraak richten op het gemeentelijk beleid. Het ouderenbeleid, de milieu problematiek, de volksgezondheid en de sociale vernieuwing zullen dan zeker aan de orde komen. Deze, veelal door „Den Haag" geregelde en gestimuleerde beleidsterreinen raken zeker de ge meentepolitiek en dus ook de burgers. Daarom: Van harte welkom!!! OOLTGENSPLAAT opleiding voor de vleessector De bekende zelf slachtende slagerij van de Gebr. Buth te Ooltgensplaat laat regelmatig van zich horen. Niet alleen door de dagelijkse bezighe den en de gevoerde reclame, maar van tijd tot tijd ook door de betrok kenheid bij diverse landelijke wed strijden. Voor de vakwedstrijd in het kader van de Open Schooldag te Utrecht op 1 maart 1990, georganiseerd door het Instituut Slagers Vak Onderwijs (SVO), opleiding voor de vleessektor werden weer twee produkten van eigen bodem ingezon den. Ondanks het barre stormachtige weer werd de reis naar de Domstad ondernomen en het was niet voor niets, want het leverde twee 2e prijzen op. Twee worstsoorten Door de Firma Buth werden voor deze vakwedstrijd Utrecht-1990 twee worst soorten ingezonden, n.l. leverworst en gekookte worst. Voor de leverworst werd in totaal 94 p'unten behaald en voor de gekookte worst 93 punten, goed voor twee 2e prijzen bestaande uit twee oor kondes. De jury-rapporten gaven in de beoordeling stimulerende gegevens, met een gelukwens voor het behaalde resul taat, waarbij wij ons gaarne aansluiten. Wijkgroep M'harnis-Zuid Door de geringe opkomst (2 vrijwilli gers) op onze oproep om een feestkom- missie in het leven te roepen, moest het bestuur van de Wijkgroep „Middelhar- nis-Zuid" helaas besluiten om dit jaar géén Koninginnedagfeest op het Ru bensplein te organiseren. Andere aktiviteiten van de wijkgroep zoals de kinderklub op woensdagmid dag, disco voor de jeugd, bejaarden kof fieochtend, peuterspeelzaal, gymklub 40+, naaikursussen e.d. blijven we natuurlijk organiseren. Woensdagmiddag 21 maart is er weer een kinderklub. Vrijdagavond 30 maart kan er weer gedanst worden on muziek gedraaid door Disco „Future". Bidden is God alles zeggen met Hem spreken elke dag. Alles in Zijn handen leggen wat er ook gebeuren mag. Biddag is het alle dagen want de dagen zijn van Hem. Elke dag Zijn zegen vragen Hij wil horen onze stem. Met Hem langs de levenswegen in de lente, zomertijd. Alles hangt af van Zijn zegen Hij die heel Zijn schepping leidt. Ook het allerkleinste leven houdt Zijn almacht hier in stand. Blij dat ik met Hem mag leven als een kind aan Vaders hand. LANERTA Op vrijdag 16 maart, aanvang 19.30 uur verzorgen de dwarsfluit- en pianoleer- lingen van de Muziekschool Goeree- Overflakkee een concert in de grote zaal van het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 te Middelharnis. Het betreft leerlingen van de docenten Cees Veerman (dwarsfluit) en Piet Wes thoeve (piano). De toegang is vrij en iedereen die dit facet van de aktiviteiten van de Muziekschool wil beluisteren is hartelijk welkom. Hoogtepunten Enkele „hoogtepunten" uit het pro gramma zijn pianowerken van Haydn en Gershwin, een serenade voor fluit en piano van H. Piemé, werken voor twee en drie fluiten (van o.a. Mozart) en twee delen uit „landelijke miniaturen" van de Nederlandse componist Bernard van den Sigtenhorst-Meijer. Ter afsluiting van het concert spelen de docenten „Morceau de concours" van G. Fauré. En voor degene die het nog niet weten: de grote zaal van het Diekhuus is een prachtige ambiance die uitermate ge schikt is voor kamermuziek, bij gastheer Jan Verbiest bent u in goede handen en sinds kort is de Muziekschool in het bezit van een fraaie Schimmel-vleugel die deze avond royaal bespeeld zal worden. Op 7 april a.s. viert de Gemengde Zang vereniging 'ApoUo' haar 70-jarig be staan. Het koor wil dit feit vieren met een re ceptie op zaterdag 7 april van 15.00 tot 17.00 uur in Ons Dorpshuis. Tevens zal er een jubileumconcert wor den gegeven op zaterdag 7 april in Ons Dorpshuis voor genodigden. Het is ook de bedoeling dat wij daarbij zoveel mogelijk oud-leden hebben wel ke wij een uitnodiging stuurden. Wanneer u ook lid van het koor bent ge weest, maar nog geen kaart hebt ontvan gen en u niet in Nieuwe Tonge woonach tig bent, wilt u dan kontakt opnemen met een van de volgende adressen? D. H. Visser, Oranjestraat 12 Tel. (01875) 15 02 of A. Bruggeman, Korteweegje 16 Tel. (01875) 13 30. Aan het jubileumconcert zullen deelne men Kinderkoor 'Jong Apollo', Ge mengde Zangvereniging 'Tavenu' uit Dinteloord, Alpenkapel van Muziek vereniging 'Apollo' en Gemengde Zang vereniging 'Apollo'. er zullen werken worden uitgevoerd waar voor elk wat wils bij is. Tot besluit zal ApoUo, met begeleiding van de A- penkapel, het bekende Ambrosianer Lobgesang uitvoeren. De ponton hoog op het strand. mk IMP Het blijkt niet ten onrechte te zijn geweest dat de kapi tein van de sleepboot Eerland 26 z'n schip (diepgang 3.75 mtr.) snel naar dieper water bracht toen het hem vrijdagmorgen niet lukte een van zijn tros losgeslagen ponton weer vast te krijgen. Ter hoogte van Ouddorps vuurtoren, op weg naar Antwerpen, raakte de ponton op drift om door de stromingen en de harde wind rich ting strand te worden gedreven. De sleper moest z'n sleep, beladen met een container laad- en loskraan laten gaan. De kolos schampte over drie strekdammen om, vlak voor en vlak bij de reddingspost aan het Noordzeestrand op 't strand te lopen. Bergers van Smit-Tak troffen vrijdagmiddag al voorberei dingen voor de berging die aanvankelijk vrijdagsnachts maar vervolgens zaterdag plaats zou vinden, maar daar moest van worden afgezien toen bleek dat de sleeptros zelfs 3.5 km lang zou moeten zijn. Ondieptes verhinderen dat de sleper 'de Buffel' het strand dichter kon benaderen. De red dingsboot 'de Zeemanspot' heeft weliswaar een tros van 900 mtr. overgebracht, maar die lengte bleek verre ontoereikend. J.l. zondag zijn daarom twee ankers van elk 6 ton aangevoerd en inmiddels werd op de bak een lier gemonteerd. Het zou de bedoeling zijn dat vanmiddag - dinsdag - de bak zichzelf naar het in zee uitgegooide anker toe zou trekken. Gisteren werd met een shovel het zand rondom de bak weg gehaald zodat die wat bewegingsvrijheid zou krijgen. Er werd vanmiddag i.v.m. springtij een hoog tij verwacht waarom de bergers goede moed hadden dat het strand z'n prooi los zou laten.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 2