OÖSÏFlMIEt H. DE KOK Abonneert U op Eilanden-nieuws Wees slim! Korteweg Werkster gevraagd CHAUFFEUR E Adverteren mag geen gokje zijn! Gehandicapt Gulden Boekendag E.vd. BOK u i Erica's I Europatuin Voor al uw bloemwerk Robijn Automation Verkoop bij inschrijving Adverteren in „Eilanden-Nieuws" f brengt groter omzet nette werkster werken? TO en óók nog Jiïles Zoon Adriaantje Stolk Sophi Niels Het woonhuis met berging direktie C. Esselink en Zn. B.V. j Hoveniersbedrijf V O O m D t Hogchem FAMILIEBERICHTEN Zaterdag 17 februari j.l. hebben wij op bescheiden wijze, maar met grote dankbaarheid dit te mogen beleven, het 65-jarige huwelijksfeest gevierd van onze dierbare ouders en grootouders en Kinderen en kleinkinderen Dirksland, februari 1990 Op deze manier willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de overweldigende reacties die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van de geboorte van onze dochter ie P. H. M. Dogterom-Cremers Dr. G. J. Dogterom DANKBETUIGING Voor de vele gelukwensen die wij mochten ont vangen bij de geboorte van ons zoontje en broertje zeggen wij u langs deze weg hartelijk dank. Piet, Klaske en Lianne Voogd Molenweg 26 3253 AM Ouddorp DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling tijdens mijn verblijf in het Bethesda Ziekenhuis te Dirks land zeg ik u langs deze weg ook namens mijn man hartelijk dank. Inzonderheid doktoren en verplegend personeel, ds. Smink voor zijn vele bezoeken, leden van de Gymclub, Zwemclub, Zangkoor en Vrouwenver eniging allen dank voor de bezoeken en ontvan gen kaarten. Mevr. G. Tanis-Grinwis Julianaweg 30 3253 BL Ouddorp DANKBETUIGING Hiermede wil ik, ook namens mijn man en kinde ren, ieder hartelijk danken voor het medeleven in de vorm van kaarten, bloemen en andere atten ties, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Bijzonder dank aan onze huisarts, de artsen en het verplegend personeel van het ziekenhuis, afd. D, voor hun goede zorgen alsmede aan de kerke- raad voor hun bezoeken. A. G. Verweij-Otte Herkingen, februari 1990 Adoptieplein 2 14 februari jl., de dag van mijn afscheid van de Prins Johan Friso school te Herkingen is voor mij en mijn familie een onvergetelijke geworden. Het is niet in woorden weer te geven hoe ik per soonlijk dit alles ervaren heb. De tijd, moeite en kosten hieraan besteed, vooral ook bij de voorbereidingen door bestuur, ouder- commissie, M.Z.R.. collega's, leerlingen, oud- leerlingen en ouders, het is alles om stil van te worden. Het diepst heeft mij getroffen de warme en oprechte liefde van u allen. Hartelijk dank ook aan allen die hierbij aanwezig wilden zijn, welgemeende woorden tot mij ge sproken hebben, alsmede voor het vele dat mij is aangeboden. Weest allen overtuigd van mijn grote en niet uit te spreken waardering. SOLI DEO GLORIA. Psalm 133 N. D. Human en familie Stellendam, februari 1990 Voor de vele blijken van belangstelling en deelne ming, ons betoond na het overlijden van onze lieve man en papa PIETER BOM betuigen wij een ieder langs deze weg onze harte lijke dank. In het bijzonder dank aan de firma Leemberg voor de geboden hulp. Ook dank aan ds. Verboom voorde vele bezoeken en het leiden van de rouwdienst. Linda Bom José Ooltgensplaat. februari 1990 Zaterdag 24 februari a.s. Grote opruiming tweedehands boeiden. Theologie, Romans, Jeugd- en kinderboeken. Alles voor ƒ1,- per stuk Bouwdijk 11 MELISSANT Tel. (01877) 26 57 Laat nu reeds uw grasmaaier in orde maken. Wij verzorgen dat graag voor ui TUIN-&PARK MACHINES Ouddorp Hofdijksweg 29, Tel. 01878-1564 Bloemenhuis Winkelcentrum d'n Diek voor schoonhouden kantoor Werktijden: Maandag- en donderdagavond van 17.30-20.00 uur Ring 116, 3241 CS MIDDELHARNIS Inl.: tel. (01870) 44 89 of 31 93 uitsluitend tussen 18.00 en 20.00 uur OUDDORP (Z-H) Notaris Mr. L. de Kooning te Goedereede, biedt namens dhr. D. Mierop, Dorpsweg74 te Ouddorp bij inschrijving te koop aan: verder aanbehoren, erf en grond aan de Dorpsweg 74 te Ouddorp, kad. gem. Oud dorp sectie E nr. 4200, groot 15 are en 60 centiare. Aanvaarding na betaling koopsom; betaling koopsom uiterlijk 6 april 1990. Zakelijke lasten vanaf aanvaarding voor koper. Bezichtiging op zaterdag 24 februari 1990 en ove rigens in overleg met dhr. D. Mierop, tel. (01878) 26 52. Het te verkopene mag uitsluitend verkocht en geleverd worden aan inwoners van- c.q. econo misch gebondenen aan de Gemeente Goede reede, zodat inschrijving uitsluitend openstaat voor die personen. Inschrijving kan uitsluitend geschieden op de ten kantore van notaris Mr. L. de Kooning, N.Z. Haven 15 te Goedereede, tel. (01879) 23 22 ver krijgbare inschrijfbiljetten, welke aldaar in geslo ten enveloppe met opschrift 'inschrijving M' dienen te worden ingeleverd, uiterlijk maandag 5 maart 1990. Opening der biljetten op dinsdag 6 maart 1990 des morgens 9 uur t.k.v. genoemde notaris. Ons bedrijf houdt zich bezig met de handel In bouwmaterialen. Wij zijn aktlef In de regio Zuidwest-Nederland en werken daarbij van uit onze hoofdvestiging te MIddelharnis. Wegens Interne promotie zoeken wij voor één van onze hulf- vrachtwagens een Deze man wordt Ingezet bij het transport van af bouwmaterialen in de regio vanaf ons magazijn te MIddelharnis. Er wordt van hem verwacht, dat hij dit op een korrekte wijze verzorgt. We denken aan Iemand Inde leeftijd van 18 tot max. 35 jaar, bij voor keur met LTS-bouwkunde opleiding en enige jaren ervaring In de bouw en In het bezit van een groot rijbewijs. Het salaris zal In onderling overleg worden vastgesteld. Voor eventuele Informatie kunt u zich richten tot dhr. W. Vermaat, telefoon (01870) 20 44. Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u vóór 2 maart a.s. te richten aan: Postbus 51 3240 AB MIddelharnis t ^k Vroeg voorjaar in uw tuin t .^^BS»j met winterbloeiende ^^Hk«>^ nu 5 stuks voor maar Dorpsweg 5 Telefoon (01878) OUDDORP 14 77 Volg de zekere weg. Via „Eilanden-Nieuws" bereikt U een koopkrachtig publiek, dat „zijn" krant leest met de intense belangstelling, kolom voor kolom, pagina voor pagina. Uw advertentie geniet daarbij dezelfde grote belangstelling ais het nieuws. Want een verkoopboodschap is voor de lezers van „Eilanden-Nieuws" even belangwekkend als een plaatselijke vergadering of gebeurtenis. Pootaardappelen (9 soorten) Slaplanten Bloemkoolplanten Spitskoolplanten Selderij Peterselie Veldslaplanten Kroten Ijsbergsla Sjalotten Plantuien Groentezaden Bloemzaden Kruidenzaden Vroonweg 23, Dirksland Tel. (01877) 13 54 Fax (01877) 24 38 Gevraagd voor de schoonmaak: voor 1 dag in de week (liefst dinsdag) Fam. P. B. TAMS Dirkdoensweg 27 OUDDORP Tel. (01878) 26 31 Zo'n trouwdiner wordt onvergetelijk Menu's, servetjes, lucifers, bruidsuikerdoosjes, wijn etiketten, kaartjes tafelschikking, enz. enz. bedrukt met de namen van Het Paar. En met De Datum. Of wat meer wordt verlangd. In goud of In zilver. Zien? Kijken kost niks! Welkom! exclusief bij Drukkerij Gebr.de Waal die drukkers met die extra service voor bruid en bruidegom. Dat kan vaker (jan u denkt. Vraag informatie. Tel. (033) 75 33 44 Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Burgemeester en Wethouders van Oostflakkee brengen ter openbare kennis dat vanaf 22 februari 1990 tot 22 maart 1990 op het gemeentekantoor, afdeling Sociale Zaken/Welzijn, ter inzage ligt: S Een concept-subsidieverordening Weizijn Oostflakkee. J De subsidieverordening Welzijn Oostflakkee geeft regels l l met betrekking tot de wijze waarop subsidie aange- l S vraagd moet worden en de wijze waarop het gemeente- l l bestuur met deze subsidieverzoeken omgaat. l l De subsidieverordening vermeldt geen normen of bedra- l l gen per instelling. Deze zullen worden vermeld in het, l m ingevolge deze verordening, jaarlijks door Burgemeester l m en Wethouders op te stellen en door de gemeenteraad l vast te stellen welzijnsprogramma. Dit welzijnspro- l l gramma wordt u op korte termijn ter inzage gegeven, l l Gedurendebovenvermeldetermijn wordteen ieder in de J l gelegenheid gesteld zijn of haar visie omtrent de subsi- J dieverordening Welzijn Oostflakkee aan de Raad van de J l gemeente kenbaar te maken. J ■•••••••••••••f ^♦♦4f**Af*»¥***»***:(HHfi^#»**»»*»»»*»A^*»*" Langeweg 13, Sommelsdijk Telefoon 01870-2729 INTEGRATIE GEHANDIKAPTEN

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 4