Mark v.d. Boogert gaf vervolg aan Flakkeese reputatie Velen begeleidden wethouder L.C. Kievit op zijn laatste gang 32 66 3 -c. Overlast van hondepoep A/l)e Vogel BV fianiiSieman Rekening specialist direct naar zielcenfonds Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Abonneert U op Eilanden-Nieuws Streekmuseum vraagt expositiemateriaal oorlog '40-'45 ^,.^r^ m\ 10,-, 62e Jaargang No. 5873 Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Vervuiling Voorlichting SPAARBANK Wij hebben voor iedereen aan trekkelijke spaarvormen met HOGE rente's Bel ons voor meer informatie: Telefoon (01878) 10 77 Verzekeringen Ophalen oud papier Plattelandsvrouwenbond „Goeree" MIDDELHARNIS - „Zijn leven gaf ons veel", vraren de treffende slot woorden van het gedicht waarmee - j.l. vrijdagmiddag - burg. mevr. Sleu- rink van Middelharnis haar waarderende terugblik afsloot op het leven van weth. L. C. Kievit, die j.l. maandag, 70 jaar oud, overleed. Vanuit „de Sta- ver", voor de totstandkoming van welk complex hij zich zo energiek had ingezet, werd hij deze middag ter aarde besteld. Gemeentevlag en driekleur waren daar -, zowel als voor het gemeentehuis, halfstok gehesen ten teken van rouw om het heengaan van een bestuurder die, zo kon worden voorzien, heel erg gemist zal worden, zeker ook als man en vader en voor al die ande ren als zeer betrokken medeburger. Kontaktbjjeenkomst verstandelijk gehandikapten ITTi'ill'i*"*'' Positiebepaling vissersschepen per sateliet controleerbaar DINSDAG 6 FEBRUARI 1990 Tel. POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUV/SE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 tent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 MIDDELHARNIS - Gisteravond ver gaderde de vaste commissie van advies en bijstand m.b.t. algemene bestuursza ken der gemeente Middelharnis. Op de agenda stond o.a. vermeld een voorstel tot wijziging van de Algemene Politie verordening. Behandeld werd de toevoe ging van artikel 147A waarvan de tekst luidt: De houder respectievelijk de uitlater van de hond is verpolicht om bij het op of langs de openbare weg uitlaten van een hond een hulpmiddel bij zich te hebben om de vervuiling, veroorzaakt door de hond, ter plekke te verwijderen en op te ruimen middels dit hulpmiddel. De gemeente ontvangt telkens klachten inzake overlast die men ondervindt van hondepoep op openbare plaatsen. Men loopt voortdurend kans zich te bevuilen. Vooral het personeel van de dienst ge meentewerken dat de grasvelden onder houdt heeft veel last van deze vervui ling. Straatvervuiling heeft in het algemeen een negatieve belevingswaarde van de woon omgeving. Her en der verspreide honde poep wordt als stuitend ervaren. Kinderen hebben er op diverse speelplaatsen maar al te vaak last van! De ervaringen hebben vooral betrekking op; - het weinig gedisciplineerd gedrag van vele hondenbezitters; - het grote aantal honden; - de zeer beperkte naleving van reeds bestaande regels; - het ontbreken van effektieve kontrole. Voor de openbare weg geldt een aanlijnge- bod ingevolge artikel 48 van de A.P.V. Deze regel wordt maar al te vaak overtre den doch is essentieel omdat het een onverbrekelijke relatie tot stand brengt tussen de rechthebbende en zijn/haar hond. In overweging wordt gegeven de essentie van het vorenstaande overzichtelijk op te nemen in een folder die eenmalig aan alle inwoners zal worden bezorgd. Daarnaast ligt het in de bedoeling dat deze folder jaarlijks bij de verzending van de honden belastingaanslagen zal worden toege voegd. Het is volgens de commissie nu eenmaal een mentaliteitskwestie en deze zal dras tisch moeten veranderen. Er zijn gelukkig hondenbezitters die het goede voorbeeld geven en de uitwerpselen van hun hond, zonder zich daar zo druk om te maken, gewoon opscheppen en in een plastic zakje meenemen. Dat zijn echt honden liefhebbers! Unaniem was men van me ning dat elke regeling die tot beperking van de overlast moet dienen, in de praktijk moeilijk onder kontrole zal zijn te krijgen. Dan zou feitelijk in elke straat een politie man dienen te staan. Toch zijn de milieu- aspekten van dit vraagstuk niet gering. De volksgezondheid is er zeker mee gemoeid en het is op vele plaatsen in de gemeente een onhygiënische toestand. Enig verschil van mening was er wel over het al of niet door de gemeente gratis beschikbaar stellen van een schepje. De tegenstanders namen o.a. in overweging dat de hondenliefhebbers het benodigde schepje zelf maar moeten kopen, gezien de niet geringe bedragen die men jaarlijks neertelt aan accessoires, hondenvoer, rekeningen bij de dierenarts, hondenbe lasting e.d. Dan kan dat schepje er nog wel bij. Het college van burgemeester en wethouders zal zich verder buigen over het probleem van de hondepoepoverlast en t.z.t de gemeenteraad een voorstel doen, ter bestrijding van het ogenschijnlijk onoplosbare probleem. De hondenbelasting levert de gemeente in 1990/55.000,- op. Dit bedrag is zeker niet toereikend om de overlast effektief te kun nen bestrijden. Oud technische school directeur dhr. H. Kruik heeft ze zo goed als befaamd gemaakt, de flakkeese scholieren. Elk jaar bij de uitreiking van de diploma's kregen ze van hem een compliment als de resultaten weer het landelijk gemiddelde overtroffen. „Jongens om trots op te zijn", zo waardeerde dhr. Kruik dan de getoonde inzet en motivatie, en de geslaagden werden geïnspireerd zo door te gaan. Niet dat de 21-jarige Mark v.d. Boogert uit Sommelsdijk de technische school zou hebben bezocht, maar wél heeft hij getoond tot de door dhr. Kruik zo geroemde categorie te behoren. Als enige van de dertig examenkandidaten van de Rijksmiddelbare Tuinbouwschool te Boskoop vervaardigde hij bij zijn exa menopdracht een schaalzuivere maquette en dat heeft zelfs het dagblad Rijn en Gouwe gehaald. De redactie van dat blad vond het kennelijk ook bijzonder dat een leerling zoveel initiatief toonde, en wij geven dat goede nieuws graag door. De examenopdracht aan het eind van de 3y2-jarige studie was een tuin te projec teren rondom het Rijnoord ziekenhuis in Alphen a.d. Rijn, een en ander ter gelegenheid van de uitbreiding van dit ziekenhuis met een nieuwe polikliniek. Studenten van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool weten dan wat hen te doen staat, het maken van o.m. een uitzettekening, een uitvoeringstekening, een beplantingsplan, e.d. zo n twintig tekeningen in totaal, afgestemd op het pro gram van eisen, waarin o.a. werd gesteld de parkeerruimte te verdubbelen, het bestaande groen zoveel mogelijk in te passen, het aanbrengen van tuinorna- menten, een vijver, een pergola en een bloembak, en wat ontsierende zaken te camoufleren. Mark heeft het welgemotiveerd gedaan, maar hij voegde er wat extra's aan toe, een fraaie maquette van 1.12 x 1.38 mtr., waarmee hij op de presentatie tijdens de diploma-uitreiking veel waardering heeft geoogst. „Tuinarchitectuur v.d. Boogert", zo heeft hij zijn creatie ondertekend. Eerst wacht hem nog de militaire dienstplicht om zich vervolgens, zo neemt hij zich voor, via studie nog verder te bekwamen. Diependorst 168, 3253 VC Ouddorp Onlangs hebben de specialisten, zieken huizen en verzekeraars, waaronder de ziekenfondsen, een accoord gesloten. Dit accoord maakt een eind aan een jarenlang conflict, dat vooral betrekking had op de tarieven. Onder leiding van oud-minister Van Aardenne werd een groot pakket overeenkomsten gesloten. Veel van het accoord moet nog worden uitgewerkt. De tarieven bijvoorbeeld wordeic binnenkort geherstructureerd binnen het totaal-budget van 1989. Het belangrijkste voordeel voor de zie kenfondsverzekerden is, dat vanaf 1 februari 1990 de rekeningen van de spe cialisten weer rechtstreeks door het zie kenfonds worden betaald. Enkele jaren geleden verbraken de spe cialisten hun relatie met de ziekenfond sen. Als gevolg daarvan kregen de ziekenfondspatiënten overeenkomstig particulier verzekerden de rekening gepresenteerd door hun specialist. De verzekerde moest deze dan naar zijn of haar ziekenfonds sturen. Het zieken fonds maakte daarop het geld over op de rekening van de verzekerde, die het ver volgens moest betalen aan de specia- Hst. Deze regeling is nu dus niet meer van toepassing. De specialist stuurt de reke ning rechtstreeks naar het ziekenfonds, zodat de verzekerde verlost is van de administratieve rompslomp en het moe ten betalen van soms flinke bedragen. Er is echter wel een uitzondering: reke ningen van specialisten, die geen over eenkomst sluiten met het ziekenfonds, kunnen óf niet meer worden vergoed, óf op de oude hierboven geschetste, om slachtige manier. De regering zal hier over binnenkort een besluit nemen, waarna u in deze krant op de hoogte wordt gesteld. STELLENDAM Op zaterdag 10 februari woprdt door de financiële commissie van het open Herv. Jeugdwerk weer oud papier opge haald. Wij beginnen om 8.30 uur op de Molenkade en zo vervolgens om 9.00 uur in de Nieuweweg en Eendrachtsweg. Zet u uw oud papier tijdig en gebun deld gereed?! Met het recente stormweer nog vers in het geheugen hopen de leden van de afd. „Goeree" van de Chr. Plattelandsvrou wen Bond a.s. donderdagavond te luiste ren naar dhr. Rooij uit Zwijndrecht die deze avond zal vertellen over het werk van het zeesleepbedrijf Smit Internatio nal. De avond begint om 8 uur in de Chr. basisschool „Koningin Beatrix". OUDDORP - woensdagavond 7.30 uur ds. J. Koster (herdenking 60-jarig bestaan der gemeente). DIRKSLAND - heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). MIDDELHARNIS - heden (dins- dagjavond 7.30 uur ds. AF. Honkoop van Zwijndrecht. STAD AAN 'T HARINGVLIET - woens dagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse. Een „vriend", zo noemde hem mevr. Sleurink in haar gesproken afscheids woorden waarin ze van een doorvoeld medeleven met de nabestaanden blijk gaf Leen Kievit, ze had hem leren ken nen als een man van weinig woorden maar met een onverwoestbare werk- en wilskracht die hem steeds moeilijke periodes hadden doen overwinnen, om weer voort te gaan met het dienen van de gemeenschap vanuit een sociaal bewogen levensinstelling. „Een bin dende figuur met een loyale instelling, steeds tot hulp bereid, rechtuit, eerlijk en betrouwbaar, vriendelijk en weinig eisen stellend, gevoelig voor het liefde volle in de mens". Van alles heeft dhr. Kievit in zijn bestu ren gebruik gemaakt en met grote waar dering bezag mevr. Sleurink de succes sen die hij heeft behaald als wethouder van financiën, onderwijs en welzijn; zeker geen gemakkelijke portefeuilles. „Het heeft hem - zo begreep mevr. Sleu rink - bijzonder veel energie en tijd gekost ten dienste van de inwoners van Middelharnis en van heel Goeree- Overflakkee. Hij zal node worden gemist, de man wie in 't leven niets bespaard is gebleven; geen vreugde, geen pijn, geen droefheid en geen blijd schap maar van wie, aan het eind van een verdienstelijk leven, mag worden gezegd dat hij anderen veel geschonken heeft. Burg. Sleurink zei het van harte na om te besluiten; „Lieve Leen, rust in vrede". Achtereenvolgende sprekers waren P.v.d.A. fractielid dhr. A Tiggelman, die zich over het overlijden van „Leen" wel iswaar diepgeschokt maar - zijn zwakke gezondheid kennend - niet verwonderd toonde om het heengaan van de man die voor de P.v.d.A. bestuurders blijvend ten voorbeeld zal zijn. Namens het „Bin nenhof' bestuur was het dhr. G. W. J. Poortvliet die een afscheidswoord sprak, geladen met de waardering voor de man die met overtuiging had geijverd voor een verantwoorde werkomgeving voor de werknemers van het Werkvoorzie ningschap. „U mag trots op zijn verle den zijn", zo voegde hij mevr. Kievit en haar kinderen toe. Dhr. F. Kersbergen, sprekend namens de stichting „Olym- pia" wist hoezeer dhr. Kievit zich „koning" had gevoeld toen z'n paleis, het Sportcentrum „de Staver" was gerea liseerd. Sportman was dhr. Kievit niet geweest, maar - zo vergeleek dhr. Kers- bergen, „met het doorzettingsvermogen en de pijn van een sportman heeft hij de finisch behaald". Het Openbaar onderwijs werd vertegen woordigd door dhr. J. C. Everaers. Hij prees de overledene voor zijn aimabele De gemeentevlag en de driekleur hingen halfstok bij „De Staver". houding, hij had zich gevoed met de geluiden uit het onderwijsveld en dat in verantwoord beleid vertaald. Geen diri gisme had hij voorgestaan, maar juist gaf hij ruim baan aan de medezeggen schap. Bij de stichting van de samenwer kingsschool „Het Kompas", voor LOM onderwijs had dhr. Kievit zich tussen de zuilen een goed bruggenbouwer getoond en hen tot een vruchtbare samenwer king gebracht; „een wijs man wiens steun inspirerend werkte en die zich met ons verbonden voelde", zo zag dhr. Eve raers terug. In een aansprekend gedicht voegde mevr. Kievit uit Huizen - schoonzuster van de overledene - de fam. Kievit troost toe, waarna Dick Kievit, zoon van de overledene, arts te Nieuwegein, z'n vader herdacht. Hij deed dat met hoge achting over de strijdbaarheid van z'n overleden vader, een Flakkeeër pur sang, met liefde voor de flakkeese mens en de flakkeese cultuur. „Hij was - aldus zoon Dick - wars van opsmuk en modieuze politieke bevliegingen en..., voor een socialist had hij zelfs iets teveel z'n Koninklijke Onderscheiding, z'n Ridderorde, gedragen. Met honderden medelevenden maakte de bedroefde fam. zich op om deze man te begraven in het Middelharnis waarvan hij, zei Dick „Zuvel heit gehouwe". Dick besloot zijn dankwoord met een persoonlijk woord tot hen die gesproken hadden, met name ook tot z'n moeder voor haar jarenlange niet aflatende zorg: „zonder haar hadden we hem eer der moeten missen..." Onder de klanken van de Internationale werd het stoffelijk overschot uitgedra gen. De afdeling Flakkee/Schouwen/Tholen van „Helpende Handen" Gehandicap tenzorg van de Geref Gemeenten no digt alle verstandelijk gehandicapten en hun ouders en/of verzorgers uit voor de contactbijeenkomst, te houden op D.V. zaterdag 10 februari a.s. in de zaal van het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente aan de Molenstraat te Nieuwerkerk. Het programma voor deze middag is; opening om kwart over twee; bijbelse vertelling - zingen - pauze - knutselen - sluiting om kwart over vier. Gehandi capten ook van buiten de Geref Ge meenten zijn hartelijk welkom. FOTO - FILM - flEPORTAGE - VIDEO CJ C3 C3 Het Ministerie van Landbouw en Visse rij denkt over de invoering van een sy steem waarmee, via een sateliet, voort durend de positie van vissersschepen zal kunnen worden bepaald. Aangeno men wordt dat het systeem over enkele jaren operationeel zal zijn in de strijd tegen de nog steeds voortdurende overbevissing. Minister Braks wil in de visserijwet de verplichting oopnemen dat aan boord van vissersschepen een sateliet-mel- dingssysteem wordt gemonteerd. Dat zal het de AID mogelijk maken via de sateliet de positie van de schepen vast te stellen. Ten behoeve van een in te richten expo sitie over de Tweede Wereldoorlog zoekt het Streekmuseum te Sommelsdijk alle mogelijke tentoonstellingsmateriaal dat aan die periode herinnert. Onder andere wordt gedacht aan foto's, brieven, dag boeken, gebruiksvoorwerpen en aller hande, veel illegale lektuur. De artikelen kunnen in bruikleen worden gegeven en, zo men dat wenst, na de expositie weer worden opgehaald. Het museum heeft ook steeds belang stelling voor flakkeese brochures en boeken die ooit door flakkeese auteurs zijn geschreven. Via de volgende tele foonnummers kan men kontakt op nemen. 01870-3778 01870-6375 01870-4900 01876-415 01877-1219 01879-1508 01870-2136.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1