Ook op Goeree-Overflakkee grote schade New Age Polen bedankt Z.W.N. neemt roetfilterbus in gebruik Politieberichten Sing-inn in M'harnis Ophalen oud papier Rectificatie droogbloemen-expositie Oprichting gemengd Icoor in Goedereede Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Zinvol nieuws? Eiianden Nieuws! Fototentoonstelling over de natuur en het landschap van Goeree-Overflakkee Grote belangstelling bij begrafenis van Piet Bom Uitslag aanbesteding Bladz. 2 „EILANDEN NIEUWS DINSDAG 30 JANUARI 1990 In de krant van j.l. vrijdag, nauwelijks een dag nadat de orkaan zich had gemanifes teerd konden we slechts wat indrukken geven van de aangerichte schade. Al gauw bleek die veel groter dan we hadden kunnen veronder stellen. De foto's leveren er het bewijs van dat het niet maar alleen kapotte dakpannen en omgewaaide bomen waren. In Oude Tonge werd de ach terwand weggedrukt en een zijgevel ontzet van de ZWN- garage met een kapitale scha de als gevolg. De tuinderij 'Ruitenboer' van de lagere landbouwschool te Sommelsdijk zag er na de storm zó uit. Uit een opslagloods bij de Visafslag te Goedereede woei de hele achterwand weg, ter wijl de schuur van de boer derij van Mijs, langs de Prov.weg nabij de kruising Schaapsweg voor een deel inzakte onder het geweld van de storm. En nóg is deze opsomming maar een fraktie van de wer kelijke schade. mm Goedereede De storm De zware storm van 25 januari heeft in de gemeente Goedereede niet geleid tot meldingen van persoonlijke ongeluk ken. Slechts enkele schadegevallen en omgewaaide bomen zijn bij de politie bekend gemaakt, zoals: 1. een omgewaaide boom bij de Oranje straat; 2. een ingestorte loods bij de visafslag; 3. een kapotte lichtreklame bij de Coöperatie; 4. zink van een dakkapel was weggebla zen op de Oudelandseweg; 5. een omgewaaid verkeerslicht op de Brouwersdam; 6. een omgewaaide boom op de Stelle- weg. De verzekeringsagenten zijn wel bedol ven onder de schademeldingen. Veertien arrestaties Niet minder dan 14 jongens uit Stellen- dam zijn de afgelopen weken aangehou den voor de vernielingen en het stoken in Stellendam rond de jaarwisseling. Eén van de jongens werd zelfs driemaal naar het bureau gehaald, omdat er steeds een ander feit over hem bekend werd, waarover hij nog niets had verteld. Een deel van de schade is al betaald. Schoorsteenbrand Een schoorsteen van een huis in de Mr. Iman Caustraat in Stellendam raakte op 21 januari in brand. De bewoner merkte dat er iets niet in orde was, omdat het elektrisch licht uitviel. De brandweer had het vuur spoedig onder controle. Diefstal/inbraak 1. Vanafeen camping aan de Vrijheids- weg werd op 23 januari een trailer met een boot (een open jol) ont vreemd; 2. Op de Zuiderdiepstraatweg werd op 24 januari een inbraak ontdekt in een zomenvoning. Valsheid in geschrifte Een 46-jarige man is door de Sociale Recherche van Rotterdam aangehou den omdat hij de Sociale Dienst van Rotterdam voor tienduizenden guldens had opgelicht. Hij woonde in Ouddorp, maar stond officieel ingeschreven in Rotterdam. De man is in verzekering gesteld. Bromfietscontrole Op de ochtehd van 24 januari zijn een 10-tal bromfietsers in Stellendam ge controleerd. Drie bromfietsen bleken opgevoerd te zijn. Van de zwaarst opge voerde bromfiets is het motorblok inbe- slaggenomen. De controle gebeurde met behulp van motorrijders van de ver- keersgroep van de rijkspolitie uit Dor drecht. Parkeeroverlast In de Pieterstraat in Goedereede worden de laatste tijd veelvuldig auto's gepar keerd, hoewel de straat gesloten is voor auto's. Daardoor kan het voorkomen, dat een ambulance (of taxi-vervoer naar het ziekenhuis) arts e.d. niet op tijd op de plaats van bestemming kan komen. De politie gaat elke auto daar bekeuren. Autokraker gepakt In de nacht van 26 januari werd op de Molenkade een auto open gebroken. Een rijbewijs, cassettebandjes e.d. wer den meegenomen. Ook een aantal volle spaarkaarten van een bekend benzine- merk. De eigenaar van de kaarten lichtte de omliggende benzinestations in. Het gevolg was, dat de 18-jarige J. F. uit Hel- levoetsluis door de politie van Helle- voetsluis kon worden aangehouden toen hij de kaarten probeerde in te wis selen. Hij verklaarde de kaarten te heb ben 'gevonden' en dat hij de inbraak niet zou hebben gepleegd. Hij vergat, dat het niet melden van een gevonden voorwerp ook als diefstal of verduistering wordt aangemerkt. Snelheidscontroles In de maand december zijn vier korte snelheidscontroles gehouden in de ge meente Goedereede. In totaal 4 uren werden 69 snelle rijders bekeurd. De hoogste snelheid werd gemeten op de Provincialeweg bij Goedereede, t.w. 124 km per uur. Op het Haveneind was de hoogst gemeten snelheid 88 km per uur. OOLTGENSPLAAT Nog even een herinnering, n.l. dat woensdag 31 januari het.oud-papier zal worden opgehaald voor de zending van de Geref Gemeente. S.v.p. alles vroegtij dig en gebundeld gereedzetten. NIEUWE TONGE D.V. woensdagavond 31 januari a.s. hoopt ds. J. Koppelaar uit Kinderdijk op uitnodiging van de Herv. mannenver- eniging 'Petrus Datheen' te komen spre ken over 'New Age'. Deze avond zal een open karakter dra gen, d.w.z. een ieder - ook van buiten Nieuwe Tonge - is hartelijk Welkom. Na afloop van het referaat is er gelegenheid tot vragen stellen. Er zal één kollekte gehouden worden. Aanvang half acht in het Herv. vereni gingsgebouw 'Elim' aan de Zuiddijk 19 te Nieuwe Tonge. Tot ziens, gezien de belangrijkheid van het onderwerp en de deskundigheid van de spreker. Per abuis is in het artikel over de droogbloemen-expositie in 'Klein Loo- gement'. N.Z. Haven 29 in Goedereede een verkeerde einddatum genoemd: de expositie duurt tot en met zaterdag 3 februari a.s. Dit is van belang, omdat op die dag de droogbloemencreaties van mevrouw J. van Bergen, die in de expositie te zien waren, tegen gereduceerde prijzen aan liefhebbers zullen worden verkocht. Het ligt in de bedoeling te komen tot de oprichting van een christelijk gemengd koor in Goedereede. Daarbij denken we aan het zingen van een niet al te moei lijk repertoire van bijvoorbeeld: Psal men, gezangen, andere geestelijke lie deren en eventueel vaderlandse liede ren. Mensen die belangstelling hebben, wor den uitgenodigd voor een vergadering, die gehouden zal worden in het vereni gingsgebouw 'de Ark' op D.V. woensdag 7 februari om 20.00 uur Bent u die avond verhinderd, maar heeft u wel interesse geef dan uw naam door aan iemand die wel kan komen of bel (01879)18 40. F. Koese OUDDORP heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabben- dijke. OOLTGENSPLAAT donderdag avond 7.30 uur ds. F. Harinck van Rotterdam-Zuidw. Het personeel en de 200 bewoners van het verpleeghuis PDPS te Suwalki in Polen wil zijn dank betuigen aan Gebar Nieuwe Tonge, Maliepaard Transport, de plaatselijke (streek) pers en de hon derden gulle gevers. „Toen we de dui zend kerst- en kledingpakketten ont vingen waren we dankbaar, maar ook stil en ontroerd. Voor het eerst na acht jaar hebben we weer een overvloedig Kerstfeest gevierd", zo laten ze weten. Hun kinderen willen graag de school te Hellevoetsluis en de Rabobanken op Flakkee bedanken voor de Kerstpak ketten. Krystyna Zarebska directrice PDPS SOMMELSDIJK - Ophalen oud papier - Zaterdag 3 februari a.s. komen leden van 'Ons Koor' weer vanaf 9 uur bij u langs. Papier graag gebundeld op de stoep. Bij voorbaat dank. Zaterdagavond 3 februari is er op de Youth for Christ-boot 'Windekind' een Sing-inn. Heb je zin in een avondje zin gen, kletsen afgewisseld met wat spel, dan ben je van harte welkom! Toegang grads. Aanvang 20.00 uur. Een gedeelte van de foto's die zijn inge zonden voor de fotowedstrijd uitge schreven door de vereniging voor na tuur- en landschapsbescherming Goe ree-Overflakkee i.v.m. haar 10-jarig bestaan worden vanaf 5 februari a.s. ten toongesteld in de gemeentebibliotheek te Middelharnis. De tentoonstelling duurt drie weken. OOLTGENSPLAAT - Zaterdag middag 27 januari 1990 had onder grote belangstelling de begrafenis plaats van de 26-jarige Pieter Bom H.Jz., een van de vier mannen die dinsdagmiddag 23 januari j.l. zijn omgekomen tijdens hun werk aan boord van olietanker 'Century Dawn' werf Verolme Botlek te Rotterdam. Ruim driehonderd personen woonden de rouwdienst bij die in de Ned. Herv. Kerk werd gehouden. Onder de aanwe zigen was ook de directie en het voltal lige personeel, 35 personen, van Leem- berg Pijpleidingen B.V. te Heerjansdam, het bedrijf waar deze mensen werkzaam waren. Aan het begin van de dienst speelde de organist, de heer C. van Eek, de melodie van Psalm 103: „Gelijk het gras is ons kortstondig leven", maar waarin ook wordt gewezen op: „Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen" en vervolgens. De plaatselijke predikant, ds. C. J. W. Verboom las Ps. 39 en mediteerde over Ps. 103:13 t/m 16. Spreker wees op de ernst van het leven, waarbij wij deze week in het bijzonder werden bepaald; de ramp op het schip en de storm met landelijk 20 slachtof fers, waarbij ook onze gemeente nauw werd betrokken. (De heer G. van Bergen uit Achthuizen werd door de storm dodelijk getroffen op zijn werk te Rotter dam, verslaggev.) Roepstem „Vanmiddag zijn we bijeen om Piet Bom te begraven; 't was met hem en zijn collega's ineens afgelopen, hun stelen werden geknakt. We worden allen geen 97 jaar, zoals mevr. de Bonte-Kievit, die we gisteren hebben begraven. Piet werd slechts 26 jaar. De roepstem komt tot ons allen. Hoe is het met u gesteld. Weet toch dat het met het sterven niet is afge lopen, want God moet ons naar recht oordelen", aldus ds. Verboom. „De Heere geve het dat Piet de vrede heeft mogen vinden in de genade van onze Heere Jezus Christus, dat gunnen we hem zo van harte. Zondag j.l. was hij nog in de kerk, heeft hij het Woord nog mogen horen, de roepstem tot bekering. Aan Hem moeten wij hem overgeven", aldus de ernstige vermaning van de pre dikant, die vervolgens wees op de verlos sing die er te vinden is in het bloed van Hem die op Goede Vrijdag is gestorven en met Pasen is opgestaan. „Voor allen die in Hem geloven is er dan de eeuwige opstanding. Bidt dan opdat u deze Christus mag leren kennen. Ik mag LIEVE OME LEEN U was een fijn mens en heeft veel voor ons betekend! Henk en Jany Vis Voor uw belangstelling en deelne ming betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve man, vader en opa, broer en zwager JACOB DE KORTE betuigen wij u onze hartelijke dank. Uit aller naam: M. M. de Korte-Lodder en verdere familie Epe, januari 1990 Spoorlaan 23 t Wij willen allen, die ons ter gele genheid van de geboorte van Ellenoor een felicitatie stuurden, hiervoor hartelijk bedanken. Fons, Ada en Annemarije Roeland Stad aan 't Haringvliet, januari 1990 J.l. vrijdag heeft de aanbesteding plaats gehad van het bouwrijp maken van het bedrijfsterrein Tonisseweg te Oude Ton ge. Er hadden zich maar liefst 28 inschrijvers gemeld. De laagste inschrij ving was van AVK te Oude Tonge met een bedrag van ƒ487.000,-; de hoogste ƒ707.000,- van de fa. Koop. u Hem aanwijzen en aanprijzen", aldus ds. Verboom. Toen de kist werd uitgedragen speelde de organist Ps. 68. Op de begraafplaats sprak ds. Verboom nog enkele woorden en bad na de geloofsbelijdenis het Onze Vader. Be dienaar P. Mans bedankte namens de familie voor de betoonde belangstelling en medeleven. De droeve plechtigheid was hiermede afgesloten. In 'Elthato' was er nog gelegenheid de familie te condoleren, waarvan een druk gebruik werd gemaakt. Maandag had de begrafenis plaats van zijn drie kollega's, wonende te Ridder kerk, Krimpen a/d IJssel en Sliedrecht. Op vrijdag 26 januari 1990 werd aan drs. G. J. M. Koelemij, directeur van de N.V. Streekvervoer Zuid-West- Nederland, door de heer M. M. von Coerper, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mercedes-Benz Neder land B.V., de eerste Mercedes-Benz O 405 standaard en O 405 G gelede autobussen overgedragen. De order die in juni 1989 werd afgeslo ten omvatte de eerste serie van 6 stuks O 405 G geleden autobussen en 4 stuks O 405 standaardbussen, in oktober 1989 gevolgd door een order van 14 autobus sen, hetgeen neerkomt op een totale order van 24 autobussen. De eerste O 405 G voor de Nederlandse markt is uitgerust met het door Mer cedes-Benz AG ontwikkelde roetfilter. Dit filter bestaat uit een keramisch wik- kelfilter en een katalytisch werkend regeneratiesysteem. Met dit roetfiltersysteem blijft Merce des-Benz onder de vanaf 1991 in de Ver enigde Staten voor stadsbussen gel dende grenswaarden voor roetdeeltjes. Hierbij opgemerkt dat dit de strengste voorschriften ter wereld zijn. Daarnaast zijn de motoren van de O 405 en O 405 G milieuvriendelijk. Door spe ciaal gevormde verbrandingsruimten en verstuivers, alsmede temperatuurafhan- kelijke brandstofinspuiting ontstaat er bij het wegrijden geen dieselrook. De gelede autobussen zullen voornamelijk worden ingezet in de Hoekse Waard, de route Heinenoord-Rotterdam en de standaardbussen op de route Middel- hamis-Rotterdam en Westenschouwen- Rotterdam. In zijn toespraak ging drs. G. J. M. Koe lemij, directeur van Zuid-West-Neder land, in op de positie en de rol van het streekvervoer. Het streekvervoer, en het openbaar ver voer als geheel, mag zich in een grote belangstelling verheugen. Zowel de poli tiek als de media geven veel aandacht aan de mobiliteit en de rol die het open baar vervoer kan spelen bij de oplossing van de milieu- en verkeersproblemen. De indruk die alom bestaat, is evenwel dat de auto wel minder moet, maar dat het openbaar vervoer op dit moment niet goed genoeg is om het van de auto te winnen. Anderzijds is het ook nu al zo dat het vaak gemakkelijker, comfortabe ler en zeker goedkoper is om met het openbaar vervoer te reizen. Het streekvervoer als geheel heeft waar schijnlijk in 1989 1% minder reizigers vervoerd. Tijdens de presentatie maakte de heer Koelemij het definitieve groei cijfer van Zuid-West-Nederland be kend. ZWN heeft het vorig jaar 3,4% meer reizigers vervoerd dan het vorig jaar. Deze toename is gerealiseerd in het vervoer op de Zuid-Hollandse eilanden. De groei van Zuid-West-Nederland in de laatste jaren is de grootste in het streekvervoer. Een verdergaande groei van het bedrijf zal leiden tot een toe name van het aantal arbeidsplaatsen en tot meer autobussen. De heer Koelemij pleit voor een verla ging van de prijs van de buskaartjes voor reizigers die reizen buiten de spits. Dit moet er toe leiden dat de bus meer voor het sociale en recreatieve verkeer wordt gebruikt. Nu zijn de bussen alleen in de spits goed bezet. Maar het grootste deel van het autoverkeer heeft een sociaal of recreatief doel en vindt buiten de spits plaats. Het is ook dit verkeer dat de grootste bijdrage aan de milieuvervui ling geeft. De heer Koelemij hoopt door een prijsverlaging na 9.00 uur een deel van het sociale en recreatieve verkeer in de bus te krijgen. En wanneer er meer mensen van de bus gebruik maken, neemt de bezettingsgraad toe. Hierdoor zullen de bussen frequenter gaan rijden en zullen nieuwe buslijnen kunnen wor den geopend. Ook aan het woon-werk verkeer wil Zuid-West-Nederland veel aandacht besteden. Zo is 22 januari begonnen met twee snelüiensten naar het Marconi- plein in Rotterdam-West. Eén vanaf Stellendam via Hellevoetsluis en één van Brielle via Rozenburg. De belang stelling voor deze nieuwe diensten is zo groot dat steeds geleed materieel wordt ingezet. Het succes van deze nieuwe lijnen wordt mede veroorzaakt door de vrijver- voeraktie die tot 3 februari loopt. Een goede samenwerking tussen het streekvervoer en touringcarbedrijven is noodzakelijk. In het streekvervoer zijn de meeste bussen op de weg in de och tendspits. Het besloten vervoer komt dan pas goed op gang. Het streekvervoer heeft het in de winter drukker dan in de zomer, terwijl dit bij de besloten ver voerders juist anders ligt. Streekvervoer en besloten vervoer kunnen daarom veel voor elkaar betekenen. In de slag om de markt zijn streekvervoer en beslo ten vervoer op elkaar aangewezen. Zuid- West-Nederiand wil de ruime samen werking met besloten vervoerders daar om uitbreiden en intensiveren. Over het streven om tot vervoersregio's te komen, merkte de heer Koelemij op dat de problemen op het gebied van de ruimtelijke ordening en verkeer en ver voer samenhangen en een gebiedsge- vrijze aanpak vereisen. Deze gebieds- gewijze aanpak moet op bestuuriijk niveau gestalte krijgen. De heer Koele mij acht het niet wenselijk het openbaar vervoer hierin onder te brengen. Uiter aard is een goede afstemming nood zakelijk.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 2