^51 - ^65 'Historische' ondertekening samenwerkingsovereenl(omst met 'Philadelphia' Deel 3 SGP-jongerenavond Echtpaar v. d. Boogert-van Schetsen te Sommelsdijk 60 jaar getrouwd Politieberichten Goedereede koopt tweede vissorteermachine a een half miljoen Weth. L. C. Kievit overleden fioniiSieinaH Ophalen oud papier Middelharnis Oud papier en lorren voor ons projekt Mobiele Kliniek in West Pokot 62e Jaargang DINSDAG 30 JANUARI 1990 No. 5871 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 NIEUWE TONGE Jeugdvereniging 'Het Kompas' te Nieu we Tonge is voornemens op D.V 2 februari 1990 een avond te organiseren over 'Het belang van politiek voor jon geren' om 19.30 uur in het Ned. Herv. ver.gebouw 'Elim', Zuiddijk 19 te Nieu- vye Tonge. Voor deze avond zijn uitgenodigd om te komen spreken dhr. W. Dekker namens de SGP-jongeren-organisatie en Ir. B. J. v. d. Vlies, voorzitter van de SGP Tweede Kamer-fraktie. Dhr. Dekker zal e.e.a. inhoudelijk bespreken terwijl dhr. van der Vlies het onderwerp meer vanuit de dagelijkse praktijk van de politiek zal benaderen en bijzonder vanuit de 'Chris telijke Politiek'. Na de pauze zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen aan een forum bestaande uit dhr. Dekker, dhr. van der Vlies en dhr. G. Slootweg te Middel- harnis. HERKINGEN Op woensdag 31 januari wordt het oud papier weer opgehaald voor de Prins Johan Friso school. Er wordt begonnen om half zes. Zet u het gebundeld aan de kant van de straat? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. N.B. De container staat op het terrein van de heer L. J. v. d. Velde aan de 1 Februariweg en al lang niet meer bij de fam. Coenradie. Wij menen dat deze avond niet alleen voor de oorspronkelijke doelgroep van 16 tot 26 jaar nuttig kan zijn maar voor alle jongeren van 13 jaar en ouder. Wij verzoeken iedereen netjes en gepast gekleed te komen. Tijdens de pauze zal een kollekte wor den gehouden ter bestrijding van de kosten. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De inwoners van Stad aan 't Haringvliet kunnen gerust zijn. 't Gaat -in Sommelsdijk - prima met hun vroegere dorpsgenoten, het echtpaar J. M. V. d. Boogert en M. van den Boogert-van Schetsen. „Prachtig.... prachtig", zeggen ze van hun woning Korenlust 10 (op het Oudeland), die uitziet op de pas verfraaide vijver. Samen genieten ze er een wei- verzorgde oude dag; morgen zijn ze zelfs 60 jaar getrouwd...! De bijna 86-jarige bruidegom is Stadtenaar van geboorte, z'n nu 82-jarige bruid werd geboren in Oud Vossemeer, maar daar zou dhr. v. d. Boogert ze misschien nooit ontdekt hebben, geïsoleerd en vérgelegen als het eiland Tholen was, maar gelukkig was het vader van Schetsen die het initiatief had genomen om naar Goeree-Overflakkee te trekken. De baby die mee verhuisde...., precies, dat is de nu 82-jarige diamanten bruid. Jacob Marinus van den Boogert woonde dicht bij de Stee waar Marietje, zo zal ze wellicht geheten hebben, diende en hij zal een aardige 'boerjong- kerel' zijn geweest aan wie 't geluk niet is voorbij gegaan. Hij en zij, samen versterkten ze de Stadse gemengde Zangvereniging, maar pas op een zanguitstapje naar Den Bommel is 't aangekomen, zo weten ze nog. Dhr. V. d. Boogert moppert er nog wat over na dat 't daarna voor hem toch nog lang wachten is geweest, voordat ze trouwden, maar inmiddels mag hij haar al 60 jaar aan z'n zijde weten. Alleen in het oorlogsjaar 1944 zijn ze een poos bruut gescheiden geweest. De razzia tegen de Kerst van dat jaar maakte een eind aan de vrijheid van dhr. v. d. Boogert en hij werd naar Duitsland getransporteerd. In het werk kamp bij Dortmund verlangde hij zó naar huis dat'ie samen met een broer de benen nam en na twee dagen zwerven op een boerderij terecht kwam. Gedaan was 't met de honger maar nóg verkeerde hij 'in ballingschap'. Z'n bijgehouden dagboek getuigt ervan dat hij zijn hoop op God gevestigd had en dat hij Gode dankbaar was voor Zijn goedertierenheid. Een ont roerend dagboek dat keurig ingebonden, door elk van de 3 kinderen en 9 kleinkinderen als een kostbaar kleinood wordt bewaard. Op de omslag een foto van opa waarop'ie boos kijkt naar de Duitse fotograaf en dat moet voor dit vriendelijke mens heel ongebruikelijk zijn geweest. Na hun huisje met „een meetje land" - gekocht van Kleingrondbezit - aan de Boomgaarddreef woonden ze nog in een bejaardenwoning aan de van Brienenstraat in Stad, maar sinds oktober 1987 is het het Oudeland waar ze zich prima thuisvoelen. „We hebben het hier reuze naar ons zin en we zijn hier goed opgenomen", zeggen ze samen. Aan belangstelling zal 't hen morgen zeker niet ontbreken, 's Morgens ontvangen ze hun gasten in de recreatiezaal van 'de Samaritaan', 's middags zullen ze samen 'een uil tje knappen' en 's avonds wacht hen een gezellig etentje waar ze zich bij zonder op verheugen. Twee lieve mensen, aan haar lijken de jaren voorbij te zijn gegaan, dhr. V. d. Boogert verliest wel eens even z'n gedachten, maar ze zijn samen, al zo lang, en daar zijn ze Gode dankbaar voor. MIDDELHARNIS - In de nacht van zondag op maandag, om half één, is in het Rotterdamse St. Fran- ciscus Gasthuis, waarin hij donder dag was opgenomen, de Middel- harnisse PvdA wethouder dhr. L. C. Kievit overleden; hij heeft de leef tijd van 70 jaar bereikt. Dhr. Kievit heeft zich als een gedre ven gemeentebestuurder doen ken nen; zelfs in de periode waarin zijn krachten afnamen deed hij ener giek zijn werk en hij is, zoals hij dat zou hebben gewild, 'in het harnas' gestorven, op de dag af twee jaar na de plotselinge dood van burg. van Welsenis. Dhr. Kievit zal ook pre cies twee jaar na burg. van Welsenis - a.s. vrijdag 2 februari om 2 uur 's middags vanuit 'de Staver' begra ven worden. De overledene heeft sinds 1963 deel uitgemaakt van de Gemeenteraad van Middelharnis, ruim 11 jaar is hij wethouder geweest. In maart a.s. zou hij t.g.v. de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad afscheid hebben genomen. Hij is heel bijzonder betrokken geweest bij de realisering van het sport- en recreatiecentrum 'de Sta ver'. Het is mede uit eerbetoon dat van daaruit de begrafenis zal plaats vinden; alle andere aktiviteiten zul len dan zijn afgelast. fffqfllJaii^l Aanhouding terzake inbraken Op woensdag 24 januari 1990 is door de Politie Middelharnis een man aange houden die op 28, 29 en 30 december inbraken had gepleegd bij een drietal cafe's in Middelharnis en Dirksland. Vanuit die lokaliteiten had hij geld en drank meegenomen, van die zaken is niets meer teruggevonden. De verdachte heeft erkend genoemde feiten te hebben gepleegd. Mede dankzij een getuige, die pas vorige week gehoord kon worden, en een zeer goed signalement kon geven van de vermoedelijke dader, konden de inbraken worden opgelost. Mishandeling Aangifte van mishandeling werd ge daan door een jonge man, die in een lunchroom in Middelhamis zou zijn geslagen en getrapt. Hij kende de per soon die hem mishandeld had opper vlakkig en gaf de pohtie zijn signale ment door. Tegen die persoon wordt proces-verbaal opgemaakt. Storm-perikelen Op donderdag 25 januari 1990 heeft de Politie in de namiddag en avond, han denvol werk gehad aan de gevolgen van de storm. Heel veel bomen zijn omge waaid die in veel gevallen op de rijbaan terecht zijn gekomen, zodat verkeer voor kortere of langere tijd onmogelijke was. Ook zijn er enkele straten voor korte tijd afgesloten geweest, omdat het levensgevaarlijk was daar te lopen ofte rijden i.v.m. afwaaiende dakpannen. De meeste mensen zijn die avond binnen- gebleven. Veel telefoontjes zijn er bin nengekomen van mensen die wilden weten of zij, na eerdere afsluiting van diverse bruggen en dammen, alweer op- of van het eiland konden. Diefstal vrachtauto Vanaf het terrein van een transportbe drijf in Stad aan 't Haringvliet is de afge lopen week een truck, geladen met whisky gestolen. Deze truck is, met het grootste gedeelte van de lading, in de omgeving van Tilburg terug gevonden. Aanhouding dader i.v.m. vernieling autoband Van zaterdag op zondagnacht is een dader achterhaald die kort daarvoor een band van een politie-auto had lek gesto ken. Al eerder is er in het weekend sprake geweest van vernieling van auto banden, van in diezelfde straat gepar keerd staande auto's van partikulieren. Na verhoor en het aanzeggen van proces-verbaal is de verdachte heen gezonden. MIDDELHARNIS - „Een bijeenkomst van historische betekenis", zo waardeerde zaterdagmorgen dhr. G. C. Joppe, voorz. van de Prot. Chr. Stichting voor geestelijke en sociale zorg aan hulpbehoevenden op Goeree Overflakkee de gebeurtenis die in 'de Hoeksteen' te Middelharnis plaats vond. De betrekkelijk kleine flakkeese Stichting (3 tehuizen met 65 bewo ners) tekende er een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Prot. Chr. Philadelphia Voorzieningen (meer dan 60 verblijven met 2000 bewo ners); niet om voorts te worden opgeslokt maar om eikaars identiteit te ondersteunen en - wat de flakkeese Stichting betreft - gebruik te maken van de know-how van 'Philadelphia'. Dat aanbod doet 'Philadelphia' aan alle 32 leden, waarvan de flakkeese Stichting de eerste is die een samenwerkings overeenkomst tekende. De 3tichting en de exploitatie van 3 tehuizen op Goeree-Overflakkee moge enerzijds van de daadkracht van het bestuur getuigen, anderzijds wordt er kend dat voldoende (jong) kader ont breekt om van alle ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Daartoe dienen lande lijke vergaderingen te worden bezocht en dient in die vergaderingen te worden meebeslist. Vertegenwoordigd door 'Phi ladelphia' wil de Flakkeese Stichting daarin voortaan aanwezig zijn, zo legde dhr. Joppe uit, de medewerkers en ande ren met nadruk verzekerend dat de Stichting zijn zelfstandigheid zal bewa ren en ook een eigen personeelsbeleid zal blijven volgen. Het gaat - aldus dhr. Joppe - primair om de bewoners en de continuering van de zorg die hen gege ven wordt. Daarover, zowel als over de Donderdag 1 februari is het weer zover. Deel III van het jaar 1990 moet dan weer achter de voorruit zitten. De overheid is aan het stu deren op een ander kentekensys- teem, waardoor deel III afgeschaft kan worden. Die beslissing is helaas nog niet genomen. op D.V. zaterdagmorgen 3 februari hopen wij weer langs te komen om uw oud papier en lorren op te halen en tevens uw kleding die u op wilt ruimen. Dinsdagmiddag 6 februari na 3 uur wordt de kom van de gemeente weer opgehaald. Wilt u alles wat u voor ons projekt hebt opgespaard deze maand, voor half negen en 's middags voor drie uur aan de weg zetten? Graag goed verpakt, denk aan de wind, het is winter. Wie ons helpen wil is van harte welkom om half negen aan de Duinkerkerweg 6. Opbrengst deze maand: Oud papier1160,00 Lorren50,00 1210,00 Heel hartelijk dank voor het mooie bedrag dag wij weer samen bij elkaar mochten sparen deze maand. Een mooi bedrag in het pas begonnen jaar, zullen wij samen zo verder gaan in 1990. U in sparen, wij in ophalen, om zo samen met de hulpe des Heeren in West Pokot de rijdende kliniek in stand te houden. De zendingskommissie aangegane overeenkomst werd met het lezen van Ps. 67 en gebed 's Heeren Zegen afgebeden. Dhr. M. Vader, voorz. van de Stichting Philadelphia Voorzieningen gaf weer hoe de organisatie van 'Philadelphia' stoelt op een viertal uitgangspunten, t.w. de kleinschaligheid, (de vorming van zo klein mogelijke groepen, want zag u ooit een gezin van dertig personen?); de zorg op maat (de beschikbaarheid van zorg voor ook dubbel gehandicapten) de inte gratie (van de bewoners in de plaatse lijke gemeenten) en de participatie (van ouders en/of familieleden in een com missie van het betreffende tehuis). De hoofden van de huizen mogen rekenen op ondersteuning vanuit het Centraal Bureau, zo zegde dhr. Vader toe. Het aangaan van een samenwerkings overeenkomst, zoals dat deze morgen te gebeuren stond werd ook bijzonder toe gejuicht door drs. D. J. v. d. Gaag, als voorz. van het Landelijk Samenwer kingsverband Philadelphia (LSP). Het maakt het LSP weer sterker in haar stre ven in haar tehuizen, conform de wens van de ouders, de 'eigen' sfeer, traditie en levensbeschouwing te handhaven en te bewaken, zonder dat dat door „oever loze praatbijeenkomsten en ellenlange overlegcircuits" in de weg zou worden gestaan. De samenwerkingsovereen komst verhoudt zich geheel met het advies van de Commissie Gijsbers die richtlijnen, ook deze, heeft gegeven om de zorg op lokaal niveau in stand te houden. Bijzonder deugd deed het dhr. v. d. Gaag daarom dat de flakkeese stichting de eerste zwaluw is die aansluiting wenst al mag daaruit nog niet worden afgeleid dat daarmee de zomer zou zijn in getreden. Ook de gastspreker, GPV 2e kamer- fraktie-voorzitter dhr. G. J. Schutte stemde van harte in met het samen op te trekken, waarmee de Prot. Chr. zorgver lening duidelijk maakt geen achterhoe degevecht te voeren maar, in de strijd om het behoud van haar identiteit en de verbetering van de zorg juist vooraan te willen staan. Het gaat immers, zo onder schreef dhr. Schutte, om de zorg voor mensen, naasten, die ondanks hun han dicap toch naar Gods beeld geschapen zijn, unieke schepsels, met recht op 'zorg op maat'; die zorg waarin de gehandi capten de hand van hun Meester ont dekken. Dhr. Schutte wekte daarom op de Prot. chr. identiteit in de zorgverlening kwali- teitbepalend te doen zijn, om ook, ten opzichte van de Overheid sterk te staan in het pleidooi tot behoud en versterking van die identiteit en de Overheid haar verantwoordelijkheid duidelijk te ma ken die zorg mogelijkheden te bieden. Dhr. Schutte wekte daarom alle betrok kenen op niet toe te geven aan de druk tot veralgemenisering, de identiteit te verdedigen en die niet te laten verwor den tot een sausje dat aan het hoofdge recht wordt toegevoegd. Spr. wenste beide Prot. Chr. Stichtingen die tot de samenwerkingsvorm besloten van harte Gods zegen toe. Ondertekening Laatste handeling deze morgen was de ondertekening van de samenwerkings overeenkomst van notaris mr. E. B. Blankhart. Ondertekenaars namens de flakkeese stichting waren dhr. G. C. Joppe als voorz. en dhr. H. R. de Kreij als secreta ris. Namens 'Philadelphia' de heren M. Vader als voorz. en dhr. J. Bruins Slot als secretaris. Niet één woord-, zelfs geen kik heeft Goerees' gemeenteraad j.l. vrijdag avond gegeven op het voorstel een krediet van een half miljoen beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een (tweede) weeg-sorteermachine voor de Gemeentelijke Visafslag. B en W behoefden dan ook geen enkele verdedi ging toe te passen, overtuigd als de raad was van de noodzaak van deze nieuwe aanschaf, tengevolge van de stijging van de visaanvoer. Met de aan schaf van de nieuwe apparatuur zal de weegcapaciteit, en daarmee de snel heid van werken, aanzienlijk worden uitgebreid. B en W hebben echter bot gevangen waar het gaat om een gevraagde bijdrage van de Stichting Vislos- en Sorteerinrichting. Het College zou die bijdrage billijk hebben gevonden i.v.m. de mogelijkheid efficiënter te kunnen werken, maar de Stichting heeft het verzoek afgewezen. B en W hadden die bijdrage afhankelijk willen stellen van de jaaromzet, t.w. 2.000,- voor elke miljoen omzet die de 65 miljoen te boven zou gaan. Vorig jaar zou dat een bijdrage van plm. 18 a 20.000,- hebben betekend. Die afwijzende houding van de Stichting heeft B en W nog doen twijfelen of desal niettemin tot aanschaf van de apparatuur moest worden overgegaan, maar het stre ven tot optimalisering van de serviceverlening voor zowel de aanvoerders als de handel, heeft het pleit gewonnen. De kosten komen op rekening van het Gemeente lijk Visafslagbedrijf; de sorteermachine zal aan de Stichting Vislos- en Sorteerrege- ling - om niet - in bruikleen worden gegeven. De Stichting is gehouden de sorteermachine rnet toebehoren 'als een goed huisvader' te beheren. ^«-'*^ "'T! FOTO FILM - REPORTAGE - VIDEO - C3 C3 C3 C3 er» De ondertekening van de overeenkomst. v.l.n.r. de notaris, dhr. de Kreij. dhr. Joppe. dhr. Vader en drs. Bruins Slot.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1