EIÜVriDEII-mEUWS ^J V.V.O.: lezing rond historisch Meere-orgel ANWB komt met aktie 'zich op licht' In MIddelharnIs Het is DUBBEL FEEST bij KNAFTOP! Onze zaak bestaat TIEN jaar én wij zijn nu ÉÉN jaar KNAPTOP! rkssoBï '{^BTï'ï sdoos Autoverlichting is zelden helemaal in orde =®ssr:®ss=®ss=:Sss=®r5=Sss=^^ BOEKEN KAST HET KIJKVENSTER Mosselschelpen gaan uit open lucht verdwijnen Voor iedere bezoeker is er een leuke attentie. Ook de kleintjes vergeten we niet. ané* Hofdijksweg ZZ 3253 KB OUDDORP 01878 - 1098 3e Blad VRIJDAG 26 JANUARI 1990 No. 5870 blik op kerk en samenleving - De dood van Van Gennep - De majesteit van de dood Wie geen vreemdeling is in het Jeruza lem van de kerk zal geschokt zijn door het overlijden van de Leidse professor F. O. van Gennep. Hij had de laatste tijd de aandacht op zich gevestigd door de ont kenning van de lichamelijke opstanding van Christus. Hij had zelfs op een nogal shockerende manier gesproken over mensen die nog geloven „dat een lijk uit een graf zou zijn weggelopen...." Dat heeft de nodige commotie gegeven in de Nederlandse Hervormde Kerk. Er kwa men vragen, klachten: kan dat nu zomaar, dat een kerkelijk hoogleraar, die belast is met de opleiding van toe komstige dienaren van het Woord, niet alleen een heilsfeit ontkent, maar daar ook nog smalend over spreekt? Classicale vergaderingen maakten de zaak aanhangig bij de Synode, die terug verwees naar de Provinciale Kerkverga dering van Zuid-Holland. Maar deze achtte Prof. Van Gennep niet censu- rabel. Grote verontwaardiging. Allereerst bij de nog velen in de Hervormde Kerk voor wie het getuigenis van de Heilige Schrift absoluut gezag heeft. Maar evenzeer bij Van Gennep zelf, die klaagde over zoveel onbegrip. De zaak bleef in dis cussie. Van Gennep stelde er zelfs prijs op met zijn aanvallers in gesprek te blijven. En zie, midden in al dat rumoer, wordt de Hooggeleerde getroffen door een her seninfarct waaraan hij na enige dagen bezweek, nog maar 59 jaar oud. Laat ik vooropstellen: ons past geen oor deel. Wie zou op Gods rechterstoel dur ven gaan zitten? Ik huiverde dan ook toen ik hoorde dat een predikant, ergens in Nederland, op de zondag na het over lijden in zijn gebed durfde te zeggen dat, waar de kerkelijke rechtspraak had gefaald, de rechtvaardige Rechter Zelf het vonnis zou hebben uitgesproken, of woorden van gelijke strekking. Waar de sluier van de eeuwigheid gevallen is over het leven, daar past het ons, stervelin gen, te zwijgen. Dat neemt niet weg dat dit onverwachte heengaan van een man die door zijn uit spraken zo veel rumoer had teweegge bracht, ons diep heeft geschokt. Maar juist dan moeten we ons de waarschu wing van de Prediker te binnen brengen: „God is in de hemel en gij zijt op de aarde, daarom, laat uw woorden weinige zijn". In KOERS van 18 januari j.l. vergelijkt ds. J. H. Velema het sterven van Prof. Van Gennep en de (verwachte) dood van mevr. Ineke Stinissen met elkaar. Ik citeer: „Vestigt de God van hemel en aarde, van leven en dood, onze aandacht op de majesteit van de dood? Of zijn we daar niet meer gevoelig voor, en vin den we het heel gewoon dat een pro fessor sterft aan een herseninfarct? In de gemeente Haaksbergen ligt een vrouw te sterven, omdat ze bewust niet meer krijgt waardoor haar leven zou kunnen worden verlengd. Wij beschikken over het leven en wij beschikken over de dood. Wij laten leven en wij laten sterven. En de Heere zegt: Ik beslis en Ik doe sterven wanneer het Mij behaagt en Ik het wil. Opdat we meer dan ooit zullen nadenken over leven en dood, over sterven en opstanding. Opdat we Hem zullen zien Die midden in de discussie zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven. Alleen wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven". Waarnemer 01870- 4844 Onafhankelijk HYPOTHEEK-ADVIES Mosselschelpen afvalprodukt van de Mosselconservenfabriek in Yerseke, die dit seizoen weer op volle kracht produ ceren, maar onmisbaar om in de voor zomer te dienen voor de 'aanslag van oesterbroed' werden tot dusver meestal opgeslagen in de open lucht. Aanslag voor oesterbroed wili zeggen, dat ze worden uitgezaaid in het water, waar ze dienen om het in het water zwe vende zaad, dat de moederoesters heb ben afgegeven, op te vangen, dat oester broed groeit op de schelp uit tot een zaaioester. Naarmate de milieu-eisen worden aan gescherpt, wordt het ontoelaatbaarder, om mosselschelpen, die meeuwen, rat ten en insekten aantrekken in de open lucht te bewaren en enige duizenden kubieke meters mosselschelpen in een natuurgebied is helemaal ontoelaat baar. De eigenaar van de schelpenberg in het natuurgebied de Yersekse Moer, die aanzegging kreeg de schelpen op te rui men, mag nu een loods bouwen op zijn eigen bedrijfsterrein (fa. D. A. van Oeve- ren) mits afgeschermd door een vijf meter dikke groenstrook. Twee andere bedrijven van der Endt- Louwerse b.v. en Scheele b.v. zijn nog niet in het bezit van een bouwvergun ning. Tegen de laatste onderneming heeft het C.N.V. een procedure gestart, om deze firma te noodzaken de schel pen te verwijderen. De ANWB aktie 'Zicht op Licht' bestaat 26 jaar. Na die 26 jaar van intensieve controle van de autoverUchting, constateert de ANWB, dat het met de kwaliteit van deze belangrijke voorziening nog steeds slecht gesteld is. Sinds het begin van de verlichtingsaktie heeft de ANWB van ruim 1 miljoen auto's de koplampen afgesteld. Samen met de afstellingen in het kader van de technokeuringen en de aktie op de Wegen wachtstations heeft de ANWB bij ruim 3 miljoen auto's de verlichting gecontroleerd. De ANWB meent, dat de staat van onderhoud van de verlichting van het wagenpark in Neder land, aanleiding geeft de aktie 'Zicht op Licht' voort te zetten. In het afgelopen jaar 1989, werd met twee Techno- mobielen in 85 plaatsen een verlichtingsaktie gehouden. Tijdens deze akties werd de verlichting gecontroleerd van 25891 auto's. Van de 51962 kop lampen moest 83% worden afgesteld en bij 2707 auto's moesten kleine reparaties aan de overige verlichting worden verricht. Opvallend is, dat na het invoeren van de APK, het percentage af te stellen koplampen is teruggelo pen van 90% naar 83%. 3631 koplampen werden losgenomen om de gloeilampen op de juiste wijze te monteren omdat deze verkeerd gemonteerd bleken te zijn. In veel gevallen werd geadviseerd nieuwe koplampre flectoren te laten aanbrengen omdat de oude teveel door roest waren aangetast met als gevolg onvoldoende lichtopbrengst. Ook wordt het electrische gedeelte van aanhanger c.q. caravan gecontroleerd. Tijdens de verlichtingsaktie kan iedere automo bilist advies krijgen t.a.v. autoverlichting, ANWB- keuringen, APK-keuringen en kan men het ANWB-handboek afhalen. De AN'WB wil met deze aktie automobilisten maar ook motorrijders overtuigen van het grote belang van een goede verlichting, zowel voor hun eigen veiligheid als die van anderen. Vooral tij dens slechte weersomstandigheden of bij een laagstaande zon, is het extra belangrijk goed te kunnen zien en duidelijk gezien te worden. Gebleken is, dat veel aanrijdingen en m.n. ket tingbotsingen te wijzen zijn aan onjuiste ver lichting. Eén van de teams die geheel gratis de auto contro leert zal worden gestationeerd: Op 30 januari en 31 januari a.s. in MIDDELHAR NIS op parkeerterrein sportcomplex 'de Staver'. De technomobiel is geopend op: dinsdagvan 9.30 tot 19.00 uur woensdagvan 9.30 tot 19.00 uur Tracht tijdig aanwezig te zijn!! Het laatste uur van de opening is meestal bestemd voor de afwerking van wachtenden. De Vereniging van Orgelvrienden (V.V.O.) hoopt D.V. vol gende week zaterdag, 3 februari aanstaande, weer een bijeen komst te houden. Iedereen die belangstelling heeft voor het orgel en alles wat daarmee te maken heeft, is van harte welkom! Deze vergadering is wel wat bijzonder: u wordt in de gele genheid gesteld uw licht op te steken over INTONEREN. „Intoneren noemt men de kunst om orgelpijpen mooi te laten klinken, door alle onderdelen passend op elkaar in te stellen. Door de intonatie regelt de intoneur aard en richting van de windstrook uit de kemspleet, of van de slag van de tong en de werking van de schalbeker, allemaal faktoren die voor de orgelklank van grote betekenis zijn. Bij deze kunst komt het niet alleen aan op een volledig inzicht in alle fakto ren, die op de klank van pijpena van invloed zijn, maar ook op goed gereedschap, handvaardigheid en bovenal een scherp gehoor en een geduldig toetsen van de verkregen klank aan het begeerde resultaat". Zomaar een klein stukje citaat, overgenomen uit het hand boek 'Orgelbouwkunde' van Oosterhof en Bouman. Hieruit blijkt dat intoneren een heel specialistisch vak is. De intoneur is één van de belangrijkste vakmensen in het orgelbouwvak. Van hem hangt voor een groot deel af hoe een nieuw gebouwd of gerestaureerd orgel zal gaan klinken. Rond het intoneren hangt heel vaak een waas van geheimzin nigheid. Orgelmakers zijn niet zo scheutig met het verstrek ken van informatie over dit specialisme, immers, de specifieke eigenschappen, van hun orgels hangen voor een groot deel met de intonatie samen! Een orgelmakersbedrijf dat een artistiek en vakbekwaam intoneur 'in huis' heeft, zal zeker een goede naam krijgen vanwege de kunstzinnigheid, verfijndheid, kleurenrijkdom en belijndheid van de orgel klank. Tot zover enkele algemene gedachten over het intoneren. Op bovengenoemde vergadering hoopt de V.V.O. de heer J. L. Reil uit Heerde in haar midden te hebben, firmant van de gelijknamige orgelmakerij. De firma Reil staat bekend als één der meest toonaangevende orgelmakerijen, met name ook waar het het restaureren van historische orgels betreft. Op Goeree-Overfiakkee prijzen we ons gelukkig in de Her vormde Kerk te Sommelsdijk een zeer fraai Meere-orgel (1821) te hebben. Enkele jaren geleden restaureerde de firma Reil dit instrument. De klank ervan is bijzonder fraai, dank zij de vakkundige en piëteitvolle restauratie. Op verzoek van de organist van de Sommelsdijkse kerk, musicus Paul Kieviet, is de heer Reil bereid gevonden vol gende week zaterdag naar Sommelsdijk te komen. Hij zal het onderwerp 'Intonatie' behandelen en het één en ander toespitsen op het schitterende orgel. Nogmaals een hartelijke uitnodiging aan iedere belangstel lende, ongeacht of u op orgelbouwgebied leek of deskundige bent. Dit is een unieke gelegenheid om van dit boeiende onderwerp iets te weten te komen! De plaats van samenkomst is de Hervormde Kerk te Som melsdijk. Aanvang 14.30 uur. Toegang vrij! ^tsdoos b.v. I I t

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 9