f 500r INRUIL 1999r Beter Zien en er beter uitzien. ASSISTENTEN Cliristelijk Weekblad voor de Zuid-Hoüandsche en Zeeuwsche Eilanden. 2 PERSÖÖi ÏÖLLEDIG S!EL BElEfiöED, RHEUBELEH. ïeiil)el8D,Oiirwerl[i,Ta5ijteii.ffi., J. BOER, J. BOER, Schoonmaken leidingnet gemeente DIRKSLAND 500r DIENSTBODE kè Hmsioudster* VOOR UW OUDE FILM- OF VIDEOCAMERA. i^S) DORDRECHT. Waarschuwing aan alle bewoners in Melissant "^^uTevp^^^ Bladz. 3 BAUER VCC 610 M/V 100 jaar geleden 17 en 24 Januari 1890 INHOCgIGNO VINCES Voor den Extra Goedkoopen prijs van 45 Gulden kan men zicli voorzien van een Croote Opruiming 26 HA^0 2«. 6 HA\G 6. Plaatselijke Berichten. Ker knicu ws. Een nét Burgermeisje, SCHIPPERSKNECHT Publikatie van de Vereniging Streeltmuseum, Kerkstraat, Sommelsdijk. A. J. K. NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WIMZ) WATERSCHAP GOEREE - OVERFLAKKEE ONTWERP-ONTHEFFINGEN VRIJDAG 26 JANUARI 1990 ,EILANDEN NIEUWS" Bij aankoop van de allernieuwste Bauer VHS-c camcorder, de VCC 510, ontvangt u tijdelijk f 500- inruil voor uv>/ oude camera. Compact, handzaam, overzichtelijk, met daarachter een grote hoeveelheid hoogwaardige techniek. 2499" Gegarandeerde inruil I Voor de centrale keuken van ons verpleeghuis vragen wij Voor topkwaliteit. goec}e service en voordelige prijzen: FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER c=3 CD c=i x=3 c^WÊ^^ÊÊÊrnKZAÜ I^J C3 C3 C3 113 Westsiraat 35 - Molenweg 4 - Ouddorp - Teleloon 01873-1612 en 2120 Filiaal Renesse- Printsnop - Hogezoom 172 - Teleloon 01116-2400 Filiaal Sommelsdiik: Weslltrakeelstraat 6 - Sommelsdisk - Telefoon 01870-6841 De Stichting Hervormd DialKonale Gezondheids zorg Goeree Overflaiilfee beheert een verzorgings tehuis, een verpleeghuis en een bejaardenhuis- vesting. Aan het samen bouwen aan een goede sfeer van wonen en werken ligt in onze Stichting een christelijlfe levensover tuiging ten grondslag. Er wordt In l<leine multi disciplinaire teams ge werkt, waarbij ruimte is voor een eigen inbreng. Een prettige werksfeer staat hiervoor garant. In de nabije omgeving zijn rekreatleve mogelijk heden, terwijl Rotterdam eveneens nabij gelegen is. Bij het zoeken naar woonruimte wordt alle hulp geboden. 4 voor de voedselverdeelband Uw taken zijn o.m.; het portioneren van maaltijdkonnponenten (groenten, vlees, enz.); het in gereedheid brengen van de maaltijden ten einde deze te koelen; het schoonmaken en opruimen van de gebruikte apparatuur Wij verwachten: dat u deze taak met zorg uitoefent; een positief protestants christelijke levensovertuiging. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 10.45 tot 11.45 uur Wij bieden: Salariëring en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heer B. van der Graaft (chef kok). Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag op onderstaand adres t.a.v. de heer drs. I. van den Boogert, ekonomisch direkteur "De Samaritaan" Onderdeel van de Stichting l-lervormd Dlal<onale Gezondheidszorg, Koningin Julianaweg 59, 3245 KA Sommelsdiii< (Middelharnis), Tel. 01870 - 2500. Deze Cuurunt Terechijat >lken Vrijdag. Abonnementsprija per drie maanden 50 Cent, franco p. Afzoaderlijke nummers 5 Cent. posl fiion.iiKri^osjii. Advertentiën van 15 regtb 50 cent, elke rcgol meer 10 cent. Adyertentiéu driemaal geplaiit-Ft worden slechts tweemaal berekend. Advertentiën wtirden bii den UiTGKvtn ingewuclit t'it I>ODdL'rdugiiuddag 5 uur van buitengevs^oon soliecle kw-aUteit Slcffiglte Be.itaande ia een 9,-4 Veeren Bed, Peliiw en 1 Kii.t.^tcni met g.oe.l j g^ü^Jf gesloten Tiikea en geruid met 5S pond geziüvevde nieuwe Bcdvceren; leen donker geruite of Liehtgi'streepie Overtrek (5 atreep) om liet Bed en de Peluw; li halve $iti-aaiu:itr:i!t'iicii; een 'Woilen Uckcn fan zeer zw.ire (^uaiiteit, Tolalagen Igroot (2 Meter lang en 1,70 Jlettr breed) een goei ge.fatteerde Dckcu van de- I zelfde grootte, naar verkiezing Kood en Zwart of Gekleurd, en een 94 .Ualtan loadcrsppel, allea van buitengeToon soüede qaa'iteit. 1 Te bezichtigen en te bekomen in het M:is.i«ija ran goedkoope K.IPOK- |en VEEREX BEDDE-\ van Voorstraat UTo. 'iti'i, b"j het Slailiiui-». I VI> Op a^°"''^'^o "^rJt voor 2,2.5 Monster-Kassen toegezonden lil II» Bj hestelliu!; wn-dt de HaWe vracht verg.jed. Oude Toiiije ïi«u 24 Bec.15 Jaij. GEBOREN; Maiiaus, i. P. _A. 7. d. Jag; ea T. Meijer-, Leeotje, d. v. A. KiuiierliDg en K. A, v. d. Tuip; \V;lle;utje, d. ,-. G. Wcatdjjk en C. Smiti; Gerrit E- G, PulJeüjao cd P. J-jppe; Cornelia, d. v. A. Via Ei en P. Stoop. Uirk.'il:>ad, Tan IS Dec—S Jlan. GOÜRLW: Jaeoh. z. v. J. .Virkvis en J. Ere-jr-, Jacob, z. v. J. >an Siiiel ea II. I.»u.5ejau; Daaiel, z. 1. A. Noor-.vijk en S. /.or^e; Wüheljuiaa ea üorott'.ea, ViaJerea van van Boi'eg'omen A. P.jort-.liel; Maria Crnelia. j. v. A. Lems en C. Tol; Johacaei, z. V. L. Jlatiinzer ea iJestniaa. OVEKLBDZ.N: JaioX d. v. J. G. Kaopa ea N. Kleia; Areolje d. A. van der En: en N. 1. d. .Slik; .Ma.iite, d. v. J, G. Knops en II. Ke.4)per, Ma;itje. -1. v. P. Züoa ea L'. Ua^eQ„; A. de GraalT 7S J. l'itrer I. V. T. IVilte» en J, Ooa:er!iii„'. tC^r^, J^/^ ■Wegens Plaatsgebrek VAX f tegen de goedkoopst mogelijke pnjzen, BIJVOORBEELD MIHOME K\STE\ STBOOWIT STOELE-\ SPIEGELS met Kronen, lang 1,25 M. - - du* Concurrentie o m o/? e I y ft van af 8. 8. 8. voorheen A. BOER ROTTERDAM, voorheen A. BOER ROTTERDjVM, Gelieve vooral op naara en nummers te letten. S«ad a, 'I naringTlie*. Bij de verkiezing in de Ned. Herv. kerk is gekozen tot ouderling Joh. Pieterse en tot diaken F. J. Knoop. Tot kerkvoogd is herkozen P. v. d. Pijl en in de plaats van A. Koningswoud is gekozen C. J. van ^fie^op. Oollgcn»pIaat. De heer Johs. Crezee, fun- geerend diaken in de Ned. Herv. Eerk, heeft jl. Zaterdag als zoodanig zijn ontslag genomen. 21 Jan. had het 4-jarig zoontje van den landbouwer K. het ongeluk 't voorste lid van zgn pinkje zoodanig tusschen eene deur te klem men, dat het geheel verbrijzeld ■was, en men ontuiddelUjk geneeskundige hulp moest inroepen. Predikbeurten op-Zondag 19 Jan. NECEKD. ÜEKEE. KERK. (Doleerende.) Stad a. h. H*ria;^vtiet Vonrm. Leeskerk en Nam. Catechismus üoltgensplaat, Vooral. Nam. en Avuad en DonderiagaJond dhr. W, J. GuU'aaaie. Znidiaüd, voor- en oani, dhr. J, Overwee] vao OnJ-Bderland. CHKIST. GERElüRMIEaUE KEBK. Middelharni» Voormiddag en Avond Ds. P. van Schai^. Steliendam. - Voor- en Namiddag. Ds. J. J Koopmane. VB.IJE GEltEiORMEEIlDE GEMEENTE. Meiiiaant Voorm. tiaui. en avuud Da. 1'. dea Boer. DOOl'SGEZINDE KERK. OndJoep - VoonniJ'da^ ea A^■üüd Ds. JC U". Kuaaing. Cories-poiitleiitie. Job. N., Paterson. Met dankzegging abon nement tot 1 December 1S90 ontvangen. G. J., Passaic. Aboimemeni tot 1 Januari 1890 .met daukzeijging outvangen. Hoewel dankbaar voor de vele abonnenten in Amerika, die aan ons billijk verzoek gehoor gaven, moeten we toch vriendetijk en dringend hun, die ons het abonnement nog rtiét overmaak ten, uitnoodigen dit no^ i-poedig te dijen, daar wij toch niet kunnen blijven zenden zonder betaling. ^Vii zullen anders genoodzaakt zijn hun Ex. in te houden en de redenen in het blad te ver nielden. VE CITGEVKR. ViaC Vi^ Met 1 Februari gevraagd in een burgergezin met kinderen een V'.n.,V)M piaaUing in «n Chr. B'-an. bevragen ig E. NOTENBOOM, Agent te Klaaswaal. Br biedt xich aan ^'-■«'; J """i"'- Ned. Ger. of de waarheid toegedaan, goed kun- KLEERliAKERSKWECii inende werken, brieven franco met opgaaf van 1 L- 1' G i;oede ge- leeftijd, onder letter V. G., aiin den Boekhan- 7 jaar werkzaam .n_h.t Li^J delaar B, H. MAASKANT, te Gouda. tuicschriften sUaii hem ten du-iiste. Adres: J. v. VLIET Az. te Nieuwe^. onge. 1 Tegen 1 Mei a.s. zag een Huishoudster zich gaarne geplaatst in een Boeren- o( Burgergezin. P. G, Bewijzen van goed gedrag etc. voor handen. Adres motto Huishoudster. Bureau van dit blad. Gevraagd een ongehuwde om dadelijk in dienst te treden bij W. PIKAART' te Ouddurp. Anth. Fokkerstraat 8 4462 ET GOES De NV Watermaatschappij Zuid-West-Neder- land (WMZ) gaat beginnen met liet schoon- mal<en van het buizennet in boven om schreven gebied. In principe zal het werl< plaatsvinden de hele week van maandag tot en met vrijdag en zo nodig een enkele maal 's nachts. De bewo ners van de straten in genoemd gebied waar op een bepaalde dag de leidingen worden schoongemaakt zullen hiervan door middel van een huis-aan-huis bezorgde brief per soonlijk op de hoogte worden gebracht. Gebleken is dat bij een dergelijke schoon maak van het leidingnet ook omliggende stra ten .last van bruin water kunnen krijgen en dat plaatselijk de druk lager kan worden. De bewoners van het genoemde gebied wordt derhalve aangeraden voor alle zeker heid een kleine voorraad schoon water bij de hand te houden tijdens de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de kans aan wezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan achterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voor zichtig te zijn met het wassen van wasgoed en in geval van bruin water het water te laten doorstromen tot het weer helder is. Voor informatie kunt u terecht op het districts kantoor te Middelharnis, telefoon (01870) 36 00. WMZ doet al het mogelijke om de bewoners geen last te bezorgen, maar kan incidenteel bruin water niet voorkomen zo lang de werken duren. Hiervoor onze oprechte verontschuldigingen. WMZ heeft getracht bedrijven en instellingen ook individueel te waarschuwen. WMZ aanvaardt geen enkele vorm van aan sprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instel lingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) ir. P. Stoter, direkteur. ^v^-^^^^^Cy "b Zandpad 56 Middelharnis Tel, 01870-3437 Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Goeree-Overflakkee maken openbaar bekend, dat ten kantore van het waterschap, Langeweg 74 te Middelharnis, dé navolgende ontwerp-ont- heffingen ter inzage liggen: - H. C. Bestman-van Eek, Molendijk 77, Herkingen: het dempen van een gedeelte hoofdwatergang en he tleggen hierin van een duiker in de polder Sint Elisabeth. - V.O.F. A. en C. J. Fase, Langeweg 31, Oude Tonge: het verwijderen van en het leggen van een dam met 12 m lange duiker in de wegsloot van de Langeweg te Oude Tonge. - Jac. van Gurp, Zeedijk 11, Stad aan 't Haringvliet: het tot 12 m verlengen van een dam met duiker in de zuidelijke wegsloot van de Watergatseweg te Oude Tonge en het dempen van een water gang in de polder Oostende. - L. Nelisse, Molendijk 138, Nieuwe Tonge: het leggen van een dam met 12 m lange duiker in de westelijke wegsloot van de parallelweg van de provincialeweg te Nieuwe Tonge. - Joh. A. van Nieuwenhuijzen Jr., Noorddijk 14, Dirksland: het verwijderen van zes duikers uit; het tot 12 m verlengen van twee dammen met duikers in, het leggen van drie dammen met 12 m lange dui kers in de noordelijke en zuidelijke wegsloot van de Tweede Stoofweg te Dirksland en het dempen en het graven van een watergang in de polder Dirksland. - Gemeente Oostflakkee: het aanbrengen van beplanting langs hoofdwa tergang nummer 18 in de polder Den Bommel. - C. Stehouwer, Boezemweg 30, Dirksland: het verwijderen van twee dammen met duikers uit en het leggen van een dam met 16 m lange duiker in de noordelijke wegsloot en het dem pen van een gedeelte van de zuidelijke wegsloot van de Kruisweg te Sommelsdijk. - A. J. van der Velden, Johan Frisolaan 60, Den Bommel: het leggen van een 4 m lange dam met duiker in hoofdwatergang nr. 18 in de polder Den Bommel. - Gemeente Goedereede: het aanbrengen van een verharding ten be hoeve van de aanleg van een fietspad op de Zandgorsdijk en de Molengorsdijk te Stellen- dam. - Gemeente Goedereede: het leggen van een tijdelijke overstort en het hiermee lozen van met hemelwater verdund afvalwater op hoofdwatergang 31 in de polder Het Oudeland. - N.V. E.M.G.O.: het leggen van een gasleiding in de Oude Nieuwlandseweg te Ouddorp. - P.T.T. Telecom B.V.: het leggen van een telefoonkabel in de Nieuw- Kraaijersedijk te Melissant. - P.T.T. Telecom B.V.: het leggen van een tweetal telefoonkabels in de Westhavendijk te Middelharnis. Bezwaren tegen genoemde ontwerp-ontheffingen kunnen tot 13 februari 1990 schriftelijk worden ingediend bij dijkgraaf en heemraden van het waterschap Goeree-Overflakkee, postbus 67, 3240 AB Middelharnis. MIDDELHARNIS, 25 januari 1990 NJ Openbare vergadering Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften tijdstip: woensdag 31 januari 1990,19.00 uur plaats: gemeentehuis In deze zitting zal worden behandeld het bezwaarschrift van de heer J. Poortvliet, Onwaardsedijk 40, Dirksland tegen het weigeren van subsidie voor het treffen van voorzienigen aan de woning Onwaardsedijk 40 te Dirks land. Ontwerp-besluit ter inzage Met ingang van 29 januari 1990 ligt op het gemeentehuis afdeling Algemene Zaken, gedurende twee weken voor belanghebbenden ter inzage het ontwerp-besluit met bij behorende situatietekening tot wijziging van het bestem mingsplan "Landelijk Gebied" door aanwijzing van een nieuw agrarisch bouwperceel op de hoek Bustelweg/Eer ste Stoofweg te Dirksland t.b.v. de heer A.J.G. Joppe, Wilhelminalaan 3, Dirksland. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun bezwaren binnen deze termijn schriftelijk in te dienen bij burgemeester en wethouders. Verleende Hinderwetvergunning (art. 3IW.A.B.M.) Burgemeester en wethouders hebben, onder voorschrif ten om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te on dervangen, op 9 januari 1990 vergunning verleend naar aanleiding van de aanvraag van de heer J.S. Struik te Herkingen voor het oprichten of in werking hebben van een cafetaria, Kaaidijk 17 te Herkingen, kad. gem. Dirks land, sectie F, nr. 12. De vergunning en andere relevante stukken liggen ter secre tarie. Voorstraat 15 te Dirksland, ter inzage en wel tot 27 februari 1990 elke werkdag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-16.00 uur. De stukken liggen ook elke dinsdagavond van 17.00-20.00 uur ter inzage (na telefonische afspraak met de heer R. Wielinga, telefoon 01877-1233, toestel 26). Ingevolge artikel 44, lid 2 van de W.A.B.M. staat tot en met 26 februari 1990 beroep open bij dé Afdeling voor de ge schillen van bestuur voor: 1. de aanvrager; 2. de betrokken adviseurs; 3diegenen, die overeenkomstig de artikelen 20,2122, lid 2 of 28, lid 1 onder c van de W.A.B.M, bezwaren hebben in gebracht; 4. enig andere belanghebbende, die aantoont, dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, lid 2 of 28, lid 1 onder c van de W. A.B.M, bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de geschillen van Bestuur van de Raad van State, postbus 20019,2500 EA Den Haag. Het verzoek tot schorsing dient te worden gericht aan de voorzitter van genoemde Afdeling. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. 26 januari 1990, Burgemeester en wethouders van Dirksland

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 7